De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aanslagen Parijs/IS terrorisme en Westerse Staatsterreur/Elkaars spiegelbeeld

Aanslagen Parijs/IS terrorisme en Westerse Staatsterreur/Elkaars spiegelbeeld

zaterdag 21 november 2015 23:19
Spread the love

AANSLAGEN PARIJS/IS TERRORISME EN WESTERSE STAATSTERREUR/ELKAARS SPIEGELBEELD

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/aanslagen-parijsis-terrorisme-en-westerse-staatsterreurelkaars-spiegelbeeld/

DRAMA IN PARIJS OP VRIJDAGAVOND 13 NOVEMBER
Op vrijdagavond voltrok zich in Parijs een drama in de spiraal van oorlogen geweld, die is begonnen met de na 11 september ingezette Amerikaanse aanval op Afghanistan. (1)Een reeks aanslagen-gijzelingen vond plaats, waarvan een in een restaurant,een ander in het voetbalstadion in Saint Denis (voorstad van Parijs) eneen derde in de concertzaal Bataclan, tijdens een concert vanEagles of Death Metal (griezelig toepasselijke naam) (2)Tragisch resultaat, 129 doden door de terroristische aanval enwaarschijnlijk 7 doden onder de echte/vermeendeaanvallers, van wie sommigen zichzelfopbliezen en anderen werden gedood door de politie. (3)In hoeverre hun dood een ´´shoot to kill´´ operatie was, waarop ik aleerder kritiek gehad heb (4), is voor mij (nog) niet na te gaan, maaronwaarschijnlijk is het niet, gezien het relatieve gemak, waarmeeanti terreureenheden echte/vermeende terreurverdachten ´´uitschakelen´´(5)Op zich al een gevaarlijke ontwikkeling.
Ook heb ik twijfels over de gang van zaken na deze aanslagen.Want bij een grootscheepse anti terreuractie in de Parijse voorstadSaint Denis, waardoor naar zeggen van de Franse Justitie een nieuweaanslag zou zijn voorkomen (6), werd een woning in het centrumvan Saint Denis bestormd, waarbij doden vielen, waaronder ´´het brein´´(volgens de Franse Justitie, er heeft verder geen rechtszaak plaatsgevonden,met hard bewijs, doordenkertje) achter de vrijdagavond aanslagen inParijs, Abdelhamid Abaaoud, werd gedood. (7)Aangezien de politie/anti terreureenheid bij die actie maar liefst5000 kogels afvuurde, lijkt dit in mijn boek op een ´´shootto kill´´. (8)Uit het oog wordt bij de huidige terreurhysterie verloren, dat ook terreurverdachtenrecht op leven/een eerlijk proces hebben.

TWEE REACTIES OP AANSLAGEN PARIJS-SOLIDARITEIT EN OORLOGSHYSTERIE

Natuurlijk waren de aanslagen in Parijs een drama, waarop tweeverschillende soorten reacties kwamen.Solidariteit en wapengekletter.
Eerst de solidariteitDie was overweldigend, soms op het sensationele af.Franse vlaggen halfstok, demonstraties, mensen, die de Franse vlag toevoegden op Facebook, een minuut stilte in winkelsen het Openbaar Vervoer (ik schrijf nu over Nederland),ondertekeningen van het condoleance register bij deFranse ambassade, etc. (9)Ik laat de hypocriete reactie van regeringsleiders(op dat hypocriete kom ik terug) nu even buitenbeschouwing. (10)
SELECTIEVE VERONTWAARDIGING-AANSLAGEN IN BEIROET VERGETEN 
Naar en pijnlijk opvallend was het gebrek aan medeleven, zowelvan regeringsleiders als van ´´gewone´´ burgers, met de slachtoffersin Beiroet, waar een dag tevoren ook een aanslag had plaatsgehad,met 43 doden. (11)Op deze nare ´´Eigen Europeaan Eerst´´ houding, waaraan ook demedia in hun berichtgeving schuldig waren (weinig aandacht voorde aanslag in Beiroet) (12), kwam terecht flink kritiek op Facebook(13), maar ook van scholieren.Sommige scholieren gebruikten het verkeerde middel – verstoring vande een minuut stilte op de scholen – (14), maar hun kritiek,waarom wel een minuut stilte voor de slachtoffers in Parijs enniet die van andere bloedbaden – was terecht.Ditzelfde was ook na de aanslagen op 11 september te zien.Uitgebreide herdenkingen – in Nederland en de rest van Europazelfs drie minuten stilte (Joost mag weten waarom eenminuut langer dande Tweede Wereldoorlog slachtoffers op 4 mei ), maar geen herdenking gewijd aan de slachtoffers van de Amerikaanse bombardementen tijdens de oorlog in Afghanistan.
Zouden Westerse levens dan toch meer ´´tellen´´ dan dievan mensen uit tweede en derde wereldlanden. (15)Het lijkt er verdacht veel op.

WAPENGEKLETTER EN OORLOGSTROMMENHOLLANDE ´´DIT IS EEN OORLOGSDAAD´´
Ondertussen sloegen de Westerse leiders duchtig de oorlogstrom.Allereerst de Franse president Hollande, die de aanslagen een´´oorlogsdaad´´ noemde (16), maar ook de Britse premierCameron en premier Rutte roerden zich. (17)Die oorlogs en terreurhysterie is op beklemmende wijzete merken in het dagelijks verkeer.Schrijver en activist Peter Storm beschreef de beklemmendeatmosfeer, toen hij op weg ging naar een demonstratie. (18)
Nou hebben de ´´heren´´ in zoverre gelijk (behalve dan de engeopmerking van Cameron, dat voor een Syrie operatie geenVN toestemming nodig zou zijn, zie noot 17), dat er ook´´oorlog´´ is.Een oorlog, die de Westerse landen aan IS hebben verklaard enwaar Nederland met veel verve aan deelneemt. (19)
Maar het griezelige van het wapengekletter van Hollande is zowelbinnenlands als buitenlands.Binnenlands heeft hij de noodtoestand ingevoerd, met vergaandebevoegdheden voor de politie, zoals huiszoekingen zonderhuiszoekingsbevel etc. (20)Buitenlands heeft hij zich alweer geroerd, door IS bolwerk Raqqate bombarderen. (21)DE manier om nog meer aanslagen uit te lokken, natuurlijk.Nog los van de onschuldige burgerslachtoffers, die met regelmaatvallen bij Westerse bombardementen.
En bij alle oorlogshysterie spinnen Islamofobe haatzaaiers alsPVV leider Wilders, ex VVD politica Hirsi Ali en de Tsjechische presidentgaren. (22)
Maar er is meer
Of het een xenofobe aanslag is, is nog niet bewezen.Maar het is wel griezelig ´´toevallig´´, dat kort na de aanslagen er een hevige brand heeft gewoed in het vluchtelingenkampin Calais, waarbij mensen gewond geraakt zijn. (23)En in Nederland worden de asielcentra extra beveiligd nade aanslagen. (24)

