De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ABP, stop met investeren in Israelische nederzettingen!/Brief aan ABP

ABP, stop met investeren in Israelische nederzettingen!/Brief aan ABP

donderdag 5 juli 2018 04:38
Spread the love

ABP, STOP MET INVESTEREN IN ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN!/BRIEF AAN ABP

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/abp-stop-met-investeren-in-israelische-nederzettingen-brief-aan-abp/

PENSIOENFONDSABP
HET BESTUURDE BESTUURSCOMMISSIERAAD VAN TOEZICHT EN VERANTWOORDINGSORGAAN.
Onderwerp:Stop belegging van pensioengeld in Israelische banken,die beleggen in de illegale Israelische nederzettingen
Ter attentie van:
Mevrouw C. Wortmann-Kool [Bestuursvoorzitter]De heer E. van Houwelingen [voorzitter BestuurscommissieBeleggingsbeleid]Voorzitters Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan,

Geacht BestuurGeachte Bestuurscommissie BeleggingsbeleidGeachte Voorzitters Raad van Toezicht
QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, ABP, PATIENTIA NOSTRA? [Latijn: Hoe lang, ABP, gaat u er nog mee door, onsgeduld op de proef te stellen?”’] [1]
Reeds in een mail  in september 2014 [zie mijn mailaan u, direct hieronder/daaronder noten van deze brief] heb ik u mijn EISmeegedeeld, ermee OP TE HOUDEN en u gaat er gewoonmee door!Het beleggen van pensioengeld, MIJN pensioengeld,in banken, die dirty hands hebben, waarmee uw handenook bezoedeld zijn! [2]
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
U bent een hardleers bedrijf, dus zal ik u het opnieuwuitleggen of beter gezegd, dichter bij uw belevingswereld brengen.
Bent u boer/kleine landbezitter?Als dat zo is, dan kent u de waarde en de betekenis vangrond en vooral land als levensader:Stel, uw land is bezet, u bezit een stukje land en de bezettingsautoriteitenbepalen, dat mensen uit bezet gebied naar uw land mogen komen, hetafpakken zonder een cent schadevergoeding en daar hun bedrijf[of wat ze er ook mee doen] kunnen vestigen.Van de ene op de andere dag is dus uw land afgepakt en ubrodeloos gemaakt.Maar dat is nog niet alles:De nieuwe bevolking gedraagt zich als een stelletje [neo]kolonialen uit niet zo lang vervlogen tijd [ze worden nietvoor niets ”kolonisten” genoemd], ze terroriseren u enuw andere landslieden [3], vaak geholpendoor bezettingssoldaten [4]  en stelen ook nog eens uwwater. [5]
Op zijn zachtst gezegdNot right.
But to say it like it is
Een misdaad tegen de burgerbevolking.
U en uw familie hebben nauwelijks genoeg water, terwijl de kinderenvan deze lieden lekker in zwembaden zwemmen!
Protesteren heeft natuurlijk geen zin, want deze kolonistenzijn er met directe toestemming van de bezetter.Ze zouden er niet eens zijn, ALS er geen bezetting was!
Dat is de realiteit van de nederzettingen en dat weet u!
Wat u ook weet, is dat deze Israelische nederzettingen, waarinu indirect investeert, illegaal zijn volgens het Internationaal Recht! [6]
En ondanks dat EN alle oproepen, die door mij en anderengedaan zijn om uw heilloze investeringen in deze criminaliteitte staken, gaat u er vrolijk mee door!

UW ”UITSLUITINGSBELEID” EN METEN MET TWEE MATEN
Bijna nog erger is uw hypocrisie, waarmee u het publiekeen rad voor ogen draait en uw meten met twee maten:
Want wie de moeite zou nemen, uw Verslag Duurzaamen Verantwoord Beleggen van 2017 door te lezen, zou onderde indruk zijn.Want als een ware Strijder tegen het Onrecht schrijft u,sinds 2007 een ”uitsluitingsbeleid” te hanteren, waarmee uvaarwel lijkt te zeggen in het beleggen in foute bedrijvenU schrijft, niet te beleggen in ”producenten, van wapens, die verboden warenvolgens internationale Verdragen waaraan Nederland zich hadverbonden”  [Zie uw  Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017′,blz 21] [7]In de praktijk betekent dat, dat u bent gestopt met het beleggen in tabaksbedrijven enproducenten van kernwapens [8]BRAVO, wat doet het ANP het toch goed!
Dappere morele keuzes!
Niets is minder waar:
Want legt u eens uit, waarom uw uitsluitingsbeleid niet geldt voorIsraelische banken, die vervlochten zijn met de illegale nederzettingenen zo bijdragen aan dagelijkse Palestijnse ellende?
Dat kunt u niet uitleggen, want uw stellingname is hypocriet en metenmet twee maten!
BAH!DRIEWERF BAH!
WAT U TE DOEN STAAT
Wat u te doen staat, is die mooie morele beginselen,die u beweert te hanteren IN ALLE GEVALLEN WAAR BEDRIJVENMENSENRECHTEN SCHENDEN, toe te passen!
In dit geval:
Per direct en zonder valse smoesjes [9]breken met dieIsraelische banken, die vervlochten zijn met misdadentegen de Palestijnse burgerbevolking.
U hoort sowieso alle investeringen uit Israel terug te trekken,zoland dat land persisteert in bezetting, oorlogsmisdaden,uithongeringsblokkades [Blokkade Gaza, it’s still on…] [10]het bouwen van een Illegale Muur [11] en het handhaven vanillegale nederzettingen.

