foto 11.be
Open brief - In naam van de getroffen Syrische en Turkse families

Turkse en Syrische families aan politici: ‘Geef ons duidelijkheid, verwijs niet door naar elkaars kabinetten en diensten’

donderdag 16 februari 2023 11:51
Spread the love

 

Geachte premier De Croo,

Geachte minister van buitenlandse zaken Lahbib,
Geachte staatssecretaris voor asiel en migratie De Moor,
Geachte minister van ontwikkelingssamenwerking en solidariteit Gennez,

Dit schrijven gebeurt in naam van de intens getroffen families ten gevolge van de verwoestende aardbeving van 06 februari 2023 in Turkije en Syrië.

Inmiddels zijn we tien dagen verder, maar helaas is de situatie op het terrein nog steeds erbarmelijk. De verwoestende aardbeving heeft tot nu toe aan tienduizenden mensen het leven gekost, miljoenen mensen dakloos gemaakt en hele steden in één ruk van de kaart geveegd. De beelden die wij zien op televisie liegen er niet om: dit is een ramp die vraagt om onmiddellijke actie.

Welke actie? In deze urgente situatie is er naast financiële steun en medische hulp ter plaatse, ook nood aan urgente procedures en vergunde solidariteit.

Wij willen getroffen familieleden tijdelijk in onze eigen huizen opvangen en ten laste nemen in België. Het gaat om broers, zussen, neven en nichten die wees zijn geworden, een oom in een rolstoel, familieleden die dakloos zijn en nergens terecht kunnen … enzovoort.

Wij verzoeken jullie via deze brief om de gehele procedure van kort verblijf of humanitaire visa te versnellen, alsook om via tijdelijke ad-hocoplossingen te werken wanneer men niet aan alle voorwaarden van de visumprocedure kan voldoen of bewijsstukken kan voorleggen. Ook voor mensen die de ramp overleefd hebben zijn vele officiële documenten, zoals hun identiteitskaart, verloren gegaan, of onvindbaar tussen de brokstukken.

Wat met onze eigen broers, zussen, neefjes en nichtjes die wees zijn geworden? Hoe krijgen wij hen hier? Het duurt gemiddeld één maand of langer vooraleer zelfs nog maar een afspraak in een visumpost ter plekke mogelijk is: vandaag de dag is dat ten vroegste 20 maart 2023. Daarnaast is het onduidelijk hoe visumaanvragen van personen uit de regio op heden behandeld worden in de praktijk. Dit zorgt voor onzekerheid, terughoudendheid en vraagt veel energie van onze getroffen familieleden in Syrië en Turkije.

Onze dierbare familieleden zijn getraumatiseerd en dakloos. De situatie is nog steeds precair. Hanteer een tijdelijke laissez passer, maak een ambtshalve afgifte van het visum mogelijk en werk de hiaten weg die door de aardbeving zijn ontstaan in de gehele visumprocedure.

Last but not least: maak het mogelijk voor familieleden in België om de visumaanvraag in zijn volledigheid te doen vanuit België voor familieleden uit het rampgebied en aan te geven wie zij tijdelijk in huis willen nemen. Alleen zo, kunnen we onze naasten snel bij ons hebben en hen van de nodige rust en zorg verlenen.

Op vrijdag 10 februari verklaarde staatssecretaris De Moor in Terzake de visumprocedure te versnellen, al merken wij in de praktijk dat het nog niet in kannen en kruiken zit. Dit raakt ons diep in deze afschuwelijke periode. Geef ons alstublieft snel meer duidelijkheid en communiceer hier eenduidig over.

Zonder resultaat belden we hierover met jullie kabinetten, met Dienst Vreemdelingenzaken, dienst binnen – en buitenlandse zaken, ambassades en consulaten enzovoort. Zorg voor een single point of contact, één plek waar mensen met al hun vragen terecht kunnen, en verwijs niet door naar elkaars kabinetten en overheidsdiensten- en posten.

Want alstublieft beste politici, wij vragen niet aan de Belgische overheid om opvang of een uitkering te voorzien. Wij vragen enkel menselijkheid en solidariteit zodat we kwetsbare familieleden tijdelijk bij ons kunnen opvangen. Onze grootouders zijn nog niet zo lang geleden naar België gekomen om in de mijnen te werken. Het kan en mag niet zo zijn dat deze mensen die België mee rijk en welvarend hebben gemaakt zoveel hinder ondervinden in het tijdelijk willen opvangen van familieleden ten gevolge van zo’n verwoestende aardbeving.

Bedankt politici, voor de reeds voorziene hulp, maar er is nog veel werk aan de winkel. Wij hopen alvast deze week op meer duidelijkheid. Wij willen onze familieleden nu bij ons. Liefst gisteren al. Wij zijn beschikbaar voor constructief overleg, maar verwachten wel snel resultaat gezien de acute situatie.

 

Hoogachtend,

Familie Önlen
Familie Fansa
Familie Ates
Familie Hashem
Familie Khrir

En nog vele andere Syrische en Turkse families.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!