Zanna Vanrenterghem is woordvoerder van de klimaatcoalitie aan Nederlandstalige kant.
Klimaatcoalitie

12 experten van de Klimaatcoalitie op COP 27

De VN-klimaattop (COP 27) begint deze zondag 6 november in Sharm el-Sheikh, Egypte. Twaalf experten van de Klimaatcoalitie zijn er aanwezig om hun inzichten over de cruciale vraagstukken van deze klimaattop aan de ministers en de officiële Belgische delegatie te delen. Voor de Klimaatcoalitie is het nu van essentieel belang dat de beloftes die de landen tijdens de vorige COP's hebben gemaakt, worden omgezet in concrete acties.

donderdag 3 november 2022 16:38
Spread the love

 

“Het is essentieel dat de Klimaatcoalitie aanwezig is naast de officiële Belgische delegatie. Onze ministers laten zich leiden door politieke richtlijnen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het maatschappelijk middenveld een rol kan spelen door beleidsmakers aan te zetten tot een bredere, ambitieuzere en snellere aanpak. Onze experten zullen hen herinneren aan de zes belangrijkste hoofddoelstellingen van de leden van de Klimaatcoalitie. En ook om hen te vragen eindelijk de stap te zetten naar concrete acties”, aldus de vice-voorzitster van de Klimaatcoalitie, Zanna Vanrenterghem.

De 6 prioriteiten van de Klimaatcoalitie

Ambition and implementation : Keeping 1.5°C alive and phase-out of fossil fuels

België moet een ambitieuze en geïntegreerde herziening van zijn Nationaal Energie en Klimaatplan uitvoeren, in overeenstemming met de emissiereductiedoelstelling van 47% tegen 2030 voor alle sectoren die vallen onder de ESR (niet-ETS). Deze ambitie moet zich duidelijk vertalen in de verschillende sectorale beleidsmaatregelen. Daarnaast moet de gecoördineerde uitstap uit fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden ingezet.

Climate finance : Rich nations must respect their commitments

De rijke industrielanden, waaronder België, moeten de jaarlijkse toezegging van 100 miljard dollar vanaf 2020 nakomen. Ze moeten hun engagementen voor internationale klimaatfinanciering verhogen, o.a voor klimaatadaptatie. Het Belgisch politiek akkoord over de lastenverdeling tussen de regio’s en de Federale overheid,  vormt hierbij slechts het absolute minimum.

Loss & Damage : Set up a loss & damage facility

Inspelen op de behoeften van de meest kwetsbare landen in het licht van de klimaatcrisis is een kwestie van verantwoordelijkheidszin, ook voor België. De inrichting van een specifiek financieringsmechanisme voor verlies en schade moet tijdens deze COP worden vastgesteld.

Gender justice: make all agenda-items gender-responsive

Het klimaatbeleid moet ook een genderrechtvaardig beleid zijn. Het is van cruciaal belang het genderaspect centraal te stellen in alle instrumenten voor klimaatplanning, zowel op internationaal als op binnenlands niveau.

Energy transition goes with just transition

De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder een rechtvaardige transitie. Een rechtvaardige transitie  houdt rekening met de realiteit van de werknemers en garandeert fatsoenlijke banen en solide sociale garanties. Deze transittie is ook internationaal, en elke overeenkomst op dit gebied moet in overeenstemming zijn met de principes van billijkheid en gezamenlijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden.

Ensure equitable & fair participation

Inclusieve en veilige deelname is een conditio sine qua non voor elke COP, met speciale aandacht voor jongeren en de civiele samenleving van het globale zuiden. Wij roepen België erop te waken dat de Egyptische regering de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de verdedigers van mensenrechten niet inperkt. Niet voor, niet tijdens en niet na de COP.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!