De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

21 juli en onze vrijheden

21 juli en onze vrijheden

maandag 20 juli 2015 11:19
Spread the love


Op 21juli1831 legde onze eerste koning Leopold I de grondwettelijke eed af.DeBelgische revolutionairen waren republikeinen maar pragmatisch kozen ze vooreen koninkrijk te midden van andere monarchieën. Als we de tekst aandachtiglezen merken we dat ze handig kozen voor een gekroonde republiek.  Op zich een gewoon geschiedkundig feit. Het ging echter om een eed op een grondwet die voor die tijd revolutionair was.

Alle macht gaat uit van de natie ( niet van koning of regering) is de grondtoon , onze rechten en vrijheden staan in detail weergeven. Het zijn net die fundamentele zaken die vandaag ter discussie staan.

Vandaag zien we een evolutie in een totaal andere richting Alle macht gaat uit van de banken , de vrijheden zoals het stakingsrecht wil men inperken. Meer nog Vlaams nationalisten zien een grondwet als een basis voor rechten en plichten, een visie die indruist tegen de verlichting en de deze van de Franse revolutie.

Op onze nationale feestdag staan we best even stil bij al deze verworvenheden die we vandaag dreigen te verliezen. Alleen een strijdvaardige opstelling van de arbeidersbewegingen kan het ergste voorkomen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!