De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

5 Mei, Bevrijdingsdag/De behandeling van vluchtelingen in ”Vrij” Nederland

5 Mei, Bevrijdingsdag/De behandeling van vluchtelingen in ”Vrij” Nederland

dinsdag 5 mei 2015 16:00
Spread the love

5 MEI, BEVRIJDINGSDAG/DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN IN  ”VRIJ” NEDERLAND

ZIE OOK

http://astridessed.weebly.com/blog/5-mei-bevrijdingsdagde-behandeling-van-vluchtelingen-in-vrij-nederland

Vandaag wordt ”Bevrijdingsdag” gevierd.Oja?
Is het symbolisch, dat het vandaag, 5 mei, Bevrijdingsdag, op het]moment van schrijven van dit stuk, zo regent?Voor mij niet, want het laat de ironie zien van ”Bevrijdingsdag”, terwijleen groep mensen in dit land, vluchtelingen, niet vrij zijn.Terwijl discriminatie tegen moslims en minderheden van ”nietNederlandse Stam”, hand over hand toeneemt. [1]Schrijfster Joke Kaviaar heeft daarover een treffend stukgeschreven. [2]

Vandaag is het 5 mei, Bevrijdingsdag en het doet bijna bizar aan,te schrijven over een groep mensen in de Nederlandse samenleving,die NIET vrij is en zelfs moest vluchten vanwege die onvrijheid en hiervan de regen in de drop is gevallen.Uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar hun landvan herkomst en zij, die eigenlijk een asielstatus zouden moeten krijgen,maar ten onrechte zijn uitgeprocedeerd.[3]
Hoe er met deze mensen door de Nederlandse Staat is gesold, daar zijngeen woorden voor en druist tegen iedere normale en beschavingsregel in.Sinds zij nog langer weigeren, onzichtbaar te zijn en zowel in Amsterdam alsin Den Haag in actie zijn gekomen, wordt er met hun levens en waardigheidgesold, alsof ze dominostenen zijn. [4]
Verdreven van de ene gekraakte locatie naar de andere, gechanteerddoor burgemeester van der Laan, die in de ;”Vluchthaven” alleenopvang wilde verlenen bij ”meewerking aan terugkeer”, die nietmogelijk is. [5]
De groep uitgeprocedeerden en andere vluchtelingen, diebuiten de boot zijn gevallen, maar niet terecht kon inde Vluchthaven, omdat zij niet bij Vluchtelingenwerk warengeregistreerd, hebben zo’n anderhalf jaar lang in de Vluichtgaragregezeten, zonder enige ondersteuning van Gemeente of StadsdeelZuid-Oost, en schande voor Nederland, de locatie werdmensonwaardig verklaard door Amnesty en het College voor de Rechtenvan de Mens. [6]
Ook de mensen uit de Vluchtgarage zijn inmiddels weer verdreven en dankzijsolidaire krakers nu ondergebracht in Amsterdam West. [7]
Uitgeprocedeerd raak je trouwens vrij makkelijk.Nederland kent geen eerlijke asielprocedure, dus een juridischekans op beroep tegen een negatieve beslissing van de IND is vaaktot mislukken gedoemd en een zogenaamde ”buitenschuldcriteriumregeling” [verkrijgen van een verblijfsvergunning als je aantoonbaar onuitzetbaar bent,doordat het land van herkomst duidelijk niet wil meewerken aanterugkeer of vanwege de oorlogsomstandigheden] is nagenoeg in depraktijk niet te verkrijgen. [8]
En dan:Zonder enig recht op eten, drinken en een dak boven je hoofdop straat gezet.
ECSR

Daarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comitevoor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerdeneten, drinken en onderdak moest verschaffen. [9]Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en broodregeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeenteen het Rijk. [10]

COMITE VAN MINISTERS EN BED, BAD EN BROOD AKKOORD
Om een lang verhaal kort te maken, Teeven stemde na veel obstructie toe om de Gemeenten toch geld voor de ”bed, bad en brood regeling”ter beschikking te stellen, zoals hij motiveerde, door de uitspraakvan de rechter. [11]Tot dan had hij volgehouden, dat hij de uitspraak van het Comite van Ministerszou afwachten.
En de beslissing van dat Comite van Ministers kwam! [12]En volkomen schimmig.Volgens sommigen stond erin, dat Nederland zich moest houden aanbad, bed en brood voor ongedocumenteerden,  anderen weer zeiden,dat Nederland dat niet verplicht zou zijn en daarin werd vrijgelaten. [13]

