De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Activiste ontloopt celstraf voor opruiing/Opruiing als daad van verzet

Activiste ontloopt celstraf voor opruiing/Opruiing als daad van verzet

dinsdag 3 juni 2014 12:36
Spread the love

ACTIVISTE ONTLOOPT CELSTRAF VOOR OPRUIING/OPRUIING ALS DAAD VAN VERZETZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/activiste-ontloopt-celstraf-voor-opruiingopruiing-als-daad-van-verzet/””Als je je moet verschuilen als je politie ziet, bang moet zijn voor invallen, voor razzia’s op straat, dan ís het oorlog. Als mensen bij elkaar worden gepakt in wat gerust moderne concentratiekampen kunnen worden genoemd, de verzamellocaties, de detentiecentra, waar mensen in afwachting zijn van deportatie, dan ís het oorlog. En in tijden van oorlog mogen zij die zich verdedigen willen kunnen, zich wapenen, sabotagedaden uitvoeren en andere mensen oproepen tot verzet. Mag dat niet, dan is de oorlog al dichterbij gekomen dan het leek. Dan zijn we niet ver meer verwijderd van de preventieve internering van mensen die in de weg lopen, van het bestraffen van mensen die een plek om te schuilen aanbieden. ”LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR BIJ HOGER BEROEP OP 15 MEIGeachte lezers, Deze woorden sprak Joke Kaviaar uit bij de zitting van haar Hoger Beroep op 15 mei [1]Felle en harde taal?Ja en zoals uit dit commentaar zal blijken, is de waarheid nog schrijnender dan Joke’s woorden.WAT ERAAN VOORAFGINGDE RECHTSZAAK JOKE KAVIAARVEROORDEELD VOOR WOORDEN, DIE HET ONRECHT AANKLAGENOp 13 september 2011 werd Joke Kaviaar, dichteres, schrijfster enactiviste tegen het asielbeleid, door de Nationale Recherche gearresteerdwegens ”opruiing” naar aanleiding van vier felle opinieartikelen,die het beleid/wetgeving tegen vluchtelingen aan de kaak stelden [2]Nare zaken vonden plaats als uitgebreide huiszoeking, aanvankelijke toevoeging aan aanklachtvan ”terroristisch oogmerk” [later weer vervallen] en het ontoegankelijkmaken van Joke’s website, die echter met behulp van solidariteit al snel weeronline was [3]In januari 2013 werd Joke in eerste aanleg veroordeeld tot vier maandenonvoorwaardelijke gevangenisstraf. Puur om wat ze schreef. [4]Ze liet het er natuurlijk niet op zitten en ging in Hoger Beroep, waarinze nu is veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk met een [relatief] korteproeftijd van een jaar.[5], waarbij is meegewogen, dat twee van de vier gewraakte teksten, Waar Blijft de Hollandse Opstand [6] en Leers, het Vuur en de Dood  [7], integenstelling tot de eerdere veroordeling, niet als opruiend wordenbeschouwd. [8]Mooi, zal men zeggen, omdat de straf aanzienlijk lichter is uitgevallen, maarhet blijft nog steeds een veroordeling [nu zijn volgens het Hof ”slechts”twee teksten opruiend] vanwege het uiten van een mening en daarom zet Jokede juridische strijd voort. [9]Het is immers een principe kwestie.OM DE RECHTEN VAN VLUCHTELINGENOM HET RECHT TOT VRIJE MIGRATIEWie de website van Joke Kaviaar [10] kent en de zogenaamde ”opruiende”teksten [11] gelezen heeft ziet, dat dit alles een felle aanklacht is tegenhet Nederlandse [maar ook EU] beleid tegen hen, die vanwege vervolging/oorlogen/of armoede naar Nederland zijn gevlucht met de hoop opeen betere toekomst.Daarin maakt Joke Kaviaar  geen onderscheid tussen politieke vluchtelingen[die recht hebben, asiel aan te vragen op grond van EVRM en het VN Vluchtelingenverdrag] [12] en de ”economische” vluchtelingen, die datrecht niet hebben.Ik deel dat standpunt van Joke, omdat ik niet alleen het recht op beschermingen veiligheid, maar ook het recht op vrijwaring van armoede een fundamenteelmensenrecht vind.Toen straatarme Ieren in de 19e eeuw naar de VS togen op zoek naareen beter bestaan, was dat ook de gewoonste zaak van de wereld en daarnahebben honderdduizenden mensen hun voorbeeld gevolgd.Om dichter bij huis te blijven.De emigratie van grote groepen Nederlanders, na de Tweede Wereldoorlog,naar landen als Canada [13] en Australie. [14]VLUCHTELINGEN NIET WELKOM IN NEDERLANDVREEMDELINGENWETGEVINGDOODZIEKE VREEMDELING?/VERGEET HET MAAROm met de deur in huis te vallen.De vreemdelingenwetgeving.Hiermee wordt een onderscheid gemaakt tussen Nederlanders en ”vreemdelingen”Mensen, die dus geen geldige Nederlandse verblijfspapieren hebben.Nu zou dat geen probleem, zijn, als beide groepen gelijke rechtenhebben, maar dat is niet het geval.Een duidelijk en schrijnend voorbeeld:Wanneer een Nederlander ziek is, wordt hij/zij behandeld. Punt.Bij een zogenaamde ”uitgeprocedeerde” vreemdeling ligt datheel anders en wordt er poker gespeeld met zijn leven.Wanneer er  een ”medische noodsituatie” is, mag ”de vreemdeling”niet worden uitgezet.En wat gebeurt er vervolgens?Om toch ”van de vreemdeling af te komen” [anders kan ik het nietzeggen] koopt de Nederlandse Overheid zorg in het buitenland in,waardoor hij/zij toch kan worden uitgezet. ¨(15)Wat er daarna met hem/haar gebeurt ”is onze zorg niet meer”Heb je dan  nog zorg nodig?Jammer nou, none of our business.Ongelooflijk maar waar en terecht heeft het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten hiertegen geprotesteerd bij Staatsecretarisvan Justitie Teeven.Ook uitgeprocedeerde hongerstakers zijn zonder pardon Nederland uitgezet.