30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid
Decembermoorden, Bouterse, Oorlogsmisdaden -

30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid

donderdag 13 december 2012 08:18

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID TER NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE DECEMBERMOORDENMOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden#De_vijftien_slachtoffers   ”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon” Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut ”Slechts in Gerechtigheid berusten”Tekst op de Plaquette bij de Mozes en Aaronkerk ter herdenking van de slachtoffers VOORAF Zie ook http://www.astridessed.nl/30-jaar-decembermoordenvermoord-maar-niet-vergetenzonder-vervolging-geen-gerechtigheid/ www.astridessed.nl    Geachte lezers, Vorige week werd, in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam en in Fort Zeelandia [plaats van de misdaad] in Suriname, herdacht [1], dat in de nacht van 8 op 9 december 1982, vijftien critici van het toenmalige militaire bewind Bouterse, in het Fort Zeelandia standrechtelijk werden doodgeschoten, na te zijn gefolterd [2] De hoofdverdachte in het Decembermoordenproces, D Bouterse, toenmalig opperbevelhebber van het Surinaamse leger, is de huidige president  Middels kwaadaardige manipulaties als de Amnestiewet [3] en de opschortingvan het proces in afwachting van een nog op te richten Constitutioneel Hof [datde Amnestiewet aan de Surinaamse Grondwet zou moeten toetsen] [4] lijktde Gerechtigheid zijn loop niet te hebben Dat is niet alleen een klap in het gezicht van de slachtoffers, nabestaanden enalle humanitair denkende mensenHet is ook een flagrante schending van een van de meest cruciale mensenrechtenregels,dat ernstige mensenrechtenschendingen te allen tijde moeten worden vervolgd en bestraft [5] De  Decembermoordenzullen de herinnering ingaan als een van de zwartste bladzijden uit de post kolonialeSurinaamse geschiedenis De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag bereiken, dat de Decembermoorden zullen worden vergeten in het collectieve geheugen van hetSurinaamse volk en de wereldHij begrijpt de ”ophef” niet [6] Deze bijdrage en van vele anderen zullen ervoor zorgen, dat de Decembermoordennooit worden vergeten Daarom hieronder een terugblik op de voorgeschiedenis van Suriname, die totdeze en andere door het militaire regime Bouterse gepleegde misdaden heeft geleid  Vriendelijke groetenAstrid Essed  [1] HET PAROOLHERDENKING 30 JAAR DECEMBERMOORDEN8 DECEMBER 2012 http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3360381/2012/12/08/Herdenking-30-jaar-Decembermoorden.dhtml VOLKSKRANTDECEMBERMOORDEN HERDACHT IN AMSTERDAM8 DECEMBER 2012 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3360575/2012/12/08/Decembermoorden-herdacht-in-Amsterdam.dhtml  STARNIEUWS30STE HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN FORT ZEELANDIA8 DECEMBER 2012 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/14455 NJCM BIJ HERDENKING DECEMBERMOORDEN11 DECEMBER 2012 http://www.njcm.nl/site/newsposts/show/310  [2] WIKIPEDIADECEMBERMOORDEN http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden [3] EKUDOSAANNAME AMNESTIEWET/DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN http://www.ekudos.nl/artikel/345682/aanname_amnestiewet_suriname_doodsteek_democratie_en_mensenrechten  [4]  NOSPROCES SURINAME BLIJFT GESCHORST12 DECEMBER 2012 http://nos.nl/artikel/450841-proces-suriname-blijft-geschorst.html VOLKSKRANTSTRAFPROCES DECEMBERMOORDEN BLIJFT GESCHORST12 DECEMBER 2012 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3362431/2012/12/12/Strafproces-decembermoorden-blijft-geschorst.dhtml EKUDOSKRIJGSRAAD SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP/AMNESTIE DOODSTEEK MENSENRECHTENASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/349759/krijgsraad_schort_proces_decembermoorden_opamnestiewet_doodsteek_mensenrechten  [5] 
SURINAME’S Plicht tot berechting mensenrechtenschendingen 
De verplichting schenders te bestraffen is niet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of het VN-Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten. Die verplichting staat bijvoorbeeld wel in het Verdrag tegen Genocide (1948) en het Verdrag tegen Marteling (1984). Door verscheidene mensenrechtencommissies van de Verenigde Naties is straffeloosheid genoemd als belangrijkste oorzaak voor het in stand houden van schendingen.”  http://www.amnesty.nl/mensenrechten/themas/internationaal-recht-en-berechting#rel3-plicht-tot-berechting  [6] EKUDOSBOUTERSE SNAPT ”OPHEF” DECEMBERMOORDEN NIET/MINACHTING RECHTOP LEVENASTRID ESSED http://www.ekudos.nl/artikel/348720/bouterse_snapt_ophef_decembermoorden_nietminachting_recht_op_leven  30 JAAR DECEMBERMOORDENEEN TERUGBLIK Een terugblik op de mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van 
de Nationale Militaire Raad [1], bevelhebber van het Surinaamse leger [2] en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft  MILITAIRE COUP 