IS EN AANSLAGEN PARIJS

Volgens een al dan niet ware claim van IS, bevestigd doorde Franse president Hollande, heeft IS de verantwoordelijkheid voorde aanslagen opgeeist. (25)Critici zoals de Amerikaanse presentator en documentairemakerLenon Honor zeggen, dat ieder bewijs vooralsnog ontbreekt. (26)
Mogelijk, in dit stadium van onderzoek is niets nog zeker.Maar laat ik er vooralsnog vanuit gaan, dat deze claim klopt(tenslotte voert het Westen oorlog tegen IS en hanteert IS regelmatigterroristische methoden)Dan ontstaat het volgende beeld

IS, HET WESTEN EN DE OORLOG

Het Westen is dit begonnen, met als (voorlopig) laatste, dramatischeontwikkeling, in Europa dan (aanslagen vinden, ook door oudereWesterse bemoeienis, dagelijks plaats in Irak, Syrie, etc], deaanslagen in Parijs, betreurd door diezelfde Westerse leiders,die de caroussel van geweld in gang hebben gezet.Daarom noemde ik ze eerder in dit commentaar, hypocriet.
En die Westerse inmengin in de regio Irak/Afghanistan, waaruit dit isvoortgekomen, begon in 2001, met de VS aanvallen op Afghanistan enin 2003, de aanval op Irak.
Bitter gevolg:Honderdduizenden burgerdoden. (27)
En wat is er verder uit voortgekomen.Desintegratie van Irak (28)En niet alleen komt in Afghanistan de Taliban weervolop terug, IS wint daar ook terrein! (29)

Maar hoe is het nu zo begonnen, met ISDaarvoor moeten we terug naar de gevolgen van de Amerikaansebezetting van Irak.

IS, PRODUCT VAN VS ILLEGALE AGRESSIE IN IRAK
Onverlet eerst dit.IS is een misdadige organisatie, die zich schuldig heeft gemaakten maakt aan (oorlogs) misdaden, misdaden tegen de menselijkheiden folterpraktijken. (30)Daarover geen misverstand.
ONTSTAAN VAN IS
Is is niet uit de lucht komen vallen, maar een voortbrengseluit de strijd tussen soennieten en sjiieten, die altijd al aan de gang was,maar een nieuwe dimensie kreeg na de Amerikaanse veroveringen bezetting in Irak in 2003.Onder de dictatuur van Saddam Hoessein (zelf een soenniet) werd desjiitische meerderheid onderdrukt, dus met de val van Saddam Hoesseinontstond er een situatie van ´´stuivertje verwisselen.Nu werden de soennieten Kop van Jut onder een onder VS bezettingregerende sjiitische regering.van premier Al Maliki, aan de macht vanaf2006 tot 2014 (31), die de soennieten onderdrukte en sowieso dictatorialeneigingen had. (32)Hierdoor joeg hij ook sjiieten tegen zich in het harnas. (33)
Maar ook na zijn aftreden in augustus 2014 bleef de onderdrukking vansoennieten doorgaan.Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende Sjiitische milities hebben zich  systematischschuldig gemaakt aan grootschaligemisdaden tegen honderden, ja duizendenSoennitische burgersEen greepLuchtaanvallen, executies, foltering en buitengerechtelijkeexecuties. (34)

Al deze gangsterpraktijken dreef Irakezen aanvankelijk inde armen van IS, een van de verzetsgroepen tegen de  regeringsterreur. (35)Ook Human Rights Watch wees de Amerikaanse regering erop,dat in de strijd tegen IS, ook de Iraakse regering verantwoordelijkmoest worden gehouden voor haar misdaden. (36)Iets waar het Westen stelselmatig zijn ogen voor sluit, ookNederland, die ten oorlog trok  met als argument, dat hulpwerd gevraagd door de ´´legitieme Iraakse regering`(37)
Ja lezer, bedoeld wordt de folterende en mensenrechtenschendende Iraakse regering, waarover ik het heb.
Terug naar ISIS begon voor zichzelf, veroverde gebieden in Irak en hetdoor burgeroorlog (tussen dictator Assad en allerlei verzetsgroeperingen,al dan niet islamitisch georienteerd, die elkaar ook weer onderlingbestrijden en bepaald niet volgens het Internationaal HumanitairOorlogsrecht (38) verscheurde Syrie en bestreed en bestrijdt de Koerden,die in Rojava een socialistische Vrijstaat hebben gesticht. (39)En de oorlogsmisdaden en wreedheden, aan alle zijden en zekerook IS, gaan door en door.

BURGERSLACHTOFFERS BIJ DE STRIJD TEGEN ISIS
De burgerslachtoffers, die vallen bij Westerse luchtbombardemententegen IS worden angstvallig uit de pers gehouden,. maar zijn er weldegelijk en in verontrustende mate, zoals o.a.  blijkt uit een recentrapport van monitoring groep Airwars, die de door de Westersecoalitie veroorzaakte per jaarlijks en maandelijks bijhoudt. (40)Verhaaltjes over precisiebombardementen zijn leuk geprobeerd,maar die zijn er nooit geweest, niet in de twee Golfoorlogenen in de oorlog tegen Afghanistan, waarbij duchtig van clusterbommenwerd gebruik gemaakt.In al die oorlogen zijn honderdduizenden burgerslachtoffersgevallen (41)  en ook in de strijd tegen ISIS lopen de civilian deathshoog op.Dat drijft mensen in de armen van ISIS, net zoals de VS droneaanvallen (42),zoals vier Amerikaanse militairen in een brief aan president Obamahebben geschreven. (43)