EPILOOG

U bent misdadig bezig!Door WILLENS EN WETENS te investeren inIsraelische banken,die direct betrokken zijn bij  landdiefstal en het stelen van de meestelementaire levensbehoefte, WATER van de bezette Palestijnse burgerbevolking!Die vervlochten zijn met misdadige praktijken, die leiden tot dagelijkseterreur tegen Palestijnen, niet zelden uitmondend in de dood!

Dus nogmaals
STOP MET HET FACILITEREN VAN LANDDIEFSTAL,DIEFSTAL VAN WATER EN HET TERRORISERENVAN DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKING.STOP MET HET FINANCIEEL IN STAND HOUDENVAN DE ISRAELISCHE BEZETTER!
U maakt zich schuldig aan het ondersteunen vaninternationale politieke gangsters.

Dit is geen verzoek, maar een EIS!
Handel ernaar!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

MAIL AAN ABP DD 17 SEPTEMBER 2014

Astrid Essed

9/17/14   
to communicatie 

     

AAN PENSIOENFONDSABP Onderwerp:Uw continuering van de investeringen in drie met de illegale Israelischenederzettingen verweven Israelische banken.OproepOnmiddellijke beeindiging van uw financiele verwevenheidmet deze drie banken.RedenUw medeplichtigheid aan de Israelische bezettingseconomie en de hieruit voortkomende Israelische onderdrukking,oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.
Geacht Bestuur,
Schokkend en schandalig vind ik het, dat u blijft investerenin drie Israelische banken, te weten Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank, die financieel zijn verweven met de Israelische illegale nederzettingen. [1]Dit ondanks alle oproepen, waaronder die van ondergetekende,hiervan af te zien en van grootheden zoals oud Aartsbisschop DesmondTutu, Nobelprijswinnaar van de Vrede en voormalig strijder tegen deZuid Afrikaanse Apartheid. [2]
Zoals u aan de dagtekening van deze brief kunt zien, is diteen verlate reactie op uw in uw bestuursvergadering dd28 augustus genomen foute beslissing, omdat ik tegen beterweten in toch nog hoopte, dat u op de ingeslagen weg zouterugkeren.Nu dit niet is gebeurd, deze dringende, hernieuwde oproep.

