Toeristische bedrijven en de illegale Israelische nederzettingen/Brief aan ANVR

Toeristische bedrijven en de illegale Israelische nederzettingen/Brief aan ANVR

dinsdag 14 mei 2019 00:23
Spread the love

TOERISTISCHE BEDRIJVEN EN DE ILLEGALE ISRAELISCHENEDERZETTINGEN/BRIEF AAN ANVR

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/toeristische-bedrijven-en-de-illegale-israelische-nederzettingen-brief-aan-anvr/  

AANANVR [Algemene Vereniging van Reisbureaus]HET BESTUUR
Onderwerp:Uw toezegging tot het maken van onderscheidtussen reizen in Israel en de Bezette Palestijnse Gebieden.Uw inzet ten aanzien van de ontmaskering enbestrijding van reizen naar de illegale Israelischenederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Geacht Bestuur,
De zomer staat er weer aan te komen.
Dus:
Het juiste moment om een onderwerp aan te kaarten, datdirect samenhangt met een groot onrecht, namelijk de financiele betrokkenheidvan bepaalde reisbureaus bij de in bezet Palestijns gebied gelegenIsraelische nederzettingen, die, zoals u weet [of althans hoort te weten]illegaal zijn volgens het Internationaal Recht. [1]
Daarnaast is het van het grootste belang, dat de bij uw organisatie aangeslotenreisbureaus bij de aanbieding van hun reizen naar Israel/Palestina eenduidelijk onderscheid maken tussen reizen naar Israel zelf of die naarde Bezette Palestijnse Gebieden.Heel vaak ook is het een gecombineerde reis, vooralals de Heilige Plaatsen bezocht worden, zoals Bethlehem, Geboorteplaatsvan Jezus Christus, dat gelegen is in de West Bank, Bezet Palestijns Gebied.
Het probleem is, dat reisbureaus dat onderscheid vaak niet maken,waardoor zij aan de bezoekende toeristen misleidende informatie geven enhet niet duidelijk is, wanneer dezen in feite niet in Israel, maarin de bezette Palestijnse gebieden reizen.Daardoor krijgen toeristen/bezoekers niet de keuze, wellicht af tezien van een dergelijk bezoek, omdat deze nu al 52 jaar durende Israelischebezetting, compleet met [bij een bezetting horende] onderdrukkingen [oorlogs] misdaden [2], strijdig is met het InternationaalRecht [zie VN Veiligheidsraadsresolutie 242!] [3]
UW TOEZEGGING 
Ik schrijf u deze brief niet alleen om dit onrecht aan te kaarten, maarom u te herinneren aan uw toezegging aan de heer J.  Wijenberg, oud-ambassadeur en bevlogen verdediger van de naleving van het InternationaalRecht inzake het Israelisch-Palestijnse conflict, die uw toenmalige voorzitter, de heer S. van der Heijden, op 4 december 2012, over deze kwestie heeft aangeschreven.
Ik citeer uit zijn brief:”Via het officiële orgaan, GoIsrael, wordt de indruk gewekt dat vakantiegangers Israël bereizen, terwijl zij in feite deels de staat Palestina bezoeken. GoIsrael verwijst naar ca. 25 Nederlandse reisorganisaties voor het maken van boekingen. Een steekproef heeft uitgewezen dat een aantal, wellicht de overgrote meerderheid, de Israëlische misleiding overneemt. In ieder geval maken de volgende reisorganisaties zich aan misleiding schuldig: Arke, Corendon, Fox, Drie Tour Reizen, Beter Uit.”………..”De ANRV is een belangrijk ijkpunt voor vakantiegangers. Het logo staat borg betrouwbaarheid en biedt vertrouwen voor de klanten van uw leden. In dat licht vraag ik u erop toe te zien dat uw leden de valse Israëlische informatie niet overnemen dan wel onmiddellijk verwijderen. Hun reisinformatie dient nauwkeurig aan te geven wanneer de klanten zich in Israël zullen bevinden en wanneer in Palestina. De kaarten dienen de grenzen tussen beide landen nauwkeurig aan te geven.”
Naar aanleiding van de brief van de heer Wijenberg heeft uw organisatie, bij monde van uw directeur, de heer F. Oostdam, aan de heer Wijenberg de toezegging gedaan, uw leden op hetdoor hem geagendeerde punt te wijzen, waarmee u dus zijnstandpunt tot het maken van onderscheid in de reizen naarIsrael en/of de Bezette Palestijnse Gebieden hebt overgenomen.
Zie de correspondentie tussen de heer Wijenberg en uw organisatiedirect onder P/S [dus voor het notenapparaat], met de toestemmingvan de heer Wijenberg hier vermeld.
Niet alleen de heer Wijenberg heeft dit onrecht fel aan de kaak gesteld:Ook Amnesty International heeft hieraan aandacht besteed in haar rapport”DESTINATION, OCCUPATION” [4], dat met name de promoting van deillegale Israelische nederzettingen door Airbnb, Booking.com, Expediaen TripAdvisor aanklaagt, maar ook verwijst naar het ontbrekenvan onderscheid tussen reizen naar Israel en de Bezette Palestijnse Gebieden.
Ik citeer uit het rapport van Amnesty”” “Every visitor to the land of Israel should definitely come visit this site. It can give you a better perspective of Israel. Fun place!” TripAdvisor review of archaeological site at Susya settlement.EN” “Experience the tranquillity of the desert and get a taste of warm Israeli hospitality.” Airbnb listing in Kfar Adumim settlement. [5]
Ik dring er dus met klem bij u op aan, nogmaals bij uw lid-reisbureaus met klem duidelijk te maken, een helder onderscheid te maken tussen reisonderdelenin Israel of in de Bezette Palestijnse Gebieden.
Ik citeer een deel van uw ANVR Nieuws, naar aanleiding van hetschrijven van de heer Wijenberg:”Reisinformatie m.b.t. Israël en Palestina

