De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“GEZONDE ECONOMIE=LOONMATIGING”
Europees Parlement, Herman van Rompuy, Angela Merkel, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkosy, FTT(Tobintaks) -

“GEZONDE ECONOMIE=LOONMATIGING”

maandag 14 maart 2011 10:45
Spread the love

Dat hebben zopas de 17 Europese regeringsleiders (van de eurozone) beslist in het zogenaamd “competitiviteitspact”: een gezonde economie vereist loonmatiging, langer werken, verhoging van de pensioenleeftijd.
Wat betekent dit voor de bevolking?
Vermits de prijzen al een tijd flink stijgen (van energie, voedsel, huurpijzen, vervoer e.a.) leidt loonmatiging tot een onherstelbare daling van de koopkracht. Wie niet maandelijks iets opzij kan leggen, zal dus zijn/haar uitgaven moeten beperken: beparen op gezond voedsel, op medische onderzoeken, verwarming, tandverzorging, kinderopvang, schoolgerief, (school)boeken…Besparen op kleding: heel zichtbaar wordt zo de ongelijkheid tussen welstellenden tegenover de gezinnen die met leningen geplaagd zitten: leningen op kredietkaart(en), voor de woning, auto…
Voor sommigen is een nieuwe prijsstijging de druppel waardoor er plots zwaar moet geknipt worden; maar anderen zitten al al jaren onder die drempel. Eénverdieners, werklozen, of zelfs tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden, een aantal gepensioneerden: hun inkomen wordt geheel uitgegeven aan de noodzakelijkste kosten, waaronder electriciteit en gas, huur of afbetalingen of intresten van leningen. Over deeltijdse contractuelen, leefloners, daklozen, mensen zonder papieren durven we haast niet spreken. http://www.oases.be/
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1230854/2011/03/03/Helft-illegalen-moet-met-amper-145-euro-per-maand-rondkomen.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1224895/2011/02/19/Energieleveranciers-dumpen-100-000-Vlaamse-gezinnen.dhtml
Gelijke rechten zijn niet gelijk
Worden de lagere inkomens beschermd door de Belgische indexkoppeling van de lonen? Neen, slechts gedeeltelijk, want de loonaanpassing komt met vertraging, en de de gezondheidsindex is geen correcte weerspiegeling van het uitgavenpatroon (benzine, diesel, tabak, alcohol tellen niet mee; luxeproducten wèl).
Premier Leterme zegt dat de Belgische uitkeringen niet zullen te lijden hebben onder het “competitiviteitspact” van de 17. Maar uitkeringen volgen de loonevolutie. Hun koopkracht zakt dus evengoed door de stijgende prijzen; zelfs zonder nominale verlaging. Verlaging van uitkeringen zal, of is reeds, in andere landen wèl doorgevoerd; of inkorting in de tijd van de “dop”, of, zoals bij ons, schrapping van de dop, wegens onvoldoende activering of andere voorwendsels.
Loonmatiging treft zwaarder wie geen financiële reserves heeft, wie regelmatig in het rood moet gaan om noodzakelijke behoeften te dekken. Uiteraard ontsnappen zelfstandigen aan loonmatiging. Ook zit safe wie leeft van “andere” inkomens, dit zijn kapitaalinkomsten: huren, dividenden, bedrijfswinsten, en vooral speculatie op de beurzen. Iedereen weet: op de beurs kan men veel verliezen. Maar: tegenover elke verliezer staan winnaars: het geld verdampt niet, het wordt alleen versluisd naar een andere zak, door één druk op een computerknop. Anoniem natuurlijk, want over de beursspeculanten is transparantie totaal uit den boze.
Waarom loonmatiging?
Het “competitiviteitspact” wil dankzij lagere loonkosten, de concurrentiekracht van de bedrijven verhogen. Zo klinkt de officiële filosofie, en de redenering van talloze noelsen, huybrechten, cloten en devossen. De PES, de Europese socialisten, spreken van de ‘obsessie van de competitiviteit’. http://www.pes.org/en/blogs/pouls-blog/let-s-address-european-crisis-we-have-not-one-conservatives-wish-we-had  We hebben al begrepen dat het gaat om een verschuiving van de inkomens van loontrekkenden naar de bedrijfsresultaten. Want die kunnen altijd beter. Wie nog eens de netto bedrijfswinsten wil bekijken: https://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/09/28/er-soms-geld-nodig-bekijk-hier-de-nettowinsten-van-het-halfjaar-2010-en-3e-qu 
Wie spreekt er van crisis? Alvast is er geen crisis van de winsten. Toch lezen en horen we voortdurend over “de crisis”; zelfs Sp-a en Groen! trappen in die val van de dubbelzinnige woordenschat: http://kathleenvanbrempt.be/home/in_de_kijker/opiniestuk_waarom_de_agenda_van_merkel_niet_de_onze_is                                 Zeker, er is crisis van de werkgelegenheid; maar de werkgelegenheid gaat alleen maar afnemen door méér competitiviteit. Door de 17 wordt er dan ook zedig over gezwegen; of gelogen. Zo lees ik bij Dirk Sterckx (O-VLD): “meer discipline”, “landen die boven hun stand leven”, en dat de lonen in lijn moeten komen met de stijging van de productiviteit. Ja, deden ze dat maar! De productiviteit stijgt immers steeds verder; de lonen mogen dat juist niet van Sterckx en de 17. Hij schrijft ook: “lagere belasting op arbeid en hogere belasting op consumptie moeten ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk gaan”. Hij herhaalt weer de fictie dat ondernemers staan te springen om meer mensen aan te werven; terwijl ze cijfermatig meer winst maken door personeel te verminderen. Verhoging van de pensioenleeftijd: nog zo’n leugen, want er is nu al geen werk voor 55-plussers. http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1235101/2011/03/13/Ja-het-moet-van-Europa.dhtml