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien 
militairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [3] werd de 
Nationale Militaire Raad geinstalleerd [4], waar Bouterse een belangrijk lid van was 
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd 
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de 
democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [5]

Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987! 

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE 

VOOR DE DECEMBERMOORDEN: 

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair 
verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten 
schendingen 

Tav Bouterse: 

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en 
vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden 
en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder 
detentieomstandigheden onder voormalige politici de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen [6] 

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE: 

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER 
DECEMBERMOORDEN 
ONOPGEHELDERDE DOOD HORB 
MASSASLACHTING MOOIWANA 

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL 

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden 
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse 

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker 
In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus 
Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog 
van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [7]
Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad 

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime 
De decembermoorden 

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort 
Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [8]
Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht 
Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten 

Onopgehelderde dood Horb 

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede 
man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid 
Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen 
Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen 
Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is 
opgehelderd [9]

Moiwana/Massaslachting 

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle 
Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [10] een groot aantal mensenrechtenschendingen 
en oorlogsmisdaden gepleegd 
De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting 
onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname, 
van wie tientallen werden gedood [11]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname 
voor de massamoord [12]

Drugshandel 

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot 
11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [13]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn 
geweest in de drugshandel [14] 

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde 
criminaliteit nu een groot probleem in Suriname 
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten 
Suriname heeft gemaakt 

”BEKERING” BOUTERSE EN GEESTELIJK ADVISEUR STEVE MEYE 

Bouterse heeft van meet af aan alles ingezet om aan vervolging te ontkomen, 
aanvankelijk met intimidatie [15] 
Toen dat minder effect had, zette hij een van zijn sluiwste tactieken in, 
het ”aanbieden van excuses” en het ”vragen 
om vergiffenis” voor de decembermoorden [16] 
Dit ging samen met zijn zogenaamde ”bekering”, waarin hij enthousiast werd 
gesteund door zijn ”geestelijk adviseur”, dominee Steve Meye 
Deze maakte gemene zaak met Bouterse door in een TV Interview met 
de EO te beweren, dat Bouterse van God een ”missie” heeft, om Suriname 
te regeren [17] 

Opvallend is, dat Meye het bloedige verleden van Bouterse bagatelliseert 
met de door hem misbruikte uitspraak, dat God de zonden vergeeft, wanneer 
de betrokkene spijt betuigt 

Wanneer Bouterse werkelijk ”spijt had betuigd” zou hij zich hebben aangegeven 
Hij heeft er echter alles aan gedaan, om de rechtsgang te frustreren [18] 
Vergeving houdt bovendien niet in, dat er geen vervolging meer komt 
Integendeel 

Geestelijken, die met een dergelijk misbruik van de religie mensenrechten 
schendingen en oorlogsmisdaden tot niets reduceren, zijn levensgevaarlijk, 
juist door hun invloed op hun Gemeenteleden [19]

Hoe waar is de uitspraak van de Profeet Mohamed 
”Hoed u voor geestelijken, die op Paleispoorten kloppen” 