Wij willen hierbij ANVR-leden die reizen naar Israël en Palestina organiseren en/of aanbieden  wijzen op  het belang van correcte en objectieve reisinformatie in hun diverse uitingen.

Wij adviseren U daarin duidelijk aan te geven welke onderdelen van de reis zich afspelen in Israël en welke in Palestina.

Het gaat dan om het nauwkeurig volgen van de internationaal erkende grenzen op kaarten en in de beschrijvingen.”

Ik verwacht, dat u uw toezegging, aan de heer

Wijenberg gedaan, niet alleen nakomt door een ANVR  Nieuws

circulaire, maar actief zware pressie gaat uitoefenen op reisbureaus,

dat onderscheid ook daadwerkelijk te maken.

NOG ERGER:

REISBESTEMMINGEN NAAR DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN

Maar ik ga nog een stap verder en wel naar toeristische

bedrijven, die openlijk zaken doen met de Israelische

nederzettingen!

Want een [gecombineerde] reis naar Israel en de Bezette Palestijnse

Gebieden is een ding en naar mijn mening al onaanvaardbaar, zolang

de Israelische Bezetting niet wordt beeindigd.

Maar het toppunt is, het aanbieden, door toeristische bedrijven,  van hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en wat dies meer zij, in de illegale Israelische nederzettingen! [6]

Daaraan hebben zich onder andere schuldig gemaakt

Booking.com, Trip Advisor

en Expedia [Airbnb heeft zich inmiddels gedeeltelijk teruggetrokken] [7] 

Terecht heeft Amnesty dat fel aangekaart in het reeds eerder

door mij genoemde rapport [8], maar Amnesty niet alleen!

Ook ik heb deze praktijken aan de kaak gesteld

in een mail aan Booking.com, dd 14 februari 2019.

Zie mijn mail onder het notenapparaat.

Overigens nooit een reactie ontvangen, wat ik hoogst onwellevend vind, maar dat daargelaten.

Zaken doen met nederzettingen, die illegaal zijn volgens het

Internationaal Recht en die ontstaan zijn door platte landdiefstal,

waarbij vele kolonisten [bewoners van de nederzettingen]

zich schuldig maken aan virulent geweld jegens de bezette

Palestijnse burgerbevolking [9], dat zijn maffia praktijken.

Verdienen aan de ellende van de bezette Palestijnse burgerbevolking,

waarbij ook  sprake is van etnische zuiveringen van de

Bedoeienenbevolking [10], is medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden

en het vergaren van bloedgeld!

Daaraan moet een einde komen.

PER DIRECT!

FOR GOOD!

EPILOOG

Het is duidelijk, Geacht Bestuur van de ANVR, dat er heel

wat mis is in de reisbranche, wat mensenrechten in het

Israelisch-Palestijns conflict betreft, waarbij een aantal van

uw leden niet alleen een loopje neemt met het Internationaal

Recht, maar bovendien moreel en financieel medeplichtig

is geworden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen

de menselijkheid.

Misdaden tegen de menselijkheid, ja!

Want wanneer toeristische bedrijven hotels, bed and breakfasts

en andere toeristische attracties hebben in de illegale Israelische

nederzettingen, tot stand gekomen door landdiefstal, in

bezet Palestijns gebied, in stand gehouden door terreur tegen

de bezette Palestijnse bevolking en etnische zuiveringen

van de Bedoeienenbevolking, is hier sprake van

misdaden tegen de menselijkheid [dat zijn etnische

zuiveringen volgens het Internationaal Recht] [11]

U raakt besmet, Bestuur van de ANVR, als u niet nu resoluut

optreedt en de toeristische bedrijven, die verdienen aan de

illegale nederzettingen, hetzij dwingt, ermee te stoppen, hetzij

royeert!

Ook dient u stante pede [Latijn/Op staande voet] uw aan de

heer Wijenberg gedane toezegging na te komen, erop te zullen toezien,

dat uw leden/toeristische bedrijven bij hun reisaanbod naar de

toeristen toe het onderscheid tussen Israel en de Bezette Palestijnse

Gebieden, ook daadwerkelijk maken.

Denk aan het Internationaal Recht!

Denk aan Amnesty International, die bedrijven, die zaken doen

met de illegale nederzettingen fel veroordeelt! [12]

Doet u dit niet, dan hebt  u, Geacht Bestuur, bloed

aan uw handen en dat zal consequenties hebben, moreel en 

internationaal-rechtelijk.

