Foto: Extinction Rebellion Belgium
Extinction Rebellion Belgium

XR Europe eist van de EU en regeringen dat ze #BailoutThePlanet

maandag 6 juli 2020 16:27
Spread the love

Als onderdeel van de gedecentraliseerde #BailoutThePlanet actie-golf van Extinction Rebellion Europe (29 juni – 3 juli) hebben 40 fietsende activisten de EU-wijk rond gefietst, en zich voor het Europees Parlement (neutrale zone in Brussel) verzameld en groene biologisch afbreekbare kleurstof uitgegoten. Het Europees Parlement is gekozen als het symbolische doelwit voor deze specifieke actie, aangezien het het enige Europese institutionele orgaan is dat rechtstreeks door het EU-volk is gestemd, voor het EU-volk. Te midden van een sanitaire crisis en een ecologische ineenstorting, begaan door een suïcidaal systeem en een vervreemde politieke klasse, hebben in heel Europa duizenden activisten zich georganiseerd om hun oppositie te uiten over het herstarten van de economie ten koste van planetaire ecosystemen en mensenlevens.

TO GREENWASHING WE SAY NO – Extinction Rebellion Europe

//FR//dessous //NL//hieronderThis week is Extinction Rebellion Europe’s decentralised action wave. We are gathered here in front of the premises of the European Parliament, as it is the only European Institutional body directly voted by the EU people, for the EU people. Across Europe, in the midst of a sanitary crisis and ecological collapse, perpetrated by a suicidal system and an alienated political class, thousands of activists have organized to express their opposition regarding the restart of the economy at the expense of planetary ecosystems and human lives. We are sick of the political green washing! We are using civil disobedience as a tool to make our voices heard. Politicians all across Europe and the public need to understand that running our economy as before COVID-19 is going to further exacerbate the ecological crisis. We've seen enough. Massive bailouts for polluting industries show that EU institutions and governments will remain on the same destructive path as before! Even now, they aim to maintain economic growth at the same rate. Rather than industries, the planet itself is in need of a bailout this time.Contrary to its green promises, the EU Green Deal is terribly missing the point. The crisis will not be halted by green capitalism, or so-called green-growth. As a proposed new economic growth strategy, it will only make the ongoing ecological breakdown as well as social and global injustices worse. Our current growth model always means extraction, exploitation and oppression. Green or not – it doesn’t make a difference. We are heading toward a series of frightening cliffs, hence why a total change of path is needed. The action coalition demands that EU institutions and governments make the ecological crisis top priority and change course towards bolder objectives. These objectives must STOP aiming for economic growth, and allow for legally-binding EU-wide citizen assemblies to collectively decide on a rapid but gradual ecological transition. This insanity needs to end NOW!This is a first action wave to warn the EU Institutions. XR Europe organizers are committed to pressure EU institutions towards the ecological transition that is needed. Only by a collective reflection about which activities societies and citizens in Europe deem as essential, can a desirable future be built together. As Extinction Rebellion, we are an international player within the ecological justice movement using non-violent civil disobedience to push for change. As Extinction Rebellion Europe we will address the EU institutions, demanding for a serious consideration of the issues at stake, and the creation of EU-wide Citizens' Assemblies, mandated to chart the path towards more democratic societies, respectful of global ecological boundaries.WE WILL NOT BE STOPPED!EXTINCTION? REBELLION!!TO GREENWASHING WE SAY NO, SO GREEN GROWTH OFF YOU GO! TO GREENWASHING WE SAY NO, SO GREEN GROWTH OFF YOU GO! TO GREENWASHING WE SAY NO, SO GREEN GROWTH OFF YOU GO!//FR//Bruxelles, le 1er juillet, 18h30. Dans le cadre de la vague d'action décentralisée #BailoutThePlanet de Extinction Rebellion Europe (29 juin – 3 juillet), 40 activistes à vélo ont fait le tour du quartier européen et se sont rassemblés devant le Parlement européen (zone neutre à Bruxelles), et ont versé du colorant vert biodégradable. Le Parlement européen a été choisi comme cible symbolique de cette action spécifique, car il est le seul organe institutionnel européen voté directement par le peuple de l'UE, pour le peuple de l'UE. Au milieu d'une crise sanitaire et d'un effondrement écologique, perpétrés par un système suicidaire et une classe politique aliénée, à travers l'Europe, des milliers de militants se sont organisés pour exprimer leur opposition à la relance de l'économie au détriment des écosystèmes planétaires et des vies humaines.//NL//Deze week is Extinction Rebellion Europe 's decentrale actiegolf."We zijn hier bijeen voor het gebouw van het Europees Parlement, aangezien dit het enige Europese institutionele orgaan is dat rechtstreeks door de EU-bevolking wordt gestemd, voor de EU-bevolking. In heel Europa, te midden van een sanitaire crisis en een ecologische ineenstorting, gepleegd door een suïcidaal systeem en een vervreemde politieke klasse, hebben duizenden activisten zich georganiseerd om hun verzet te uiten tegen de herstart van de economie ten koste van de ecosystemen van de planeet en de mensenlevens. We zijn ziek van de politieke 'green washing'!We gebruiken burgerlijke ongehoorzaamheid als middel om onze stem te laten horen. Politici in heel Europa en het publiek moeten begrijpen dat het runnen van onze economie zoals voor COVID-19 de ecologische crisis nog verder zal verergeren. We hebben genoeg gezien. Massale reddingsoperaties voor vervuilende industrieën tonen aan dat de EU-instellingen en -regeringen op hetzelfde destructieve pad zullen blijven als voorheen! Zelfs nu nog willen ze de economische groei in hetzelfde tempo handhaven. In plaats van industrieën, heeft de planeet zelf deze keer een reddingsoperatie nodig.In tegenstelling tot de groene beloften die de EU heeft gedaan, mist de Green Deal van de EU het punt. De crisis zal niet worden gestopt door het groene kapitalisme, of door de zogenaamde groene groei. Als voorgestelde nieuwe economische groeistrategie zal het de voortdurende ecologische afbraak en de sociale en wereldwijde onrechtvaardigheden alleen maar verergeren. Ons huidige groeimodel betekent altijd extractie, uitbuiting en onderdrukking. Groen of niet – het maakt geen verschil. We stevenen af op een reeks angstaanjagende kliffen, vandaar dat een totale koerswijziging nodig is. De actiecoalitie eist dat de EU-instellingen en -regeringen de ecologische crisis tot topprioriteit maken en een andere koers gaan varen in de richting van gedurfde doelstellingen. Deze doelstellingen moeten STOP gericht zijn op economische groei, en moeten het mogelijk maken dat EU-brede burgervergaderingen gezamenlijk besluiten nemen over een snelle maar geleidelijke ecologische transitie. Aan deze waanzin moet NU een einde komen!Dit is een eerste actiegolf om de EU-instellingen te waarschuwen. De organisatoren van XR Europe zetten zich in om de EU-instellingen onder druk te zetten voor de noodzakelijke ecologische transitie. Alleen door een collectieve reflectie over welke activiteiten de samenlevingen en burgers in Europa als essentieel beschouwen, kan er samen aan een wenselijke toekomst worden gebouwd.Als Extinction Rebellion zijn we een internationale speler binnen de ecologische rechtvaardigheidsbeweging die geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt om aan te dringen op verandering. Als Extinction Rebellion Europe zullen we ons richten tot de EU-instellingen en eisen dat er serieus wordt nagedacht over de kwesties die op het spel staan, en dat er EU-brede burgervergaderingen worden opgericht, die het pad moeten uitstippelen naar meer democratische samenlevingen, met respect voor de wereldwijde ecologische grenzen.

