De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Tijd voor hervorming kinderbijslag (!?)’

‘Tijd voor hervorming kinderbijslag (!?)’

maandag 30 december 2013 19:06
Spread the love

Volgend jaar wordt de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid. Dit is het gevolg van de nieuwe staatshervorming. Momenteel bestaat er een ongelijkheid tussen de verschillende stelsels van de werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Alle Vlaamse partijen zijn het er dan ook over eens dat dit dan ook het ideale moment is om het huidige systeem van de kinderbijslag te hervormen. De partijen geven dan ook in de media hun mening over hoe zij de kinderbijslag zouden hervormen. Zo wordt bv. het voorstel gedaan dat er een gelijke kinderbijslag komt zonder onderscheid te maken tussen de verschillende stelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) en zonder onderscheid tussen de rang van de kinderen in eenzelfde gezin. Daarnaast wil men ook dat er grotere sociale toelagen zijn voor kinderen uit een gezin met een beperkt inkomen.
Zelf vind ik ook dat de huidige regeling van de kinderbijslag zeker niet ideaal is en dat er zeker ruimte is voor verbetering. Dé ideale regeling zal uiteraard nooit bestaan, maar het kan zeker beter dan nu. Ik ben dus voorstander van de hervorming van de kinderbijslag.

Door een hervorming van de kinderbijslag zal er geen onderscheid meer bestaan tussen het stelsel van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. Momenteel bestaat er een groot verschil in de kinderbijslag voor kinderen van werknemers, zelfstandigen of ambtenaren. De basiskinderbijslag voor het eerste kind is bij actieve of gepensioneerde zelfstandigen iets lager dan voor kinderen van werknemers. Ook is er bij de zelfstandigen bij de gewone kinderbijslag geen recht op leeftijdstoeslag voor het enige of jongste kind (uitzonderingen hierop zijn gehandicapte kinderen, wezen, kinderen van een gepensioneerde en kinderen van een arbeidsongeschikte zelfstandige). (rkw.be, 2013 en rsvz.be, 2013) Door de kinderbijslag te hervormen, kan er een einde gemaakt worden aan de verschillen tussen de stelsels.

Als er een gelijke kinderbijslag komt voor ieder kind, dan zal er geen rangorde meer bestaan binnen een gezin en zal ieder kind van het gezin gelijk behandeld worden. In de huidige regeling van de kinderbijslag hangt de hoogte van het bedrag af van de rang van het kind. Het 1ste kind krijgt het minste, het 2de kind krijgt iets meer en het 3de kind, 4de kind,… krijgen het meeste. Vanaf het 3de kind blijft de kinderbijslag wel gelijk voor het 3de, 4de, 5de,… kind. (rkw.be, 2013) Waarom krijgt een 1ste kind minder dan een 2de, 3de,… kind? Terwijl een 1ste kind net het meeste kost omdat ouders alles nieuw moeten aankopen.

Ik vind dat er ofwel gezorgd moet worden voor een gelijke kinderbijslag voor elk kind ongeacht de rang zodat elk kind gelijk is ofwel moet er meer kinderbijslag gegeven worden aan het 1ste (en het 4de) kind. Ook Open Vld deelt mijn mening: De Vlaamse liberalen pleiten voor een hogere bijslag voor het eerste kind. “Omdat een eerste kind gewoon meer kosten met zich meebrengt en gezinnen doorgaans minder inkomsten hebben wanneer ze aan kinderen beginnen”, legt Vlaams parlementslid Peter Gysbrechts uit.

Als inderdaad de sociale toeslagen voor gezinnen met een beperkt inkomen opgetrokken zouden worden, dan wordt er een extra bijdrage geleverd om de kinderarmoede tegen te gaan. “Die gezinnen verdienen extra ondersteuning om hun kind dezelfde mogelijkheden te geven als alle andere kinderen. En zo versterken we meteen ook de strijd tegen kinderarmoede”, redeneert sp.a. Ik deel ook deze mening.

Het is zeker aan de orde dat de huidige regeling van de kinderbijslag herbekeken wordt en dat er aanpassingen gebeuren waar nodig. Door de kinderbijslag op de juiste manier te hervormen kan er gewerkt worden aan gelijkheid tussen de verschillende stelsels, gelijkheid tussen de kinderen van eenzelfde gezin en aan (kinder)armoede. Zelf zou ik kiezen voor een gelijke kinderbijslag voor elk kind zodat de gelijkheid wordt nagestreefd of voor meer kinderbijslag voor het 1ste en 4de kind omdat deze de meeste kosten met zich meebrengen. Bij een 1ste kind moet men alles nieuw aankopen, bij een 4de kind moet men vaak een grotere auto kopen of zelfs een groter huis vinden. Daarnaast mogen kinderen uit een gezin met een beperkt inkomen een grotere sociale toeslag krijgen zodat deze kinderen dezelfde kansen kunnen krijgen als kinderen uit beter gegoede gezinnen.

Nataya Bellens, studente Sociaal Werk

take down
the paywall
steun ons nu!