[16]Er moest een rechter aan te pas komen om Teeven te dwingen, in het landvan herkomst [hier Guinee] voor een bepaalde tijd een ziekenhuis tebetalen.[17]Is het dan vreemd, dat Joke Kaviaar spreekt van ”schrijftafelmoordenaars” [18]Ik vind van niet.VREEMDELINGENWETGEVING”CRIMINELE” ASIELZOEKER?/DUBBELE STRAFEen Nederlander, die zich schuldig gemaakt heeft aan een strafbaar feit,wordt veroordeeld en zit zijn/haar straf uit. Punt.Dan is nog steeds zijn/haar veiigheid gegarandeerd, want hij/zij blijftin Nederland.Een asielzoeker, die wordt veroordeeld voor een strafbaar feit zit EN zijn strafuit EN wordt daarna uitgezet, na al dan niet [als de uitzetting niet directplaatsvindt] in die nare vreemdelingendetentie gezeten te hebben.Of hij daarbij gevaar loopt in eigen land en/of naar een oorlogsgebiedwordt gedeporteerd, interesseert de Nederlandse Overheid niet [19]Als hij maar weg is.Een dubbele straf dus, rechtsongelijkheid tegenover de ”Nederlander”en misschien nog gevaar voor eigen leven. Daarbij krijgt men ook nog een ”inreisverbod” [20]Want stel, dat zo’n vreemdeling terug zou komen…..VREEMDELINGEN WELKOM IN NEDERLANDWIE GELD HEEFT, DAN…..It’s all about moneyOp ”arme” vreemdelingen [en dat zijn natuurlijk vervolgden en”economische vluchtelingen] zit de Nederlandse Staat niet te wachten.Maar voor wie geld heeft of een wetenschappelijke prestatiekan leveren ”waar ons land iets aan heeft” is het een heel andere zaak.Waarom deze bevoorrechten naar Nederland zouden willen komen ismij een raadsel, maar dat is een ander verhaal.Zaak is, dat men ze graag tegemoet wil komen.Voor ”kennismigranten” is er een gunstige regeling [21],de ”rijke immigranten”, die volgens Teevens droom inNederland zouden willen investeren en zich hier [kennelijk] tijdelijkvestigen, kunnen gemakkelijker aan een verblijfsvergunning komen [22]TERUG NAAR DE NARE REALITEITHET STRENGE, DOCH RECHTVAARDIGE BELEIDDE RECHTSPRAAKOok een voorbeeld van ongelijke rechten van Nederlanders en vreemdelingenis het zogenaamde ”vreemdelingenrecht”Wanneer een Nederlander vindt, dat hij/zij onrechtvaardig is behandelddoor een instantie, dan is de stap naar een Klachtencommissie ofin geval van de Overheid, de Nationale Ombudsman, zo gedaan.Een asielzoeker kan dat vergeten.Wanneer de IND een negatieve beslissing heeft genomen, kan hij/zijwel naar de rechter stappen, maar die kan slechts toetsen, ofde IND de juiste procedures gevolgd heeft.Niet inhoudelijk.Waardoor er dus geen beroepsinstantie is, die onafhankelijk en”vers” naar de zaak kan kijken.Terecht dan ook het wetsvoorstel van D’66, dit te veranderen. [23]UITZETTING NAAR GEVAARLIJKE EN OORLOGSGEBIEDENOndanks de oorlogssituatie in landen als Afghanistan (24), Somalie (25), Iraketc gaat de Nederlandse Overheid vrolijk door met uitzettingnaar die gebieden.En dan maakt het kennelijk weinig of niets uit, dat mensenrechtenorganisatiesdaarop wijzen (26)Dat hierbij doden vallen, is gruwelijk, maar voorspelbaar.Voor tenminste een dode is voormalig minister Verdonk verantwoordelijkOnder haar verantwoordelijkheid werd een 60 jarige Afghaanse manuitgezet, die in 2010 door de Taliban werd gedood (27)Verdonk is hierover nooit ter verantwoording geroepen.Joke Kaviaar, die dergelijk onrecht aanklaagt, wel.De website ´´Vrijheid van beweging´´ heeft trouwens een hele lijstvan vluchtelingen, die door het beleid van de Nederlandse Overheid de dood hebben gevonden (28)Bekend slachtoffer van het beleid is de Russische vluchteling Dolmatov,die na afwijzing van zijn asielaanvraag zelfmoord pleegde in detentiecentrumZestienhoven (29)Onbegrijpelijk, dat Teeven daarmee wegkwam. [30]Wekt het dan verbazing, dat Joke Kaviaar een fel stuk schreef,waar ze Teeven van moord beschuldigde ¨(31)Ik vind van niet.Ander bekend slachtoffer was de Iraanse vluchteling Kambiz Roustayi,die zichzelf op 6 april 2011 op de Dam  in brand stak, vanwege de dreiging, te wordenuitgezet naar Iran, waar hij als politieke  vluchteling gevaar liep (32)Met Leers als verantwoordelijke minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.Aan Kambiz Roustayi dacht Joke en ze schreef er ook over in ´´Leers, het Vuur en de Dood´´ (33)Ik citeer´´Woensdag 6 april 2011: Kambiz Roustayi steekt zichzelf in brand op de Dam in Amsterdam. Geshockeerde reacties alom. Niemand wil graag getuige zijn van zoiets. Het helpt mensen maar weer herinneren aan zaken waarvan ze liever niet willen weten. Tijd om de doofpot opnieuw kapot te slaan en een heel ander vuur te ontsteken.´´Leers, Het Vuur en de Dood is een van de ´´opruiende´´ stukken waarvoor Joke was bij de rechtbank in eerste aanleg wegens ´´opruiing´´ was veroordeeld (34)Wat in Hoger Beroep is teruggedraaid (35)Nu nog mooier.Leers, de verantwoordelijke minister voor deze gruwelijke gebeurtenis, verschuilt zich achter een nietszeggend commentaar over ”de juiste procedures” [36] en Joke Kaviaar, die ditonrecht aanklaagt, wordt vervolgd en in eerste instantie vooreen hard, maar terecht kritisch stuk [37] veroordeeld.DeWereldMorgen.beTragische zelfmoord, nota bene onder ”toezicht” van deNederlandse Overheid (net als bij Dolmatov, in het vreemdelingendetentiecentrum Zestienhoven), was die van een Armeense man met psychischeproblemen, Artavazd Gasparyan, die zichzelf in asielzoekerscentrum Schalkhaar hetleven benam ¨(38)Ondanks zijn psychische problemen wilde de IND hem tochuitzetten (39)Toch had hij ondanks zijn ernstige stoornis,j sinds zijn komstnaar Nederland, geen psychische begeleiding gehad.