EPILOOG

De aanslagen in Parijs waren, zoals alle aanslagen, verschrikkelijk.Maar dat geldt evenzeer voor de Westerse bombardementen inIrak, Afghanistan, Yemen, Syrie en waar dan ook.En laten we dit niet vergeten:Het Westen is dit begonnen, met de oorlog in Afghanistan en Irak,waardoor die landen zijn verworden tot een complete chaos, ontheemdemensen, duizenden burgerslachtoffers. (44)In de giftige sfeer van VS bezetting, aanslagen en geweld is IS ontstaan, eerst vanuitverzet tegen de onderdrukking van de Iraakse sjiitische regering enuitgegroeid tot een gevaarlijke militante groep. (45)
Alsof dat niet erg genoeg is herhaalt het Westen zijn misdadigepraktijken, door weer oorlog te voeren in Irak en Syrie, deze keer tegenIS.Verbazingwekkend is het dan niet, dat de oorlog naar Europa komt.
Wil het Westen dit alles stoppen, dan zal het moeten beginnen, zich terugte trekken uit alle oorlogshandelingen aldaar, waarna, hoop ik(maar twijfelachtig met de machtsverhoudingen in deze wereld), ALLEverantwoordelijken voor de gruweldaden in Syrie en Irak kunnen wordenvervolgd, dus ook Westerse oorlogsmisdadigers.

Door te blijven bombarderen en schuld op schuld, oorlogsmisdaadop oorlogsmisdaad te blijven stapelen, worden niet alleen deburgers daar vernietigd en blijven de vluchtelingenstromen groeien-die in het Westen dan weer niet welkom zijn-, maar brengt hetWesten de eigen burgers in gevaar door aanslagen als die van Parijs, waardoor de xenofobie groeit.
De strijd tegen Assad, IS en consorten kan alleen wordengevoerd door de volkeren daar.
Niet door Westerse imperialisten met hun mondiale belangen.
SOLIDARITEIT IN PLAATS VAN POLARISATIE (46)

Astrid Essed

NOTEN

(1)

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING/GEEN HAND IN EIGEN BOEZEMASTRID ESSEDOCTOBER 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

(2)

´´In het stadion in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, speelde het Franse nationale elftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. De explosies waren in het stadion hoorbaar, maar de wedstrijd werd gewoon uitgespeeld.´´

´´De aanvallers drongen Bataclan binnen tijdens een concert van Eagles of Death Metal. Meer dan honderd mensen werden gegijzeld. Vlak na middernacht bestormde de politie het theater en de gijzeling werd tegen 1.00 uur beëindigd. Vier aanvallers werden gedood. Bij het theater waren eerder op de avond ook schoten te horen.´´
´´

NU.NLDIT IS WAT WE NU WETEN OVER DE AANSLAGEN INPARIJS

http://www.nu.nl/aanslag-parijs/4164638/we-weten-aanslagen-in-parijs.html

HET PAROOLAANSLAGEN IN PARIJS/DIT IS WAT WE TOT NU TOE WETEN20 NOVEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/4186270/2015/11/14/Aanslagen-in-Parijs-dit-is-wat-we-tot-nu-toe-weten.dhtml

ADLEES HIER ALLES TERUG OVER DE AANSLAGEN IN PARIJS14 NOVEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4185863/2015/11/14/Lees-hier-alles-terug-over-de-aanslagen-in-Parijs.dhtml

(3)

NU.NLDIT IS WAT WE NU WETEN OVER DE AANSLAGEN INPARIJS

http://www.nu.nl/aanslag-parijs/4164638/we-weten-aanslagen-in-parijs.html

(4)

TERRORISME/DOOR HET WESTEN GECREEERDE DRAAK/WEGMET SHOOT TO KILL ANTI TERREUREENHEDENASTRID ESSED16 MEI 2015

http://www.astridessed.nl/terrorismedoor-het-westen-gecreeerde-draakweg-met-shoot-to-kill-anti-terreureenheden/

(5)

“France is a big country that had the means to take my son alive. They could have knocked him out with gas and taken him in,” he said. “They preferred to kill him.” THE NATIONAL POSTTOULOUSE SIEGE: MOHAMED MERAH’S FATHER PLANSTO SUE FRANCE OVER SON’S DEATH26 MARCH 2012 http://news.nationalpost.com/news/toulouse-siege-lawsuit

NOSTWEE DODEN BIJ BELGISCHE ANTI TERREURACTIE15 JANUARI 2015
 http://nos.nl/artikel/2013476-twee-doden-bij-anti-terreuractie-belgie.html

” Geen enkele krant had het over het ballistisch onderzoek in Verviers dat toch uitsluitsel moet kunnen geven over de feiten. Er wordt wel vermeld dat de man die werd opgepakt in Verviers een andere versie heeft van de feiten. Volgens hem begon de politie zonder waarschuwing te schieten, maar in de kranten lees je enkel de versie van de politie. ”
  DE WERELD MORGEN.BEKRANTEN GINGEN ZICH NA VERVIERS TE BUITEN AANKRITIEKLOZE SPECULATIECHRISTOPHE CALLEWAERT22 JANUARI 2015
  https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/22/kranten-gingen-zich-na-verviers-te-buiten-aan-kritiekloze-speculatie

”Zeker, er werden kalasjnikovs en ander oorlogstuig in hun appartement gevonden , lieverdjes zullen het allicht niet zijn geweest. Maar zolang een onpartijdig onderzoek niet heeft vastgesteld dat de agenten in Verviers niet anders konden dan de twee vermoedelijke jihadisten af te maken, is hier sprake van een standrechtelijke executie. Dat geldt, het spijt me zeer, ook voor de drie moordenaars die in Parijs werden “geneutraliseerd”. In ons land en in Frankrijk is de doodstraf , net zoals in ieder ander beschaafd land , afgeschaft. Nergens staat vermeld dat dit niet geldt voor jihadisten. Of dat agenten op eigen houtje de doodstraf mogen uitvoeren – behalve dan in het geval van wettige zelfverdediging.”
 SALON VAN SISYFUSWRANG19 JANUARI 2015
  https://salonvansisyphus.wordpress.com/2015/01/19/wrang/
  ”Vorige week zag ik op de tv de Belgische minister Jambon die naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Belgische Verviers en in antwoord op een vraag van een Nederlandse journalist glimlachend antwoordde dat de zaak daar mooigekuist was. Schoongemaakt. Zo omschreef hij de dood van twee mannen die in een vuurgevecht met Belgische veiligheidsdiensten werden doodgeschoten. Gekuist. De journalist vroeg niet verder, niemand vroeg verder.”
 BOEDDHISTISCH DAGBLADVERDACHTEN WORDEN ”GEKUIST” EN  NIEMANDMAAKT ZICH ER DRUK OVER19 JANUARI 2015
  http://boeddhistischdagblad.nl/39384-verdachten-worden-gekuist-en-niemand-maakt-zich-er-druk/

