De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie tegen dakloosheid in Gent

Actie tegen dakloosheid in Gent

donderdag 21 september 2017 20:22
Spread the love

Actie tegen dakloosheid in Gent

Een honderdtal actievoerders verzamelden op woensdag 20 september onder de Gentse Stadshal om te protesteren tegen de schrijnende situatie inzake wonen in Gent. Teveel gezinnen zijn dakloos of wonen in vervallen panden met veel te hoge huren. OCMW Voorzitter Coddens en Schepen voor Wonen Taeldeman spraken de actievoerders toe en er was een korte betoging onder begeleiding van een sambaband. Wij brengen u het persbericht van de organisatoren en onze fotoreportage.

Perstekst

Solidariteitsmoment – “Wooncrisis: Geen kind op straat”

Gent heeft momenteel te kampen met een serieuze wooncrisis. Deze laat zich het hardst voelen in het onderste segment van de private huurmarkt. De prijs van de goedkoopste huurwoningen steeg met bijna 9 procent. Het Vlaams Huurdersplatform stelt dat dit een stijging van al gauw 31 euro per maand inhoudt. Betaalbare huurwoningen zijn weinig tot niet beschikbaar. OCMW Gent onderzocht hoeveel beschikbare en te huur staande woningen in Gent betaalbaar zijn voor mensen met een leefloon. Het antwoord is: geen enkele, behalve als leefloners meer dan 30% van hun inkomen uitgeven aan huurgelden. Zelfs als zij bereid zouden zijn om 50% van hun leefloon aan huurgeld te besteden, komt nog maar 4% van het aanbod op de private huurmarkt in aanmerking.

Kwetsbare jongeren en kinderen zijn de zwaarste slachtoffers van deze wooncrisis. Een gebrek aan alternatieven dwingt gezinnen met kinderen op straat naar de nachtopvang of naar erbarmelijke leegstaande panden. Ze worden gecriminaliseerd waardoor ze van slachtoffer van de wooncrisis opeens daders worden. Deze wooncrisis duurt al jaren. Sommige kinderen en jongeren groeien op zonder enige woonzekerheid, wat hen psychisch en sociaal destabiliseert. Het gaat over gezinnen met kinderen die ‘s ochtends onzeker zijn over het feit of ze in de loop van dag voeding, een douche of een slaapplaats zullen vinden. In deze context moeten ze naar school. Dat legt een enorme hypotheek op de toekomst van deze kinderen en jongeren, maar ook op de hele samenleving. Dak- en thuisloosheid van kinderen en jongeren veroorzaakt een psychologische, pedagogische, sociale en financiële kost voor de hele maatschappij.

Wie is er verantwoordelijk?

Het Gentse stadsbestuur investeert in de strijd tegen kinderarmoede en in woonalternatieven. Dat is nodig want noch het Gentse stadsbestuur noch de civiele samenleving voorzien momenteel in afdoende oplossingen om dak- en thuisloosheid te bestrijden of te vermijden. Dat betekent helaas dat de warme stad die we willen zijn, zich tot sommigen beperkt. Dat is onaanvaardbaar. Net voor deze kinderen en jongeren moet onze stad haar rol als emancipatiemachine kunnen spelen. Dat begint bij stabiele huisvesting.

Verschillende beleidsmakers dragen hier een verantwoordelijkheid, en laten ook het Gentse stadsbestuur en de civiele samenleving in de steek.

  • Een federale armoedebestrijding begint bij meer investeringen in en uitbreiding van ‘housing first projecten’ Een adequaat armoedebeleid gaat verder dan gedragsverandering, maar trekt de uitkeringen op tot boven de Europese armoedegrens.
  • De Vlaamse minister van Armoedebestrijding en Wonen schiet tekort door onvoldoende te investeren in de preventie van dak-en thuisloosheid. De drie maanden huurwaarborg verhoogt de drempel voor deze kwetsbare gezinnen. Het woon- en zorgbeleid van de Vlaamse regering lijdt zwaar aan bureaucratisering van regelgeving. Het Groenboek Bestuur (principe 2) belooft nochtans dat de Vlaamse overheid wil inzetten op proeftuinen en regelluwe zones. Er is een hoge nood aan testprojecten met ‘housing first’ als uitgangspunt. En waar de Vlaamse regering meer cocreatie en coproductie belooft, steekt de civiele samenleving al de hand uit om de wooncrisis aan te pakken.