(40)Ongelooflijk, maar waar.Niet alleen was de reactie van Teeven op deze zelfmoord boten inhumaan (41), maar ook nog onzinnig, omdat hij appelsmet peren vergeleek(42)Wie dacht dat de zaak, hoe gruwelijk en van de kant van TeevenIND vooral weerzinwekkend, hiermee is beeindigd ¨(behalvenatuurlijk dat actie tegen  Teeven nodig, ja noodzakelijk is*,vergist zich.Het heeft er namelijk alle schijn van, dat Teeven, althans volgensde advocaat van de overleden Armeense vluchteling, de Tweede Kameronjuiste informatie zou hebben gegeven [43]DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.beVREEMDELINGENDETENTIEVluchtelingen en asielzoekers worden in Nederland als tweederangsburgers behandeld en hun rechten worden ernstig geschonden. Geen enkele Nederlandse burger kan worden gedetineerd zonder dat er sprake isvan een strafbaar feit of verdenking daarvan. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogenaamde ”illegalen” worden andere maatstaven aangelegd. Zij worden namelijk in ”vreemdelingenbewaring” geplaatst, in afwachting van hun uitzetting. Het grootste onrecht is, dat er geen sprake is van strafbare feiten. Bovendien zijn de detentieomstandigheden veel slechter dan in een ”gewone” Nederlandse gevangenis. [44]De ”detentieduur”is een vorm van administratieve detentie, omdat er geenrechter aan te pas is gekomen. [45]Niet voor niets wordt het ”een maatregel” genoemd. Toegang tot medische zorgis moeilijk en[46] vaak is er sprake van intimidatie en slechte behandelingdoor bewakers. Daarvan was vooral sprake bij de behandeling van hongerstakende asielzoekers indetentiecentrum Rotterdam/Zestienhoven.Sleep deprivation, intimidatie en ga zo maar door [47]Het rapport van de Nationale Ombudsman constateert onder anderede geestdodendheid [bij gebrek aan activiteiten], krappe cellen en deonzekerheid door de onduidelijke tijdsperiode [48] Duur detentieZoals reeds opgemerkt, deze kan oplopen tot achttien maanden, maar niets is zeker.Als criterium wordt gehanteerd, of iemand uitzetbaar is of niet. Wanneer dat niet het geval is, wordt men vrijgelaten, maar zonder enig recht op huisvesting en eerste levensbehoeften. In de praktijk betekent dat te zien overleven op straat.Ondertussen heeft Teeven een ”humaner”  asielbeleid be.loofd [49]Maar dat is een lachertje gebleken [50], als het nietzo ernstig was.HET DRAMA VAN DE UITGEPROCEDEERDENDe manier waarop de Nederlandse Overheid met uitgeprocedeerdevluchtelingen omgaat, schreeuwt bijna om opruiende teksten.Het gaat hier om mensen, die ”illegaal” in Nederland verblijven, omdatalle gerechtelijke wegen al zijn afgelegd ‘[ze hebben dus een afwijzingontvangen]Hierdoor moeten ze volgens de Nederlandse vreemdelingenwetgeving terugkeren, maar in de meeste gevallen kan dat niet, vanwegede onveilige en oorlogssituatie in hun land. [51]Toch weigert de Nederlandse Overheid deze groep de basisvoorzieningen,zoals voedsel en een dak boven hun hoofd.Gevolg is, dat velen al jaren een zwervend bestaan leidenen op straat moeten zien te overleven.Maar sinds in 2012 tentenkampen protesten [in Ter Apel, AmsterdamDen Haag] zijn gestart, waarbij zij aandacht vragen voor hun situatie,is deze groep niet meer onzichtbaar [52]Ondertussen wordt er met hen een uiterst vuil spelgespeeld [53]Er wordt met deze groep rondgesold.Eerst [ik neem nu Amsterdam] wordt het Tentenkampin opdracht van de burgemeester ontruimd [54], dan moeten zeverhuizen van de ene locatie naar de andere, terwijl iederekeer opnieuw solidaire mensen locaties voor hen kraken.De burgemeester, die pretendeert ”er voor de vluchtelingente zijn” [55], maar dat niet is, probeert op slinkse wijzeverdeel en heers tussen de vluchtelingen en de solidaireactivisten te zaaien door de laatsten in een kwaad daglicht testellen [56]Ondertussen regelt van der Laan zelf geen enkele voorziening voor de uitgeprocedeerden.Zijn ware aard toont hij door de vluchtelingen te chanteren.De enige voorziening, die hij namelijk geregeld heeft, de zogenaamde”Vluchthaven” kan slechts bewoond worden, als men bereid is”mee te werken aan terugkeer” [57]En daarom was nu juist de strijd begonnen.Omdat men niet terug KON en streed [en nog strijdt] voorveiligheid en bescherming.Voor een menswaardig bestaan.Trouwens, op dit moment van schrijven staat van der Laan ophet punt, de ”Vluchthaven” te ontruimen, omdat de bewoners ertot 1 juni konden blijven. [58]Ondanks het feit, dat van der Laan deze groep onderdruk blijft zetten om terug te keren (59) hebben tot nu toe demeeste vluchtelingen geweigerd, de Vluchthaven te verlaten (60)en hebben hun situatie in een statement nader toegelicht (61)Ik heb groot respect voor hun strijdbaarheid.ASIELELLENDE SAMENGEVATVertrapping van elementaire rechten, rechtsongelijkheid,mensenrechtenschendingen,uithongering,  intimidatie en chantage.Dat zijn de ingredienten van het Nederlandse asielbeleid,waarmee omringende Europese landen grote overeenkomst vertonen.Een van de grootste schurkenstreken is nog wel het zonder enigevoorziening, niet eens de basale, op straat zetten van uitgeprocedeerdevluchtelingen.Goede opsteker is dat het Europees Comite voor SocialeRechten vorig jaar october (2013) heeft beslist, datmensen zonder verblijfsrecht niet zonder