De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vraagtekens bij Leuvense raadpleging inwoners over toekomst Kessel-Lo
Opinie -

Vraagtekens bij Leuvense raadpleging inwoners over toekomst Kessel-Lo

maandag 8 februari 2021 15:08
Spread the love

 

Het Leuvense stadsbestuur start vandaag een twee jaar durend participatietraject waarin het de inwoners van Kessel-Lo zal bevragen over hun visie op de invulling van hun buurten, straten en pleinen. Het vorige participatietraject, dat de stad in 2015-2017 organiseerde voor het gebied tussen de Tiense- en Diestsesteenweg (lees hiervoor mijn boek ‘Leuven zoals het is. Doorlichting aan vooravond verkiezingen 2018’), liep medio 2017 met een sisser af toen het toenmalige stadsbestuur de plannen, die op instemming konden rekenen bij een grote meerderheid van buurtcomités, ‘on hold’ zette. De officiële uitleg was dat men wilde wachten op het einde van de werken aan de Martelarenlaan om het effect daarvan beter te kunnen inschatten. De algemene indruk luidde echter dat men na de commotie over de invoering in 2016 van het circulatieplan voor de binnenstad zo kort voor de verkiezingen geen tweede protestgolf wou ontketenen.

Deze keer wordt eerst een brede bevraging (cfr. www.vorm3010.be) georganiseerd waarbij eenieder tot 8 maart zijn mening kwijt kan. In een tweede fase zal een burgerpanel van 25 personen samen met experts conclusies trekken uit de resultaten. Geen kwaad woord over de bevraging, maar de samenstelling van zo’n burgerpanel roept vragen op. Het stadsbestuur zal hiervoor 2000 burgers aanschrijven en er uit de kandidaturen 25 selecteren. Ook voor de herinrichting van de Vaartkom en keuze van het zwembad op die locatie wordt zo’n willekeurig samengesteld burgerpanel ingeschakeld. In hoeverre is zo’n panel echter representatief? Als je pech hebt is de meerderheid autofanaat en kunnen vele plannen voor een aangename, duurzame open ruimte worden opgeborgen. In Kessel-Lo heeft ongeveer elke buurt zijn eigen comité dat buurtfeesten, speelstraten… organiseert en vaak spreekbuis is voor de mobiliteitsproblemen. Het zou dan ook oneindig veel beter zijn dat elk buurtcomité één afvaardigde zou delegeren naar zo’n burgerpanel. Ook het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo moet een meer prominente rol krijgen in dit overleg. Om de inwoners in staat te stellen de juiste keuzes te maken op vlak van mobiliteit moet de stad ook informatie ter beschikking stellen over aspecten zoals aantal ongevallen, luchtvervulling, onveiligheidsgevoelens…

Cruciaal in hetgeen mogelijk wordt is welke bedragen Leuven bereid is te investeren in toekomstige plannen. Inwoners zullen bijvoorbeeld makkelijker geneigd zijn om zijn auto niet op straat te parkeren als er vlakbij een buurtparking voorzien is waar dat kan. Van extra financiële middelen is momenteel echter nog geen sprake. Als men het sluipverkeer in buurten wil gaan weren zijn de plannen die het Agentschap Wegen en Verkeer koestert voor de Tiensesteenweg, Diestsesteenweg en Eenmeilaan eveneens cruciaal. Het is dan ook te hopen dat zij van meet af aan bij de plannen betrokken worden en geconfronteerd worden met de wensen van de inwoners. Ook Leuven2030, de door Leuven zwaar gesubsidieerde organisatie die de transitie naar klimaatneutraliteit moet helpen faciliteren, is betrokken partij. Het is echter zeer jammer, dat het streven naar een duurzaamheid in dit project beperkt blijft tot mobiliteit, ontharding en dergelijke. Waarom niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de Leuvenaar te peilen naar interesse in wijkrenovaties van woningen, aanleg van warmtenetten in zijn omgeving, samenaankoop zonnepanelen enz … ?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!