UW VERDEDIGING
In uw verdediging van de beslissing hebt u zich beroepenop uw bestaande beleid voor verantwoord beleggen.Letterlijk zegt u hierover”ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..” [3], waarbij u verwijst naar de ”criteria”Ik citeer u opnieuw”Volgens de criteria van het huidige beleid zijn beleggingenin Israelische banken niet in strijd met de nationale eninternationale wetgeving of gedragslijnen”. [4]
Je moet lef hebben, om een dergelijke aperte onwaarheid te beweren,want u weet heel goed, waarom het hier gaat, namelijk deinvestering in drie Israelische banken, die een financiele verwevenheid hebben met de Israelische nederzettingen, een belangrijk onderdeel van Israel’s bezettingseconomie.En deze nederzettingen, Geacht Bestuur, zijn in strijd methet Internationaal Recht, en dus met de internationale wetgevingof gedragslijnen.
DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAALRECHT
Het zou niet nodig moeten zijn, maar u toch maar weer eens uitgelegd,zoals ik in mijn vorige oproep aan u ook algedaan heb. [5] 
De sinds eind zestiger jaren in de bezette Palestijnse gebieden gestichteIsraelische nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht. [6]Dit is nog eens duidelijk bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties[7], het Internationaal Gerechtshof, dat in een Advisory Opinion in 2004de Israelische Muur als ”illegaal” bestempelde [8] en herhaaldelijk,door de EU. [9]Daar kunt u dus niet omheen.
Daarnaast heeft dat Israelische nederzettingenbeleid geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen, discrimineert de Israelische Overheid qua rechtssysteem tussen kolonisten en de bezettePalestijnse bevolking en wordt deze ernstig beperkt in haar bewegingsvrijheid. [10]
Discriminatie, landdiefstal, schending vrijheid van beweging.Allemaal zaken, die zwaar indruisen tegen de internationale regelgeving.U mag dus kiezen uit de internationale rechtsregels, die uoverschrijdt met het samenwerken met banken, die verwevenzijn met de illegale nederzettingen.
NEDERZETTINGENBEZETTINGSECONOMIE
Daarnaast investeert u via deze banken regelrecht in Israel’sbezettingseconomie, want een duidelijker voorbeeld van dedesastreuze gevolgen van de Israelische bezetting, de nederzettingen,is er welhaast niet.
BEZETTING
Maar er is meerNaast uw directe investering in ”nederzettingenbanken”,bent u,  door dergelijke investeringen,direct en indirect verweven met de Israelische bezetting
Mag ik u erop wijzen [in uw geval is dat blijkbaar nodig]dat deze Israelische bezetting reeds 47 jaar duurt, ondanksVN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967] en alle latereoproepen aan Israel, zich uit bezet Palestijns gebied terug tetrekken. [11]
Dat deze bezetting, behalve illegaal [zoals iedere bezetting]met zijn onderdrukking en oorlogsmisdaden onnoemelijkleed heeft veroorzaakt aan de Palestijnse bevolking, zoals recentelijk weer met de Gaza militaire operatie”Protective Edge”, wat geleid heeft tot 2137 Palestijnseslachtoffers. [12]
En daaraan verdient u middels uw financiele bemoeienisdirect en indirect uw geld aan?
U moest zich schamen.Ook oud Aartsbisschop Tutu heeft u daarop gewezen. [13]
Bah, driewerf Bah!
EPILOOG
Door te blijven investeren in Israelische banken, dieregelrecht verweven zijn met de illegale Israelischenederzettingen, handelt u in strijd met het InternationaalRecht en bent u mede verantwoordelijk voor alleleed, dat de Palestijnse bevolking door het bestaanvan die nederzettingen wordt aangedaan.
Maar er is meer:U bent daardoor ookdirect en indirect verantwoordelijk voor de instandhoudingvan een economie, die de bezetting van de Palestijnsegebieden en de daaraan verbonden onderdrukking enoorlogsmisdaden bestendigt.
Dus u verdient uw geld aan onderdrukking enoorlogsmisdaden.
Als ik u was, zou ik mij diep schamen.
Mijn dringende oproep aan u is dan ookper direct alle financiele banden met deze drie Israelischebanken te verbreken, want zoals u zelf zegt in uwbrochure ”Verantwoord beleggen” ”Ook al staat rendement voorop, in hetbeleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijkeverantwoordelijkheid hoog in het vaandel” [14]
In de eerste plaats is die maatschappelijke verantwoordelijkheidhet handhaven van de mensenrechten.
Handel daar dan ook naar en neem een voorbeeld aanbedrijven als PGGM, Vitens, Royal Haskoning enUnilever, die dat wel gedaan hebben. [15]
Anders zal u medeverantwoordelijk blijven voor de bitterevruchten van de Israelische bezetting:de nederzettingen, onderdrukking en oorlogsmisdaden.
Het is nog niet te laat.Geef dit keer wel gehoor aan een appel op demensenrechten.
Dit is geen verzoek.Dit is een eis.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

[1]

”Our research has found evidence of accompaniment agreements of six Israeli banks for the building of projects in settlements in occupied territory. The banks are: Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Leumi, Israel Discount Bank, Jerusalem Bank, and the Union Bank of Israel (Bank Igud).”

Bron:
WHO PROFITSFINANCING THE ISRAELI OCCUPATION”The direct involvement of Israeli banks inIllegal Israeli Settlement Activity and Control over the Palestinian Banking Market”OCTOBER 2010
http://whoprofits.org/sites/de fault/files/WhoProfits-Israeli Banks2010.pdf

VOLKSKRANTABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN9 JANUARI 2014
”Pensioenfonds ABP blijft beleggen in drie van de vijf Israëlische banken waar pensioenuitvoerder PGGM zich onlangs uit terugtrok. Dit blijkt uit de jongste uitsluitingslijst beleggingen van het ambtenarenpensioenfonds. PGGM besloot niet meer te investeren in deze banken omdat ze de bouw van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever financieren.”
 http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2680/Economie/article/ detail/3574645/2014/01/09/ABP- blijft-beleggen-in- Israelische-banken.dhtml
ABPREACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.abp.nl/over-abp/nie uws/2014/reactie-abp-op-signal en-beleggingen-israelische-ban ken.asp

NU.NL

 NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nlnu.nlHet laatste nieuws het eerst op NU.nl

ABP HANDHAAFT ISRAELISCHE BELEGGINGEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.nu.nl/economie/3863 040/abp-handhaaft-israelische- beleggingen.html

 ABP handhaaft Israëlische beleggingen | NU – Het laatste …www.nu.nlPensioenfonds ABP handhaaft zijn beleggingen in Israëlische banken.