eten en kleding op straatmogen worden gezet (62)Teeven heeft al aangekondigd, de uitspraak van het Comite naastzich neer te leggen. (63)Niet verbazingwekkend voor iemand met zo´n misdadigestaat van Dienst.OPRUIING ALS DAAD VAN VERZETEen aantal dieptepunten van de asielellende heb ik belicht,maar compleet is het natuurlijk niet.Daarvoor zou een boekwerk nodig zijn.Een Zwartboek.Streep de groffe mensenrechtenschendingen weg tegen wat hardetaal van Joke (die terecht is) en duidelijk zal worden, dat zelfs de lichtsteveroordeling ronduit belachelijk is.Niet alleen is wat ze schrijft waar en valt onder de vrijheid vanmeningsuiting.De verkeerde heeft terechtgestaan.Teeven, Leers, Albayrak, Verdonk en hun satellieten (IND, IOM,vreemdelingenpolitie, ijverige ´´beleids´´ambtenaren, ondersteunendepolitici, bouwbedrijven, aannemers, architecten, de bereidwillige luchtvaartmaatschappijen etc) zouden terecht moeten staan.Zolang dit misdadige asielbeleid doorgaat, is opruiing eendaad van verzet.WAAR ONRECHT RECHT WORDT, IS VERZET EEN PLICHTAstrid Essed[1]LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR BIJ GERECHTSHOFAMSTERDAM [HOGER BEROEP]15 MEI 2014http://www.jokekaviaar.nl/laatste-woord-hoger-beroep-15-mei-2014.pdf[2]”OPRUIENDE” TEKSTENRARA, WIENS RECHTSORDE IS HEThttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/opruien/NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGDhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/neederland-wordt-schoongeveegd/LEERS, HET VUUR EN DE DOODhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTANDhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/waar-blijft-de-hollandse-opstand/OVERZICHThttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/[3]WEBSITE JOKE KAVIAARhttp://www.jokekaviaar.nl/[4]SAMENVATTING ARRESTATIE/VEROORDELING JOKE KAVIAARhttp://13-september.nl/de-veroordeling/samenvatting/[5]RECHTSPRAAK.NLLAGERE STRAF VOOR HET PLAATSEN VAN OPRUIENDETEKSTEN28 MEI 2014http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Lagere-straf-voor-het-plaatsen-van-opruiende-teksten.aspxRECHTSPRAAK.NLTEKST UITSPRAAK JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEPhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945GERECHTSHOF VERMINDERT IN HOGER BEROEP CELSTRAFJOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDEN VOORWAARDELIJKhttp://13-september.nl/gerechtshof-vermindert-hoger-beroep-celstraf-joke-kaviaar-tot-twee-maanden-voorwaardelijk/[6]WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTANDhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/waar-blijft-de-hollandse-opstand/[7]LEERS, HET VUUR EN DE DOODhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/[8]RECHTSPRAAK.NLLAGERE STRAF VOOR HET PLAATSEN VAN OPRUIENDETEKSTEN28 MEI 2014http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Lagere-straf-voor-het-plaatsen-van-opruiende-teksten.aspxRECHTSPRAAK.NLTEKST UITSPRAAK JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEPhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945[9]”Joke en haar sympathisanten laten het er niet bij zitten. Het gevecht gaat door. Langs juridische weg via cassatie, desnoods naar het Europese Hof van Justitie. Buiten de rechtbank via solidariteitsacties en door scherp stelling te blijven nemen tegen de onmenselijke praktijken van de Nederlandse staat. Joke is geenszins van plan zich de mond te laten snoeren.”GERECHTSHOF VERMINDERT IN HOGER BEROEP CELSTRAFJOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDEN VOORWAARDELIJKhttp://13-september.nl/gerechtshof-vermindert-hoger-beroep-celstraf-joke-kaviaar-tot-twee-maanden-voorwaardelijk/[10]WEBSITE JOKE KAVIAARhttp://www.jokekaviaar.nl/[11]OPRUIENDE TEKSTENhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/[12]EVRMhttp://www.ivir.nl/wetten/eu/EVRM.pdfAANVULLINGBij artikel 2 is de passage over de doodstraf veranderd en luidtnu als volgt”1. Eenieder heeft recht op leven. 2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.”http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/waardigheid-art.-1-t-m-5/recht-op-leven-artikel-2.htmlVN VLUCHTELINGENVERDRAGhttp://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm[13]EMIGRATIE NAAR CANADAhttp://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2001-2002/Emigratie-naar-Canada.html[14]HISTORISCH NIEUWSBLADDE NEDERLANDSE EMIGRATIE NAAR AUSTRALIEhttp://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6798/de-nederlandse-emigratie-naar-australie.html(15)´´Indien persoon X lijdt aan een stoornis, waarvan op basis van het huidige medisch-wetenschappelijke inzicht vaststaat dat het achterwege blijven van een behandeling binnen een termijn van drie maanden zal leiden tot overlijden, invaliditeit of een andere vorm van ernstige geestelijke of lichamelijk schade dan zal hij een verblijfsvergunning krijgen voor een medische behandeling in Nederland. Als Nederland organiseert dat deze drie maanden zorg voorhanden is in het land van herkomst is er geen sprake meer van een eventueel overlijden of andere vorm van geestelijke of lichamelijke schade binnen een termijn van drie maanden. Staatssecretaris Teeven bevestigt in zijn antwoord dat Nederland drie maanden zorg in het buitenland inkoopt om de zieke vreemdeling te kunnen uitzetten. Er is dan immers geen sprake meer van een ‘acute medische noodzaak’.

