De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ABP handhaaft Israelische beleggingen/Brief aan ABP

ABP handhaaft Israelische beleggingen/Brief aan ABP

woensdag 17 september 2014 08:10
Spread the love

ABP HANDHAAFT ISRAELISCHE BELEGGINGEN/BRIEFAAN ABP
ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/boycot-israelabp-handhaaft-israelische-beleggingenbrief-aan-abp/

AAN PENSIOENFONDSABPOnderwerp:Uw continuering van de investeringen in drie met de illegale Israelischenederzettingen verweven Israelische banken.OproepOnmiddellijke beeindiging van uw financiele verwevenheidmet deze drie banken.RedenUw medeplichtigheid aan de Israelische bezettingseconomie en de hieruit voortkomende Israelische onderdrukking,oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.
Geacht Bestuur,
Schokkend en schandalig vind ik het, dat u blijft investerenin drie Israelische banken, te weten Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank, die financieel zijn verweven met de Israelische illegale nederzettingen. [1]Dit ondanks alle oproepen, waaronder die van ondergetekende,hiervan af te zien en van grootheden zoals oud Aartsbisschop DesmondTutu, Nobelprijswinnaar van de Vrede en voormalig strijder tegen deZuid Afrikaanse Apartheid. [2]
Zoals u aan de dagtekening van deze brief kunt zien, is diteen verlate reactie op uw in uw bestuursvergadering dd28 augustus genomen foute beslissing, omdat ik tegen beterweten in toch nog hoopte, dat u op de ingeslagen weg zouterugkeren.Nu dit niet is gebeurd, deze dringende, hernieuwde oproep.

UW VERDEDIGING
In uw verdediging van de beslissing hebt u zich beroepenop uw bestaande beleid voor verantwoord beleggen.Letterlijk zegt u hierover”ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..” [3], waarbij u verwijst naar de ”criteria”Ik citeer u opnieuw”Volgens de criteria van het huidige beleid zijn beleggingenin Israelische banken niet in strijd met de nationale eninternationale wetgeving of gedragslijnen”. [4]
Je moet lef hebben, om een dergelijke aperte onwaarheid te beweren,want u weet heel goed, waarom het hier gaat, namelijk deinvestering in drie Israelische banken, die een financiele verwevenheid hebben met de Israelische nederzettingen, een belangrijk onderdeel van Israel’s bezettingseconomie.En deze nederzettingen, Geacht Bestuur, zijn in strijd methet Internationaal Recht, en dus met de internationale wetgevingof gedragslijnen.
DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAALRECHT
Het zou niet nodig moeten zijn, maar u toch maar weer eens uitgelegd,zoals ik in mijn vorige oproep aan u ook algedaan heb. [5] 
De sinds eind zestiger jaren in de bezette Palestijnse gebieden gestichteIsraelische nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht. [6]Dit is nog eens duidelijk bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties[7], het Internationaal Gerechtshof, dat in een Advisory Opinion in 2004de Israelische Muur als ”illegaal” bestempelde [8] en herhaaldelijk,door de EU. [9]Daar kunt u dus niet omheen.
Daarnaast heeft dat Israelische nederzettingenbeleid geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen, discrimineert de Israelische Overheid qua rechtssysteem tussen kolonisten en de bezettePalestijnse bevolking en wordt deze ernstig beperkt in haar bewegingsvrijheid. [10]
Discriminatie, landdiefstal, schending vrijheid van beweging.Allemaal zaken, die zwaar indruisen tegen de internationale regelgeving.U mag dus kiezen uit de internationale rechtsregels, die uoverschrijdt met het samenwerken met banken, die verwevenzijn met de illegale nederzettingen.
NEDERZETTINGENBEZETTINGSECONOMIE
Daarnaast investeert u via deze banken regelrecht in Israel’sbezettingseconomie, want een duidelijker voorbeeld van dedesastreuze gevolgen van de Israelische bezetting, de nederzettingen,is er welhaast niet.
BEZETTING
Maar er is meerNaast uw directe investering in ”nederzettingenbanken”,bent u,  door dergelijke investeringen,direct en indirect verweven met de Israelische bezetting
Mag ik u erop wijzen [in uw geval is dat blijkbaar nodig]dat deze Israelische bezetting reeds 47 jaar duurt, ondanksVN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967] en alle latereoproepen aan Israel, zich uit bezet Palestijns gebied terug tetrekken. [11]
Dat deze bezetting, behalve illegaal [zoals iedere bezetting]met zijn onderdrukking en oorlogsmisdaden onnoemelijkleed heeft veroorzaakt aan de Palestijnse bevolking, zoals recentelijk weer met de Gaza militaire operatie”Protective Edge”, wat geleid heeft tot 2137 Palestijnseslachtoffers. [12]
En daaraan verdient u middels uw financiele bemoeienisdirect en indirect uw geld aan?
U moest zich schamen.Ook oud Aartsbisschop Tutu heeft u daarop gewezen. [13]
Bah, driewerf Bah!
EPILOOG
Door te blijven investeren in Israelische banken, dieregelrecht verweven zijn met de illegale Israelischenederzettingen, handelt u in strijd met het InternationaalRecht en bent u mede verantwoordelijk voor alleleed, dat de Palestijnse bevolking door het bestaanvan die nederzettingen wordt aangedaan.
Maar er is meer:U bent daardoor ookdirect en indirect verantwoordelijk voor de instandhoudingvan een economie, die de bezetting van de Palestijnsegebieden en de daaraan verbonden onderdrukking enoorlogsmisdaden bestendigt.
Dus u verdient uw geld aan onderdrukking enoorlogsmisdaden.
Als ik u was, zou ik mij diep schamen.
Mijn dringende oproep aan u is dan ookper direct alle financiele banden met deze drie Israelischebanken te verbreken, want zoals u zelf zegt in uwbrochure ”Verantwoord beleggen” ”Ook al staat rendement voorop, in hetbeleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijkeverantwoordelijkheid hoog in het vaandel” [14]
In de eerste plaats is die maatschappelijke verantwoordelijkheidhet handhaven van de mensenrechten.
Handel daar dan ook naar en neem een voorbeeld aanbedrijven als PGGM, Vitens, Royal Haskoning enUnilever, die dat wel gedaan hebben. [15]
Anders zal u medeverantwoordelijk blijven voor de bitterevruchten van de Israelische bezetting:de nederzettingen, onderdrukking en oorlogsmisdaden.
Het is nog niet te laat.Geef dit keer wel gehoor aan een appel op demensenrechten.
Dit is geen verzoek.Dit is een eis.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]

