De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/.Reactie op antwoord burgemeester, die grappig wil zijn

Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/.Reactie op antwoord burgemeester, die grappig wil zijn

woensdag 7 november 2018 18:59
Spread the love

ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE/REACTIE OPANTWOORD BURGEMEESTER ZWOLLE, BLACKFACE FACILITEERDER,DIE DENKT GRAPPIG TE ZIJN
ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-burgemeester-faciliteerder-blackface-die-grappig-wil-zijn/

LEZERS!
Met mijn bescheiden schrijfactie aan de Gemeentelijke politiekin Zwolle, de Stichting Evenementen Zwolle [organisatorSinterklaas Intocht 2018] en het Zwolle Fonds [financierderSinterklaas Intocht 2018], met als eis, Blackface ZwartePiet te bannen uit de SInterklaas Intocht 2018,  schijn ik heel wat te hebben losgemaakt

BRIEVEN:
Ziehier de brieven aan de diverse dramatis personae [hoofdrol-spelers]
B & W Zwolle
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-college-b-w-zwolle-ban-blackface-uit/

Gemeenteraadsleden
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-de-christen-unie-zwolle-ban-blackface-uit/

Stichting Evenementen Zwolle
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-stichting-evenementen-zwolle-organisator-intocht-sinterklaas-2018/

Het Zwolle Fonds
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-het-zwolle-fonds-financierder-sinterklaas-intocht-2018/

REACTIES
EN er kwamen reacties!Van D’66, SP, Groen Links en de VVD!
Ziehier hun reacties met mijn anrwoord
D’66 [welwillend, staat open voor veranderingen
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-mijn-reactie-op-antwoord-d66-fractievoorzitter-op-mijn-ban-blackface-brief/

SP [bot en behoudend/wil Blackface in stand houden]
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-mijn-reactie-op-antwoord-sp-fractievoorzitter-die-blackface-in-stand-wil-houden/

VVD [ook behoudend, wil Blackface laten voor wat hij is…..]

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-vvd-gemeenteraadslid-op-mijn-ban-blackface-brief/

Groen Links [stelt zich als enige wijd open voor colour changingvan Blackface]
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-fractievoorzitter-groen-links-op-mijn-ban-blackface-brief/

BURGEMEESTER ZWOLLE
En ja hoor, 6 november 2018 anno Domini wederom een reactie!Deze keer van de burgemeester van Zwolle, die ik hadaangeschreven in de brief aan B & W, zie boven.
Deze man ontpopte zich als rijp voor het variete theater door te schrijven,dat de organisatie van de Intocht al rekening hield met de Zwarte Piet discussie, door ”bruine” in plaats van ”zwarte” Pieten te latenopdraven, dat de Gemeente ”slechts” financierder van de Intochtwas en dus niet verantwoordelijk, dat het hier om een”Kinder en Familiefeest” gaat en meer van die nonsens.Een felle reactie van mij volgde!
Zie onder A mijn Brief aan B & WZie onder B de brief van de burgemeester aan mijZie onder C mijn antwoord aan de burgemeester

VEEL LEESPLEZIER MET PEPERNOTEN!
Astrid Essed
A
BRIEF AAN COLLEGE B & W”BAN BLACKFACE UIT!”
https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-college-b-w-zwolle-ban-blackface-uit/

B
ANTWOORD BURGEMEESTER ZWOLLE OP MIJN BRIEF
Meijer, Henk Jan <H.J.Meijer1@zwolle.nl>To:’Astrid Essed’  Nov 6 at 4:16 PM 

Geachte mevrouw Essed, beste Astrid,

U vraagt om bij de intocht van Sinterklaas in Zwolle geen zwarte pieten maar roetveegpieten in te zetten.  Dat vraagt u aan de gemeente en de organisatie van de intocht. Een argument hiervoor is de relatie die gelegd wordt tussen Zwarte Piet en het slavernijverleden van ons land. Ik ben me er van bewust dat dit thema ook in Zwolle leeft. Ik vind persoonlijk dat wij hierover als samenleving met elkaar het debat moeten voeren, maar ik vind de intocht van Sinterklaas daarvoor niet de geschikte gelegenheid. Een kinder- en familiefeest zou ik niet willen belasten met deze discussie. In de praktijk blijkt dat door deze koppeling standpunten alleen maar verharden in plaats van dichter bij elkaar komen.

Ik merk nog op – wellicht ten overvloede – dat de gemeente niet de intocht van Sinterklaas in onze stad organiseert, maar die slechts mede financieel mogelijk maakt. De organisatie van de intocht is zich bewust van de onderliggende discussie engeeft aan dat in Zwolle geen Zwarte Pieten worden ingezet, maar bruine pieten. Deze invulling van de intocht is een verantwoordelijkheid van de organisatie, waar ik niet in wil treden. 