Na de drie maanden ingekochte zorg stopt de staatssecretaris de financiering van zorg in het land van herkomst. Zo stelt Teeven in zijn reactie: ‘Daarna is de vreemdeling zelf verantwoordelijk om de medische behandeling te continueren. De verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid strekt niet zo ver dat zij voor de gehele duur van benodigde medische behandeling betaalt’´´

NEDERLANDS JURISTENBLAD

INHUMAAN VREEMDELINGENBELEID-DE ZIEKE VREEMDELING

BAS WALLAGE

31 MAART 2014

http://njb.nl/blog/inhumaan-vreemdelingenbeleid-de-zieke-vreemdeling.11764.lynkx

[16]

DEPORTATIEVERZET

VIJFDE DEPORTATIEPOGING CHEIKH BAH

[Deze keer lukte het de Ned Overheid, hem uit te zetten]

http://deportatieverzet.nl/vijfde-deportatiepoging-cheikh-bah/

[17]DEPORTATIEVERZETDE ”RECHTER”-OP 75 DAGEN HONGERSTAKING KUNJE PRIMA VLIEGEN1 AUGUSTUS 2013http://deportatieverzet.nl/de-rechter-op-75-dagen-hongerstaking-kun-je-prima-vliegen/”In beide nieuwsitems werd gezegd dat er voor Bah en Koulibaly medische zorg bij aankomst zou zijn geregeld, zoals de rechter in Arnhem had geëist”DEPORTATIEVERZETDE STAAT LIEGT OVER BAH EN KOULIBALY[Later bleek, dat Bah en Koulibaly toch in een ziekenhuiswaren opgenomen]2 AUGUSTUS 2013http://deportatieverzet.nl/de-staat-liegt-over-bah-en-koulibaly/[18]”Leg het werk neer en laat de computers crashen, al jullie schrijftafelmoordenaars, ambtenaren en wettenbedenkers, die de kantoren van IND en DT&V, justitie en politie, bemensen, de cellen vullen, de beslissingen nemen, die de deportatiemachine draaiende houden, of moet een ander het voor jullie doen?”LAATSTE WOORD JOKE KAVIAAR BIJ GERECHTSHOFAMSTERDAM [HOGER BEROEP]15 MEI 2014http://www.jokekaviaar.nl/laatste-woord-hoger-beroep-15-mei-2014.pdf[19]NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERDWEGENS ”OPRUIING”OCTOBER 2011http://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-nederlandse-activiste-joke-kaviaar-gearresteerd-wegens-opruiing/[20]”