(6)

HET PAROOLFRANSE POLITIE VOORKOMT NIEUWE AANSLAG METANTI TERREURACTIE18 NOVEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/4189739/2015/11/18/Franse-politie-voorkomt-nieuwe-aanslag-met-antiterreuractie.dhtml

(7)

HET PAROOLABDELHAMID ABAAOUD GEDOOD IN SAINT DENIS18 NOVEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4189689/2015/11/18/Abdelhamid-Abaaoud-gedood-in-Saint-Denis.dhtml

(8)

´´De politie bestormde woensdagin alle vroegte een woning in het centrum van Saint-Denis, een voorstad van Parijs. Dat gebeurde nadat een getuige had verklaard dat Abdelhamid Abaaoud zich daar zou ophouden. Bij de bestorming werd hevig gevochten. De politie alleen schoot al 5000 kogels af.´´

HET PAROOLFRANSE POLITIE VOORKOMT NIEUWE AANSLAG METANTI TERREURACTIE18 NOVEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/4189739/2015/11/18/Franse-politie-voorkomt-nieuwe-aanslag-met-antiterreuractie.dhtml
(9)

NU.NLHONDERDEN MENSEN BIJ SOLIDARITEITSDEMONSTRATIEVOOR PARIJS20 NOVEMBER 2015

http://www.nu.nl/amsterdam/4165150/honderden-mensen-bij-solidariteitsdemonstratie-parijs.html

AT5DEMONSTRATIE EN EEN MINUUT STILSTAAND OV VANWEGE AANSLAGEN PARIJS14 NOVEMBER 2015

http://www.at5.nl/artikelen/149664/demonstratie_en_minuut_stilstaand_ov_vanwege_aanslagen_in_parijs_

ONE WORLDDE REIKWIJDTE VAN SOLIDARITEIT MET PARIJS20 NOVEMBER 2015
http://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/de-reikwijdte-van-solidariteit-met-parijs

ADIN HEEL NEDERLAND OM 12 00 UUR MINUUT STILTE16 NOVEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/37401/Aanslagen-Parijs-november-2015/article/detail/4186962/2015/11/16/In-heel-Nederland-om-12-00-uur-minuut-stilte.dhtml

NOSMEDELEVEN VOOR PARIJS/STILTE OVER BEIROET
http://nos.nl/artikel/2069570-medeleven-voor-parijs-stilte-over-beiroet.html

(10)

NU.NLWERELDLEIDERS REAGEREN GESCHOKT OP AANSLAGEN PARIJS14 NOVEMBER 2015

http://www.nu.nl/buitenland/4164649/wereldleiders-reageren-geschokt-aanslagen-parijs.html

(11)

NOSDODENTAL DUBBELE AANSLAG LIBANON LOOPT OP13 NOVEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2068749-dodental-dubbele-aanslag-libanon-loopt-op.html

NOSMEDELEVEN VOOR PARIJS/STILTE OVER BEIROET
http://nos.nl/artikel/2069570-medeleven-voor-parijs-stilte-over-beiroet.html

ONE WORLDDE REIKWIJDTE VAN SOLIDARITEIT MET PARIJS20 NOVEMBER 2015
http://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/de-reikwijdte-van-solidariteit-met-parijs

(12)

NOSMEDELEVEN VOOR PARIJS/STILTE OVER BEIROET
http://nos.nl/artikel/2069570-medeleven-voor-parijs-stilte-over-beiroet.html

(13)

´´Edwin van Antwerpen: “Stilstaan bij de terroristische aanslag in Parijs is nodig. Wij de EU zijn hypocriet in de manier waarop. Vergeten alle doden die vallen bij andere aanslagen en de onschuldigen die vallen door onze aanvallen. Parijs is dichtbij dus vergeten we de rest vd wereld…!”
Petra van Son: “Heeft de NOS ook beelden van de rouwdiensten in Beiroet na de aanslag? Ik kom dat nergens tegen. Of dekken jullie alleen Europa?”

Lenneke Muller: “Een aanslag op Parijs is een aanslag op het westen? Elke aanslag waar ook ter wereld is een aanslag op de mensheid. Waarom is er een wij en zij? Wat maakt ons westerlingen belangrijker dan de mensen in de tweede- en derdewereldlanden?”

http://nos.nl/artikel/2069570-medeleven-voor-parijs-stilte-over-beiroet.html

(14)

´´ Andere leerlingen vroegen zich af waarom er wel een minuut stilte was voor de slachtoffers in Parijs en waarom die er niet was bij andere bloedbaden.´´

NU.NLMINUUT STILTE PARIJS VERSTOORD OP NEDERLANDSESCHOLEN19 NOVEMBER 2015

http://www.nu.nl/buitenland/4168153/minuut-stilte-parijs-verstoord-nederlandse-scholen.html

´´Andere leerlingen vroegen zich af waarom er wel een minuut stilte was voor de slachtoffers in Parijs en waarom die er niet was bij andere bloedbaden.´´

TELEGRAAFMINUUT STILTE PARIJS VERSTOORD OP SCHOLEN19 NOVEMBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24765445/__Minuut_stilte_verstoord__.html

(15)

Lenneke Muller: “Een aanslag op Parijs is een aanslag op het westen? Elke aanslag waar ook ter wereld is een aanslag op de mensheid. Waarom is er een wij en zij? Wat maakt ons westerlingen belangrijker dan de mensen in de tweede- en derdewereldlanden?”

