Opinie - Friday for Future Climate Education

Fridays for Future: Climate education demands

woensdag 21 april 2021 12:08
Spread the love

Het probleem

De mensheid wordt geconfronteerd met een ongekende klimaat- en biodiversiteitscrisis. Deze vindt haar wortels in een moderne samenleving die is gebaseerd op de voortdurende groei van materiële consumptie terwijl de planetaire grenzen worden genegeerd. Deze ernstige noodsituatie ondermijnt momenteel het vertrouwen van jongeren in hun toekomst en leidt tot een diepe en ernstige bezorgdheid. Door in te zetten op een alomvattende klimaateducatie kunnen jongeren in staat worden gesteld om hun toekomst in eigen hand te nemen en de klimaatcrisis actief te bestrijden.

Onze visie op klimaateducatie

Onze visie op klimaateducatie omhelst een uitgebreid curriculum dat gebaseerd is op duurzaamheid en het bevorderen van de verbinding van de mensheid met de natuur. Het beoogt een holistisch inzicht te verschaffen in de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis en de onderliggende oorzaken en gevolgen. Daarnaast richt het zich ook op de ontwikkeling van duurzame innovaties en oplossingen. Tot slot wil het studenten in staat stellen zich actief in te zetten voor het creëren van een rechtvaardige, duurzame samenleving.

Eis 1: Klimaateducatie moet beschikbaar zijn voor iedereen, ongeacht etniciteit, leeftijd, geslacht en sociale status en moet op elk onderwijsniveau worden aangeboden.

De huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis kent geen grenzen, treft huidige en toekomstige generaties, en de bestrijding ervan vereist wereldwijde samenwerking. Alleen door iedereen toegang te geven tot klimaateducatie zullen landen in staat zijn om een gemeenschappelijk begrip van de crisis te delen en effectieve, duurzame wereldwijde oplossingen te implementeren.

Eis 2: Klimaateducatie moet worden geïntegreerd in de kern van elk leerplan en dus worden onderwezen in elk vak en discipline. Leerlingen moeten leren over de wetenschappelijke, sociale en ethische aspecten van de klimaatcrisis.

De huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis is een wetenschappelijk, sociaal en ethisch probleem met vele facetten en de bestrijding ervan vereist een holistisch inzicht in de oorzaken en gevolgen ervan. Studenten moeten in staat worden gesteld verbanden te leggen tussen de verschillende facetten van de crisis en kritisch leren denken door middel van boeiend, studentgericht onderwijs in alle vakken.

Eis 3: Onderwijsinstellingen moeten de middelen en steun bieden om studenten en docenten te helpen omgaan met klimaatangst en psychische problemen.

Door klimaatangst en geestelijke gezondheidsproblemen lopen mensen het risico om minder goed te kunnen studeren of werken, wat een negatieve invloed heeft op hun levenskwaliteit,  en bovendien aanzienlijke kosten voor de samenleving met zich meebrengt. Het bevorderen van de geestelijke gezondheid van studenten en leerkrachten is essentieel om hun welzijn en vermogen om bij te dragen aan de samenleving te waarborgen.

Eis 4: Alle leerkrachten moeten worden opgeleid in klimaateducatie en moeten lesprogramma’s en lesmateriaal krijgen.

Zonder effectieve, goed opgeleide leerkrachten, zullen leerlingen slecht voorbereid zijn om actief bij te dragen aan de samenleving en om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Leerkrachten moeten de kennis en instrumenten krijgen die nodig zijn om klimaateducatie te integreren in hun vakken en disciplines. Dit kan gebeuren in het kader van verplichte lerarenopleidingen en hun professionele ontwikkeling.

Eis 5: Onderwijsinstellingen moeten leerlingen aanzetten tot actief burgerschap via het ontwikkelen van verantwoordelijkheid voor natuur en samenleving.

In deze tijd van ongekende ecologische en sociale crisissen is het van vitaal belang dat studenten van jongs af aan betrokken worden bij maatschappelijke vraagstukken en een diep respect en verantwoordelijkheid ontwikkelen voor de natuur en een rechtvaardige samenleving. Zoals we hebben gezien bij de Covid-19-pandemie, heeft een veronachtzaming voor anderen duizenden levens en miljoenen euro’s gekost. Scholen spelen een belangrijke rol bij de vorming van de waarden en levensstijl van hun leerlingen en dus van de hele samenleving. De invoering van klimaateducatie is van cruciaal belang om te zorgen voor de maatschappelijke verandering die nodig is om de klimaatnoodsituatie te bestrijden.

Eis 6: Onderwijsinstellingen moeten zelf het voorbeeld geven en dus duurzaam en innovatief zijn, daarom moeten alle scholen in 2030 NET0 zijn en moeten alle nieuw gebouwde scholen emissievrij zijn.

Als onderwijsinstellingen aan de basis liggen van kennis en vaardigheden met betrekking tot de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis, dan volgt hieruit dat zij het goede voorbeeld moeten geven en een drijvende kracht moeten zijn achter de innovatie in deze strijd. Door bij de bouw van nieuwe onderwijsgebouwen duurzaamheid vanaf begin mee op te nemen, kunnen aanzienlijke toekomstige kosten worden vermeden naarmate de samenleving zich steeds meer aan de crisis moet aanpassen.

 

Contactpersoon:

Simon Sterck, Belgisch vertegenwoordiger Fridays for Future Climate Education – simon.lj.sterck@gmail.com

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!