Ik reken er echter op, dat u uw morele plicht zult doen en

het Internationaal Recht zal naleven.

Amnesty International, ik, de heer Wijenberg en vele

andere human rights warriors rekenen op u!

Doe uw best!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

P/S

CORRESPONDENTIE TUSSEN DE HEER J WIJENBERG EN

DE ANVR

BRIEF HEER WIJENBERG AAN ANVR

drs J.J. Wijenberg

 ‘s-Gravenhage                 

 

                                                                                              de heer S. van der Heijden

                                                                                              Voorzitter

                                                                                              ANRV

                                                                                              Postbus 543

                                                                                              3740 AM  Baarn

onderwerp      misleidende reisinformatie

                                                                                              Den Haag, 4 december 2012

Geachte heer Van der Heijden,

Voor de goede merk  ik allereerst op, dat ik u niet schrijf als consument. Deze brief is bedoeld om u attent te maken op misleidende reisinformatie door het Israëlische ministerie van Toerisme met gevolgen voor de klanten van uw leden.

Via het officiële orgaan, GoIsrael, wordt de indruk gewekt dat vakantiegangers Israël bereizen, terwijl zij in feite deels de staat Palestina bezoeken. GoIsrael verwijst naar ca. 25 Nederlandse reisorganisaties voor het maken van boekingen. Een steekproef heeft uitgewezen dat een aantal, wellicht de overgrote meerderheid, de Israëlische misleiding overneemt. In ieder geval maken de volgende reisorganisaties zich aan misleiding schuldig: Arke, Corendon, Fox, Drie Tour Reizen, Beter Uit.

Ik heb de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op deze misleiding gewezen en gevraagd daar, ook op Europees niveau, een eind aan te maken. De Hoofddirecteur van de ANWB vroeg ik om zijn leden hier tegen in bescherming te nemen. [Zie bijgevoegde correspondentie]

De ANRV is een belangrijk ijkpunt voor vakantiegangers. Het logo staat borg betrouwbaarheid en biedt vertrouwen voor de klanten van uw leden. In dat licht vraag ik u erop toe te zien dat uw leden de valse Israëlische informatie niet overnemen dan wel onmiddellijk verwijderen. Hun reisinformatie dient nauwkeurig aan te geven wanneer de klanten zich in Israël zullen bevinden en wanneer in Palestina. De kaarten dienen de grenzen tussen beide landen nauwkeurig aan te geven.

De Israëlische autoriteiten zullen hen dat niet in dank afnemen. Zij zullen echter moeten wennen aan hetgeen het internationaal recht voorschrijft.

Met veel belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

                                                                                                          Met vriendelijke groeten,

                                                                                                          Jan Wijenberg

                                                                                                          Oud-ambassadeur          

REACTIE ANVR OP DE HEER WIJENBERG

Geachte heer Wijenberg,

Uw brief van 4 december 2012 is in het ANVR-bestuur besproken.

Besloten is dat de ANVR haar leden in een ANVR-Nieuws op het door u geconstateerde punt zal wijzen.

Wij sturen het bericht dat wij vandaag aan de leden verzenden voor de goede orde mee.

Wij vertrouwen erop  hiermee uw brief afdoende te hebben beantwoord.

———————————————————————————————————————-

ANVR-Nieuws

Reisinformatie m.b.t. Israël en Palestina

Wij willen hierbij ANVR-leden die reizen naar Israël en Palestina organiseren en/of aanbieden  wijzen op  het belang van correcte en objectieve reisinformatie in hun diverse uitingen.

Wij adviseren U daarin duidelijk aan te geven welke onderdelen van de reis zich afspelen in Israël en welke in Palestina.

Het gaat dan om het nauwkeurig volgen van de internationaal erkende grenzen op kaarten en in de beschrijvingen.

Gelet op de gevoeligheid van beide bestemmingen op dit vlak is het voor ANVR-leden als toonaangevende reisaanbieders  zaak om zoveel als mogelijk juiste en correcte reisinformatie via de diverse distributiekanalen (brochure, website, advertentie) aan hun (potentiële) reizigers te verschaffen.

———————————————————————————————————————-

Met vriendelijke groet,

Frank Oostdam

Directeur ANVR

Postbus 543, 3740 AM Baarn

Tel. +31 35 5433410

PDenk aan het milieu! Is het noodzakelijk dat u deze email print?