”Our research has found evidence of accompaniment agreements of six Israeli banks for the building of projects in settlements in occupied territory. The banks are: Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Leumi, Israel Discount Bank, Jerusalem Bank, and the Union Bank of Israel (Bank Igud).”

Bron:
WHO PROFITSFINANCING THE ISRAELI OCCUPATION”The direct involvement of Israeli banks inIllegal Israeli Settlement Activity and Control over the Palestinian Banking Market”OCTOBER 2010
http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-IsraeliBanks2010.pdf

VOLKSKRANTABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN9 JANUARI 2014
”Pensioenfonds ABP blijft beleggen in drie van de vijf Israëlische banken waar pensioenuitvoerder PGGM zich onlangs uit terugtrok. Dit blijkt uit de jongste uitsluitingslijst beleggingen van het ambtenarenpensioenfonds. PGGM besloot niet meer te investeren in deze banken omdat ze de bouw van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever financieren.”

http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2680/Economie/article/ detail/3574645/2014/01/09/ABP- blijft-beleggen-in- Israelische-banken.dhtml
ABPREACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/2014/reactie-abp-op-signalen-beleggingen-israelische-banken.asp

NU.NLABP HANDHAAFT ISRAELISCHE BELEGGINGEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.nu.nl/economie/3863040/abp-handhaaft-israelische-beleggingen.html

JOOP.NLABP LEGT BRIEF TUTU NAAST ZICH NEER28 AUGUSTUS 2014
http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/28341_tutu_abp_stop_met_investeren_in_israelische_banken/

[2]

LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTUTO THE ABP
https://avaazimages.s3.amazonaws.com/Archbishop%20Tutu%20letter%20to%20ABP%20Board.pdf

HET PAROOLDESMOND TUTU: ”ABP MOET WEDG UIT ISRAEL”27 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3728468/2014/08/27/Desmond-Tutu-ABP-moet-weg-uit-Israel.dhtml

[3]
‘ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..” 

ABPREACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/2014/reactie-abp-op-signalen-beleggingen-israelische-banken.asp

[4]
ABPREACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN28 AUGUSTUS 2014
http://www.abp.nl/over-abp/nieuws/2014/reactie-abp-op-signalen-beleggingen-israelische-banken.asp

[5]
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/BRIEF AAN ABPASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boycot-israelabp-blijft-beleggen-in-israelische-bankenbrief-aan-abp/

[6]

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument
HAAGS VERDRAG VAN 1907
http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

[7]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
[8]

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[9]
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[10]
MASSALE LANDONTEIGENINGEN:
”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

DISCRIMINATIE
”Although the West Bank is not part of Israel’s sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

SCHENDING VRIJHEID VAN BEWEGING
”The settlements have been allocated vast areas, far exceeding their built-up sections. These areas have been declared closed military zones by military orders and are off limits to Palestinians, except by special permit. In contrast, Israeli citizens, Jews from anywhere in the world and tourists may all freely enter these areas.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

[11]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[12]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[13]

LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTUTO THE ABP
https://avaazimages.s3.amazonaws.com/Archbishop%20Tutu%20letter%20to%20ABP%20Board.pdf

[14]
”Ook al staat het rendement voorop, in het beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.”

ABPVERANTWOORD BELEGGEN
http://www.abp.nl/over-abp/wat-doen-wij/beleggen/verantwoord-beleggen/default.asp

[15]
PGGM

NOSPGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014
http://nos.nl/artikel/594827-pggm-stopt-met-israelische-banken.htmlPPGM
TOELICHTING UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014
https://www.pggm.nl/wie-zijn-we/pers/Paginas/Toelichting-uitsluiting-Isra%C3%ABlische-banken.aspx
STATEMENT PGGM UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
https://www.pggm.nl/wat-doen-we/Documents/Statement%20PGGM%20uitsluiting%20Isra%C3%ABlische%20banken.pdf
PGGMVRAGEN EN ANTWOORDEN ROND UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN12 JANUARI 2014
https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Vragen-en-antwoorden-rond-uitsluiting-Isra%C3%ABlische-banken.aspx
VITENS
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
http://www.vitens.nl/ overvitens/organisatie/nieuws/ Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt- samenwerking-Mekorot.aspx
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN WATERBEDRIJF VITENSASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/ boycot-israelvitens-beeindigt- samenwerking- mekorotadhesiebetuiging-aan- vitens/

ROYAL HASKONING
ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM6 SEPTEMBER 2013
http://www.nu.nl/ondernemen/ 3568744/royal-haskoning-stapt- project-oost-jeruzalem.html
UNILEVER
JOOP.NLUNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING4 FEBRUARI 2013
http://www.joop.nl/wereld/ detail/artikel/19377_unilever_ sluit_fabriek_op_illegale_ israelische_nederzetting/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!