http://nos.nl/artikel/2069570-medeleven-voor-parijs-stilte-over-beiroet.html

DEAR KITTYSOLIDARITY WITH LEBANESE ISIS VICTIMS, LIKEWITH PARIS

https://dearkitty1.wordpress.com/2015/11/18/solidarity-with-lebanese-isis-victims-like-with-paris/

BOVENSTAANDE ARTIKEL OVERGENOMEN UIT DE CORRESPONDENT
WHATSAPPEN NA PARIJS/NU HANNA (18) HAAR VADER EENLESJE LEERT

https://decorrespondent.nl/3645/Whatsappen-na-Parijs-hoe-Hanna-18-haar-vader-een-lesje-leert/183610321290-0bc6b9d9

´´Het ene slachtoffer prevaleert boven het anderen. Dat voedt het gevoel van onrechtvaardigheid. Parijs laat zien dat terreur ons met name raakt als we ons kunnen identificeren met de slachtoffers en actie slechts wordt ondernomen als het in onze thuishaven is. Een Westerse bias stelt de ene ramp boven de andere.´´
ONE WORLDDE REIKWIJDTE VAN SOLIDARITEIT MET PARIJS20 NOVEMBER 2015
http://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/de-reikwijdte-van-solidariteit-met-parijs

(16)

RTL NIEUWSPRESIDENT HOLLANDE/AANSLAGEN WAREN OORLOGSDAAD VAN IS/DRIE DAGEN VAN NATIONALE ROUW14 NOVEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/president-hollande-aanslagen-waren-oorlogsdaad-van-drie-dagen-van-nationale-rouw

(17)

PRESS TVCAMERON/UN BACKING FOR SYRIA OPERATIONNOT VITAL

http://www.presstv.ir/Detail/2015/11/18/438225/Cameron-UN-backing-for-Syria-operation-not-vital-

THE INDEPENDENTDAVID CAMERON SAYS HE WOULD BOMB ISIS IN SYRIAWITHOUT UN MANDATE

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-says-he-would-bomb-isis-in-syria-without-un-mandate-a6739251.html

ELSEVIERRUTTE/WE ZIJN IN OORLOG MET IS EN NIET METDE ISLAM14 NOVEMBER 2015

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/11/Rutte-We-zijn-in-oorlog-met-IS-en-niet-met-de-islam-2718284W/

NOSRUTTE/WE ZIJN IN OORLOG MET IS14 NOVEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2069063-rutte-we-zijn-in-oorlog-met-is.html

NOSKNOOPS/OORLOGSVERKLARING RUTTE KAN GROTEGEVOLGEN HEBBEN

http://nos.nl/artikel/2069250-knoops-oorlogsverklaring-rutte-kan-grote-gevolgen-hebben.html

HET PAROOLHELPT HET WEL OM TE ROEPEN DAT HET OORLOG IS16 NOVEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4187677/2015/11/16/Helpt-het-wel-om-te-roepen-dat-het-oorlog-is.dhtml

DE GELDERLANDEROORLOGSVERKLARING PREMIER RUTTE ONWENSELIJK16 NOVEMBER 2015

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/oorlogsverklaring-rutte-onwenselijk-1.5448001

(18)

”Gisteren deed ik mee met de National Student Demonstration For Free and Emancipatory Education  in Utrecht. Dat was een merkwaardige ervaring. Niet zozeer vanwege de actie zelf, maar vanwege de context: een door terreurhype en repressie nogal beklemmende atmosfeer. Van die sfeer was op de demonstratie weinig te merken, maar daarbuiten des te meer. En juist dat gaf me een vreemd, onwezenlijk gevoel.”
……………..
”De wereld van noodtoestand en repressie was trouwens onderweg al zichtbaar. Op station Tilburg liep al een geüniformeerde man rond met een gemuilkorfde hond. In Hoog Catharijne zag ik groepjes mensen in groen uniform met ‘Justitie’ er op geschreven. Die zag ik eerder niet, zeker niet in dit soort aantallen. En nee, zoiets geeft me geen veilig gevoel, eerder het tegendeel.”
DEMONSTREREN IN OORLOGSTIJDPETER STORM18 NOVEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/11/18/demonstreren-oorlogstijd/

(19)

RIJKSOVERHEIDKAMERBRIEF OVER VERLENGING NEDERLANDSE BIJDRAGE AANDE STRIJD TEGEN ISIS

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/19/kamerbrief-over-verlenging-nederlandse-bijdrage-aan-de-internationale-strijd-tegen-isis

ZIE OOKKAMERBRIEF OVER VERLENGING NEDERLANDSE BIJDRAGE AANDE STRIJD TEGEN ISIS

http://astridessed.weebly.com/blog/kamerbrief-over-verlenging-nederlandse-bijdrage-aan-de-internationale-strijd-tegen-isis

OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADENASTRID ESSED2 NOVEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

(20)

´´Bij een noodtoestand krijgen politie en het leger vergaande bevoegdheden. Het is dan bijvoorbeeld makkelijker om invallen te doen en wegen af te sluiten. ´´

RTL NIEUWSHOLLANDE/NOODTOESTAND IN HEEL FRANKRIJK/GRENZEN DICHT13 NOVEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hollande-noodtoestand-heel-frankrijk-grenzen-dicht

´´De Franse president heeft de noodtoestand afgekondigd na de aanslagen van 13 november 2015. Dat betekent ondermeer dat huiszoekingen zonder voorafgaand gerechtelijk bevel en aanhoudingen op basis van vage vermoedens mogelijk worden. ´´
DE WERELD MORGEN.BENOODTOESTAND IN FRANKRIJK/KAN HETIN BELGIE OOKLODE VANOOST17 NOVEMBER 2015

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/17/noodtoestand-in-frankrijk-kan-het-in-belgie-ook

(21)

NRCFRANSE LUCHTMACHT BESTOOKT IS IN RAQQA INREACTIE OP AANSLAGEN15 NOVEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/15/franse-luchtaanvallen-op-doelen-is-in-syrische-stad-raqqa

(22)

PVVINBRENG GEERT WILDERS BIJ DEBAT OVER AANSLAGEN INPARIJS19 NOVEMBER 2015

http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/8776-inbreng-geert-wilders-bij-debat-over-aanslagen-in-parijs.html