NOTEN

[1]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN ILLEGAAL VOLGENS ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVEEN HET HAAGS VERDRAG UIT 1907
 ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
   ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
    https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0
     THE HAGUE CONVENTION 1907
 https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0631.pdf ”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert.” THE RIGHTS FORUM SCHENDINGEN https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/internationaal-recht/kolonisatie-een-ernstige-schending/

[2]

BTSELEM.ORGREALITY CHECKALMOST FIFTY YEARS OF OCCUPATION
 https://www.btselem.org/publications/201606_reality_check
  REPORT
 https://www.btselem.org/download/201606_reality_check_eng.pdf
OORLOGSMISDADEN: CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED
 https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024
AMNESTY INTERNATIONALOPERATION CAST LEAD: 22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION2009
  https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde150152009en.pdf
   “During 50 days of attacks, Israeli forces wreaked massive death and destruction on the Gaza Strip, killing close to 1,500 civilians, more than 500 of whom were children,” said Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme Director.”
   AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TWO YEARS ON, STILL NO JUSTICE FORWAR CRIMES VICTIMS7 JULY 2016
   https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2016/07/israel-opt-tw o-years-on-still-no-justice-fo r-war-crimes-victims/
    AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: USE OF EXCESSIVE FORCE IN GAZA AN ABHORRENTVIOLATION OF INTERNATIONAL LAW14 MAY 2018
    https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/05/israelopt-use -of-excessive-force-in-gaza-an -abhorrent-violation-of-intern ational-law/
BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION CAST LEAD
https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event 

The Fatalities’ data can be shown either by the date of the event in which they were hurt, or by the date of their death. Since some of the fatalities died of their injuries days, weeks and sometimes months after they were hurt, choosing the view affects the distribution of data.

Data by the date of event,
27 December 2008 – 18 January 2009
Occupied Territories Israel
Gaza Strip West Bank Total
Palestinians killed by Israeli security forces 1391 7 1398 0
Israeli civilians killed by Palestinians 0 0 0 3
Israeli security force personnel killed by Palestinians 5 0 5 1
Palestinians killed by Palestinians 18 0 18 0
Data on minors and women (included in previous table) Occupied Territories Israel
Gaza Strip West Bank Total
Palestinian minors killed by Israeli security forces 344 1 345 0
Palestinian women killed by Israeli security forces 110 0 110 0
Israeli women killed by Palestinians 0 0 0 1
Palestinians killed by Palestinians for suspected collaboration with Israel 13 0 13 0
Data on participation in the hostilities and targeted killings (included in first table) Occupied Territories Israel
Gaza Strip West Bank Total
Palestinians who did not take part in hostilities and killed by Israeli security forces (not the objects of targeted killings) 759 5 764 0
Palestinian killed by Israeli security forces, Not known if involved in fighting 32 0 32 0
Palestinians who took part in the hostilities and were killed by Israeli security forces 350 2 352 0
Palestinians who were the object of a targeted killing 2 0 2 0
Palestinians killed during the course of a targeted killing 20 0 20 0
Palestinian police officers who were killed inside police stations 248 0 248 0
Additional data concerning the fatalities during operation “Cast Lead” Gaza
Palestinian minors killed by Israeli security forces in the Gaza Strip22 took part in the hostilities, 318 did not take part in the hostilities, 4 it is not known if they were taking part in the hostilities 344
Palestinian women killed by Israeli security forces in the Gaza Strip108 did not take part in the hostilities, 2 police officers 110
Palestinians with age 50 and older, who were killed by Israeli security forces in the Gaza Strip3 took part in the hostilities, 111 did not take part in the hostilities, 3 police officers 117

 

[3]

WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY RESOLUTION 242
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_242 

https://undocs.org/S/RES/242(1967) 

[4]

”In this report, Amnesty International exposes how four leading online tourism companies and global brands – TripAdvisor, Booking.com, Expedia and Airbnb are listing places to stay or things to do in illegal Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territories. They are promoting these listings, and profiting from them, despite knowing that these Israeli settlements are illegal under international law and are at the root of a wide range of human rights violations suffered by Palestinian communities. Amnesty International is calling on these companies to stop providing these listings, and on governments around the world to take regulatory action to prevent companies such as these from doing business in or with Israel’s illegal settlements.”
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL AND OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES:DESTINATION: OCCUPATION DIGITAL TOURISM ANDISRAEL’S ILLEGAL SETTLEMENTS IN THE OCCUPIEDPALESTINIAN TERRITORIES30 JANUARY 2019
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/9490/2019/en/ 

HET RAPPORT: 

AMNESTY REPORTDESTINATION: OCCUPATION DIGITAL TOURISM AND ISRAEL’S ILLEGAL SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES.  

EXECUTIVE SUMMARY  
[PAGE 3]
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF  
[5]

  “Every visitor to the land of Israel should definitely come visit this site. It can give you a better perspective of Israel. Fun place!” TripAdvisor review of archaeological site at Susya settlement.
 “Experience the tranquillity of the desert and get a taste of warm Israeli hospitality.” 
Airbnb listing in Kfar Adumim settlement.  

AMNESTY REPORTDESTINATION: OCCUPATION DIGITAL TOURISM AND ISRAEL’S ILLEGAL SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES.  

EXECUTIVE SUMMARY  
[PAGE 3]
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF  

[6]

”In het deze week gepubliceerde rapport Destination: Occupation beschrijft Amnesty de rol die de vier marktleiders in het online toerisme spelen in de promotie van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor bieden hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en activiteiten aan in die kolonies.”
 THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOERISTISCHE PLATFORMSOM STEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
 https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

AMNESTY REPORTDESTINATION: OCCUPATION DIGITAL TOURISM AND ISRAEL’S ILLEGAL SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES.  

