Man met boodschappentas.
Bron: Pixabay
Opinie - Samenlevingsopbouw Brussel

Brusselse beleidsmakers, neem crisismaatregelen voor mensen die het nu extra moeilijk hebben

“In het belang van de gezondheid van de hele Brusselse bevolking roepen Samenlevingsopbouw Brussel, de verenigingen van het Brussels Platform Armoede en CAW Brussel de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort en de voltallige Brusselse Regering op om dringend crisismaatregelen te nemen voor thuislozen, mensen zonder wettig verblijf en andere mensen in armoede.

maandag 23 maart 2020 13:03
Spread the love

Hoe ga ik al die weken mijn kinderen te eten kunnen geven?”, vertrouwde een bezorgde moeder ons toe. Door de coronacrisis kan ze nergens meer terecht voor een voedselpakket. “En het ergste”, zegt ze, “is dat niemand zich om ons zal bekommeren als het fout loopt. Ik ben bang dat er iets met mijn kinderen zal gebeuren.”

Samenlevingsopbouw Brussel, de verenigingen van het Brussels Platform Armoede en CAW Brussel staan in nauw contact met groepen mensen die het moeilijk hebben om te leven of te overleven. Veel van die mensen komen door de coronacrisis in extra moeilijke situaties terecht. Overheden roepen burgers terecht op om thuis te blijven en met zo weinig mogelijk mensen in contact te komen. Maar het gevolg is dat die mensen alleen achterblijven en geen levensnoodzakelijke hulp meer krijgen. Zonder een stabiele omgeving, mogelijkheden om grondig de handen te wassen en medische zorg, zijn ze ook erg kwetsbaar voor het virus.

Onze overheden doen al veel, maar voor mensen in een kwetsbare positie moet er dringend meer gebeuren. Daarom en in het belang van de gezondheid van de hele Brusselse bevolking, roepen we de Brussels Minister-President Rudi Vervoort en de voltallige Brusselse Regering op om rekening te houden met volgende aanbevelingen.

Lokale verdeelpunten voor voedselhulp

In Brussel hebben honderden mensen voedselhulp nodig om te kunnen overleven. Dat is mensonwaardig en moet veranderen, maar het is vandaag wel de realiteit. Veel verdeelpunten moeten noodgedwongen de deuren sluiten. Of door hamstergedrag zijn er geen voedseloverschotten meer, waarmee pakketten gewoonlijk worden samengesteld. Daardoor dreigen mensen honger te lijden. Het gaat om mensen met een leefloon of ander vervangingsinkomen, mensen zonder wettig verblijf, asielzoekers die niet meer worden opgevangen door Fedasil, Roma, …

We roepen de bevoegde overheden daarom op om het voortouw te nemen in de organisatie van lokale verdeelpunten voor voedselhulp. Het Brussels Gewest kan daarvoor onder meer beroep doen op het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), dat wordt beheerd door de POD Maatschappelijke Integratie.

Opvang voor alle daklozen in publieke gebouwen

Onze grootste zorg gaat uit naar de vele mensen die momenteel nog steeds op straat moeten leven. Dat ondanks de richtlijnen om zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens de coronacrisis.

Volgens de thuislozentelling zijn er meer dan 4.000 thuislozen in het Brussels Gewest, terwijl de huidige capaciteit van de winteropvang bij Samusocial nog geen 1.100 personen betreft. De beschikbare plaatsen in de reguliere daklozenopvang zijn ondertussen nog verminderd, enerzijds hebben ze door de regels van ‘social distancing’ het aantal plaatsen en onthaalde personen moeten verminderen, en anderzijds zijn er intussen ook personeelsleden ziek geworden. Er kunnen dus nu al minder mensen in de daklozenopvang terecht dan voordien. Bovendien sluit de winteropvang in principe op 31 maart, waardoor er nog meer mensen op straat komen.

Inmiddels heeft het Brussels Gewest de inspanning gedaan om voor transmigranten ook dagopvang te voorzien in Porte d’Ulysse en bijkomende plaatsen te voorzien in een Brussels hotel. We juichen dit absoluut toe, maar dit zal niet volstaan.

We roepen de bevoegde overheden op om onmiddellijk publieke gebouwen, zoals sporthallen, open te stellen voor de opvang van alle daklozen, rekening houdend met de richtlijnen voor ´social distancing´. Wanneer andere opvangstructuren verzadigd zijn, kunnen mensen worden ondergebracht in hotels. We pleiten er ook voor om de winteropvang te laten doorlopen na 31 maart.

Laagdrempelige medische posten

Heel wat mensen in het Brussels Gewest hebben amper toegang tot medische zorg. Denk aan daklozen en mensen zonder wettig verblijf. Daar komen momenteel ook nog de asielzoekers bij die niet meer worden opgevangen in het netwerk van Fedasil. Heel wat mensen in deze situaties signaleren ons dat ze angst hebben om ziek te worden en vervolgens nergens terecht te kunnen.

Om medische zorg te garanderen voor mensen in een kwetsbare positie, roepen we de bevoegde overheden op om lokale en laagdrempelige medische posten in te richten. Dringende medische hulp is op dit moment van cruciaal belang. Er moet voor gezorgd worden dat de toekenning van medische kaarten door de OCMW’s vlot verder kan lopen.

Toegankelijkheid OCMW’s

OCMW’s zijn de belangrijkste schakel in het garanderen van sociale rechten en moeten absoluut toegankelijk blijven in deze periode. We merken dat niet alle OCMW’s toegankelijk blijven voor mensen zonder computer of met een  beperkte kennis van de landstalen. ook het niet tijdig afleveren van administratieve documenten door de gemeenten kan verregaande gevolgen hebben voor wie zich al in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevindt. We vragen dat de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn coördinerende rol opneemt en zo een homogene dienstverlening van de 19 OCMW’s garandeert in deze crisis.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!