Inreisverbod

Het inreisverbod is een verbod op toegang tot het Schengengebied voor een bepaalde tijd. Een vreemdeling die niet binnen de in het terugkeerbesluit gestelde termijn vertrekt, kan een inreisverbod opgelegd krijgen voor maximaal vijf jaar. Een vreemdeling met criminele antecedenten kan een inreisverbod voor een langere duur opgelegd krijgen. Wie ondanks het inreisverbod in Nederland blijft is strafbaar.”

DIENST TERUGKEER EN VERTREKTERUGKEER EN VERTREKhttp://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Terugkeer_en_vertrek/[21]WIKIPEDIAKENNISMIGRANThttp://nl.wikipedia.org/wiki/Kennismigrant[22]BNRTEEVEN VERWACHT TIENTALLEN RIJKE IMMIGRANTEN20 SEPTEMBER 2013http://www.bnr.nl/feeds/anp/BIN/883775-1309/teeven-verwacht-tientallen-rijke-immigranten[23]NOSD’66: INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.htmlVLUCHTELINGENWERKRECHTER MOET RECHT OP BESCHERMING VOL KUNNENTOETSENhttps://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/standpunten/standpunt-marginale-toets¨(24)´´U bent op de hoogte van de onveilige situatie

in Afghanistan.Deze is ontstaan als gevolg van de tussen de Westerse troepen en deTaliban woedende oorlog, de door hetontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit,de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurendeaanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaarverwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van BuitenlandseZaken dd 4 juli 2012, blz 32-35 en 48-63 [2]Ook Human Rights Watch spreekt in haar jaarrapport van 2013haar bezorgdheid uit over de penibele mensenrechtenen veiligheidssituatie in Afghanistan [3]´´KLM, MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN 24 JARIGEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTANASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-van-een-24-jarige-afghaanse-vluchteling-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-klm/DEPORTATIEVERZETAFGHANISTAN, DE CIJFERS WAAR NEDERLAND DE OGEN VOOR SLUIThttp://deportatieverzet.nl/afghanistan-de-cijfers-waar-nederland-de-ogen-voor-sluit/¨(25)´´In het verkort Ambtsbericht van februari 2012 [1] wordt er door het Ministerievan Buitenlandse Zaken op gewezen, dat de veiligheidssituatie in zowelMogadishu [de hoofdstad] als in andere delen van Somalie, zoals in Zuid enCentraal Somaie, buitengewoon zorgwekkend is [2] vanwege militaireconfrontaties tussen regeringstroepen en de Afrikaanse Vredesmachtenerzijds en de strijdgroep El Shabaab anderszijds.Dat deze onveilige situatie ook in 2013 nog geldig is blijkt uit een persverklaringvan de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch van 21 februari2013, waarbij een dringend beroep wordt gedaan op de Nederlandse regering,geen vluchtelingen uit te zetten naar Somalie [3]´´KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHEVLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIEASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/(26)HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES DEPORTED TO DANGER IN SOMALIA19 NOVEMBER 2013http://www.hrw.org/news/2013/11/19/dispatches-deported-danger-somalia¨(27)DE VOLKSKRANT AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtmlDOORBRAAK”ZORGVULDIGE” PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE EN DOODVAN AFGHAANSE VLUCHTELING23 FEBRUARI 2011http://www.doorbraak.eu/zorgvuldige-procedure-leidt-tot-deportatie-en-dood-van-afghaanse-vluchteling/(28)VRIJHEID VAN BEWEGINGDOOD DOOR BELEIDDOOR UITSLUITING, VERVOLGING, OPSLUITING, UITZETTINGVERDWENEN OF DOOD…..MAAR NIET VERGETENLIJST VAN SLACHTOFFERShttp://www.vrijheidvanbeweging.nl/dood_door_beleid/lijst_slachtoffers.html(29)NRCZELFMOORD RUSSISCHE ACTIVIST IN DETENTIECENTRUMROTTERDAM17 JANUARI 2013http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/17/zelfmoord-russische-activist-in-detentiecentrum-rotterdam/DeWereldMorgen.beGAZETA.RURUSSIAN OPPOSITION ACTIVIST CLAIMS POLITICAL ASYLYUM INHOLLAND26 JUNI 2012http://en.gazeta.ru/news/2012/06/26/a_4642849.shtml[30]NOSTEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT18 APRIL 2013http://nos.nl/artikel/497306-teeven-overleeft-dolmatovdebat.html(31′)GEZOCHT FRED TEEVEN, WEGENS MOORD OP EEN RUSSISCHEACTIVISTJOKE KAVIAAR18 JANUARI 2013http://www.jokekaviaar.nl/Teeven_moordenaar.html(32)DE GELDERLANDERKAMBIZ ROUSTAYI ZAG GEEN UITWEG MEER9 APRIL 2011http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/kambiz-roustayi-zag-geen-uitweg-meer-1.786878ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER-NEDERLANDSEOVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOODASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/2011-zelfverbranding-iraanse-asielzoekernederlandse-overheid-medeverantwoordelijk-voor-zijn-dood/[33]LEERS, HET VUUR EN DE DOODJOKE KAVIAARhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/[34]JOKE KAVIAAR VEROORDEELD TOT VIER MAANDEN ONVOORWAARDELIJKWEGENW OPRUIING/MIGRATIEACTIVISTE LAAT ZICH NIET DE MONDSNOERENhttp://13-september.nl/joke-kaviaar-veroordeeld-tot-4-maanden-onvoorwaardelijk-wegens-opruiing-migratieactiviste-laat-zich-niet-de-mond-snoeren/[35]RECHTSPRAAK.NLLAGERE STRAF VOOR HET PLAATSEN VAN OPRUIENDETEKSTEN28 MEI 2014http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Amsterdam/Nieuws/Pages/Lagere-straf-voor-het-plaatsen-van-opruiende-teksten.aspxRECHTSPRAAK.NLTEKST UITSPRAAK JOKE KAVIAAR IN HOGER BEROEPhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:1945[36]”