REACTIE OP VOLKSKRANT ARTIKEL HIRSI ALI
VOLKSKRANTTREK IJZEREN GORDIJN OP TEGEN RADICALE ISLAMHIRSI ALI17 NOVEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/opinie/trek-ijzeren-gordijn-op-tegen-radicale-islam~a4188755/

 vrijdag 20 november 07:16Walgelijk en haatzaaiend schotschrift: Oorzaken van de terreur van IS en ”moslimextremisme” gelegen in de militaire Westerse interventies in het Midden-Oosten met honderdduizenden burgerslachtoffers.IS ontstond onder de Iraakse sjiitische regering Maliki die soennieten vervolgde. ”Leren” van Israel is leren van bezetting van de Palestijnen en Israel is gesticht in strijd met het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht,. Verder: De Islam is een religie van Liefde, misbruikt voor politieke doelen. Hirsi Ali’s hetze tegen vluchtelingen, gevlucht voor IS, is weerzinwekkend./Astrid Essed

BREIBART.COMEASTERN EUROPE RISING/CZECH PRESIDENT SPEAKSAT ANTI-ISLAM RALLY WITH PEGIDA LEADERS, TOMMY ROBINSON

http://www.breitbart.com/london/2015/11/17/eastern-europe-rising-czech-president-speaks-anti-islam-rally-pegida-leaders-tommy-robinson/

(23)

DE MORGEN.BEBRAND IN VLUCHTELINGENKAMP CALAIS VLAKNA AANSLAGEN PARIJS14 NOVEMBER 2015

http://www.demorgen.be/buitenland/brand-in-vluchtelingenkamp-calais-vlak-na-aanslagen-parijs-b0aacf03/

EXPRESS.BECALAIS JUNGLE MIGRANT CAMP ´´SET ON FIRE´´ AFTER HUNDREDSKILLED IN TERROR ATTACKS

http://www.express.co.uk/news/world/619361/Calais-Jungle-migrant-camp-fire-Paris-terror-attacks

(24)

ADNEDERLANDSE ASIELCENTRA EXTRA BEVEILIGDNA BLOEDBAD PARIJS14 NOVEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/37401/Aanslagen-Parijs-november-2015/article/detail/4186123/2015/11/14/Nederlandse-asielcentra-extra-beveiligd-na-bloedbad-Parijs.dhtml

(25)

´´IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

De terreurbeweging deed dat zaterdag in een ongedateerde videoboodschap en een online gepubliceerd statement. President François Hollande heeft bevestigd dat IS verantwoordelijk is voor de aanslagen.´´

NU.NLDIT IS WAT WE NU WETEN OVER DE AANSLAGEN INPARIJS

http://www.nu.nl/aanslag-parijs/4164638/we-weten-aanslagen-in-parijs.html

´´Islamitische Staat heeft de aanslagen inmiddels opgeëist en ook de Franse president Hollande heeft de terreurgroep aangewezen als dader. ´´

HET PAROOLAANSLAGEN IN PARIJS/DIT IS WAT WE TOT NU TOE WETEN20 NOVEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/4186270/2015/11/14/Aanslagen-in-Parijs-dit-is-wat-we-tot-nu-toe-weten.dhtml

(26)

LENON HONORA CRITICAL LOOK AT THE PARIS TERRORATTACKS
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_7NdTjTks

(27)

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
 http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
 IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
  https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
  CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
 https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

(28)

UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014
  http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie

(29)

ELSEVIERIS WINT TERREIN IN AFGHANISTAN1 MEI 2015
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/5/IS-wint-terrein-in-Afghanistan-1756081W/

(30)

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ/ISIS ESCAPEES DESCRIBE SYSTEMATIC RAPE14 APRIL 2015

https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape

HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES/HELP YEZIDI SURVIVORS4 APRIL 2015

https://www.hrw.org/news/2015/08/04/dispatches-help-yezidi-survivors

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISONINMATES30 OCTOBER 2014
 http://www.hrw.org/news/2014/10/30/iraq-isis-executed-hundreds-prison-inmates
 AMNESTY INTERNATIONALETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALEISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETINGOF MINORITIES IN NORTHERN IRAQSEPTEMBER 2014
 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/6333e9b6-c803-4b17-907d-d254d1b43ecc/mde140112014en.pdf  AMNESTY INTERNATIONALKILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OFIS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ3 SEPTEMBER 2014 http://www.amnesty.org/en/news/killing-steven-sotloff-tip-iceberg-war-crimes-syria-and-iraq-2014-09-03
  HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FORYEZIDI’S12 OCTOBER 2014
 http://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis  HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT2 SEPTEMBER 2014 http://www.hrw.org/news/2014/09/02/iraq-islamic-state-executions-tikrit

(31)

WIKIPEDIANOURI AL-MALIKI
https://en.wikipedia.org/wiki/Nouri_al-Maliki

(32)

More compelling evidence of the need for western air power to pummel these barbarians, you might think. But the persecutors here are not Islamic State (Isis). They are Shia fighters under the control of the former, western-backed prime minister Nouri al-Maliki, whose violent sectarianism did so much to fuel the rise of Isis. 

THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITINGSERGEANTS

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing

´´At a time when democratic leadership is needed to heal sectarian wounds and entrench national reconciliation, Prime Minister Nouri al-Maliki has instead established an autocratic single-sect powerbase. By so doing, he has plunged Baghdad into a deep crisis, which has escalated in recent weeks with thousands taking to the streets in Sunni areas to protest against his Shia-led government.´´

THE GUARDIANSECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/18/sectarian-conflict-iraq-maliki-us

RADIO FREE EUROPEWHAT DRIVES SUNNI ANGER IN IRAQ23 JUNI 2014

http://www.rferl.org/content/iraq-sunni-anger-causes/25432218.html

MIDDLE EAST MONITORIRAQI VICE PRESIDENT ON SUNNI OPPRRESSION,NOURI AL-MALIKI AND SECTARIAN DIVISION28 AUGUST 2014

https://www.middleeastmonitor.com/resources/interviews/13790-iraqi-vice-president-on-sunni-oppression-nouri-al-maliki-and-sectarian-division

(33)