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF 

AMNESTY REPORTDESTINATION: OCCUPATION DIGITAL TOURISM AND ISRAEL’S ILLEGAL SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES.  

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF  

[7]

In het deze week gepubliceerde rapport Destination: Occupation beschrijft Amnesty de rol die de vier marktleiders in het online toerisme spelen in de promotie van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor bieden hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en activiteiten aan in die kolonies.…………”Hoewel verhuurplatform Airbnb in november bekend maakte accommodaties in kolonies op de Westelijke Jordaanoever uit het aanbod te schrappen, heeft het nagelaten hetzelfde te doen met vergelijkbare accommodaties in Oost-Jeruzalem.”
 THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOURISTISCHE PLATFORMS OMSTEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
 https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

[8]

AMNESTY REPORTDESTINATION: OCCUPATION DIGITAL TOURISM AND ISRAEL’S ILLEGAL SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES.  

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF  

[9]

BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE BACKED BY THE STATE
https://www.btselem.org/topic/settler_violence 

[10]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: ISRAELI COURT APPROVES A WAR CRIME BY RULINGIN FAVOUR OF DEMOLISHING THE ENTIRE VILLAGE OFKHAN AL AHMAR
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/israel-opt-israeli-court-approves-a-war-crime-by-ruling-in-favour-of-demolishing-the-entire-village-of-khan-al-ahmar/

”Online booking giants Airbnb, Booking.com, Expedia and TripAdvisor are fuelling human rights violations against Palestinians by listing hundreds of rooms and activities in Israeli settlements on occupied Palestinian land, including East Jerusalem, Amnesty International said today. In a new report, ‘Destination: Occupation’, the organization documents how online booking companies are driving tourism to illegal Israeli settlements and contributing to their existence and expansion…………
  ”One of the settlements included in Amnesty International’s report is Kfar Adumim, a growing tourism hub located less than two kilometres from the Bedouin village of Khan al-Ahmar, whose imminent and complete demolition by Israeli forces has been given a green light by Israel’s Supreme Court.
 AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TOURISM COMPANIES DRIVING SETTLEMENTEXPANSION, PROFITING FROM WARCRIMES30 JANUARY 2019
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansion-profiting-from-war-crimes/

[11]

STATUTE OF ROME, ARTICLE 7, CRIMES AGAINST HUMANITY ” Article 7 Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:(a) Murder;(b) Extermination;(c) Enslavement;(d) Deportation or forcible transfer of population;…………. https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf   ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.….……” https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/523ba38706c71588c12563cd0042c407  FOURTH GENEVA CONVENTION https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380

[12]

AMNESTY REPORTDESTINATION: OCCUPATION DIGITAL TOURISM AND ISRAEL’S ILLEGAL SETTLEMENTS IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES.  

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1594902019ENGLISH.PDF  

EINDE NOTEN

ZIE LINK NAAR MAIL ASTRID ESSED AAN BOOKING.COM

https://www.astridessed.nl/toeristische-bedrijven-promoten-illegale-israelische-nederzettingen-brief-aan-booking-com/  

ZIE VOLLEDIGE MAIL ASTRID ESSED AAN BOOKING.COM

Astrid Essed Thu, Feb 14, 2019 at 5:22 AMTo: “customer.service@booking.com” <customer.service@booking.com>

AANBOOKING.COMDIRECTIE, MANAGEMENT EN ONDERNEMINGSRAAD
Onderwerp: Uw reispropaganda voor de illegale Israelischenederzettingen in bezet Palestijns gebied

