Afbeelding van Ben Kerckx via Pixabay
Le Courrier des Stratégies,

Drie Amerikaanse bedrijven controleren meer dan een derde van de Oekraïense landbouwgrond

In 2021 is in Oekraïne een wet op de verkoop van landbouwgrond in werking getreden. Volgens de Australian National Review hebben Amerikaanse bedrijven van deze wetgeving gebruik gemaakt om massaal in het land te investeren.

dinsdag 30 augustus 2022 14:21
Spread the love

 

In Oekraïne wordt nu 40% van de landbouwgrond gecontroleerd door Amerikaans kapitaal. Dit werpt een nieuw licht op het recente akkoord tussen de Oekraïense en Russische strijdende partijen over de export van in Oekraïne geoogste tarwe. Kiev onderhandelde onder druk van Amerikaanse financiële belangen. De kwestie van de verdeling van eigendom is van fundamenteel belang omdat deze het mogelijk maakt om het falen van de democratie in het onafhankelijke Oekraïne aan te tonen.

Profiteren Oekraïense boeren van het feit dat Oekraïne de meest vruchtbare landbouwgrond van Europa bezit? Met de inwerkingtreding op 1 juli 2021 van de wet “tot wijziging van bepaalde wetten betreffende de voorwaarden voor de reorganisatie van landbouwgronden” (wet 552-IX), wilden president Zelensky en het IMF “de sector aantrekkelijker maken voor internationale investeerders ”.

Het zal geen verbazing wekken dat veel Oekraïners deze wet aanvochten, die de corruptie in het land en de wurggreep van enkele grootgrondbezitters in de landbouwsector alleen maar zou versterken.

Volgens de site Australian National Review zou Oekraïne sinds de inwerkingtreding van deze wet inderdaad een derde van zijn landbouwgrond verkocht hebben aan drie grote Amerikaanse transnationale bedrijven. Volgens het Australische agentschap zouden deze Amerikaanse bedrijven nu in minder dan een jaar tijd 1,7 miljoen verworven hebben van het totaal van de 42 miljoen hectare landbouwgrond.

Amerikanen hebben 40% van de Oekraïense landbouwgrond in handen

De drie multinationals Cargill, Monsanto/Bayer (oorspronkelijk een Duits-Australisch bedrijf, maar tegenwoordig grotendeels Amerikaans) en Dupont zijn in de Verenigde Staten zeer befaamd en hebben nu ongeveer 40% van de Oekraïense landbouwgrond in handen.

UPDATE 31 augustus: Lezers wijzen er op dat Monsanto werd overgenomen door Bayer. De auteur van dit artikel gebruikt nog de naam Monsanto. We veranderen dit voor de duidelijkheid in Monsanto/Bayer.

Deze recente realiteit verbindt de oorlog in Oekraïne met de initiatieven van bepaalde westerse strategische financiële besluitvormers, aangezien bedrijven als Vanguard, Blackrock en Blackstone tot de grootste aandeelhouders van deze bedrijven behoren.

Wanneer men het vandaag heeft over Oekraïense tarwe, vragen we ons af of het gebruik van deze term nog wel gepast is. Als we rekening houden met de informatie van het Australische magazine, is de door Oekraïne geëxporteerde tarwe afkomstig van landbouwgrond van Amerikaanse bedrijven. (Men zou hier de recente Chinese investeringen moeten bijtellen, die ongeveer 5% van de totale bewerkbare oppervlakte van het land vertegenwoordigen).

De inspecteurs die sinds 3 augustus de transit van Oekraïense tarwezendingen controleren kennen de identiteit van de eigenaren van het betreffende graan, aangezien zij over de officiële documenten beschikken met betrekking tot deze zendingen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken noemde de reis van de Razoni, het eerste Oekraïense graantransportschip dat Odessa verliet sinds de invasie van Oekraïne, “een belangrijke mijlpaal”. Maar we zijn geneigd het akkoord aangaande de export van tarwe via de corridor in de Zwarte Zee in een ander licht te zien, als we bedenken dat het voor de Verenigde Staten via hun Oekraïense stromannen, zaak was de belangen van de Amerikaanse bedrijven te verdedigen.

Een hervorming die de corruptie en de discriminatie van Oekraïense boeren versterkt

Sinds het einde van de USSR en de daaropvolgende decollectivisatie van land, is het bezit van landbouwgrond een controversieel onderwerp in Oekraïne. Moet de wet afgeschaft worden die de verkoop van deze gronden toestaat en die aan buitenlandse investeerders het recht verleent om deze te kopen ? In Oekraïne is het niet alleen een onderwerp van “toogpraat”, het is een kwestie van cruciaal belang.

