De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Activisten bundelen krachten tegen asielbeleid/Hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

Activisten bundelen krachten tegen asielbeleid/Hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

zaterdag 7 september 2013 06:12
Spread the love

ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN/DE HYPOCRISIE VAN HET”CHRISTELIJKE”  REFORMATORISCH DAGBLAD Zie ook http://www.astridessed.nl/activisten-tegen-asielbeleid-bundelen-de-krachtende-hypocrisie-van-het-christelijke-reformatorisch-dagblad/  ””Bovendien gelastte de koning de vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: 16 ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’ 
17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. ” 

Exodus 1, 15 t/m 17 ” http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Exodus+1&id18=1&l=nl&set=10 
In Boek Exodus [de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte] van het Oude Testament , wordt een indrukwekkendverhaal verteld over burgerlijke ongehoorzaamheid.De toenmalige Farao, bevreesd voor de snelle groei van de Joodse minderheid, gaf de vroedvrouwen het bevel, pasgeboren Joodse jongetjes te doden en ongetwijfeld zullen velen hem gehoorzaamdhebben.Dat gold echter niet voor Sifra en Pua, die dit bevel in de wind sloegen.Als de journalist van het ”christelijke” zondagsbrave [1] Reformatorisch Dagblad, Bert Monster, dit bevelgekregen zou hebben, is het maar de vraag, of hij dat zou weigeren, gezien zijn gevaarlijke gezagsgetrouwe insteek. Ik doel hier op zijn artikel ”Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten [2], waarin hij met eenvuur, een betere zaak waardig, de rollen omdraait, door de Overheid en haar instanties en bij de asielketenbetrokken particuliere bedrijven af te schilderen als slachtoffers en diegenen, die strijden voor een menswaardigbestaan van vluchtelingen als een stel criminelen.Qua machtsverhoudingen is dat al merkwaardig, omdat het lot van vluchtelingen in handen ligt vande Overheid en haar instellingen en een slachtofferrol sowieso niet matcht met degenen, die de touwtjesin handen hebben. Laten we zijn artikel [3], eens nader onder de loupe nemen.In het kort gezegd is het  een de facto verdediging van de beleidsmakers/uitvoerders en facilitatoren [bedrijven etc] vanhet Overheids asielbeleid en een aanval op diegenen, die een menswaardig bestaan voor vluchtelingen nastreven.Slachtoffers [de beleidsmakers/bedrijven] versus ”bedreigers” [asielactivisten] Enkele zinsneden uit zijn artikel ”Activisten tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid bundelen hun krachten. Ze bekladden gebouwen en bedreigen of intimideren personen. Een kleine harde kern deinst zelfs niet terug voor gewelddadige acties.”…………………………”Door het debat over de overleden Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov afgelopen voorjaar en de discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit neemt het aantal bedreigingen tegen staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) toe. De Telegraaf meldde vorige maand dat hij zou worden beveiligd, evenals zijn woning in Amsterdam. Ook PvdA-leider Samsom zou net voor de zomer, rond de partijdiscussie over strafbaarstelling van illegaliteit, zijn bedreigd.”…………………………………..  Na gelamenteerd te hebben over de bekladding van de woning van IND directeur Rob Lint [4],de bekladding van het huis van de voormalige minister Leers van Immigratie en Asiel in 2012 [5]en de verfactie tegen het Kennis en Leercentrum van de IND [6], vervolgt het artikel ”Bedreigingen en intimidaties door activisten zijn niet uitsluitend gericht tegen bewinds­lieden of de IND. Ook bedrijven die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de bouw van detentiecentra moeten het ontgelden. ”  Getrouw dienaar van de Overheid: Dat het Reformatorisch Dagblad een kritiekloos en getrouw dienaar van de Overheid is,blijkt wel uit de volgende zinsneden ”Opsporings­diensten en overheidsinstanties maken melding van een toename van acties van lieden die strijden tegen het in hun ogen inhumane asiel- en vreemdelingenbeleid van de regering. In het Dreigingsbeeld Terrorisme van april en ook in dat van begin deze maand signaleert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een toename van acties door „asielrechtenextremisten.” „Opmerkelijk is dat er sprake lijkt te zijn van een verharding onder het extremistische deel van de asielrechten­beweging”, zo schrijft de NCTV.” en ”Ook de Algemene Inlichtingen- en Veilig­heidsdienst (AIVD) constateert dat het verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid steeds meer radicaliseert en groeit. Sinds 2011 neemt het aantal vernielingen en brandstichtingen toe. Met name bouw­bedrijf BAM, dat verantwoordelijk is voor de bouw van het Justitieel Complex Schiphol-West, waar uitgeprocedeerde asielzoekers wachten op uitzetting, moet het ontgelden. Asielextremisten stichten brand op bouwplaatsen van BAM. Ook intimideren ze medewerkers of leidinggevenden van het bedrijf door verfbommen tegen hun woningen te gooien, ruiten in te gooien of banden van hun auto’s lek te steken.” De informatie klopt: Sinds 2009 mogen asielactivisten zich verheugen in toenemende belangstelling van de kant van de AIVD, NCTV enandere aan hen verwante clubs [7]Wat ook klopt is, dat deze Diensten relatief onschuldige acties als bekladdingen,het gooien van verf tegen een gebouw reeds als ”extremisme” beschouwen en het Reformatorisch Dagblad daarin in haar artikel kritiekloos meegaat [8]Hoezo ”christelijk”Een van de pijlers van het christendom is solidariteit met de zwakkeren, de ”vreemdeling herbergen en kleden”, zoals gezegd in het Nieuwe Testament [9] , dat het Reformatorisch Dagblad in ere beweert te houden.Maar hun solidariteit geldt niet de ”vreemdeling”, maar diegenen, die de meestelementaire rechten van die ”vreemdeling”, die is gevlucht voor vervolging en/of armoede en oorlog,onderdrukken.Het artikel [9] bewijst dat. Laten we het asielbeleid, waarmee het Reformatorisch Dagblad kennelijk geenmoeite heeft, eens onder de loupe nemen. DE PIJNLIJKE WAARHEID, DIE HET REFORMATORISCH DAGBLAD NEGEERTHET INHUMANE ASIELBELEID OVERZICHT:  ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT”ECHTE” VLUCHTELINGEN EN ”ECONOMISCHE” VLUCHTELINGEN  Het begint al bij het kunstmatige onderscheid tussen diegenen, die vanwege persoonlijkevervolging uit hun land zijn gevlucht, de door politiek en media aangeduide  ”echte vluchtelingen”  en dezogenaamde ”economische vluchtelingen”, die volgens  Nederlandse en EU/Internationale  standaarden geen rechtop asiel hebben.Maar ook die ”economische vluchtelingen”, die vanwege armoede hun land zijn gevlucht, zouden volgenshet internationaal erkende recht op vrijwaring van armoede [10] aanspraak moeten kunnen maken op de vestiging in een land, dat voor heneen weg kan openen naar een beter bestaan. Mis Poes.Ze maken niet alleen geen enkele aanspraak op asiel, maar worden ook nog door politiek en media aangeduid als ”gelukzoekers”, hier vertaald als profiteurs.Maar niet alleen heeft ieder mens recht op zijn/haar ”pursuit of happiness” [11], het gaat het hierom een basic thing, het opbouwen van een menswaardig bestaan.Het bittere is, dat het leeuwedeel van die ”economische vluchtelingen” afkomstigzijn uit landen, waarvan het Westen economisch profiteert of de plaatselijke elite steunt, diezich handhaaft ten koste van de arme bevolking. ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOTDISCRIMINATIE TUSSEN NEDERLANDER EN ”VREEMDELING” IN HET STRAFRECHT Het asielbeleid [ook wel vreemdelingenbeleid genoemd] is discriminerend, wat zich vooral uit in het strafrecht.Wanneer een Nederlander door een rechtbanktot gevangenisstraf is veroordeeld, zit hij zijn straf uit en begint daarna opnieuw, als vrij man.Een uitgeprocedeerde of nog in procedure zijnde vluchteling, die zich aan strafbare feiten heeft schuldiggemaakt en is veroordeeld, zit eerst zijn straf uit, wordt vervolgens tot ”ongewenste vreemdeling”verklaard [12] en  alsnog uitgezet.Ook vluchtelingen, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, worden zo getroffen,omdat hun tijdelijke verblijfsvergunning na het plegen van een strafbaar feit wordt ingetrokken, [13]Ook als je dus als vluchteling wel over geldige papieren beschikt, ben je in feite rechteloos,want het kan je weer worden afgepakt.Ik hoef niet uit te leggen, dat dit als rechtsongelijkheid en ”dubbele straf”, discriminatie is Staat niet immers in de Nederlandse Grondwet in artikel 1 ”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” [14] ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOTUITZETTING NAAR GEVAARLIJKE GEBIEDEN Volgens de Bijbel waarop de zondagsbrave christenenvan het Reformatorisch Dagblad zich beroepen, moet de vreemdeling geherbergd en beschermd worden [15]Daar valt bij het asielbeleid bitter weinig van te merken.Met de regelmaat van een klok worden vluchtelingen uitgezet naar voor hen gevaarlijke landenen oorlogsgebieden als Somalie, Afghanistan, Irak, etc, ondanks het feit,dat het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!