Enfin, geruzie tussen PvdA en VVD, maar niet de door velen[waaronder ondergetekende] gehoopte val van het kabinet.[14]
Neen, ze kwamen met een onzalige en duivelse regeling:Het bad, bed en broodakkoord.
Opvangen van de Gemeenten werden opgeheven, er komen nuop een aantal locaties centrale opvangen voor bad, bed en brood,maar op voorwaarde, dat de uitgeprocedeerden zich inzetten voor terugkeer.
Dus  bad, bed en brood, in het voorportaal van de hel,zoals schrijfster Dhjana snoeihard en glashelder schreef. [15]
Je moet wel ver zijn afgedwaald als regering, dat je het lefhebt een dergelijk walgelijk akkoord als ”compromis”of ”oplossing” te presenteren.
Protesten alom natuurlijk, waarvan vooral treffend die vanVN rapporteur Philip Ashton, die opmerkte
”Terwijl je zulke basale mensenrechten als bed, bad en brood, nietvoorwaardelijk mag maken: ik geef jou de basis, als……de Nederlandse Overheid zou beter openlijk kunnentoegeven, dat ze mensenrechten afwijzen” [16]

En, beschamend en wel, zo is het

BEVRIJDINGSDAG/VRIJHEID GEEF JE DOOR
En ditzelfde kabinet, dat het chanteren van mensen in eenhopleloze situatie met brood en onderdak, niet schuwt, staatmet een schijnheilig gezicht de doden van een racistischepolitiestaat te herdenken en ”viert” vandaag de vrijheid.
Vrij Nederland jaMaar voor wie
Niet voor vluchtelingen, die weer dreigen te worden uitgezetnaar dezelfde onvrijheid waartegen door moedige verzetsstrijderseens is gevochten.Niet voor moslims en minderheden van ”niet Nederlamdse Stam”,die door dezelfde regering, die beweert op te komen voor”vrijheden” diezelfde vrijheden vrolijk schendt, door racismesteeds meer salonfahig te maken. [17]
Niemand kan dat mooier verwoorden dan de vluchtelingen zelf
””Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?”  [18]

Zolang dat recht van vluchtelingen, hier in veiligheid en vrijheidte leven, zo grof wordt geschonden, is er geen vrijheid hier.En het vieren van Bevrijdingsdag een wassen neus.
Nu ik dit stuk beeindig, is de zon weer opgekomen, alwaait het nog stevig.En die zon is symbolisch voor de hoop, de strijd diedoorgaat.
Totdat alle vluchtelingen vrij zijn.

Astrid Essed

[1]

PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/DE DUISTERNIS VAN ISLAMOFOBIE EN RACISMEKENT GEEN EINDEASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-wil-nu-alle-moskeeen-sluitende-duisternis-van-islamofobie-en-racisme-kent-geen-einde/

[2]

WIENS VRIJHEID EIGENLIJK?JOKE KAVIAAR5 MEI 2015

https://www.indymedia.nl/node/27984

JOKE”S WEBSITE
https://www.jokekaviaar.nl/vrijheid-geef-je-door.htm

[3]

”Door de overheid wordt vaak opgemerkt dat het merendeel van de Vluchthavenbewoners niet meewerkt aan hun terugkeer en hierdoor zelf verantwoordelijk is voor hun situatie. Amnesty International constateert echter dat de Rijksoverheid zelf substantieel bijdraagt aan dit probleem door te blijven miskennen dat terugkeer naar een fragiel of instabiel land als Somalië, of een notoire mensenrechtenschender als Eritrea, niet aan de orde zou moeten zijn. Desondanks blijft de eis van de overheid ook aan hen dat ze meewerken aan ‘vrijwillige’ terugkeer. Volgens een evaluatie van de gemeente komt bijna de helft mogelijk uit Somalië of Eritrea.”…………..”Het is volgens Amnesty International dan ook waarschijnlijk dat er in de Vluchthaven een (aanzienlijke) groep mensen zit die eigenlijk een asielstatus had moeten krijgen en dus nooit in de Vluchthaven terecht had moeten komen.”

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

[4]

STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN AMSTERDAMUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

STRIJD UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN IN DEN HAAGRECHT OP BESTAAN
http://rechtopbestaan.org/
OMROEP WESTVLUCHTELINGEN MOETEN WEG UIT HAAGSE SACRAMENTSKERK17 JULI 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-07-2014/vluchtelingen-moeten-weg-uit-haagse-sacramentskerk
RECHT OP BESTAANALARM VOOR VLUCHTELINGEN DEN HAAG
http://rechtopbestaan.org/alarm-voor-vluchtelingen-den-haag/
STRIJD IN DEN HAAGTENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAARASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-koekamp-ontruimduitgeprocedeerde-asielzoekers-niet-meer-onzichtbaar/
[5]

AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

[6]

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENSSITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014
https://mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig
PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml
STROOM  BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN STADSDEELRAAD ZUID-OOSTASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/stroom-blijft-uit-in-vluchtgaragebrief-aan-leden-stadsdeel-zuid-oost/
”De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.”