Geplaatst door Extinction Rebellion Belgium op Woensdag 1 juli 2020

EU-klimaatbeleid: een rampzalige koers

Activisten gebruiken burgerlijke ongehoorzaamheid als middel om hun stem te laten horen. Politici in heel Europa en het publiek moeten begrijpen dat het runnen van onze economie zoals voor COVID-19 de ecologische crisis verder zal verergeren. We hebben genoeg gezien. Enorme reddingsoperaties voor vervuilende industrieën laten zien dat de EU-instellingen en regeringen op dezelfde destructieve weg zullen blijven als voorheen! Zelfs nu streven ze ernaar om de economische groei in hetzelfde tempo te behouden. In plaats van industrieën, zeggen activisten, heeft de planeet zelf deze keer nood aan een reddingsplan.

De Green Deal kan ons niet redden

In tegenstelling tot haar groene beloftes, de Green Deal van de EU “slaat de bal verschrikkelijk mis”’, zegt een activist van Extinction Rebellion. “De crisis wordt niet gestopt door het groene kapitalisme of de zogenaamde green growth. Als voorgestelde nieuwe strategie voor economische groei zal het de voortdurende ecologische afbraak en de sociale en mondiale onrechtvaardigheden alleen maar verergeren. Ons huidige groeimodel betekent altijd winning, exploitatie en onderdrukking. Groen of niet – het maakt geen verschil.

We zijn op weg naar een reeks angstaanjagende kliffen, daarom is een totale verandering van pad nodig. “De actiecoalitie eist van de EU-instellingen en regeringen dat zij de ecologische crisis de hoogste prioriteit geven en van koers veranderen naar krachtigere doelstellingen. Deze doelstellingen moeten stoppen met het streven naar economische groei, en wettelijk bindende EU-brede burgerraden mogelijk maken om gezamenlijk te beslissen over een snelle maar geleidelijke ecologische transitie. Deze waanzin moet ophouden!

Op naar een nieuw systeem

XR Europe zet zich in om EU-instellingen onder druk te zetten in de richting van de noodzakelijke ecologische transitie. “Alleen door een collectieve reflectie over welke activiteiten maatschappijen en burgers in Europa als essentieel beschouwen, kan samen een wenselijke toekomst worden opgebouwd”, luidt de oproep tot actie van de coalitie.

Extinction Rebellion is een internationale speler binnen de ecologische rechtvaardigheidsbeweging die geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt om aan te dringen op verandering. XR Europe is een nieuw opgerichte tak die zich vooral bezighoudt met de rol van Europa bij vernietiging en exploitatie van het milieu. We richten ons met name op EU-instellingen; onze derde eis is de oprichting van EU-brede burgerraden die het mandaat moeten krijgen om de weg in kaart te brengen naar meer democratische samenlevingen die de ecologische grenzen respecteren.

 

Links en bronnen:

Extinction Rebellion Europe’s social media accounts:

https://www.facebook.com/XREurope

https://twitter.com/XREurope

https://www.instagram.com/xreurope/ [Local Extinction Rebellion group’s website/social media account]

Extinction Rebellion’s global website:https://rebellion.global

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!