Foto: grootoudersvoorhetklimaat.be
Opinie - Grootouders voor het Klimaat, et al.

Brede middenveldcoalitie: “Investeer massaal in sociaal-rechtvaardig klimaatbeleid”

Zestien organisaties van het maatschappelijke middenveld slaan de handen in elkaar voor een gemeenschappelijke oproep tot een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. De strijd voor het leefmilieu, voor het klimaat en voor sociale rechtvaardigheid zijn volgens hen twee onlosmakelijke onderdelen van één geheel: de strijd voor een menswaardig leven in harmonie met de natuur.

donderdag 17 maart 2022 17:02
Spread the love

 

De oorlog in Oekraïne, de astronomische energie- en brandstofprijzen, de alarmerende IPCC-rapporten: de crisis van vandaag is geopolitiek, sociaal en ecologisch tegelijk. De federale regering komt vrijdag samen om nieuwe energie- en klimaatmaatregelen te beslissen.

Tijd voor een Marshallplan met massale investeringen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit op een sociaal-rechtvaardige manier, zo stelt een  brede coalitie van 16 sociale en milieu-organisaties.

De oorlog in Oekraïne doet de energieprijzen verder exploderen en toont meer dan ooit onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aan. Niet enkel elektriciteit, stookolie en gas worden astronomisch duur, ook de prijs voor benzine en diesel gaat door het dak. Heel wat mensen komen in de problemen.

Ze zijn al met zestien…

De federale regering besliste maandag om de hoge energieprijzen op korte termijn te drukken. De organisaties verwachten nu ook oplossingen voor de lange termijn. De federale regering moet vrijdag met structureel en sociaal klimaatbeleid op de proppen komen om voluit onze afhankelijkheid van dure en schadelijke fossiele brandstoffen af te bouwen.

Ambitieuze klimaatmaatregelen

België moet tegen 2030 haar broeikasgasuitstoot meer dan halveren. Dat halen we alleen als alle overheden in deze oorlogstijd verschillende versnellingen hoger schakelen. Zo plukken we sneller de vruchten: grotere energiezekerheid, een lagere energiefactuur en op koers voor maximaal 1,5 graden klimaatopwarming.

We verwachten niet enkel sociaal rechtvaardige fiscale hervormingen die de omslag naar klimaatneutrale energieproductie, verwarming, mobiliteit en industrie stimuleren, maar vooral ook substantiële overheidsinvesteringen in hernieuwbare energie, circulaire en grondstoffenarme economie, energiezuinig wonen voor iedereen en een performant openbaar vervoer dat betaalbaar is voor lage inkomens.

Versterk het sociaal beleid

Het mag duidelijk zijn: de huidige energiecrisis is ook een sociale crisis. Dankzij de automatische indexering van de lonen en uitkeringen wordt een deel van de prijsstijgingen opgevangen. Maar het is onvoldoende om de energiearmoede aan te pakken.

Zoals verschillende economen aangeven, is de meest efficiënte manier hiervoor niet zozeer om de prijs aan de pomp aan te passen, maar een verhoging van de laagste inkomens. Daarvoor moeten de sociale uitkeringen worden opgetrokken tot minstens de Europese armoedegrens en de laagste lonen tot 10% boven de Europese armoedegrens.

Verder blijft het belangrijk dat de federale en gewestelijke overheden vooral de lagere inkomens bijkomend ondersteunen om de prijsstijgingen voor energie op te vangen.

Pak de problemen samen aan

De federale en gewestelijke niveaus moeten samen aan de kar trekken. Belangrijke instrumenten op vlak van energie, wonen en mobiliteit zitten bij de deelstaten. Extra ruimte en ondersteuning voor collectieve oplossingen zijn hier een belangrijk aandachtspunt.

Onze samenleving wordt geconfronteerd met een urgente geopolitieke, sociale én ecologische crisis. Deze zijn met elkaar verweven, en moeten dus ook samen aangepakt worden.

Wij roepen beleidsmakers op alle niveaus op om hiervoor over hun eigen schaduw te springen en samen werk te maken van ambitieus en sociaal-rechtvaardig klimaatbeleid.

 

De deelnemende organisaties kan je via deze links bezoeken:

Grootouders voor het Klimaat, Natuurpunt, Reset Vlaanderen, Grands-Parents pour le Climat, Ecokerk, beweging.net, Netwerk tegen Armoede, Decenniumdoelen, 11.11.11, WWF, LEF-FGE, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Klimaatcoalitie, Greenpeace, Hart Boven Hard, Bond Beter Leefmilieu

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!