Tentjes aan Pacheco, registratiepunt voor nieuwe asielzoekers. Foto: Facebook Riet Dhont
Evelyn De Craene, Eline de Jong

Beste aanstaande regering: Geef asielzoekers eenvoudiger toegang tot de sociale economie

De boodschap dat asielzoekers moeten werken voordat ze aanspraak kunnen maken op een uitkering werd de voorbije verkiezingscampagne weer eens luidkeels verkondigd[1]. Maar over hun recht op arbeid werd maar weinig gesproken. In de sociale economie liggen volop kansen, maar procedures vormen vaak nog een obstakel. Hoog tijd om daar wat aan te doen.

dinsdag 2 juli 2024 12:46
Spread the love

 

Migratie en Werk: het waren twee veelbesproken thema’s in aanloop naar de verkiezingen. Ze werden deze campagne ook aan elkaar gekoppeld, in het bekende argument waarbij werk wordt voorgesteld als voorwaarde voor het verkrijgen van toegang tot de verzorgingsstaat.

Maar een dergelijke chauvinistische argumentatie mist een andere, cruciale invalshoek, namelijk die van het recht op werk voor iedereen. Wordt het geen tijd om dat recht weer eens centraal te stellen? De bonus: ook het doel van een tachtig procent tewerkstellingsgraad dat de volgende regering ongetwijfeld wil realiseren is ermee geholpen.

Recht op arbeid na verblijf van 120 dagen

Artikel 23 van onze grondwet stelt dat iedereen recht heeft op arbeid. Voor Verzoekers Internationale Bescherming (hierna asielzoekers genoemd) geldt dat recht van zodra men 120 dagen in ons land verblijft. In 2023 telde het Belgische opvangnetwerk 32.354 personen, waarvan 17.853 personen met recht op arbeid.

Asielzoekers wachten vaak jaren op een beslissing in hun asielprocedure. Ze arriveren in België met een  stevige spreekwoordelijke rugzak – volgeladen met trauma, verlieservaring, chronische stress en een existentiële onzekerheid over de toekomst. Daarnaast zijn discriminatie – gevoed door negatieve beeldvorming, het ontbreken van erkende kwalificaties en een taalbarrière grote obstakels voor het vinden van een job.

Toch vond 55 procent van deze nieuwkomers reeds een baan – inclusief sociaal contact, structuur, financiële vooruitgang. Fantastisch. Daartegenover staat een groep van ruim 8.000 mensen die de weg naar tewerkstelling nog niet vonden. Zij kunnen in hun zoektocht naar integratie op de arbeidsmarkt wel wat ondersteuning gebruiken.

Sociale economie

Enter de sociale economie. Deze sector beschikt over de gouden combinatie van tewerkstelling en begeleiding op de werkvloer met aandacht voor de ruimere persoonlijke context. Maatwerkbedrijven en andere organisaties binnen de sociale economie – denk aan economische én maatschappelijke relevante activiteiten zoals Kringwinkels, parkonderhoud of fietsherstel – hebben vandaag meer dan 1.000 vacatures openstaan voor mensen die niet gemakkelijk een job vinden in het klassieke arbeidscircuit.

De weg naar een vlotte tewerkstelling lijkt met andere woorden open te liggen, want het biedt voor alle partijen kansen. Asielzoekers zijn op zoek naar werk, want een job trekt je uit het isolement, geeft je financieel een duwtje in de rug, zorgt voor integratie in je buurt en helpt je bouwen aan je toekomst. Ondernemingen binnen de sociale economie zijn vragende partij om hun jobs op maat ingevuld te krijgen én het beleid heeft de afgelopen jaren minstens op papier aangegeven hierop te willen inzetten (denk bijvoorbeeld aan het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ of het recente samenwerkingsakkoord tussen Fedasil en VDAB). Toch is het niet evident voor deze groep nieuwkomers om snel toegang te krijgen tot de sociale economie.

Attestering lijkt doel in plaats van middel

Vandaag krijgt men die toegang ofwel op basis van een attest van bijvoorbeeld het VAPH, ofwel op basis van een reeks vastgestelde problemen op vlak van bijvoorbeeld coping-stijl, omgaan met stress of psychische stabiliteit. Voor asielzoekers is het niet evident om aan deze procedurele voorwaarden te voldoen. Een attestering is niet vanzelfsprekend in het statuut van asielzoekers en voor het in kaart brengen van mogelijke problemen is er onvoldoende informatie beschikbaar, gezien het gebrek aan recente werkervaring in ons land.

Op die manier lijken procedures eens te meer een doel in plaats van een middel.

Dus, beste aanstaande regering: laat de procedures werken voor de reële noden op het terrein, in plaats van omgekeerd en geef deze mensen sneller toegang tot de sociale economie, bijvoorbeeld via het statuut van uiterst kwetsbare. Het is een win-win-win scenario. De sociale economie kan een opstap zijn naar een job in het reguliere circuit of voor een langere periode een veilige haven betekenen. De weg naar die felbegeerde 80 procent tewerkstellingsgraad wordt verder geopend. En u waarborgt het recht op arbeid voor iedereen.

 

Evelyn De Craene is adviseur Arbeidsmarkt Herw!n

Eline de Jong is doctoraatsonderzoeker UAntwerpen

 

Over HERW!N

HERW!N, collectief van sociale circulaire ondernemers, is de belangenbehartiger van 100 sociale circulaire ondernemers, de vertegenwoordiger van meer dan 10.000 werknemers (80% doelgroep) en de gesprekspartner van overheden en sociale partners.

Voor meer informatie: www.herwin.be

 

Over Eline de Jong

Eline de Jong is sociaal antropoloog en doctoreert aan de Universiteit Antwerpen. Ze verricht onderzoek naar solidariteit en ‘deservingness’ in de context van sociale ondernemingen en het maatschappelijk middenveld. Haar onderzoek kadert binnen het Europese project SOLiDi.

Voor meer informatie: www.solidi.eu

 

Note:

[1] Onder andere in Het Grote Debat van VTM (5 juni) waar gedebatteerd werd over de vraag ‘moeten erkende asielzoekers gewerkt hebben voor ze een uitkering kunnen krijgen’

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!