De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 september 2001 – Over Struisvogels, Complotdenkers en Debunkers (2/5)

11 september 2001 – Over Struisvogels, Complotdenkers en Debunkers (2/5)

vrijdag 16 september 2016 20:56
Spread the love

Niettegenstaande de officiële versie van de aanslagen van 9/11 niet ondersteund wordt door onweerlegbare bewijzen, en dus door de Commissieleden die van de VS-regering de opdracht kregen om de aanslagen te onderzoeken als een leugen wordt omschreven [i], blijven vele mensen deze versie voor waarheid nemen, of als waarheid propageren.

De believers kunnen grosso modo in zeven groepen worden ondergebracht:

  • de Sheeple: degenen die zich enkel informeren via de hoofdstroommedia, daar blindelings in geloven, en voor wie die informatie heilig, onfeilbaar en allesomvattend is: “Ze hebben het op TV gezegd”. Een zeer grote groep.
  • de Idioten: degenen die de fundamenteelste wetten van de fysica ontkennen. Een kleine groep.
  • de Gehersenspoelden: ze erkennen de fundamentele wetten van de fysica wel, maar beschikken niet over de nodige inbeeldingskracht om alternatieven in overweging te nemen.
  • de Angsthazen annex Luierikken: ze beschikken wel over voldoende inbeeldingskracht, maar kunnen de psychologische barrière niet overschrijden dat Vadertje Staat (in dit geval The American Deep State in collusie met buitenlandse krachten) in staat is het welzijn van zijn burgers ondergeschikt te maken aan andere, zeer sinistere belangen. Waarschijnlijk de grootste groep.
  • de Presstituees: 99 percent van de hoofdstroommedia.
  • de Geperverteerden: zij weten dat de officiële versie van 9/11 uren in de wind stinkt, maar hun islamofobe inclinatie is zodanig groot dat ze de stank dankbaar negeren.
  • de Criminelen en hun Medeplichtigen: zij die in het complot zitten. Ook al diegenen die er alle belang bij hebben (in de ruimste zin van het woord) dat de waarheid niet aan het licht komt.

Men voelt intuïtief aan dat dit lijstje niet exclusief is, dat er overlapping tussen de ‘groepen’ bestaat en dat het hanteren van dit schema slechts een hulpmiddel is.

 

De tactici

Er bestaat ook een (naar alle waarschijnlijkheid grote) groep van lucide auteurs, commentatoren, journalisten, sociologen en zelfs politiekers, die geen genoegen nemen met de officiële versie van 9/11, maar het onderwerp publiekelijk schuwen of hun ongeloof zelfs ontkennen.

Zij handelen dikwijls uit louter materiële overwegingen. Gezien het heersende klimaat, kunnen zij zich niet outen zonder zich te verbranden en hun reputatie of loopbaan op de helling te zetten. Zij menen (terecht of onterecht) dat ze hun positief kritische invloed in de samenleving beter vanuit de vertrouwde positie kunnen behouden. Ze doen dit dus om tactische redenen.

Sommigen noemen dit lafheid. Waarschijnlijk is het gepaster geen oordeel te vellen, omdat elk mens zijn unieke belevingswereld en beweegredenen heeft, die voor een buitenstaander zelden adequaat te beoordelen zijn, en in het geval van dit hete onderwerp soms zelfs door de betrokkene zelf niet.

 Noam Chomsky schreef ooit :

“Intellectuelen die blijven zwijgen over wat ze weten en moreel onaanvaardbare misdaden negeren, zijn nog schuldiger wanneer hun samenleving vrij en open is. Ze kunnen vrijuit spreken, maar verkiezen dat niet te doen.” [ii]

Het mag dus op zijn minst verwonderlijk heten dat diezelfde Chomsky 9/11 als een hete aardappel voor zich uit schuift. Zijn ‘argumenten’ kunnen als volgt worden samengevat: de studie van 9/11 is nutteloos omdat,

  1. elk nieuw onderzoek gedoemd is te mislukken,
  2. geen enkele alternatieve thesis geloofwaardig is (sic),
  3. de hypothese van een intern complot het criterium van de waarschijnlijkheid niet doorstaat (sic).