Tragisch

Minister Leers noemt de gebeurtenissen “zeer tragisch”. Hij wijst erop dat de procedures correct zijn verlopen en dat de man alle bestaande rechtsmiddelen tot zijn beschikking had.”

NIEUWSUUR.NL

IRANIER VERWACHTTE TE WORDEN UITGEZET

7 APRIL 2011

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/231385-iranier-verwachtte-te-worden-uitgezet.html

[37]

LEERS, HET VUUR EN DE DOODJOKE KAVIAARhttp://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/(38)NRCASIELZOEKER, DIE ONDER TOEZICHT OVERHEID STOND, PLEEGDEZELFMOORD23 APRIL 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/23/asielzoeker-die-onder-toezicht-overheid-stond-pleegde-zelfmoord/(39)NRCASIELZOEKER, DIE ONDER TOEZICHT OVERHEID STOND, PLEEGDEZELFMOORD23 APRIL 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/23/asielzoeker-die-onder-toezicht-overheid-stond-pleegde-zelfmoord/(40)NRCASIELZOEKER, DIE ONDER TOEZICHT OVERHEID STOND, PLEEGDEZELFMOORD23 APRIL 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/23/asielzoeker-die-onder-toezicht-overheid-stond-pleegde-zelfmoord/(41)TROUWMINISTER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR IEDEREZELFMOORD24 APRIL 2014http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3640696/2014/04/24/Minister-is-niet-verantwoordelijk-voor-iedere-zelfmoord.dhtml(42)´´Maar volgens Teeven is het ‘volstrekt onzinnig’ om maar een begin van een vergelijking te maken met de zaak Dolmatov. Hij wees op de 1700 mensen die jaarlijks in Nederland zelfmoord plegen. “Ik geloof niet dat de minister van Volksgezondheid politieke verantwoordelijkheid neemt voor iedere zelfmoord die gepleegd wordt. Dat geldt dus ook voor mij.”TROUWMINISTER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR IEDEREZELFMOORD24 APRIL 2014http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3640696/2014/04/24/Minister-is-niet-verantwoordelijk-voor-iedere-zelfmoord.dhtml´´Hij zelf ziet dat echter anders, en Teevens redenering is weerzinwekkend en krom. Hij zegt het zo. “Als een dokter besluit om deze persoon niet op te nemen, dan is dan t een gegeven waar ik het mee moet doen, Ik vind niet dat ik politieke verantwoordelijkheid heb voor iemand die het bos inloopt en zichzelf om het leven brengt.” Kan iemand de staatssecretaris even uitleggen waaróm de man dat bos in liep? Kan iemand de staatssecretaris er ook even op wijzen dat de man op de nominatie stond door en IND uitgezet te worden naar een land waar hij vanwege zijn angsten juist was vertrokken. De IND heeft een al ernstig door angsten ontregelde kan verder de stuipen op het ijf gejaagd, met de dood als gevolg. Het handelen van de IND valt onder Teevens verantwoordelijkheid. De voorspelbare uitkomst van dit handelen – minstens een verergering van de mentale toestand van de man, maar wel degelijk ook de fatale afloop als iets wat zeer denkbaar was – valt daar wel degelijk ook onder. Het is gênant dat zoiets zelfs maar moet worden uitgelegd.