Landbouwgrond in Oekraïne was in de tijd van de Sovjet-Unie staatseigendom. Boeren werkten in collectieve en openbare boerderijen. Na de oprichting van een onafhankelijk Oekraïne besloot de regering de meeste landbouwgrond te privatiseren. Aan de bewoners werden vouchers uitgedeeld, waardoor ze eigenaar konden worden van een afgebakend landbouwperceel. Maar door de economische recessie verkochten vele bewoners hun coupons door. Zo ontstond een groep grootgrondbezitters, leden van een nieuwe oligarchie. Dit alles werd aangemoedigd door het Internationaal Monetair Fonds, de zelfverklaarde autoriteit op het vlak van adequate privatiseringsprocedures.

In 2001 werd een moratorium afgekondigd om de balans op te maken van deze transacties, om de privatisering van openbare gronden op te schorten en transacties met privé-gronden te blokkeren totdat er een inventaris was opgemaakt. Dit moratorium zou gevolgen hebben voor 41 miljoen hectare landbouwgrond, ofwel ongeveer 96% van de Oekraïense landbouwgrond.

Ongeveer 10 miljoen hectare was toen nog eigendom van de Staat of de gemeenten; 28 miljoen hectare behoorde toe aan 7 miljoen particuliere ‘kleine en middelgrote landeigenaren”.  Alhoewel dit moratorium tot 2019 regelmatig werd verlengd heeft het zijn stabiliserende rol echter nooit gespeeld. Tot 2019 werd het wel degelijk regelmatig verlengd.

De economische moeilijkheden van de bevolking brachten echter veel kleine landeigenaren ertoe hun land te verhuren aan exploitanten die in feite lid waren van de reeds opkomende landoligarchie. De accumulatie van grondbezit ging heimelijk door.

Dit is een interessante kwestie vermits het zeker een feit is dat een democratie gebaseerd is op een grote middenklasse van eigenaren. Oekraïne is in de loop der jaren echter steeds verder van deze doelstelling afgeweken. Net als op alle andere terreinen, heeft president Zelensky de hoop die de kiezers in hem hadden gesteld de grond ingeboord.

Presidentskandidaat Volodymyr Zelensky had een referendum voorgesteld om de gebreken van het moratorium van 2005 te kunnen verhelpen, maar dat gebeurde niet nadat hij was verkozen.

Volgens opiniepeilingen verklaarde 64% van de Oekraïeners zich tegen de verkoop van grond aan buitenlanders.

Als klap op de vuurpijl liet Zelensky bovendien een wet opstellen om Oekraïens land uitgebreid toegankelijk te maken voor buitenlandse investeringen. Volgens opiniepeilingen verklaarde echter 64% van de Oekraïense deelnemers zich tegen de verkoop van grond aan buitenlanders. Daarnaast riep twee derde van de ondervraagden op tot het organiseren van het door de president beloofde referendum.

Het Oekraïens eenkamerparlement, de Verchovna Rada, heeft in maart 2020, onder druk van de president en die van het Internationaal Monetair Fonds (de belangrijkste schuldeiser van het land), uiteindelijk een tekst aangenomen. De nieuwe wet 552-IX maakte een einde aan het moratorium en liet aan particulieren toe om vanaf 1 juli 2021 tot 100 hectare grond te kopen.

Tezelfdertijd is deze wet kennelijk restrictief met betrekking tot het verwerven van grond door buitenlanders (natuurlijke of rechtspersonen) : ze staat de aanschaf van grond echter toe aan in Oekraïne geregistreerde bedrijven en  heeft nagelaten het mechanisme te regelen voor het huren van land bestemd voor exploitatie. Zo konden de bedrijven en fondsen waar we het over hebben de wet omzeilen.

Oekraïne, het op een na grootste land van Europa, de totale oppervlakte van het land loopt op tot  600.000 km², waarvan 170.000 km² indirect is verworven (via Oekraïense stromannen of langlopende huurcontracten) door buitenlandse bedrijven, waarvan de overgrote meerderheid westers zijn, met name Amerikaans.

President Zelensky bij zijn eedaflegging. Foto:

Zelensky en de internationale instellingen hebben deze landbouwhervorming altijd gepresenteerd als een noodzakelijke voorwaarde voor het aantrekken van buitenlandse investeringen, waardoor het mogelijk wordt om het volledige potentieel van de Oekraïense landbouwgrond  ‘vrij te maken’.