´´Although Maliki’s government is seen as essentially Shia, sections of the Shia community have complained about his autocratic policies. The Sunni demonstrations were attended by solidarity delegations from the Shia regions. The Shia leader Moqtada al-Sadr has visited Sunni areas and declared support for the demonstrators.´´

THE GUARDIANSECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/18/sectarian-conflict-iraq-maliki-us

(34)

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE14 SEPTEMBER 2014
 http://www.hrw.org/news/2014/09/13/iraq-survivors-describe-government-airstrike

AMNESTY INTERNATIONALIRAQEVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-BACKED SHIA- MILITIA14 OCTOBER 2014
 http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iraq-evidence-war-crimes-government-backed-shi-militias-2014-10-14
  AMNESTY INTERNATIONALABSOLUTE IMPUNITYMILITIA RULE IN IRAQOCTOBER 2014
 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca4-4b5a-963e-661f256fddb0/mde140152014en.pdf

THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS5 OCTOBER 2014
 http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing
 VOLKSKRANT”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”13 OCTOBER 2014
  http://www.volkskrant.nl/dossier-strijd-in-irak/milities-irak-plegen-oorlogsmisdaden~a3767986/

(35)

´´Zo horen we veel over de dreigende slachting in Kobani. Maar er zijn meer slachtingen, met aanzienlijk minder media-aandacht. Heel af en toe lees je echter hoe bijvoorbeeld in irak de strijd door tegenstanders van IS wordt gevoerd. Owen Jones aan het woord, in de Guardian van 5 oktober: “Ze ontvluchten Latifiya – een stad net buiten Bagdad – met duizenden. Een p[aar maanden geleden had het een bevolking van 200.000 maar nu zijn er nog maar 50.000. Dit is een stad van verschrikking. Volgens Human Rights Watch executeren Islamistische milities mensen (…)Mensen worden uit hun auto ? ghehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen, en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie.” Maar deze Islamistische moordbrigades zijn geen IS-eenheden, zo zet Owen fijntjes uiteen. Het zijn Sjiitische milities die de Iraakse regering hielpen verdedigen. Juist dit soort terreur heeft veel Soennieten in Irak in de armen van IS gedreven.´´
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAKEN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEIDPETER STORM11 OCTOBER 2014
 http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/

(36)

HUMAN RIGHTS WATCHTO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQIGOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO28 SEPTEMBER 2014
 http://www.hrw.org/news/2014/09/28/defeat-isis-us-needs-hold-iraqi-government-accountable-too

(37)

RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014
 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html

´´Door deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordtNederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakseregering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijksaandacht is.´´
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADENASTRID ESSED2 NOVEMBER 2014
http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

(38)

HUMAN RIGHTS WATCHIF NO QUICK END TO THE WAR IN SYRIA CAN BE FOUND, ATLEAST PROTECT THE CIVILIANS13 NOVEMBER 2015

https://www.hrw.org/news/2015/11/13/if-no-quick-end-war-syria-can-be-found-least-protect-civilians-0

´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

(39)

ROJAVA, TUSSEN REVOLUTIE EN ILLUSIEPETER STORM21 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/21/rojava-tussen-revolutie-en-illusie/

(40)

COMMONDREAMS.ORGTHE CIVILIAN TOLL FROM THE WAR AGAINST ISIS ISHUGE. WHY ISN’T THE PRESS COVERING IT26 AUGUST 2015

http://www.commondreams.org/views/2015/08/26/civilian-toll-war-against-isis-huge-why-isnt-press-covering-it

AIRWARS.ORGCAUSE FOR CONCERN: CIVILIANS KILLED IN COALITIONSTRIKESAUGUST 2015

http://airwars.org/wp-content/uploads/2015/08/airwars-cause-for-concern-civilians-killed-by-coalition.pdf

AIWARS.ORGREPORTED CIVILIAN AND ”FRIENDLY FIRE” DEATHSFROM COALITION AIRSTRIKES 2015

http://airwars.org/civcas-2015/

(41)

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
 http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
 IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
  https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
  CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
 https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

(42)

HUMAN RIGHTS WATCHJOINT LETTER TO PRESIDENT OBAMA REGARDING ”TARGETEDKILLINGS” AND DRONE STRIKES13 MAY 2015

https://www.hrw.org/news/2015/05/13/joint-letter-president-obama-regarding-targeted-killings-and-drone-strikes

HUMAN RIGHTS WATCHTHE THRUTH ABOUT THE UNITED STATES DRONE PROGRAM24 MARCH 2014

https://www.hrw.org/news/2014/03/24/truth-about-united-states-drone-program

HUMAN RIGHTS WATCH”A WEDDING THAT BECAME A FUNERAL”US DRONE ATTACK ON MARRIAGE PROCESSIONIN YEMEN19 FEBRUARY 2014

https://www.hrw.org/report/2014/02/19/wedding-became-funeral/us-drone-attack-marriage-procession-yemen

HUMAN RIGHTS WATCH”BETWEEN DRONES AND AL QAEDA”THE CIVILIAN COST OF US TARGETED KILLINGS IN YEMEN22 OCTOBER 2013

https://www.hrw.org/report/2013/10/22/between-drone-and-al-qaeda/civilian-cost-us-targeted-killings-yemen

(43)

THE GUARDIANOBAMA´S DRONE WAR A ´´RECRUITMENT TOOL´´ FORISIS, SAY US AIR FORCE WHSITLEBLOWERS

http://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/obama-drone-war-isis-recruitment-tool-air-force-whistleblowers

BRIEF VIER VS  MILITAIREN AAN PRESIDENT OBAMAOVER HET DRONE PROGRAMMA EN DE GEVOLGEN VOOR DESTEUN AAN IS
https://www.documentcloud.org/documents/2515596-final-drone-letter.html

(44)

THE GUARDIANWE’VE MOVED ON FROM THE IRAQ WAR-BUT IRAQISDON’T HAVE THAT CHOICEJOHN PILGER 26 MAY 2013

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/26/iraqis-cant-turn-backs-on-deadly-legacy/print

(45)

VREDE.BEZES STAPPEN OM IS TE VERSLAAN ZONDER OORLOG TE VOEREN24 SEPTEMBER 2014
http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1548-zes-stappen-om-is-te-verslaan-zonder-oorlog-te-voeren