JOOP.NL

 Joopjoop.nlOpiniesite van de VARA met scherpe opinies, prikkelend nieuws en levendig debat

ABP LEGT BRIEF TUTU NAAST ZICH NEER28 AUGUSTUS 2014
http://www.joop.nl/economie/de tail/artikel/28341_tutu_abp_st op_met_investeren_in_israelisc he_banken/

[2]

LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTUTO THE ABP
https://avaazimages.s3.amazona ws.com/Archbishop%20Tutu%20let ter%20to%20ABP%20Board.pdf

HET PAROOLDESMOND TUTU: ”ABP MOET WEDG UIT ISRAEL”27 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl /225/BUITENLAND/article/detail /3728468/2014/08/27/Desmond-Tu tu-ABP-moet-weg-uit-Israel.dht ml

[3]
‘ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..” 

ABPREACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.abp.nl/over-abp/nie uws/2014/reactie-abp-op-signal en-beleggingen-israelische-ban ken.asp

[4]
ABPREACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.abp.nl/over-abp/nie uws/2014/reactie-abp-op-signal en-beleggingen-israelische-ban ken.asp

[5]
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/BRIEF AAN ABPASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boyc ot-israelabp-blijft-beleggen-i n-israelische-bankenbrief-aan- abp/

[6]

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
   http://www.btselem.org/settlem ents/international_law
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
   http://www.icrc.org/ihl.nsf/c5 25816bde96b7fd41256739003e636a /77068f12b8857c4dc12563cd0051b db0?OpenDocument
   HAAGS VERDRAG VAN 1907
   http://net.lib.byu.edu/~rdh7// wwi/hague/hague5.html

[7]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
   http://nl.wikipedia.org/wiki/R esolutie_446_Veiligheidsraad_V erenigde_Naties
   VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
   http://nl.wikipedia.org/wiki/R esolutie_452_Veiligheidsraad_V erenigde_Naties
[8]

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
   INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
   http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[9]
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
   ”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226 MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 http://eeas.europa.eu/human_ri ghts/docs/2011_hr_report_nl.pd f

[10]
MASSALE LANDONTEIGENINGEN:
”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlem ents

DISCRIMINATIE
”Although the West Bank is not part of Israel’s sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlem ents

SCHENDING VRIJHEID VAN BEWEGING
”The settlements have been allocated vast areas, far exceeding their built-up sections. These areas have been declared closed military zones by military orders and are off limits to Palestinians, except by special permit. In contrast, Israeli citizens, Jews from anywhere in the world and tourists may all freely enter these areas.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlem ents

[11]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
         http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[12]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
        http://english.al-akhbar.com/c ontent/victims-gaza-list-pales tinians-killed-israels-ongoing -assault

[13]

LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTUTO THE ABP
https://avaazimages.s3.amazona ws.com/Archbishop%20Tutu%20let ter%20to%20ABP%20Board.pdf

[14]
”Ook al staat het rendement voorop, in het beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.”

ABPVERANTWOORD BELEGGEN
http://www.abp.nl/over-abp/wat -doen-wij/beleggen/verantwoord -beleggen/default.asp

[15]
PGGM

NOSPGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014
  http://nos.nl/artikel/594827-p ggm-stopt-met-israelische-bank en.html PPGM
 TOELICHTING UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014
  https://www.pggm.nl/wie-zijn-w e/pers/Paginas/Toelichting-uit sluiting-Isra%C3%ABlische-bank en.aspx
  STATEMENT PGGM UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
   https://www.pggm.nl/wat-doen-w e/Documents/Statement%20PGGM%2 0uitsluiting%20Isra%C3%ABlisch e%20banken.pdf
  PGGMVRAGEN EN ANTWOORDEN ROND UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN12 JANUARI 2014
  https://www.pggm.nl/wat-vinden -we/Paginas/Vragen-en-antwoord en-rond-uitsluiting-Isra%C3%AB lische-banken.aspx
VITENS
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
 http://www.vitens.nl/ overvitens/organisatie/nieuws/ Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt- samenwerking-Mekorot.aspx
 VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN W ATERBEDRIJF VITENSASTRID ESSED
 http://www.astridessed.nl/ boycot-israelvitens-beeindigt- samenwerking- mekorotadhesiebetuiging-aan- vitens/