AMNESTY INTERNATIONALGEMEENTE, ZORG VOOR OPVANG MENSENVLUCHTGARAGE  EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

[7]

ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE IN GEKRAAKT PANDWEST/ADHESIEBETUIGING AAN KRAKERSASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/asielzoekers-vluchtgarage-in-gekraakt-pand-westadhesiebetuiging-aan-krakers/

Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2 

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/27714

[8]

NOSD’66INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html

GROENLINKSBELOFTE MAAKT SCHULD: HET BUITENSCHULDBELEIDMOET WORDEN VERRUIMD2 JULI 2013

https://groenlinks.nl/nieuws/belofte-maakt-schuld-het-buitenschuldbeleid-moet-worden-verruimd

[9]

KLACHT VAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND BIJ

RAAD VAN EUROPA TEGEN NEDERLANDSE STAAT

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Klacht-namens-Protestantse-Kerk-bij-Raad-van-Europa-tegen-Nederlandse-Staat.aspx

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/File/Uitspraak%20ECSR%20publ%2010%20nov%202014%20nr%2090-2013%20Engelstalig.pdf

[10]

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTSPRAAK.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

17 DECEMBER 2014

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/CRvB/Nieuws/Pages/Uitgeprocedeerde-asielzoekers-krijgen-komende-maanden-bed%2c-bad%2c-brood.aspx

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178

NRC

RECHTER: OOK RIJK MOET BED, BAD EN BROOD BIEDEN

24 DECEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/24/rechter-ook-rijk-moet-bed-bad-en-brood-bieden/

[11]

NU.NL

TEEVEN GEEFT GEMEENTEN TIJDELIJK GELD

VOOR OPVANG ASIELZOEKERS

20 JANUARI 2015

http://www.nu.nl/politiek/3976301/teeven-geeft-gemeenten-tijdelijk-geld-opvang-asielzoekers.html

[12]

INLIA.NLRESOLUTIE COMITE VAN MINISTERS BEKENDGEMAAKT[16-04-15]VAGE FORMULERING DOET NIET AF AAN OORDEEL ECSR
http://www.inlia.nl/news/show/resolutie-comita-van-ministers-bekendgemaakt

[13]

NRCONDUIDELIJKHEID OVER BED, BAD EN BROODVERPLICHTING15 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/15/onduidelijkheid-over-bed-bad-en-brood-verplichting/

[14]
VOLKSKRANTCRISISBERAAD COALITIE DUURT TOT 3.30 UUR-ZONDER RESULTAAT16 APRIL 2015
http://www.volkskrant.nl/politiek/onenigheid-in-coalitie-over-bed-bad-en-brood-duurt-voort~a3956762/

[15]

BED, BAD EN BROOD, SLECHTS IN HET VOORPORTAALVAN DE HELDHJANA23 APRIL 2015

http://www.dhjana.nl/2015/04/23/bed-bad-en-brood-slechts-in-het-voorportaal-van-de-hel/

[16]

NRCVN RAPPORTEUR: AKKOORD OVER ILLEGALEN ”BUREAUCRATISCHEROMMEL”23 APRIL 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/23/vn-rapporteur-akkoord-coalitie-over-illegalen-bureaucratische-rommel/

JOOP.NLNIEMAND BLIJ MET BBB AKKOORD22 APRIL 2015

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/31820_opvang_ongedocumenteerde_vreemdelingen_in_5_grote_steden/

AMNESTY INTERNATIONALAKKOORD BED, BAD, BROOD DRUIST IN TEGEN UITSPRAAKEUROPESE COMITE VOOR SOCIALE RECHTEN22 APRIL 2015

https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/akkoord-bed-bad-brood-druist-in-tegen-uitspraak-europese-comite-voor-sociale-re

KERK IN ACTIEKABINET LEGT MET AKKOORD MENSENRECHTEN NAASTZICH NEER23 APRIL 2015

http://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/04/kabinet-legt-met-akkoord-mensenrechten-naast-zich-neer

[17]

”Racisme, xenofobie, Islamofobie en een hetze tegenvluchtelingen, die vaak worden gecriminaliseerd,neemt hand over hand toe.En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komenmet discriminerende voorstellen, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.En dan was er nog uit de koker van de VVD eeninitiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan dekomst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaardenzouden worden gesteld. [18] Terwijl zij als deel van het Koninkrijkder Nederlanden dezelfde rechten hebben als andereNederlanders.Pure discriminatie dus.Gelukkig stuitte dit initiatief op veel verzet in de Kamer. [19]Maar het feit, dat een fractielid van een reguliere Nederlandsepartij met een dergelijk wetsvoorstel kwam, is algevaarlijk genoeg.Dat er in het Nederlandse Parlement een ‘debat”is gehouden over het ”Marokkanenprobleem” [20],  isniet alleen racistisch, maar een klap in het gezicht vanalles waarvoor de Februaristakers hebben gestreden.”
HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DEMOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

[18]

”Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan”
WIJ ZIJN HIERILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD, GELUKSZOEKERS EN ASIELZOEKERS23 APRIL 2015
http://wijzijnhier.org/2015/04/illegaal-uitgeprocedeerd-ongedocumenteerd-gelukszoekers-en-asielzoekers/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!