Henk Jan Meijer

burgemeester

Gemeente Zwolle,

Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Bezoekadres: Grote Kerkplein 15, Zwolle

  038 498 22 22

@  h.j.meijer1@zwolle.nl

C

MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN DE BURGEMEESTER

Astrid Essed
To:Meijer, Henk Jan  Nov 7 at 5:18 PM  AANBURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZWOLLEDE HEER H. J. MEIJER
Onderwerp:Uw reactie op mijn Ban Blackface Zwarte Piet uit de Sinterklaas Intocht2018 brief
Geachte heer burgemeester, 
Uw brief in goede orde ontvangen.Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn mail met alseis, Blackface Zwarte Piet te bannen uit de Sinterklaas Intocht 2018.
En daar stopt mijn waardering, want tot mijn teleurstelling weigert uop mijn eis in te gaan met al zo vaak gehoorde argumenten, waarop ik aanstonds zal ingaan.
Maar eerst dit:
SLAVERNIJVERLEDEN:
U schrijft
” Een argument hiervoor is de relatie die gelegd wordt tussen Zwarte Piet en het slavernijverleden van ons land.”

Dat heb ik nergens beweerd en is ook niet in eerste instantie,waar het om gaat:
In mijn brief aan u [en de Gemeenteraadsleden, de Stichting EvenementenZwolle en het Zwolle Fonds”] schreef ik
”Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intrede heeft gedaan in1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [4] en is niet meer ofminder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.”
Daarbij verwijs ik dus naar de TIJDSPERIODE waarin BlackfaceZwarte Piet acceptabel leek, NIET naar het slavernijverledenals zodanig, hoewel er een link is, want door het [Westerse]slavernijverleden is het concept ”ras” en wel ”minderwaardigheid”van het ”zwarte ras” ontstaan.
De anti-Zwarte Piet protesten echter richten zich niet zozeer op deslavernij alswel de in de 19e eeuw [1850, nadagen van deslavernij] ontwikkelde racistische karikatuur Zwarte Piet, niet alleenbeledigend en racistisch voor zwarte mensen, maar er ook toe leidend,dat jaarlijks vele zwarte kinderen [en ook volwassenen] doelwitworden van pesterijen. [1]En om dat racistische concept en die pesterijen moet Blackface opde schop.

GRAPPIG. BRUINE PIETEN…..
HAHAHAHAHA, Meneer de burgemeester, u kunt zobij het variete theater!Want u schrijft:
”De organisatie van de intocht is zich bewust van de onderliggende discussie engeeft aan dat in Zwolle geen Zwarte Pieten worden ingezet, maar bruine pieten ”
 
OpnieuwHAHAHAHAHA 
Denkt u met een dergelijke opmerking leuk te zijn?Bruine Pieten ZIJN Zwarte Pieten en dat weet u heel goed.Uw opmerking bevestigt dus alleen maar het feit, dat de organisatievan de Sinterklaas Intocht gewoon doorgaat, Blackface Zwarte Piet in te zetten.Precies waartegen ik en naar ik vertrouw velen, naast de moedigeprotesten van Theater voor Iedereen [2], protesteerden! 

UW MEDE VERANTWOORDELIJKHEID ALSBURGEMEESTER EN GEMEENTE ZWOLLEVOOR DE SINTERKLAAS INTOCHT 2018
U probeert zichzelf schoon te praten door het argument aan te voeren,dat u als Gemeente de Intocht niet organiseert, maar ”’slechts”financieel mogelijk maakt.
Dat is hetzelfde als tegen tegenstanders van de Jacht zeggen”Ik jaag niet zelf, maar betaal alleen maar voor de Jachtuitrustingvan de jagers…”Onzin dus, als ik zo vrij mag zijn.
De Gemeente als financierder van de Intocht van Sinterklaasheeft juist grote macht!Want wat als de Gemeente gezegd had
”Wij financieren niet, als er Blackface Zwarte Pieten wordeningezet.”
Juist ja.Niet nodig om hier verder op in te gaan, want alsburgemeester Zwolle begrijpt u dat hopelijk zo ook wel.

KINDERFEESTEn dan nu dat KinderfeestDat o zo gezellige Kinderfeest
U schrijft hierover:
”k vind persoonlijk dat wij hierover als samenleving met elkaar het debat moeten voeren, maar ik vind de intocht van Sinterklaas daarvoor niet de geschikte gelegenheid. Een kinder- en familiefeest zou ik niet willen belasten met deze discussie. In de praktijk blijkt dat door deze koppeling standpunten alleen maar verharden in plaats van dichter bij elkaar komen.”