In feite gaat het over een keuze wie méér, en wie minder moet krijgen. Laat de werknemers de crisis betalen, zo noemt het ACV het beleid van de Europese top: http://www.acv-online.be/Images/actiedossier_europa_tcm9-243131.pdf
Maar er zijn ook objectieve, economische gevolgen.
Wat met het consumentenvertrouwen?
In de economische vooruitzichten is het consumentenvertrouwen, het voorspelde verbruik, een positieve factor. Want als er veel goedgezinde kopers zijn, bloeit de afzet, en komen centen binnen in de bedrijven en bij de handelaren.
Maar omgekeerd, wanneer de consumptie terugloopt, geraken bedrijven hun producten niet kwijt. Dat is elementaire logica. Is het niet vreemd dat bedrijfsleiders, experten, en de conservatieve partijen die voor de bedrijfswinsten gaan, dat niet inzien? Lagere loonkosten, ook dankzij schrappen van personeel, betekent snelle winststijging; de afweging tegenover een dalende afzet op termijn, is minder eenvoudig. Misschien kennen de consultancy bureau’s die aan bedrijven plannen verkopen over hun personeelbeleid, zo’n afweging niet.
De PES vestigt er nog de aandacht op dat de 17 regeringsleiders buiten het Europees parlement om hebben beslist. Over lonen, die buiten de bevoegdheid vallen van de EU. In het EP zou alvast een hartig woordje gedebatteerd zijn.
De Europese vakbonden bereiden een betoging voor in Brussel op 24 maart e.k. http://www.acv-online.be/
http://www.abvv.be/web/guest/press-releases-nl/-/press/170008/;jsessionid=SXxbvDOa46xqaqjdWgAoZCY&p_l_id=13635
Het is af te wachten hoeveel van de miljoenen getroffenen van het competitiviteitspact er zullen zijn. De commerciële media zien alvast de nefaste gevolgen voor de loon- en weddetrekkenden van het pact niet als nieuws voor de voorpagina. Ze spreken over controle van de regeringsmaatregelen door de financiële markten: blijkbaar beslissen “de markten” over de politiek, en niet omgekeerd.
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.14733/2.14734/1.980207

Europees Parlement keurt FTT (“Tobin”taks) goed!

Zelfs indien de VS ze niet invoert! 0,05% of internationale financiële transacties. Zou 200-300 miljard euro opbrengen, en wellicht de speculatie afremmen. De Europese Commissie is tegen. Hoe werd er gestemd?

Zo stemden de Belgen:
Pro: El Khadraoui, Staes, Van Brempt, Daerden, Dekeyser, Delvaux, Durant, Lamberts, Michel, Tarabella, Grosch

TEGEN: Brepoels, Eppink, Neyts-Uyttebroek,Thyssen, Verhofstadt. ONTHOUDING: Belet, Claeys, Vanhecke.