En – zo luidt het verder – men hoeft zich geen zorgen te maken over het feit dat de officiële versie los aan elkaar hangt, omdat een gouvernementele commissie hoe dan ook nooit de waarheid vertelt. Als sommige dingen in de geobserveerde fenomenen niet uitgelegd kunnen worden, dan is dat ten gevolge van zeer ingewikkelde technische problemen. Samengevat : 9/11 onderzoeken is tijdverlies. [iii]

In een opmerkelijk en zeer volledig artikel heeft Pierre Luciani de onverklaarbare incoherentie van deze argumenten geëxposeerd. Het loont meer dan de moeite deze tekst (en de vele links) te bestuderen alvorens een oordeel te vellen. In de interessante reacties op het artikel worden zowel ontgoocheling als begrip en onbegrip geuit.

http://www.reopen911.info/11-septembre/reopen911-repond-a-noam-chomsky-et-jean-bricmont/

 

De complotdenkers

Er zijn ook mensen die er resoluut voor kiezen geen sheeple te zijn. Deze groep wordt in de hoofdstroommedia gelabeld met de pejoratief klinkende term ‘complotdenkers’.

Zij vormen een wereldwijde, exponentieel groeiende stroming van miljoenen mensen, de zogenaamde 9/11 thruth-movement, die de feiten onder ogen zien, de voorgenoemde hinderpalen hebben genomen, en een massa aan legitieme en fundamentele vragen stellen – vragen die in de officiële versie niet worden gesteld, worden ontweken of simpelweg niet worden beantwoord.

Er zijn, bijvoorbeeld, meer dan 200 topmilitairen en geheime-dienstagenten die het 9/11 Commissie rapport in vraag hebben gesteld. Tezamen met 2290 toparchitecten en ingenieurs, 250 piloten en luchtvaartexperts, 400 universiteitsprofessoren, en 250 overlevenden en hun families. Zij hebben onweerlegbare bewijzen geproduceerd die van de officiële versie brandhout maken. [iv]

De enige officiële reactie op het werk van deze experten is van hen complotdenkers te noemen.

 

De oorsprong van de term complotdenker

De term complotdenker werd in het leven geroepen en in brede circulatie gebracht door de CIA met als doel mensen die de JF Kennedy-moord in vraag stelden te bekladden en te beledigen.

De CIA-campagne om de term ‘complottheorie’ te populariseren en van ‘conspirationisme’ het onderwerp van spot en vijandigheid te maken, heeft de bedenkelijke eer een der succesvolste propaganda initiatieven aller tijden te zijn.

Mensen die de termen ‘complottheorie’ en ‘complotdenker’ op een denigrerende manier gebruiken, doen dit dus als gevolg van een zeer goed gedocumenteerd, niet-controversieel, historisch-echt complot van de CIA om de JFK-moord te omsluieren. Die campagne was, terloops gezegd, totaal illegaal, en de betrokken CIA-agenten gingen hun boekje ver te buiten: de CIA mag niet in het binnenland opereren, maar breekt routinematig de wet om operaties uit te voeren, zoals propaganda en moord.

 

Het gebruik van de term complotdenker

Het idee dat er geen complotten zouden bestaan is ronduit absurd. Wanneer drie mensen samenspannen om een misdaad te begaan, spreekt men al een van een samenzwering, zelfs in juridische termen. De geschiedenis van de mensheid staat bol van de samenzweringen.

We leven in een wereld die zo vol is van bedrog en belangenvermenging dat het moeilijk is om een sector van de samenleving (wetenschap, farma-industrie, oorlogsindustrie, sportwereld, enz.) te vinden die niet bezoedeld wordt door een samenzwering op enig niveau.

Onze wereld is vergeven van de samenzweringen. Zolang er mensen zijn wier acties gebaseerd zijn op hebzucht, afgunst en het verlangen anderen te domineren, zullen er samenzweerders bestaan.
 

We nemen een voorbeeld uit de huidige Amerikaanse samenleving. Tot oktober 2014 ontvreemdde de Federal Reserve (FED) elke maand een deel van de rijkdom van de burgers door middel van quantitative easing – een onverantwoord geldcreatieprogramma dat het in omloop zijnde geld (het geld van de burger op zijn bankrekening) devalueert. Het geld dat de FED creëert wordt, niet verrassend, doorgesluisd naar de vijf grote Wall-Streetbanken – dezelfde banken die reeds een duizelingwekkende som in bailout geld kregen na de bijna ineenstorting van het Amerikaanse banksysteem, einde 2008.