Meneer de burgemeester, vindt u het zelf niet schandalig,dat u het over een ”Kinderfeest en familiefeest” heeft 
en daarbij totaal uit het oog verliest, of het feit negeert,dat door de positie van ”Blackface” Zwarte Piet in datKinderfeest, jaarlijks vele zwarte kinderen blootstaanaan pesterijen, zoals ik al noemde in noot 1.Dat het voor hen helemaal geen leuk feest is?Dat moeders hun kinderen thuis houden [3]om dit soort pesterijen te voorkomen.
Schaamt u zich niet een beetje [of een beetje boel!],dat u ijskoud aan de jaarlijkse narigheid van velezwarte kinderen voorbijgaat?
Bent u vergeten, dat een Feest pas een Feest is, als het vooriedereen Feest is?

EPILOOG
Het is duidelijk:Aan alle bezwaren tegen Blackface Zwarte Piet gaat uijskoud voorbij, terwijl u daarvoor de merkwaardigste redenen aangeeft.Het zou alleen om Nederland’s slavernijverleden gaan,terwijl het in werkelijkheid de racistische karikatuur,ontstaan in 1850 [nadagen slavernij en tijd van fanatiekkolonialisme] betreft.U komt met de onzin redenering, dat er dit jaar bruine Pietenmeelopen, een voortzetting dus van Blackface Zwarte Piet.U praat zichzelf schoon, door ”slechts” de mede financierderte zijn van de Sinterklaas Intocht te zijn, heel goedwetend, hoeveel invloed financierders hebben. En tenslotte komt u met die ”Kinderfeest” nonsens,uw ogen sluitend voor de pesterijen van zwarte kinderenvanwege Blackface,Slegs vir blankes, dat is kennelijk wat voor u tel
Wel:Ik heb nieuws voor u en de uwen, u, die ondanksalle bezwaren en roep om gelijkheid, vasthoudt aanBlackface Zwarte Piet:
Zwarte Piet gaat er hoe dan ook uit.Het proces is al begonnen:Veroordeling door de VN, de Kinderombudsman[4], steeds meer scholen en winkels,die Blackface de deur uit doen! [5]
En ook de Sinterklaas Intocht in Zwolle zal, sooneror later, niet meer bestaan uit Blackface Zwarte Piet!Mind my words!
Blackface Zwarte Piet is racisme!Punt, uit!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]
”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
    KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016
   https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667
DOORBRAAK.EUZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMANHUIVEREN1 APRIL 2016
     http://www.doorbraak.eu/zwarte -piet-ervaringen-ouders-medewe rker-kinderombudsman-huiveren/
        TROUWMOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEESTMET ZWARTE PIETEN15 NOVEMBER 2017
   https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-houdt-kinderen-thuis-bij-sinterklaasfeest-met-zwarte-pieten~a193296b/
    TEKST
 

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

 

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

 

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

  

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

[2]
De groep Theater voor Iedereen gaat opnieuw een actie opzetten om Zwarte Piet te verbannen uit het Sinterklaasfeest in Zwolle. Ze roept medestanders op een brief te delen naar gemeente, raadsleden, sponsoren en anderen die de intocht in Zwolle mogelijk maken.”
ZWOLLE NUOPNIEUW ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE22 OCTOBER 2018
https://www.zwollenu.nl/opnieuw-actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle/


YOUTUBE.COM
INITIATIEFNEMER ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE BEDREIGD
   https://www.youtube.com/watch?v=IpB08VUo4gg

[3]
TROUWMOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEESTMET ZWARTE PIETEN15 NOVEMBER 2017
   https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-houdt-kinderen-thuis-bij-sinterklaasfeest-met-zwarte-pieten~a193296b/

[4]

”De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.”
  NOSVN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS28 AUGUSTUS 2015
   https://nos.nl/artikel/2054595-vn-rapport-zwarte-piet-moet-anders.html
”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
    KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING30 SEPTEMBER 2016
     https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667

ZIE OOK

KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20160930%20Standpunt%20over%20Zwarte%20Piet.pdf

[5]

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
     http://www.nu.nl/overig/410385 4/voortaan-gouden-klimpieten- bij-bijenkorf-in-amsterdam. html
      TROUWHAAGSE SCHOLEN WILLEN NIET LANGER EEN KLASSIEKE ZWARTEPIET17 SEPTEMBER 2015
     http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4144 129/2015/09/17/Haagse-scholen- willen-niet-langer-een- klassieke-Zwarte-Piet.dhtml
      ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015
     http://www.ad.nl/rotterdam/kla ssieke-zwarte-piet-in-ban-bij- rotterdamse-scholen~a5e826fd/
       NU.NLGEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT30 SEPTEMBER 2015
 https://www.nu.nl/sinterklaas/4135830/geen-zwarte-piet-meer-openbare-basisscholen-in-utrecht.html

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!