Alle landen per fractie:

360 +

ALDE: Alfano, Bennahmias, Bilbao Barandica, Chatzimarkakis, De Sarnez, Goulard, Griesbeck, Hall, Lepage, McMillan-Scott,
Michel, Rinaldi, Rochefort, Uggias, Vajgl, Vattimo, Weber Renate

EFD: Imbrasas, Paksas, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlí?ek, Le Hyaric, Liotard, Lösing,
Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de
Brún, de Jong

NI: Ehrenhauser, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Sosa Wagner, Vadim Tudor,
Werthmann

PPE: Abad, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Baudis, Böge, Cadec, Cavada, Danjean, Dantin, De Veyrac, Delvaux,
Deß, Ehler, Ferber, Florenz, Franco, Gahler, Gallo, Giannakou, Grosch, Grossetête, Gräßle, Hohlmeier, Jahr, Jeggle,
Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kastler, Klaß, Koch, Kolarska-Bobi?ska, Koumoutsakos, Köstinger, Lamassoure,
Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Mann, Mathieu, Mayer, Morin-Chartier, Méndez de Vigo, Niebler,
Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Pöttering, Ranner, Reul,
Roithová, Rübig, Sanchez-Schmid, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Seeber, Silvestris, Sommer,
Soullie, Striffler, Surján, Tsoukalas, Ulmer, Vaidere, Verheyen, Voss, Weber Manfred, Winkler Hermann, Zalba Bidegain,
Zasada, Zeller

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Bal?ytis, Berman,
Berès, Blinkevi?i?t÷, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex,
Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Cre?u, Crocetta, Cutas, Daerden, Danellis,
De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon,
Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Be?ová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier,
Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom,
Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari,
Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried,
Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Ma?ka, McAvan,
McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neve?alová,
Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo,
Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rou?ek,
Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel,
Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi,
Tarabella, Thaler, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, T?n?sescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin,
Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, ?ic?u

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen,
Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling,
Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi,
Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel,
Turmes, Turunen, Ždanoka

299 –

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bowles, Busoi, Crowley, Davies, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis,
Goerens, Haglund, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin,
Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, Meissner, M?nescu, Newton Dunn, Neyts-
Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake,
Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Verhofstadt, V?lean, Watson, Wikström, in ‘t Veld, van
Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cyma?ski, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon,
Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kami?ski, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník,
Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Por?ba, Stevenson, Strej?ek, Sturdy, Szyma?ski,
Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, W?osowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro,
Z?le, van Dalen, ?ešková

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Clark, Colman, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nuttall,
Provera, Rosbach, Rossi, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Brons, Dodds, Griffin, Madlener, Nattrass, Sinclaire, van der Stoep

PPE: Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Arias Echeverría, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Bendtsen,
Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, B?sescu, B?ezina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini,
Caspary, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Daul, David, De Mita, Deutsch, Dorfmann, Díaz de Mera García
Consuegra, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil,
Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss,
Hibner, Higgins, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jaz?owiecka, Jordan Cizelj,
Járóka, J?drzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kari?š, Kelam, Kelly, Korhola, Kovatchev, Koz?owski, Kratsa-
Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, La Via, Landsbergis, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Marcinkiewicz,
Marinescu, Mastella, Matera, Matula, Mauro, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon,
Mitchell, Motti, Muscardini, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Pack, Pallone, Patriciello, Patrão
Neves, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Rivellini, Ronzulli, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sartori,
Saryusz-Wolski, Saudargas, Schöpflin, Scurria, Siekierski, Skrzydlewska, Sonik, Stolojan, Stoyanov Emil, Svensson Alf,
Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, T?kés, Ungureanu, Vidal-
Quadras, Vlasto, Wa??sa, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalewski, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual,
de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, ?ukacijewska, ?ry, Š?astný

Verts/ALE: Brepoels

12 Abstentions

EFD: Paška, Soini

NI: Claeys, Gollnisch, Obermayr, Vanhecke

PPE: Belet, Engel, Skylakakis, Urutchev, Zver

Verts/ALE: Smith

Party of European Socialists PES: In ’t Frans: http://www.pes.org/fr/blogs/blog-du-pse/la-lutte-pour-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-continue?
In ’t Engels: http://www.pes.org/en/blogs/pes-blog/tug-war-ftt-continues   Belgische PS: http://www.ps.be/Source/Home.aspx?EntID=1 http://kathleenvanbrempt.be/content/files/20110307_EU_economisch_bestuur.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!