Deze wet was ook de voorwaarde voor het verkrijgen van een lening van 5 miljard dollar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar veel Oekraïners betwisten deze wet die volgens hen de corruptie (een echte plaag in Oekraïne) en de landroof door grote buitenlandse multinationals alleen maar zal versterken.

Het Oekraïense netwerk voor plattelandsontwikkeling hekelt het feit dat “het grootste gedeelte van de geprivatiseerde grond gehuurd wordt door grote commerciële landbouwbedrijven… de grond zal zelfs niet langer beschikbaar zijn voor verkoop ten behoeve van onafhankelijke boeren”.

Op die manier zijn Amerikaanse investeerders stiekem eigenaars geworden van landbouwgrond in Oekraïne.

Ter herinnering, vóór de goedkeuring van deze wet, verkondigden pro-Zelenski-demonstranten dat “het land toebehoorde aan de Oekraïners” terwijl ze “de Chinezen en de Arabieren” stigmatiseerden die zich volgens hen, voorbereidden “om ons land met wagonladingen tegelijk weg te kapen”.

Tweeënhalf jaar later blijkt dat het net het Amerikaanse kapitaal is dat een derde van het Oekraïense land in handen heeft – het Chinese kapitaal daarentegen slechts 5%.

 

Deze tekst verscheen op Le Courrier des Stratégies.

Afbeelding van Ben Kerckx via Pixabay.

UPDATE

Er worden in de commentaren op dit artikel zaken door elkaar gehaald om de indruk te geven dat het artikel onjuiste informatie zou bevatten. Daarbij worden ook meningen als ‘feiten’ weergegeven.

 

De titel van het artikel is duidelijk: Drie Amerikaanse bedrijven controleren meer dan een derde van de Oekraïense landbouwgrond. Er staat niet ‘bezitten’.

 

1. Er wordt niet beweerd dat president Zelensky zelf gronden zou hebben verkocht. Zo werkt dat helemaal niet. Wel wordt gezegd dat de wet die hij heeft goedgekeurd dat mogelijk heeft gemaakt.

 

2. Er wordt al evenmin beweerd in dit artikel dat deze bedrijven mee verantwoordelijk zouden zijn voor de oorlog. Dat kan je zelfs niet impliciet in het artikel lezen.

 

3. Het artikel vermeldt het cijfer 1,7 miljoen hectare, niet 17 miljoen, aan ‘verkochte’ gronden.

 

4. Het klopt dat de genoemde bedrijven niet zoveel gronden ‘kopen’. Er staat dan ook dat ze gronden ‘controleren’, een belangrijke nuance. Deze bedrijven hebben filialen in Oekraïne die officieel Oekraiens zijn. Gronden worden opgekocht door deze zogenaamd Oekraiense investeringsfondsen die eigendom blijken te zijn van de vernoemde buitenlandse banken die grote aandeelhouders zijn in deze drie graan- en zaadmultinationals. Deze zogenaamd Oekraiense aankopers zijn legale constructies die de ware nationaliteit van de eigenaars verdoezelen. Dat staat ook in het artikel: “Op die manier zijn Amerikaanse investeerders stiekem eigenaars geworden van landbouwgrond in Oekraïne.”

 

5. Het werkmodel van deze enorme bedrijven is niet zozeer gebaseerd op letterlijke eigendom van landbouwgronden maar op ‘controle’, door bindende aankoopcontracten, door de kopers vastgelegde prijzen – niet door de boeren –, verbinding van de contracten met de mogelijkheid voor leningen voor landbouwmachines en zaden. Boeren die geen graan willen verkopen aan deze groten kirijgen geen leningen meer bij de banken en worden zo verplicht met hen te gaan samenwerken (of moeten stoppen en hun gronden verkopen aan zeer lage prijzen).

 

6. Deze bedrijven kopen ook wel rechtstreeks gronden op, maar werken toch meestal via deze vorm van indirecte controle. Het fenomeen is al langer bekend. In Afrika noemt men dat land grabbing. Er wordt dan wel beweerd dat China dat doet en dat klopt zeker. Er wordt echter bij vergeten dat Westerse bedrijven dat al veel langer doen en veel massaler. EU-bedrijven zijn nog altijd de grootste ‘controleurs’ (niet ‘bezitters’) van de extensieve grootschalige landbouw in Afrika.

