De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

7,6 miljard minder vennootschapsbelasting te betalen door de bedrijven

7,6 miljard minder vennootschapsbelasting te betalen door de bedrijven

vrijdag 29 juli 2011 10:47
Spread the love

Belastingverschrompeling

Bedrijven moeten op hun winst 33,99% belastingen betalen.  In theorie.  Want de belastbare basis kan wel verminderd worden door bewezen kosten en allerhande fiscale steunmaatregelen. Op die manier krijg je een lager werkelijk tarief. Sinds enkele jaren kan je de belastbare basis nog bijkomend verminderen, met de zogenaamde notionele interest. Dat is een fictieve rente die wordt berekend op het eigen vermogen. Onder meer daardoor zijn heel wat bedrijven er in geslaagd ver onder het theoretische tarief van 33,99% te duiken, soms zelfs geheel te ontsnappen aan vennootschapsbelasting.

Ministers van Financiën Reynders bezorgde recentelijk de allerlaatste cijfers voor de periode 2001-2009. Het gaat om het gemiddelde werkelijke belastingtarief op de winst. Daarin zie je dat de bedrijven al in 2001 ver onder de 33.99% zaten. Het werkelijke tarief bedroeg toen 59% van het theoretische tarief. Sindsdien is het van kwaad naar erger gegaan. Met voor het laatst beschikbare jaar een absoluut dieptepunt: een gemiddeld werkelijk tarief van nog amper 11.8%. Dat is nog slechts 35% van het theoretische tarief.

35% van de saneringsinspanning

Voor 2009 komt Reynders uit op een gemeenschappelijk positief resultaat voor de bedrijven van 93.956.000.000 euro. Stel dat de bedrijven daarop nog altijd 19.9% belasting op hadden betaald en geen 11.8%, dan zou de overheid 7.643.244.000 euro meer in het laatje hebben gekregen. Dat kunt u zelf narekenen. 7,64 miljard, dat is 35% van de saneringsinspanning van 22 miljard waarvan nu sprake is bij de regeringsonderhandelingen.

Zowel Europa als de internationale instellingen vragen dat België vooral de lasten op arbeid zou verminderen. België deed precies het tegendeel: de lasten op kapitaal zwaar verminderen. Het IMF wees er eerder op al dat zulks conflicterende doelstellingen zijn, die de werkgelegenheid dreigen te schaden. Want om werkgelegenheid te creëren moet je de inzet van arbeid goedkoper maken in vergelijking met de inzet van kapitaal. En België doet precies het omgekeerde.

Fiscaal stuwmeer

Die massieve fiscale aderlating is natuurlijk een samenspel van factoren. Maar de invoering van de notionele intrestaftrek is er ongetwijfeld een bijzonder belangrijk onderdeel van. Dat nog belangrijker dreigt te worden nu zich doorheen de crisis een stuwmeer heeft gevormd van overdraagbare aftrekken. Hoezo? bedrijven die verlies maken kunnen nu geen notionele interest inbrengen. Ze hebben geen winst, dus ze betalen geen belasting, en dus hebben ze niets aan een aftrek nu. De wetgever heeft er echter voor gezorgd dat ze naderhand, zodra ze terug winst maken, toch die notionele interest kunnen gebruiken en een belastingaftrek kunnen doen. Maar dat betekent wel dat de Staat de economische crisis nog jaren zal uitzweten. Dirk Vandermaelen (sp.a) heeft op basis van een parlementaire vraag van minister Reynders te horen gekregen dat de overdraagbare notionele interest voor aanslagjaar 2009 opliep tot 5,4 miljard, wat enorm is. Dat betekent dat de fiscus nu al weet dat al deze overdrachten haar ongeveer bijkomend 1,8 miljard gaan kosten in de nabije toekomst (rendement van een belastingaftrek van 5,4 miljard  in vennootschapsbelasting).

We hebben met het ACV nooit gepleit voor een afschaffing van de notionele intrestaftrek. Maar het moet toch voor iedereen duidelijk zijn dat het huidige mechanisme, met een saneringsinspanning van 22 miljard voor de boeg, onhoudbaar is. Zulks is niet te verdedigen naar de werknemers en niet-actieven die de pijnlijke maatregelen van de sanering aan den lijve gaan voelen.

Koen Meesters, adviseur studiedienst
Luc Cortebeeck, voorzitter 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!