ROYAL HASKONING
ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM6 SEPTEMBER 2013
 http://www.nu.nl/ondernemen/ 3568744/royal-haskoning-stapt- project-oost-jeruzalem.html
UNILEVER
JOOP.NLUNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING4 FEBRUARI 2013
 http://www.joop.nl/wereld/ detail/artikel/19377_unilever_ sluit_fabriek_op_illegale_ israelische_nederzetting/

EINDE EERDERE BRIEF AAN UNOTEN, BEHORENDE BIJ DEZE BRIEF AAN U DD 4 JULI 2018

[1]

Met de volgende woorden begint het exordium (de inleiding) van de Eerste Catilinarische redevoering, die meer dan 2000 jaar later nog door vele leerlingen Latijn bestudeerd wordt.

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad finem seseeffrenata iactabit audacia?

Vertaling:

Hoelang nog in ‘s hemelsnaam, Catilina, zal je ons geduld misbruiken?Hoelang nog zal die razernij van jou met ons de draak steken? Tot welk uiterstezal jouw lef zich grenzeloos roeren? (ofwel) Hoelang nog zal jouw grenzeloze lef zich roeren?”

WIKIPEDIABEGIN EERSTE CATILINARISCHE REDE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catilinarische_redevoeringen#Begin_Eerste_Catilinarische_Rede

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIACATILINARISCHE REDEVOERINGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catilinarische_redevoeringen

[2]

THE RIGHTS FORUMABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE ISRAELISCHEKOLONISERING5 JUNI 2018

https://rightsforum.org/nieuws/abp-blijft-beleggen-illegale-israelische-kolonisering/

VERSTRENGELING ISRAELISCHE BANKEN EN ILLEGALENEDERZETTINGEN
WHO PROFITSEXPOSING THE OCCUPATION INDUSTRY

https://www.whoprofits.org/s?text=&title=bank&vid_4=All&dce_name=9b2a4485fc9&14a_name=07b101307bf&timegate=1527854237&vid_2=All&vid_5=All&vid_7=All&vid_3=All&field_rev_hid_value%5Bmin%5D=All&field_rev_hid_value%5Bmax%5D=All&traded=All&revenues=&dce_name=9b2a4485fc9&14a_name=07b101307bf&timegate=1527854237

IMAGES

COMPANY NAMEsort descendingCOUNTRY OF ACTIVITYMAIN HEADQUARTERSDESCRIPTION
1Bank Otsar HaHayal??? ???? ????? IsraelA commercial bank. The bank provides loans and financial services to local and regional authorities of settlements and to Israeli businesses operating in the occupied territory: a loan of NIS 670,000 to Alfei Menashe Local Council provided in September 2014 and a bank gurantee of NIS 100,…
2Dexia Israel (formerly: Local Municipality Treasure Bank)????? ????? (?????: ??? ???? ?????? ??????) IsraelIn 2001 Dexia Group bought the Israeli Municipality Treasure Bank and established Dexia Israel. Dexia Israel has been giving long-term loans to municipalities of Israeli settlements in the occupied territories. In September 2014…
3Discount Bank??? ???????USASouth and Central AmericaBelgiumFranceSwitzerlandUKIsrael  Israel Discount bank is one of the largest commercial banks in Israel. Israel Discount bank provides financial accompaniment for construction projects in the occupied territory. Israel Discount Bank is accompanying a project of the Israeli construction company …
4First International Bank of Israel???? ????????? ??????AustraliaSwitzerlandUKIsraelA major Israeli commercial bank. The first international bank of Israel (FIBI) is accompanying a 90 housing units project of the publicly traded Minrav Group in northwest of the settlement of Modi’in Illit.  The…
5Hapoalim Bank??? ???????KazakhstanTurkeyCanadaUSAIrelandLuxembourgSwitzerlandUKIsraelOne of the largest banks in Israel. Hapoalim bank provides financing for construction projects in Israeli settlements in occupied territory.  Hapoalin bank accompanies 4 projects in Beitar Illit that are currently under construction: – In 2015, Hapoalim bank extended credit…
6Jerusalem Bank??? ??????? IsraelA commercial bank. The bank provides loans for construction projects in settlements.  Bank of Jerusalem is accompanying a 80 housing units project of the Israeli company Traklin Yizum Ubniya in Beitar Illit settlement. Bank of Jerusalem is accompanying a housing…
7Leumi Bank??? ?????RomaniaRussiaUkraineUSASouth and Central AmericaLuxembourgSwitzerlandUKIsraelOne of the largest banks in Israel. Leumi bank provides financing for the construction of housing projects in Israeli settlements in occupied territory. As of February 2017, the bank was financing two projects that are under construction: a project of 130 housing units in the settlement…
8Mercantile Discount Bank??? ??????? ??????BelgiumFranceGermanyItalyIsraelA commercial bank, which is a fully owned subsidiary of Israel Discount bank.  Mercantile Discount Bank accompanies construction projects in the occupied territory:          Mercantile Discount Bank is accompanying…
9Mizrahi Tefahot Bank??? ????? ?????USAMexicoPanamaUruguayGermanyHollandSwitzerlandUKGermanyIsraelMexicoOccupied TerritoriesUSAOne of the largest commercial banks in Israel The bank is accompanying construction projects in the occupied territory: The Mizrahi-Tefahot bank is accompanying a 60 housing units construction project of the Israeli company Malibu Construction in the southeast area of the Ariel…