Geachte DirectieGeacht ManagementGeachte Ondernemingsraad,
U leest het al in het onderwerp:
Met uw reisactiviteiten naar de Israelische nederzettingenin bezet Palestijns gebied hebt u zich medeplichtig gemaakt,niet alleen aan financiele participatie aan het Israelische bezettingsregime,wat op zich al zeer kwalijk is, maar ook aan landdiefstal, misdadenen etnische zuiveringen.
Ja, kijkt u hier maar  niet zo onschuldig of quasi verontwaardigdbij, terwijl u dit leest, want u weet, dat deze feiten meer dan kloppen!En daar moet u per direct mee stoppen!
Uw bedrijf bevordert willens en wetens het tourisme naar de Israelischenederzettingen in bezet Palestijns gebied, door hotels, bed and breakfasts,toeristische attracties en andere activiteiten aan te bieden [1], terwijlu dondersgoed weet [en anders hoort u dat te weten], dat niet alleende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden illegaal is enonderdrukking en oorlogsmisdaden met zich meebrengt [2], maar datdie nederzettingen [ALLEMAAL!] in strijd zijn met het InternationaalRecht! [3]In gewoon Nederlands: landdiefstal!Daarbij is er ook nog eens sprake van virulent kolonistengeweldtegen de bezette Palestijnse bevolking [4], terwijl in de buurt van een van die ”toeristische attracties”, de illegale nederzetting Kfar Adumim, door hetIsraelische Hooggerechtshof groen licht gegeven is voor deverdrijving van de Bedoienenbevolking uit het nabijgelegendorp Khan al-Ahmar! [5]En een dergelijke verdrijving of etnische zuivering is eenmisdaad tegen de menselijkheid! [6]
Het is dus niet overdreven te stellen, dat u uw geld verdientaan onderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid! U bent erger dan een stel hyena’s, want hyena’s eten nog kadaversop om te overleven, terwijl u willens en wetens uw geld steektin internationale misdaad!
Op uw praktijken bent u aangesproken door de mensenrechtenorganisaties Amnesty International, HumanRights Watch ! [7]Ook de mensenrechtenorganisatie Al Haq heeft u hieropaangesproken, samen met de drie NGO’s The Rights Forum,Een Ander Joods Geluid en Article 1 Collective! [8]De krant de NRC heeft zich eveneens uitgesproken tegen uw praktijken![9]
En toch, ondanks deze meer dan terechte kritiek op uwmedeplichtigheid aan onderdrukking en [oorlogs]misdaden,waaraan u dik verdient, gaat u hiermee door.
ANDERE BEDRIJVEN
U zult misschien tegenwerpen, dat u niet het enige bedrijf bent,dat investeert in de Israelische bezettings en nederzettingeneconomie.Dat klopt:Mede schuldigen/verantwoordelijken zijn TripAdvisor en Expedia, maaru bent het enige in Nederland opererende bedrijf, vandaar dat ikmijn pijlen eerst op u richt.TripAdvisor en Expedia vergeet ik zeker niet.Dat komt nog.
Overigens heeft een andere medeschuldige, Airbnb, zich recentelijkteruggetrokken, tenminste uit de nederzettingen inde bezette Westelijke Jordaanoever.Helaas is het bedrijf nog wel actief in het eveneensbezette Oost Jeruzalem. [10]Daar moeten ze ook weg en we zullen ze daarover nietmet rust laten.Maar in ieder geval kunt u wel een voorbeeld aan hen nemen en per direct uw toeristische attracties inde bezette Westelijke Jordaanoever stopzetten!
EPILOOG
De Boodschap is duidelijk:U investeert en faciliteert en verdient niet alleenaan toeristische attracties in bezet Palestijns gebied,wat sowieso al misdadig is, omdat u zo de Israelischebezettingseconomie ondersteunt, maar nota benezijn uw investeringen gericht op de ISRAELISCHENEDERZETTINGEN, illegaal volgens het InternationaalRecht, waarbij een aantal bewoners ook nog eens dooden verderf zaait onder de bezette Palestijnse bevolking! [11]
BESMET GELD!DAT is waar u aan verdient en dat moet per direct stoppen.
TREKT U TERUG UIT DE NEDERZETTINGENTREKT U TERUG UIT BEZET PALESTIJNS GEBIED
En ook het bevorderen van toerisme in Israel zelf moetworden gestopt, zolang Israel het Internationaal Recht nietrespecteert en de Palestijnse gebieden bezet houdt!
EN TENSLOTTE NOG DIT:
U dient uw investeringen ook terug te trekken uit deWestelijke Sahara en Noord-Cyprus! [12]Ook die regio’s zijn  bezet gebied, door respectievelijk Marokko en Turkije.
En wrong is wrong, in welk land ook.
Dit eis ik van u en ik reken op u!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN

[1]

In het deze week gepubliceerde rapport Destination: Occupation beschrijft Amnesty de rol die de vier marktleiders in het online toerisme spelen in de promotie van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor bieden hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en activiteiten aan in die kolonies.  

THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOERISTISCHE PLATFORMSOM STEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

[2]
ILLEGALITEIT VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING

WIKIPEDIAVN VEILIGHEIDSRAADS RESOLUTIE 242 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_242_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
  WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242
 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_242

ENKELE  VOORBEELDEN VAN OORLOGSMISDADEN EN ONDERDRUKKING:GAZA IS VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT NOGSTEEDS BEZET GEBIED

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
 http://www.politics.be/ duiding/596/#12 
    HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT ENDGAZA OCCUPATION28 OCTOBER 2004
   https://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement-wil l-not-end-gaza-occupation

OORLOGSMISDADEN:
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED
https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION CAST LEAD
 https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event
  BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION PROTECTIVE EDGE
 

https://www.btselem.org/2014_gaza_conflict/en/

  AMNESTY INTERNATIONALOPERATION CAST LEAD: 22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION2009
 https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde150152009en.pdf
  “During 50 days of attacks, Israeli forces wreaked massive death and destruction on the Gaza Strip, killing close to 1,500 civilians, more than 500 of whom were children,” said Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme Director.”  
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TWO YEARS ON, STILL NO JUSTICE FORWAR CRIMES VICTIMS7 JULY 2016
  https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2016/07/israel-opt-tw o-years-on-still-no-justice-fo r-war-crimes-victims/
   AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: USE OF EXCESSIVE FORCE IN GAZA AN ABHORRENTVIOLATION OF INTERNATIONAL LAW14 MAY 2018

   https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/05/israelopt-use -of-excessive-force-in-gaza-an -abhorrent-violation-of-intern ational-law/