Helemaal bespottelijk is de uitsmijter van de staatssecretaris. Er plegen, zo stelt hij, jaarlijks 1700 mensen zelfmoord. “Ik geloof niet dat de minister van Volksgezondheid politiekee verantwoordelijkheid neemt voor elke zelfmoord die gepleegd wordt. Dat geldt dus ook voor mij.” drogreden. Veel zelfdodingen gebeuren door mensen die niet onder de rechtstreekse zeggenschap van een instelling vallen waar een minister rechtstreekse verantwoordelijkheid voor draagt. Daar een minister op aanspreken zou inderdaad scheef zijn. Maar ik mag toch hopen dat de minister van Volksgezondheid wel degelijk aangesproken wordt als in een zorginstelling onder haar rechtstreekse verantwoordelijkheid iemand zelfmoord pleegt nadat die instelling de angsten van die persoon zodanig heeft aangewakkerd dat die persoon kennelijk geen andere uitkomst meer zag. Dat is precies het geval met de IND die dat overu duidelijk deed met met het doorzetten van haar uitzettingsprocedure tegen een man die nota bene al eerder zichzelf had verminkt..´´

ASIELEXTREMISME 

TEEVEN EN ZIJN IND VRAGEN EROM

PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/24/asielextremisme-teeven-en-zijn-ind-vragen-er-om/

[43]NRCTEEVEN GAF ONJUISTE INFORMATIE NA ZELFMOORD ASIELZOEKER28 MEI 2014http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/28/teeven-gaf-onjuiste-informatie-na-zelfmoord-asielzoeker/[44]OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAAN VRIJUITASTRID ESSEDhttp://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-om-haalt-website-joke-kaviaar-uit-de-luchtvluchtelingenbeulen-ned-staat-gaan-vrijuit/[45]OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT/VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAAN VRIJUITASTRID ESSEDhttp://13-september.nl/steunbetuigingen/astrid-essed-om-haalt-website-joke-kaviaar-uit-de-luchtvluchtelingenbeulen-ned-staat-gaan-vrijuit/[46]’GEKETENDE ZORGGEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIEWERKGROEP MEDISCHE ZORG IN VREEMDELINGENDETENTIEMEI 2014http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/geketende_zorg_def.pdf[47]BRIEF AAN JNUSTITIE/BEHANDELING HONGERSTAKENDEVLUCHTELINGEN IN VREEMDELINGENDETENTIEASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/brief-aan-justitiebehandeling-hongerstakende-vluchtelingen-in-vreemdelingendetentie/[48]OMBUDSMANSNEL ALTERNATIEVEN NODIG VOOR VREEMDELINGENBEWARING7 AUGUSTUS 2012http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2012/ombudsman-snel-alternatieven-nodig-voorDE NATIKONALE OMBUDSMANVREEMDELINGENBEWARINGSTRAFREGIME OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTENOver respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaringAUGUSTUS 2012http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf[49]NRCKABINET MAAKT ASIELBELEID HUMANER”GROTE VERANDERING VAN BELEID”’13 SEPTEMBER 2013http://www.nrc.nl/nieuws/2013/09/13/kabinet-maakt-asielbeleid-humaner-altijd-sprake-van-voortschrijdend-inzicht/[50]NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/DE ONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEIDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/nederlands-asielbeleid-wordt-humanerde-ondraaglijke-inhumaniteit-van-het-beleid/HOE TEEVEN HARDVOCHTIGHEID ALS HUMANITEIT VERPAKTPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2013/09/14/hoe-teeven-hardvochtigheid-als-humaniteit-verpakt/[51]”Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International”VLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN31 MEI 2014http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/[52]TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDEASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAARASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/[53]DOORBRAAKSMERIG STEEKSPEL TUSSEN TEEVEN, GEMEENTEN EN RECHTERS OVER VLUCHTELINGENOPVANGhttp://www.doorbraak.eu/smerig-steekspel-tussen-teeven-gemeenten-en-rechters-vluchtelingenopvang/[54]TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGENONMENSELIJKHEID OVERHEIDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/[55]AT5FELLE BURGEMEESTER: IK BEN ER VOOR DE VLUCHTELINGEN2 MAART 2014http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1[56]BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEIDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/[57]”Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes[58]AT5UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVENVERLATEN28 MEI 2014http://www.at5.nl/artikelen/128434/uitgeprocedeerde-asielzoekers-moeten-vluchthaven-verlaten(59)AT5LAATSTE OPROEP VAN DER LAAN AAN VLUCHTHAVENBEWONERS27 MEI 2014http://www.at5.nl/artikelen/128382/laatste-oproep-vd-laan-aan-vluchthavenbewoners(60)AT5ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN BESLUITEN NIET TE VERTREKKEN31 MEI 2014http://www.at5.nl/artikelen/128592/asielzoekers-vluchthaven-besluiten-niet-te-vertrekken(61)WE ARE HEREVLUCHTELINGEN VLUCHTHAVEN BLIJVEN31 MEI 2014http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/(62)DOORBRAAKEUROPEES COMITE SCHIET OPNIEUW GAT IN UITSLUITINGSREGELS4 NOVEMBER 2014http://www.doorbraak.eu/europees-comite-schiet-opnieuw-gat-uitsluitingsregels/(63)´´Het Europees Comité voor Sociale Rechten bepaalde in oktober dat Nederland moet zorgen voor onderdak, eten en kleding van mensen die illegaal in Nederland verblijven.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft aangegeven geen gehoor aan die voorlopige beslissing te geven.´´

NU.NL

DUITSE RECHTER VINDT NEDERLANDS ASIEL MENSONWAARDIG

10 MEI 2014

http://www.nu.nl/buitenland/3771948/duitse-rechter-vindt-nederlands-asiel-mensonwaardig.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!