” Israëlische banken zijn vérgaand betrokken bij de illegale kolonisering van de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever – en bij de rechtenschendingen waarmee die gepaard gaat. Dat  blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch.”
THE RIGHTS FORUMISRAELISCHE BANKEN FUNGEREN ALSMOTOR VAN ILLEGALE KOLONISERING30 MEI 2018
https://rightsforum.org/nieuws/israelische-banken-fungeren-als-motor-illegale-kolonisering/

RAPPORT 
HUMAN RIGHTS WATCHBANKROLLING ABUSEISRAELI BANKS IN WESTBANK SETTLEMENTS29 MAY 2018
https://www.hrw.org/report/2018/05/29/bankrolling-abuse/israeli-banks-west-bank-settlements

[3]

BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCEABSENCE OF LAW ENFORCEMENT

https://www.btselem.org/settler_violence

[4]

BTSELEM.ORGSOLDIERS JOINED SETTLERS ASSAULTING PALESTINIANSIN ”URIF SHOT AT RESIDENTS, AND BEAT SEVERAL WITHRIFLE BUTTS”27 JUNE 2018

https://www.btselem.org/settler_violence/20180627_soldiers_and_settlers_assault_palestinians_in_urif

[5]

”AMNESTY INTERNATIONALTROUBLED WATERS: PALESTINIANSDENIED FAIR ACCESS TO WATERWATER IS A HUMAN RIGHT

https://www.amnestyusa.org/pdf/mde150272009en.pdfAMNESTY INTERNATIONAL BELGIEHOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT


https://www.amnesty-international.be/nieuws/hoe-israel-de-palestijnse-waterkraan-dichtdraait/21858Terwijl Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden, vullen Israëlische kolonisten hun zwembaden. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty dit schreeuwend onrecht in de aandacht.

Al jarenlang zorgt het discriminerende waterbeleid van de Israëlische overheid voor een structureel tekort aan veilig en zuiver drinkwater in de bezette Palestijnse gebieden. Israël controleert de waterbronnen in de bezette gebieden en eigent zich een disproportioneel deel toe terwijl het Palestijnse waterverbruik aan banden wordt gelegd. De gemiddelde Palestijnse waterconsumptie bedraagt amper 70 liter per persoon per dag. Dit is ruim onder het minimum van 100 liter dat door de Wereldgezonheidsorganisatie (WGO) wordt voorgeschreven. De Israëlische waterconsumptie is gemiddeld 4 keer zo hoog.

In sommige onwettige Israëlische nederzettingen wordt er tot 20 keer meer water geconsumeerd dan in de omliggende Palestijnse dorpen. Bijna 200.000 Palestijnen in rurale gebieden hebben geen toegang tot stromend water. Zelfs in steden en dorpen die wel zijn aangesloten op het waternet staat de kraan regelmatig wekenlang en zelfs maandenlang droog. In Gaza is 90% van het water dat er wordt opgepompt ongeschikt  voor menselijke consumptie. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty deze schrijnende discriminatie nog eens in de aandacht.

ISRAËLISCH CONTROLE WATERBRONNEN: ONWETTIGE ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN RIJKELIJK VOORZIEN

Sinds 1967 controleert Israël de watervoorraden in de bezette Westelijke Jordaanoever. Het eigent zich meer dan 80% van de “Bergaquifer” toe, een gedeelde grondwatervoorraad onder Israël en de Westelijke Jordaanoever. Het is de enige watervoorraad voor de Palestijnen, slechts één van de vele voor Israël. Israël eigende zich ook het volledige Palestijnse deel van de Jordaanrivier toe. Israël gebruikt Palestijns water om de Israëlische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever, bijvoorbeeld te voorzien van zwembaden, rijkelijk besproeide groene grasperken en grote geïrrigeerde boerderijen.

Dit contrasteert enorm met omliggende Palestijnse  dorpen die dagelijks worstelen om aan hun waterbehoeften te voldoen. In sommige delen van de Westelijke Jordaanoever gebruiken de Israëlische kolonisten tot 20 keer meer water als de naburige Palestijnse dorpen. De inwoners van sommige Palestijnse dorpen moeten rondkomen met amper 20 liter per persoon per dag. Dit is het absolute minimum dat de WGO voorschrijft voor noodsituaties.