 

7. Het verwijt aan China komt er op neer dat men China verwijt dat ze hetzelfde doen als de voormalige Europese kolonisatoren (en dezelfde Amerikaanse bedrijven). Overigens klopt het wel dat ook China dezelfde praktijken toepast in Oekraïne als de Amerikaanse bedrijven, het land is goed voor een controle van ongeveer 5 procent over de landbouwgronden van Oekraïne, de VS voor dertig procent. Dat staat ook in het artikel.

 

8. Nieuw is dit systeem van wurgende ‘controle’ niet. In Inda is dit al dertig jaar de oorzaak van het enorm hoge zelfmoordcijfer onder boeren. Een poging om de landbouwwetgeving nog extremer te liberaliseren van Modi is daar gestrand op een van de grootste volksopstanden in de menselijke geschiedenis, tijdens COVID, die zoals gewoonlijk, hier in de media bijna ongemerkt bleef. De aanpak in Oekraïne is zeer gelijklopend.

 

9. President Poroshenko heeft eerder gepoogd een gelijkaardige wet goed te keuren maar die strandde nog op verzet in het parlement, onder meer van partijen en volksvertegenwoordigers die door Zelensky buiten de wet zijn gesteld sinds 2019-2021. Die konden de wet toen nog afzwakken en het aantal hectare dat in een keer aan één koper mocht worden verkocht beperken. Zelensky heeft die beperkingen opgeheven.

 

10. Wat zeker klopt maar geen enkele van de commentaren hier lijkt op te merken is dat Monsanto sinds enkele jaren een onderdeel is van Bayer en dus eigenlijk als Bayer moet worden vermeld.

 

11. Dit proces van toenemende controle is overigens al begonnen na de machtswissel van 2014. Zie dit artikel van 18 januari 2015 over wat toen nog Monsanto heette: https://www.dewereldmorgen.be/…/monsanto-koloniseert…/.

 

12. Zie ook het artikel https://www.dewereldmorgen.be/…/president-zelensky…/waarin volgende verklaring wordt gegeven voor de zeer lage populariteit die Zelensky tot eind 2021 – dus voor de oorlog – nog had bij de Oekraïeners: Vooral zijn landhervorming was de reden voor de spectaculaire daling van zijn populariteit bij de bevolking. Bij de onafhankelijkheid in 1991 was landbouwgrond nog volledig collectief. Land werd sindsdien geleidelijk verdeeld onder de boeren, maar omdat die nog de middelen, noch het materiaal hadden om hun akkers rendabel te bewerken, verkochten ze hun gronden deels of helemaal aan de nieuwe oligarchen, die er veel te weinig voor betaalden. Er stond voor Zelensky echter nog een grote rem op die landhervorming. Land mocht enkel worden verkocht aan Oekraïeners en het totaal areaal in bezit van één persoon was beperkt. Zelensky dreef een hervorming door die hij aanprees als de ‘bevrijding’ die de Oekraïners voortaan kregen ‘om zelf over hun eigendom te beslissen’, wat neerkwam op het recht om hun akkers te verkopen aan dumpingprijzen. De gewone Oekraïeners dachten er anders over. Uit opiniepeilingen in dezelfde periode afgenomen bleek dat de voorstellen die door de ‘dienaar van het volk’ ( de naam van de partij van Zelensky) werden ingediend, door 72 procent van de bevolking werden afgewezen. Vooral de landhervorming was onpopulair. In augustus 2021 was de populariteit van Zelensky gedaald tot 29 procent en zijn partij haalde nog 21 procent in de peilingen. Zelensky biedt een land aan dat aan alle neoliberale voorkeuren van de EU-Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF voldoet: het grootste landbouwareaal van Europa dat voor het grijpen ligt voor de Monsanto/Bayers van deze wereld, geen enkele rem op buitenlandse investeringen, die bovendien zo goed als geen belastingen zullen betalen en daarbovenop nog nauwelijks enige sociale rechten voor de Oekraïners waarborgen, die het echte werk zullen doen.

 

13. Tenslotte nog even vermelden dat het feit dat de openbare zender iets als foutief nieuws brandmerkt geen kwaliteitsgarantie is. Wij hebben de VRT al eerder verplicht wijzigingen aan te brengen aan hun website-artikels (uiteraard zonder dat ze openlijk toegaven) zoals je kan lezen in dit artikel https://www.dewereldmorgen.be/…/beste-vrt-nooit-eerder…/. Lees ook nog https://naturalsociety.com/theyre-not-telling-monsantos…/
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!