[3]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN ILLEGAAL VOLGENS ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVEEN HET HAAGS VERDRAG UIT 1907
 ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”   ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
    https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0     
THE HAGUE CONVENTION 1907
 https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0631.pdf ”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert.” THE RIGHTS FORUM SCHENDINGEN https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/internationaal-recht/kolonisatie-een-ernstige-schending/

[4]
BTSELEM.ORG
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE
  https://www.btselem.org/topic/settler_violence

[5]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: ISRAELI COURT APPROVES A WAR CRIME BY RULINGIN FAVOUR OF DEMOLISHING THE ENTIRE VILLAGE OFKHAN AL AHMAR
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/israel-opt-israeli-court-approves-a-war-crime-by-ruling-in-favour-of-demolishing-the-entire-village-of-khan-al-ahmar/

”One of the settlements included in Amnesty International’s report is Kfar Adumim, a growing tourism hub located less than two kilometres from the Bedouin village of Khan al-Ahmar, whose imminent and complete demolition by Israeli forces has been given a green light by Israel’s Supreme Court.
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TOURISM COMPANIES DRIVING SETTLEMENTEXPANSION, PROFITING FROM WARCRIMES30 JANUARY 2019
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansion-profiting-from-war-crimes/

[6]

STATUTE OF ROME, ARTICLE 7, CRIMES AGAINST HUMANITY
” Article 7 Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population;………….
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive………..”
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/523ba38706c71588c12563cd0042c407

FOURTH GENEVA CONVENTION
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380

[7]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TOURISM COMPANIES DRIVING SETTLEMENTEXPANSION, PROFITING FROM WARCRIMES30 JANUARY 2019
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansion-profiting-from-war-crimes/

THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOURISTISCHE PLATFORMS OMSTEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

HUMAN RIGHTS WATCHBED AND BREAKFAST ON STOLEN LANDTOURIST RENTAL LISTINGS IN WEST BANK SETTLEMENTS’https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/israel1118_web_0.pdf

[8]

”In early December 2018, Al-Haq along with three other non-governmental organisations sent a joint letter to Booking.com in the Netherlands, in light of their operations and dealings in the Occupied Palestinian Territory (OPT) which may be deemed unlawful. The letter stresses that all types of businesses have a responsibility to respect human rights in their operations, as stated in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).[1] More specifically, the letter highlighted the role that business enterprises, such as Airbnb and Booking.com, play in the continuation and expansion of illegal Israeli settlements in the occupied West Bank, upon which immediate action must be taken, in line with international law.”
PRESS RELEASE:AL HAQ AND OTHERS SEND LETTERS TO BOOKING.COM29 JANUARY 2019
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/business-and-human-rights-focus/1348-press-release-al-haq-and-others-send-letter-to-bookingcom-

”Eerder deze week berichtten wij dat The Rights Forum – samen met Al Haq, Een Ander Joods Geluid en Article 1 Collective – in december het in Amsterdam gevestigde Booking.com heeft opgeroepen om zijn activiteiten ten bate van de Israëlische kolonies in bezet Palestijns en Syrisch gebied te staken.”
THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOURISTISCHE PLATFORMS OMSTEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/
THE RIGHTS FORUMTHE RIGHTS FORUM AAN BOOKING.COM: STOP STEUN AAN ISRAEL’SILLEGALE KOLONIES
https://rightsforum.org/nieuws/the-rights-forum-aan-booking-com-stop-steun-aan-israels-illegale-kolonies/

[9]

NRCOOK BOOKING.COM HEEFT ZICH AAN DE RECHTSORDE TEHOUDEN1 FEBRUARI 2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/01/ook-bookingcom-heeft-zich-aan-de-rechtsorde-te-houden-a3652520

Het kan op het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam niet als een verrassing komen dat het bedrijf aangevallen wordt door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International. Zij keren zich tegen het aanbieden van logeeradressen in illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Eerder al lag Airbnb onder vuur; na kritiek van onder meer Human Rights Watch besloot deze firma geen etablissementen in nederzettingen meer aan te bieden.

Volgens Amnesty wakkeren deze bedrijven – ook Expedia en TripAdvisor worden genoemd – mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen aan. Het toerisme dat zij genereren, draagt immers bij aan het bestaan en de uitbreiding van de nederzettingen in bezet gebied. Strikt genomen verdient Booking geld aan een schending van het internationaal recht.

Tegenover Amnesty ontkent Booking dat het diensten aanbiedt die het onderhoud en het bestaan van nederzettingen ondersteunen. Wel heeft het bedrijf aan zijn 45 logeeradressen in bezet gebied, zij het in kleine letters, de woorden ‘Israëlische nederzetting’ toegevoegd. Deze aanduiding zou royaler mogen – wie zich niet in het conflict specialiseert, maakt gauw een vergissing.

Toch is het niet helemaal onbegrijpelijk dat Booking zich op de vlakte houdt. Nadat Airbnb zich uit de nederzettingen teruggetrokken had, kreeg het de volle laag. Allereerst van Israël zelf, dat dreigde om de dienst in heel het land te verbieden als het niet op zijn schreden zou terugkeren. De terugtrekking zou alleen tegen Israël gericht zijn en daarom naar antisemitisme rieken. Minister Gilad Erdan (Strategische Zaken, Likud) wil onderzoeken of hij Amnesty International naar aanleiding van dit rapport de toegang tot het land kan ontzeggen.