Gedurende 43 jaar bezetting ontwikkelde Israël enkel de waterinfrastructuur voor de onwettige Israëlische nederzettingen. De waterinfrastructuur voor de Palestijnen in de bezette gebieden werd verwaarloosd. Tegelijkertijd verhindert Israël de Palestijnen zelf infrastructuur te bouwen of herstellingen uit te voeren. Als resultaat van de Oslo Akkoorden (1994) werd de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) opgericht. Dit orgaan heeft een zeer beperkte controle over de waterbronnen in de Westelijke Jordaanoever. De hoeveelheid water die mag worden opgepompt staat onder strikte controle van Israël, net als alle beslissingen in verband met boringen, de opwaardering van bronnen en andere watergerelateerde projecten.

Zo moeten op vele plaatsen waterzuiveringstations worden gebouwd, onder meer omdat Israël al geruime tijd het Palestijnse grondgebied gebruikt om afval te dumpen, waardoor het grondwater vervuild raakte. Het Israëlische leger weigert echter regelmatig vergunningen af te leveren voor dergelijke projecten. Israël schendt daarbij zijn verplichtingen als bezettingsmacht. Samen met slecht bestuur en interne strubbelingen binnen de PWA zorgen deze restricties ervoor dat 1/3 van de watervoorraad waarover Palestijnen beschikken (al slechts 20% van het totaal) verloren gaat door lekkages.

WATER ONTZEGGEN OM DE PALESTIJNSE BEVOLKING TE VERDRIJVEN

Doordat Palestijnen onvoldoende water via het waterverdelingsnetwerk ontvangen, staan hun kranen regelmatig droog. Tankers moeten dan water aanvoeren, maar die moeten vaak omwegen maken langs kleine wegen, door de honderden wegblokkades die het Israëlische leger heeft opgeworpen in de Westelijke Jordaanoever. Bovendien zijn de wegen bezaaid met Israëlische militaire checkpoints, waar de tankers vaak lang moeten wachten. Dat doet transportkosten en de prijs van water stijgen.

Honderden rurale gemeenschappen zijn niet aangesloten op het waterverdelingsnetwerk. Zij zijn aangewezen op watertankers en regenwatercisternen, waarin zij regenwater opvangen.  Het Israëlische leger maakt er een gewoonte van om deze cisternen te vernielen, onder het voorwendsel dat ze illegaal werden gebouwd. Vergunningen die de Palestijnen moeten aanvragen bij het Israëlische leger (zelfs voor het aanleggen van levensnoodzakelijke cisternen) worden echter steevast geweigerd.

Palestijnse dorpelingen die traditioneel van veeteelt leven, kunnen het land niet meer cultiveren en worden gedwongen om hun kuddes te verkleinen omdat ze door het watertekort niet genoeg voedsel voor hun dieren kunnen produceren. Het voortbestaan van hun gemeenschappen in de regio wordt bedreigd. Het Israëlische leger maakt er geen geheim van dat het de bedoeling is om hen uit deze plattelandsgebieden te verdrijven. Terwijl de Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden voor hun basisbehoeften, sproeit het water in de Israëlische nederzettingen een eindje verderop rijkelijk uit irrigatiesproeikoppen.

BLOKKADE VAN GAZA VERHINDERT HEROPBOUW WATERINFRASTRUCTUUR

In de Gazastrook is de “Kustaquifer” de enige watervoorraad, die bovendien onvoldoende water bevat voor de 1,5 miljoen inwoners. Bijgevolg vermindert de kwaliteit van het water zienderogen door overexploitatie. Daarnaast zorgt vervuiling door de infiltratie van rioolwater en zeewater ervoor dat 90 à 95% van het beschikbare water niet geschikt is voor menselijke consumptie. Een waterzuiverings-infrastrucuur is in deze omstandigheden dus levensnoodzakelijk. Tijdens het 22 dagen durende Israëlische offensief vorig jaar in Gaza werd er echter voor 6 miljoen dollar schade aangericht aan de water- en rioolinfrastructuur.  Aanvallen die zich doelbewust richten op de Palestijnse waterinfrastructuur en ondersteunende faciliteiten, zoals de stroomvoorziening, zijn flagrante schendingen van het internationaal humanitair recht. Door de Israëlische blokkade mogen bouwmaterialen de Gazastrook niet binnen. Dit maakt ook de heropbouw van de infrastructuur onmogelijk.