Als dezelfde som geld, bij wijze van voorbeeld, in de echte economie zou zijn gepompt, door het gelijk te verdelen onder de Amerikaanse bevolking, dan zou elke burger, man, vrouw en kind bijna 100.000 dollars hebben gekregen. Maar i.p.v. de bevolking te verrijken, zadelde de reddingsoperatie van de banken de bevolking op met een gigantische schuld aan de FED, die betaald zal moeten worden door de toekomstige belastingbetalers.

Waarom ging dat geld naar de banken en kwam het niet de Amerikaanse burgers ten goede? Omdat machtige mensen samenkwamen in niet eens donkere kamers en beklonken van dat geld aan de machtigste banken te geven. In andere woorden, een complot.

De meeste zogenaamde complotdenkers zijn gewoon sceptisch over dat wat de regering hen vertelt. De correcte term voor complotdenker zou dus complotanalist moeten zijn. Zij analyseren samenzweringen in een poging te begrijpen wat er echt achter de schermen gebeurt. Vanaf nu zullen we dus de term complotanalist gebruiken.

De sceptici van officiële verhalen, de complotanalisten, hebben de geschiedenis aan hun kant. De complottheorieën die uiteindelijk echte complotten bleken te zijn, zijn ontelbaar.

 

Orwell revisited

Ook de aanslagen van 9/11 maken deel uit van een geheime agenda die erin bestaat een vijand te creëren en die te demoniseren. Een van die grote vijanden zijn de volkeren die in landen leven waar zich zestig percent van de globale oliereserves bevindt. Die reserves moeten onder de controle van de mondiale oligarchie gebracht worden.

Om dit doel te bereiken worden die landen in het vizier genomen: door middel van geheime operaties, economische destabilisatie, kleurrevoluties, regimechange, het creëren en ondersteunen van terreurgroepen, en als dat niet werkt valse vlag operaties.

De vluchtelingengolf en de vergezellende xenofobiegolf die het westen overspoelen, zijn als nevenverschijnsel van het terreurbeleid [i] mooi meegenomen en passen naadloos in het geopolitieke plaatje. Er moet immers een consensus bereikt worden om ‘strijd tegen de terreur’ te voeren. Dat vereist sociale subordinatie. 

De politieke consensus kan niet in vraag worden gesteld. Men moet zich onderwerpen aan de notie dat oorlog het middel is om Westerse waarden en democratie te verspreiden. Een goed versus kwaad dichotomie overheerst. We moeten de slechteriken pakken. Oorlog is vrede. De grote leugen is de waarheid geworden, en de waarheid is een complottheorie. Het complottheorieconcept heeft een Orwelliaanse herdefiniëring ondergaan.

Een ‘complottheorie’ is niet langer een gebeurtenis die verklaard wordt door een complot. Het is wel elke uitleg, of zelfs elk feit, dat niet past in het kraam van de machthebbers en hun mediamarionetten.

Met andere woorden, wanneer de waarheid oncomfortabel wordt voor een regering en haar Ministerie van Propaganda, wordt de waarheid geherdefinieerd als complottheorie, waarmee men een absurde uitleg bedoelt die genegeerd moet worden. Journalistiek wordt geschrapt.

Onderzoeksjournalisten blijven werkloos of herscholen zich tot presstituees. Feitelijke analyses van sociale, politieke en economische omstandigheden worden ‘complottheorieën’, want ze dagen een consensus uit die gebaseerd is op een leugen. Fictie is feit geworden.

 

De debunkers

De complotanalisten en de sceptici worden niet volledig genegeerd. Het systeem stelt debunkers aan die hen moeten discrediteren of belachelijk doen lijken. Die debunkers zijn meestal ‘journalisten’ of ‘experten’, die zich specialiseren in het ‘ontkrachten’ van de argumenten van de sceptici.

De media moeten dan nog enkel de werken van die debunkers citeren en verkondigen dat die de gebrekkigheden van het complotdiscours aantonen.

Vertrekkend van het postulaat dat de invraagstelling van de officiële thesis ongefundeerd is, verlenen de journalisten een blind vertrouwen aan degenen die beweren de kritiek van de sceptici de ontmantelen. Geen enkele verificatie is dan nog nodig en geen enkele confrontatie tussen beide partijen wordt ook maar overwogen, want het is zo evident dat dergelijke werkwijze – die nochtans de basis is van journalistiek werk – een verlies van tijd zou zijn.