De kritiek is ook in de Verenigde Staten te horen. Deze week ging de Amerikaanse Senaat akkoord met een wet die het boycotten van Israël – maar ook van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever – criminaliseert. Enkele staten, waaronder Florida, kondigden aan dat ze Airbnb op de zwarte lijst zetten.

Het gaat te ver om een bedrijf van antisemitisme te beschuldigen vanwege het respecteren van de internationale rechtsorde. Wel zou Airbnb er goed aan doen om zich niet alleen uit de Westelijke Jordaanoever terug te trekken, maar deze maatregel onderdeel te maken van een wereldwijde strategie. Zo biedt het bemiddelingsbedrijf nog wel adressen aan in andere bezette gebieden, zoals Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara. Dat is hypocriet.

Hiertegenover staat dat bedrijven zich niet moeten laten gijzelen door geopolitiek powerplay van de gezworen bondgenoten Israël en de VS. Dat deze landen met harde maatregelen dreigen, betekent niet dat ze het morele of juridische gelijk aan hun kant hebben. Er zijn ook andere voorbeelden, zoals Ierland, dat juist bezig is met een wet die het importeren van producten uit de illegale nederzettingen verbiedt.

Onder de adressen van Booking bevindt zich een studiootje in de nederzetting Kfar Adumim, met prachtig uitzicht op de heuvels. Minder dan twee kilometer hiervandaan ligt het bedoeïenengehucht Khan al-Ahmar, dat met sloop bedreigd wordt. Niet onterecht stelt Amnesty dat de uitbreiding van Kfar Adumim een belangrijke oorzaak is van mensenrechtenschendingen tegen de lokale bedoeïenengemeenschap. Het is als buitenlands bedrijf ingewikkeld om in zo’n complexe en gepolariseerde omgeving te functioneren, maar aan zulke schendingen zouden bedrijven niet moeten willen bijdragen. Zelfs al is het indirect.

[10]

In het deze week gepubliceerde rapport Destination: Occupation beschrijft Amnesty de rol die de vier marktleiders in het online toerisme spelen in de promotie van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor bieden hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en activiteiten aan in die kolonies………….”Hoewel verhuurplatform Airbnb in november bekend maakte accommodaties in kolonies op de Westelijke Jordaanoever uit het aanbod te schrappen, heeft het nagelaten hetzelfde te doen met vergelijkbare accommodaties in Oost-Jeruzalem.”
THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOURISTISCHE PLATFORMS OMSTEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

[11]

BTSELEM.ORG
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE
  https://www.btselem.org/topic/settler_violence

[12]

”Wel zou Airbnb er goed aan doen om zich niet alleen uit de Westelijke Jordaanoever terug te trekken, maar deze maatregel onderdeel te maken van een wereldwijde strategie. Zo biedt het bemiddelingsbedrijf nog wel adressen aan in andere bezette gebieden, zoals Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara.”

NRCOOK BOOKING.COM HEEFT ZICH AAN DE RECHTSORDE TEHOUDEN1 FEBRUARI 2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/01/ook-bookingcom-heeft-zich-aan-de-rechtsorde-te-houden-a3652520

”Uiteindelijk werd de kwestie in 1975 voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het Hof deed vervolgens een ondubbelzinnige uitspraak: het erkende dat er reeds vóór de Spaanse kolonisatie banden hadden bestaan tussen de Westelijke Sahara enerzijds en Marokko en Mauritanië anderzijds maar dat beide staten nooit daadwerkelijk gezag hadden uitgeoefend over het gebied. Het Hof kwam dan ook tot de conclusie dat de Westelijke Sahara gedekoloniseerd diende te worden, waarbij het zelfbeschikkingsrecht van de lokale bevolking voorop stond. Polisario beschouwde de uitspraak als een overwinning, omdat het de weg leek te effenen naar een onafhankelijke staat voor de Sahrawi.”
WIKIPEDIAWESTELIJKE SAHARA/AANSPRAKEN OP DE WESTELIJKESAHARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Sahara#Aanspraken_op_de_Westelijke_Sahara

BRON
WIKIPEDIAWESTELIJKE SAHARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Sahara

” Veel leden van de Afrikaanse Unie erkennen de Westelijke Sahara als een soeverein land. Volgens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is de Westelijke Sahara een bezet gebied. De annexatie door Marokko wordt internationaal grotendeels niet erkend. ”
DOORBRAAK.BEWESTELIJKE SAHARA IN DE STEEK GELATEN DOOR VN, VS EN EU
https://doorbraak.be/westelijke-sahara-de-steek-gelaten-door-vn-vs-en-eu/

WIKIPEDIACYPRUS
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus

WIKIPEDIANOORD CYPRUS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Cyprus

WIKIPEDIATURKSE INVASIE VAN CYPRUS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkse_invasie_van_Cyprus

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!