Wat willen we?

De dak- en thuisloosheid van kinderen en jongeren is onaanvaardbaar. Dit is een zware schending van fundamentele kinderrechten, een schandvlek op het label kindvriendelijke stad. De situatie van dak-en thuisloosheid creëert een permanente crisis bij alle betrokken actoren.

We vragen een meer structurele aanpak via sociale projecten waarin het belang van een stabiel huisvesting centraal staat. Het Gentse stadsbestuur bouwde in het verleden al aan een reeks goede voorbeelden: het project ‘leegstand’, het project ‘Instapwonen’, de ‘doorgangswoningen’. Het verleden bewijst dat een woongerichte aanpak werkt.

Enkel: de keten is niet zorgvuldig opgebouwd en er wordt onvoldoende geïnvesteerd in gerichte begeleiding. De nieuwe nachtopvang voor gezinnen schiet tekort in een integratiestreven. Het vervult enkel een minimale opvang op het einde van de keten, meer niet.

Onze eisen zijn de volgende:

  • We willen dat er ten allen tijde opvang-en tijdelijke woonruimte beschikbaar is voor dakloze gezinnen. Noodopvang voor dakloze kinderen en jongeren is cruciaal. Deze dienen voor crisismomenten en de toegang moet dus zeer laagdrempelig zijn.
  • Om gezinnen te laten groeien naar zelfstandigheid willen we meer solidaire woonprojecten: “housing first” structureel uitbouwen.
    • o Dat kan door de leegstand van publiek patrimonium in handen van de Stad Gent en leegstaande sociale woningen van de huisvestingsmaatschappijen WoninGent én De Volkshaard over te hevelen naar actoren in de civiele samenleving om solidaire woonexperimenten op te zetten.
    • o Dat kan door bestaande woonexperimenten als “leegstand” en “instapwonen” gestaag uit te breiden.
  • We willen dat de Stad Gent ervoor zorgt dat leegstaande private woningen tijdelijk worden overgenomen en gerenoveerd voor sociale doeleinden. Dat kan via het sociaal beheersrecht.
  • We willen dat meer eigenaars hun private woningen toevertrouwen aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van het OCMW gaan. Dat kan door de vele voordelen hiervan nog meer publiek in de verf te zetten.

Samen sterk

We willen van het beleid een concreet plan van aanpak met concrete stappen voor de start van de winteropvang. Het middenveld wil dit beleid samen vormgeven met de Stad Gent. We nemen graag de uitgestoken hand aan om een ketenaanpak vorm te geven en beleid te maken rond thuis- en dakloosheid

We roepen ook iedereen op bij te dragen aan het solidariteitsfonds, beheerd door enkele sociale organisaties, VZW Jong, Samenlevingsopbouw Gent, Victoria de Deluxe en vele anderen Het fonds wordt enkel en rechtstreeks gebruikt om de nodige kosten te kunnen dragen voor de gezinnen in crisis. Kosten als voedsel, dekens, kledij, medicijnen of opvang liggen het meest voor de hand.

Rekeningnummer: BE59 3900 1258 7726

Ondertekenaars: VZW De Sloep, VZW LEJO, VZW Jong, VZW Vluchtelingen Werkgroep Gent, Victoria Deluxe VZW.

Fotoreportage

Onze foto’s (zonder rechten) zijn te bekijken via

https://photos.app.goo.gl/r8aZRydaDfUsAVLQ2

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!