De bewijsvoering van de complotanalisten en het tegenwerk van de debunkers is niet het onderwerp van deze analyse. Maar het zou zonde zijn voorbij te gaan aan het feit dat de wetenschap van de analisten tijdens de voorbije vijftien jaren een zekere perfectie heeft bereikt.

September 11 – The New Pearl Harbor (2013) van Massimo Mazzucco is een professioneel gemaakte documentaire met een groot soortelijk gewicht.

Ze vat twaalf jaren van publiek debat over 9/11 samen. Alle belangrijke thema’s van het debat worden in detail behandeld. De standpunten van de analisten en de debunkers worden op een eerlijke manier naast elkaar geplaatst. Er wordt niet gespeculeerd over de echte daders – dat aspect van het complot komt trouwens nauwelijks aan bod. Het is aan de kijker om dat zelf uit te zoeken.

De objectieve nederigheid van Massimo Mazzucco strekt hem tot eer. “De Debunkers Debunked – Vijf Uren van Onweerlegbare Bewijzen” zou als ondertitel niet misstaan.

De theorieën van Franse, Italiaanse en Amerikaanse topdebunkers worden op een rationele en wetenschappelijke manier onderuit gehaald.

Zo bewijzen gereputeerde ingenieurs voor eens en altijd dat de WTC-torens door controlled demolition zijn vernietigd, en niet als gevolg van enkele honderden liters bradende kerosine. Er is geen speld meer tussen te krijgen. De debunkers kunnen die bewijzen niet weerleggen, dus worden die bewijzen simpelweg genegeerd.

De filmmaker biedt de mogelijkheid om zijn films gratis te bekijken op het internet. De eerste tien minuten behandelen de frappante gelijkenissen tussen de aanloop naar de aanslag op Pearl Harbor en de aanslagen van 9/11.

Originele (Engelstalige) versie :

http://www.youtube.com/watch?v=8DOnAn_PX6M (duur 4:53)

Franstalige versie (in drie delen) :

http://www.youtube.com/watch?v=XBjJfMVkgd8   (duur 1:51)

http://www.youtube.com/watch?v=2WIvQgeVGJY (duur 0:43)

http://www.youtube.com/watch?v=wuXXq1P4yiQ   (duur 2:09)

Als je bereid bent het relatieve comfort dat vooroordelen bieden op te geven, niet te beroerd bent na te denken over dingen die men controversieel doet lijken, geen angst hebt voor de realiteit en wil riskeren enkele nachten aan rustige slaap op te offeren, dan is deze oerdegelijke en spannende real-life thriller gegarandeerd een must-see.

Het hoeft niet gezegd, lezers uit de twee eerste struisvogelcategorieën zullen hun tijd verliezen. Zij kunnen beter indommelen bij het avondnieuws. Of hun breeddenkende geest verder aanscherpen met een kritisch weekblad.

 

(In het derde deel bekijken we aan de hand van een voorbeeld de werkwijze van de media. De psychologie van complotanalisten wordt eveneens onder de loep genomen.)

 

 

Bronnen

[i] http://community.dewereldmorgen.be/blog/didier/2016/09/14/11-september-2001–de-leugen-15

[ii] In Stanley Cohen, States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering of Others, Polity Press, 2001, p. 286.

[iii] http://www.reopen911.info/video/d-r-griffin-a-propos-de-noam-chomsky.html

http://www.reopen911.info/video/noam-chomsky-aucune-preuve-de-la-culpabilite-d-al-qaida-et-de-ben-laden-dans-le-11-septembre.html

http://www.reopen911.info/uploads/document/fichier/david-ray-griffin-repond-aux-detracteurs-de-la-gauche-americaine.pdf

[iv] Architecten en ingenieurs over 9/11 : http://www.ae911truth.org/

Piloten over 9/11 : http://www.pilotsfor911truth.org/

Intellectuelen over 9/11 : http://stj911.org/  http://www.journalof911studies.com/

Wetenschappers over 9/11 : http://www.scientistsfor911truth.org/

Militairen over 9/11 : http://mo911truth.org/

Brandweermensen over 9/11 : http://web.archive.org/web/20110911032318/firefightersfor911truth.org/

Advocaten over 9/11 : http://lawyersfor911truth.blogspot.be/

[i] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/09/08/15-jaar-na-911-van-de-war-on-terror-naar-de-terror-of-war

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!