WAARHEIDSCOMMISSIE: 

Bij de invoering van de amnestiewet hebben de regeringspartijen aangekondigd, 
dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de ”gebeurtenissen 
van 8 december” lees: de Decembermoorden gaat onderzoeken [20]
Er was echter reeds een sinds 2007 lopend Decembermoordenproces 

Het grote bezwaar tegen waarheidscommissies is, dat zij gebaseerd zijn 
op vrijwilligheid en inhouden het waarheidsgetrouw opbiechten van de 
gebeurtenissen zonder strafrechtelijke consequenties [21]
Soms wordt er een ”verzoening” geensceneerd tussen dader en slachtoffer, 
wat zonder strafrechtelijk vonnis zeer onbevredigend blijft 
Zo bleek uit een onderzoek van het Zuid Afrikaans Centrum voor de Studie van Geweld en Verzoening en de Khulumani Support Group onder honderden slachtoffers en nabestaanden van schendingen van de mensenrechten onder de Apartheid, dat de meesten van mening waren dat de waarheidscommissie niet had bijgedragen aan verzoening. Zij waren van mening dat gerechtigheid een voorwaarde is voor verzoening. De familie van de bekende anti-apartheidsactivist Steve Biko, die door de veiligheidspolitie was vermoord, noemde de Waarheids- en Verzoeningscommissie een ‘voertuig voor politiek opportunisme’ en klaagde het aan bij de rechter als ‘onconstitutioneel’. 
[22]

Essenteel is de impliciete boodschap, dat misdrijven onbestraft blijven 
Juist ten aanzien van ernstige mensenrechtenschendingen is dit 
niet alleen onverteerbaar, maar druist in tegen de internationale principes 
tav vervolging en bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen, 
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide 

Waarheidscommissies leiden ook tot een grove vorm van 
rechtsongelijkheid 

Want waarom zouden dan ernstige mensenrechtenschenders, die veelal 
tot de top van de samenleving behoren, vrijuit gaan, terwijl ”gewone mensen”, 
die zich bijvoorbeeld aan berovingen, doodslag en andere misdrijven 
hebben schuldig gemaakt, wel worden veroordeeld? 

Misdaad zou dan lonen, waar het ernstige mensenrechtenschendingen 
aangaat 

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen in strafoplegging, zowel bij het ”gewone” 
strafrecht als inzake mensenrechtenschendingen, maar die kunnen gelden 
na een deugdelijk strafproces 
Wanneer er sprake is van hoge ouderdom bijv vanaf 80 jaar, ernstige 
of terminale ziekte, kan iemand veroordeeld worden zonder strafoplegging 

Maar die uitzondering moeten dan betrekking hebben op de zogenaamde 
”byzondere omstandigheden”, niet op een byzondere politieke situatie    EPILOOG   De huidige president Bouterse en aanhangers willen maar al te graag, dat de Decembermoorden  worden vergeten in het collectieve geheugen van hetSurinaamse volk en de wereld Dat zal hen niet lukken, net zoals dat andere politieke misdadigers in degeschiedenis niet is gelukt De  Decembermoordenzullen in de herinnering blijven als een van de zwartste bladzijden uit de post kolonialeSurinaamse geschiedenis SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN  Vriendelijke groetenAstrid Essed

   [1] WIKIPEDIANATIONALE MILITAIRE RAAD http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad [2] Bouterse is bevelhebber van het leger geweest vanaf juli 1980 tot december 1992 [3] 
WIKIPEDIA 
SERGEANTENCOUP 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup  [4] WIKIPEDIA 
NATIONALE MILITAIRE RAAD  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad  [5]  ”In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement” 

Bron: 

WIKIPEDIA 
HENK CHIN A SEN  http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Chin_A_Sen  [6] Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en 
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980 
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden 

Arrestatie oud politici 

WIKIPEDIA 
SERGEANTENCOUP  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup Mishandeling: 

GESCHIEDENIS VAN DE NPS 
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!