Bron: Bas Meijer, Wikimedia / CC BY-SA 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - ACV-Transcom, ACOD-Spoor

ACV-Transcom en ACOD-Spoor: “Directie brengt stiptheid, veiligheid, dienstverlening en voortbestaan NMBS in gevaar”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront verwerpt het protocol van sociaal akkoord van de directie van de Spoorwegen en legt nogmaals zijn eisen op tafel. 

donderdag 21 november 2019 16:05
Spread the love

De instanties van ACV-Transcom Spoor en van ACOD-Spoor zijn respectievelijk op 14 en 20 november bijeengekomen. De militanten hebben het protocol van de directie afgewezen en vragen dat hun eisen eindelijk gehoor krijgen. De vragen van de directie brengen de veiligheid, de stiptheid, de dienstverlening en het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang, aldus de betrokken personeelsleden.

Veiligheid

Jean-Pol, verkeersleider: ‘Een seinhuis is te vergelijken met een controletoren op een luchthaven. Als personeelslid belast met het spoorwegverkeer moet ik tijdens mijn 8 uur durende shiften 7 schermen in het oog houden. De directie wil mij nu 12 uur per dag doen werken! Ik weiger dit ten stelligste. Mijn aansprakelijkheid voor de veiligheid van duizenden reizigers en van de spoormensen die zich dagelijks in mijn zone verplaatsen, staat immers
op het spel.’

Stiptheid

Piet is treinbestuurder, Aïcha is treinbegeleidster. Thans hebben ze bij het begin van hun prestatie 10 minuten tijd in hun depot om de wijzigingen aan de reglementeringen, de werken aan de spoorlijnen waar ze trager moeten rijden, waar de perronlengte beperkt is, enz … Morgen zou volgens het voorstel van de directie die onmisbare tijd om ieders veiligheid te waarborgen, worden afgeschaft en zou het personeel onmiddellijk het werk moeten aanvatten op de trein en niet meer in het depot. Het zou ook kunnen dat de stiptheid van de vertrektijden van de treinen hierdoor onder druk komt te staan

Dienstverlening

Op 1 januari 2016, datum van het vorig protocol van sociaal akkoord, waren er 33.697 personeelsleden in dienst bij de Belgische Spoorwegen. Vandaag kondigt de directie aan dat dit aantal tegen 31 december 2019 zal worden herleid tot 30.783, m.a.w. een verlies van om en bij de 3.000 banen (2.914 op de kop). Deze personeelsinkrimping, met daarbovenop een vermindering van de financiële middelen met 20%, maakt dat de reizigers en het spoorwegpersoneel niet verwonderd zijn over de daling van de kwaliteit (en de kwantiteit) van de dienstverlening op het vlak van stiptheid, bemanning van de loketten, in de stations, enz …! Nochtans … zijn ze allen voorstander van een kwaliteitsvolle en een voor iedereen en overal toegankelijke dienstverlening door het spoor!

Personeelsbinding

Door de massale afvloeiingen van gekwalificeerd personeel valt ook de vakkennis weg. De grote uitdaging bestaat er ook in om de knowhow, die voor de goede werking onontbeerlijk is in elk industrieel bedrijf waar de veiligheid voorop staat, over te brengen! De technici in de werkplaatsen zijn pisnijdig. Alessandro verwoordt de woede als volgt: ‘De directie wil onze chefs rechtstreeks extern werven; hierdoor worden al onze promotiekansen beknot en dit staat haaks op de beloften die ons werden gedaan bij onze indiensttreding!’.

Engagement

Moderne bedrijven hechten veel belang aan het ‘engagement’ van hun personeel; dit betekent dat ze niet alleen een aantrekkelijke werkgever willen zijn die de beste werkkrachten aanwerft maar ook dat ze het door hen opgeleide personeel aan zich binden. Welnu, het tegenovergestelde doet zich voor. De aanwerving is zwaar en de vrijwillige ontslagen nemen toe, hetgeen een heel nieuw fenomeen is. Naar zeggen van de directie is de eerste oorzaak te vinden in het onevenwicht tussen privé en werk. Ondanks een aantrekkelijk arbeidstijdstelsel van 36 uur werken de personeelsleden bij het spoor immers heel wat meer uren die ze niet meer kunnen opnemen wegens personeelsgebrek!

Toppunt is dat de directie die overuren niet door bijkomende wervingen wil verminderen maar wel integendeel de arbeidstijd wil verhogen tot 38 uur voor de personen die in dienst treden, en dit voor hetzelfde loon!

Wij kunnen geenszins akkoord gaan met het afschaffen van zo’n aantrekkelijk criterium. Sinds 8 maanden heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront het sociaal overleg alle kansen geboden. Wij geven de directie een week tijd om tegemoet te komen aan 4 eisen:

  • Een loonsverhoging van 1,1% zoals bepaald in het IPA dat ook van toepassing is op
    de werknemers van de autonome overheidsbedrijven.
  • Statutaire wervingen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
  • Het behoud van de 36-urenweek voor al het huidig en toekomstig personeel.
  • Dezelfde loonvoorwaarden voor het contractueel personeel als voor het statutair
    personeel op basis van de loonschalen en niet “prestatie gerelateerd” zoals de directie
    voorstelt.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal nadien vergaderen om zich uit te spreken over het antwoord van de directie en te beslissen over de te nemen reactie.

Het woord is aan de directie!

 

Bron foto: Bas Meijer, Wikimedia / CC BY-SA 2.0

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!