(46)

DE WERELD MORGEN.BESOLIDARITEIT IN PLAATS VAN POLARISERING

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/11/17/parijs-solidariteit-in-plaats-van-polarisering
TEKSTINBRENG GEERT WILDERS BIJ DEBAT OVER AANSLAGEN INPARIJS

LINK

http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/8776-inbreng-geert-wilders-bij-debat-over-aanslagen-in-parijs.html

Mevrouw de Voorzitter,

129 onschuldige mensen. Allemaal vermoord. Honderden gewonden, waaronder drie landgenoten. Vrienden die samen van een drankje genoten op het terras van Café Le Carillon en Le Petit Cambodge in het tiende arrondissement van Parijs. Meisjes die iets verderop bij pizzeria La Casa Nostra van de vrijdagavond en het begin van het weekend genoten. Ze werden het slachtoffer van de kogels uit de Kalashnikovs van de moslimterroristen.
Stelletjes die met elkaar afspraken op het terras van restaurant La Belle Equipe, bruut en meedogenloos vermoord.

En al die mensen, jongeren, die naar het concert gingen in de muziekzaal Bataclan iets verderop in het elfde arrondissement. Onschuldige mensen in blinde paniek als ratten in de val. Het laatste wat ze hoorden was de triomfkreet van het kwaad, het trotse geschreeuw van de vijand: Allahoe Akhbar. Afgeslacht in een bloedbad dat zijn weerga niet kent.
Onbeschrijflijk leed. Onbeschrijflijk. Ik heb er geen woorden voor. Al die pijn, al dat verdriet, al die onschuldige mensen die hun partner, vader, moeder, kinderen, broer, zus, vrienden en kennissen onvrijwillig achterlieten in onmenselijk en bijna niet te dragen verdriet.

Voorzitter ik deel dat verdriet. Maar ik ben ook boos. Heel erg boos. In Parijs werden zoveel mensen in de bloei van hun leven bruut van het leven beroofd door moslimterroristen waaronder teruggekeerde Syriëgangers. Volgens mediaberichten kwam één van de terroristen met de vluchtelingenstroom Europa binnen. Hoe vaak hebben we daar niet voor gewaarschuwd?

Vz, wat dit weekend in Frankrijk is gebeurd kan morgen hier in Nederland ook gebeuren. Dat is de verschrikkelijke realiteit. Want het kabinet, dit kabinet, ons kabinet verzuimt op schandelijke wijze haar plicht. De asielprocedure in Nederland is één grote gatenkaas. Zelfs bedriegers met valse papieren kunnen hier gewoon de asielprocedure in met alle risico’s van dien. En bijna 12.000 mensen zijn alleen al dit jaar de asielprocedure ingegaan zonder papieren. Ongelooflijk. We weten niet eens wie we binnen laten. Zo maken we het de kwaadwilligen en de terroristen wel heel erg makkelijk

Niet alleen Nederlandse Syriëgangers die terug keren maar ook terroristen of Syriëgangers uit Frankrijk of België kunnen bij Hazeldonk gewoon ons land binnen rijden met een kofferbak vol kalashnikovs en bomgordels. Want de grenzen staan nog steeds wagenwijd open. Molenbeek, de Gazastrook van de Benelux, ligt amper een uurtje rijden van Nederland.

Ik zei het al in het debat dat we hier in deze Kamer hadden in januari van dit jaar na die laffe aanslagen ook in Parijs op Charlie Hebdo: hoeveel aanslagen moeten er nog plaatsvinden, hoeveel onschuldige doden moeten er nog vallen voordat bij u, meneer de minister-president, het kwartje eindelijk valt?

Natuurlijk is het oorlog. Dat is het al 1400 jaar. Die oorlog heet jihad. De jihad is de kern van de islam. Dat is geen mening, maar een feit. Dat is een gegeven. De enige vraag die wij moeten beantwoorden is: vechten we eindelijk eens een keer terug – of tekenen we de capitulatie?
En ik zeg via u, mevrouw de voorzitter, tegen de minister-president: We hebben helemaal niets aan stoere uitspraken over oorlog als er geen passende maatregelen bij zitten. Wat hebt u nou precies gedaan sinds het Charlie Hebdo debat in januari? 60.000 extra gelukszoekers zijn ons land binnen gekomen. Een islamitische invasie heeft u gefaciliteerd. 12.000 vorige maand alleen al. Volgens de EU komen er volgend jaar zelfs 3 miljoen mensen naar Europa. Dankzij uw open grenzen, meneer Rutte.

En de premier staat erbij en die kijkt er naar. Maar ik sta hier voor de veiligheid van de Nederlanders. Dat is het enige dat nu telt. En ik zeg via u tegen de minister-president met de grootst mogelijke klem: Sluit die grenzen voor terugkerende Syriëgangers en asielzoekers. Dat moet nu gebeuren. Zorg er voor dat al die Syriëgangers, het waren er volgens mij 40 in begin van dit jaar, die zijn teruggekeerd naar Nederland, die u heeft laten terugkeren, zet die vast, zet die vandaag nog vast. We hebben gezien dat als we dat niet doen waar dat toe kan leiden in Parijs. Het zal toch niet zo zijn dat wij dadelijk als we die vijand niet opsluiten ook hier in Den Haag of Amsterdam dezelfde taferelen krijgen als afgelopen weekend in Parijs.

Voer administratieve detentie in zodat we mogelijke terroristen preventief kunnen vastzetten. Als het oorlog is meneer Rutte dan zijn zij de vijand. En dan moeten we ze opsluiten. Er is geen alternatief.

Als u dat niet doet, bent u geen leider van Nederland, bent u van de afdeling pappen en nathouden, bent u van de afdeling zachte heelmeesters maken stinkende wonden, bent u van de afdeling laten we de andere kant op kijken, bent u van de afdeling buigen voor Brussel en knielen voor Merkel.

Als u dat niet doet die mensen opsluiten, dan zeg ik het vertrouwen in u op.

En tenslotte, een laatste zin, dat de islam niet in Nederland hoort. Zolang we daar niets aan doen zullen er aanslagen blijven komen. En ik weet het wel, u wil dat allemaal niet horen. Maar het is wel de waarheid

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!