Door het gebrek aan waterzuiveringcapaciteit wordt de helft van het rioolwater uit Gaza (70.000m³/ dag) ongezuiverd in zee geloosd. Dit vervuilt de kusstrook en het visbestand van Gaza. De Werelbank rapporteerde dat in 2008 de meeste waterpompen in Gaza stopten met werken door een gebrek aan reservematerialen. Chloor om het water te ontsmetten is er niet meer. Nieuwe voorraden mogen van de Israëli’s de Gazastrook niet in. De ontziltingsinstallatie van Khan Younis produceert door het gebrek aan reservematerialen en chemicaliën slechts 1/3 van haar capaciteit. De helft van de huishoudens heeft geen stromend water meer.

DRINGENDE ACTIE NOODZAKELIJK

De Israëlische autoriteiten moeten onmiddellijk de restricties op de watervoorziening in de bezette Palestijnse gebieden opheffen. De praktijk van discriminatie die de Palestijnen benadeelt ten voordele van de Israëlische kolonisten moet stoppen. Alle bevelen tot vernietiging van waterfaciliteiten in “Zone C” van de Westelijke Jordaanoever (de zone waar Israël de volledige militaire en civiele controle heeft) moeten worden ingetrokken. De blokkade van Gaza moet worden opgeheven zodat reservematerialen en bouwmaterialen, hoognodig voor de heropbouw, de Gazastrook binnen kunnen.

Amnesty vraagt ook de Palestijnse Waterautoriteit om maatregelen te nemen. De onaanvaardbaar hoge waterverliezen moeten worden verminderd. Er zijn bovendien mechanismen nodig om te verzekeren dat het water veilig is voor de consumenten. Amnesty vraagt aan internationale donoren om de onderlinge coördinatie te verbeteren zodat de efficiëntie van individuele projecten wordt verbeterd en de bestaande bronnen maximaal worden benut. Israëlische acties die waterprojecten vertragen of verhinderen moeten door de donoren op transparante wijze worden gerapporteerd.

[6]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
   BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONALLAW
   http://www.btselem.org/settlem ents/international_law
   ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
  ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
   https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0
    HAGUE CONVENTION 1907
   http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

[7]
”Al sinds 2007 hebben we een uitsluitingsbeleid voorbedrijven. Dat hield in, dat we niet belegden in producentenvan wapens, die verboden waren volgens internationaleverdragen waaraan Nederland zich had verbonden”

ABPVERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7BLADZIJDE 21

https://www.abp.nl/images/verslag-duurzaam-en-verantwoord-beleggen%202017.pdf

[8]

‘We zijn besloten te gaan stoppen met het beleggen in tabaksbedrijvenen producenten van kernwapens”
ABPVERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7BLADZIJDE 22

https://www.abp.nl/images/verslag-duurzaam-en-verantwoord-beleggen%202017.pdf

[9]

Argumentatie ABP

Het in mei 2015 gepubliceerde Verslag Verantwoord Beleggen 2014 biedt inzicht in de argumenten van het fonds. Het ABP schrijft dat het enerzijds het standpunt deelt van de Nederlandse regering, het Internationaal Gerechtshof en de VN dat de kolonisering in strijd is met het internationaal recht. Anderzijds wil het de Israëlische banken niet afrekenen op de koloniseringspolitiek van de Israëlische regering, maar op de eigen activiteiten.

Datzelfde deden PGGM, PFZW en bijvoorbeeld het Deense pensioenfonds Sampension: zij beoordeelden de activiteiten van de banken, en de impact ervan op de mensenrechten. Dit alles aan de hand van de genoemde conventies, waaronder de UN Global Compact. Aansluitend deden ze hun beleggingen van de hand.

Het ABP beoordeelde dezelfde feiten, volgens dezelfde criteria, maar kwam tot een tegengestelde conclusie: volgens het bestuur voldoen de Israëlische banken aan de principes van de UN Global Compact. Om die reden werden de beleggingen gecontinueerd. Uit het verslag:

Naar aanleiding van de verzoeken heeft ons bestuur opnieuw over deze beleggingen gesproken. Daarbij werd geconcludeerd dat er geen bewijs was van directe betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.

THE RIGHTS FORUMABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE KOLONISERING5 JUNI 2018

https://rightsforum.org/nieuws/abp-blijft-beleggen-illegale-israelische-kolonisering/

[10]

AMNESTY INTERNATIONALLOOMING GAZA HUMANITARIAN CATASTROPHE HIGHLIGHTSNEED TO LIFT ISRAEL’S 10 YEAR ILLEGAL BLOCKADE14 JUNE 2017

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/gaza-looming-humanitarian-catastrophe-highlights-need-to-lift-israels-10-year-illegal-blockade/

[11]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/en/case/131

take down
the paywall
steun ons nu!