PISS-OFF, meer dan een ‘plaspartij’.

PISS-OFF, meer dan een ‘plaspartij’.

donderdag 11 oktober 2018 17:15
Spread the love

In de media werd PISS-OFF, kort voor Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front, vaak beschreven als ‘de plaspartij’ die enkel opkomt voor evenveel toiletten voor vrouwen en mannen. Hoewel men bij PISS-OFF kan verstaan hoe deze verenging van de politieke lijst is gebeurd, wil men graag duidelijk stellen dat PISS-OFF veel meer is dan dat. PISS-OFF wil vanuit een feministisch (kruispunt)denken ageren op een politiek die er momenteel niet is. Wakkere burgeressen konden dit doorheen onze visie en programmapunten op www.pissoff.be lezen. Om iedereen de kans te geven mee te zijn met het verhaal van PISS-OFF, hebben we een aantal ballonnetjes geschreven die we deze week dagelijks op onze Facebookpagina posten. Deze ballonnetjes kunnen hieronder teruggevonden worden.

Seksueel geweld – ontwikkel een netwerk van mobiele teams dat slachtoffers bijstaat.

PISS-OFF pleit voor volledige bewegingsvrijheid voor vrouwen, zowel in de publieke ruimte als in de persoonlijke levenssfeer.

Momenteel kunnen vrouwen zich nog steeds niet vrij bewegen in steden en gemeenten. Dit is onder andere het gevolg van seksuele intimidatie en seksueel geweld. Voor slachtoffers van seksueel geweld is het nog steeds moeilijk om de weg naar professionele hulpverlening te vinden. PISS-OFF pleit er voor dat Stad Gent hierin een voortrekkersrol neemt.

PISS-OFF wil daarom dat Stad Gent samenwerkt met de bevoegde instanties om een netwerk van mobiele teams, die slachtoffers op een menselijke manier bijstaan, te ontwikkelen. Daarnaast wil PISS-OFF dat Stad Gent inzet op sensibilisering en de burgers informeert opdat slachtoffers sneller terecht kunnen bij de juiste organisaties.

Ouderschapsverlof, een recht om ernstig te nemen.

PISS-OFF wil er voor zorgen dat Stad Gent ouderschapsverlof als recht ernstig neemt. Momenteel is ouderschapsverlof nog te veel een recht op papier. In de praktijk wordt dit recht niet serieus genomen.

Tijdens de zwangerschap en het zwangerschapsverlof zijn vrouwen beschermd tegen ontslag, je kunt dus niet ontslagen worden omwille van deze redenen. Ontslag wegens een reden vreemd aan moederschap kan echter wel, indien het gaat om een dringende reden of voldoende reden. De praktijk toont echter aan dat indien er een vermoeden van ontslag is vanwege het moederschap of ouderschapsverlof, de vrouw in kwestie machteloos staat. De werkgeefster dient enkel de reden van het ontslag aan te geven en deze niet te bewijzen.

PISS-OFF wil daarom dat er binnen Gent een meldpunt komt waar je advies kan inwinnen en in vertrouwen je verhaal kan brengen zodat verdoken ontslagen wegens moederschap ontmaskerd kunnen worden.

Ethische politiek, met transparantie als basis.

PISS-OFF gaat voor een ander soort politiek, voor meer ethiek in de politiek. PISS-OFF vindt transparantie vanuit het stadsbestuur en de diverse stadsdiensten één van de bouwstenen hiervan.

Beslissingen genomen binnen het stadsbestuur maar ook binnen andere stadsorganen dienen transparant en open gecommuniceerd te worden.

PISS-OFF pleit er voor dat beslissingen en andere documenten relevant voor de burgeres eenvoudig terug te vinden zijn. Bovendien wil PISS-OFF dat deze teksten en documenten leesbaar en verstaanbaar zijn voor alle burgeressen in Gent.

Borstvoeding: de vrouw bepaalt.

PISS-OFF staat voor keuzevrijheid bij vrouwen, een vrijheid die vrouwen nog steeds te weinig kennen. Zelfs als het op borstvoeding aankomt, heeft een vrouw niet de vrije keuze.

Werkende vrouwen hebben, na hun zwangerschap, bijvoorbeeld recht op borstvoedingspauzes. Nadat alle administratieve procedures doorlopen zijn, heeft de vrouw het recht om tijdens een volle werkdag van minimum zeven en een half uur haar kind twee maal een halfuur borstvoeding te geven of melk af te kolven. Om recht op die pauzes te hebben, moet de werkneemster een akkoord sluiten met haar werkgeefster. In dit akkoord is bepaald op welke tijdstippen de werkgeefster de pauzes moet nemen. Bovendien moet de werkneemster ook maandelijks een bewijs leveren dat zij borstvoeding geeft.

PISS-OFF pleit er voor dat Stad Gent als werkgeefster er voor opteert dat de vrouw zelf haar borstvoedingspauzes kan bepalen, gebaseerd op de noden van de vrouw, haar lichaam en haar baby.

Baby’s voeden waar de vrouw het wil.

Keuzevrijheid en bewegingsvrijheid van vrouwen zijn wederkerende thema’s bij PISS-OFF. Vrouwen die opteren voor borstvoeding, moeten dat kunnen doen waar zij dat zelf willen.

Vrouwen die liever in een afgesloten ruimte hun baby wensen te voeden, moeten dat in een aangepaste en aangename ruimte kunnen doen. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn dat vrouwen borstvoeding kunnen geven in de openbare ruimte. De seksualisering van vrouwenborsten maakt dit haast problematisch voor talrijke vrouwen.

PISS-OFF wil daarom dat Stad Gent de eigen inwoners sensibiliseert en borstvoeding positief in beeld brengt. Borstvoeding geven in publieke ruimtes zou zo normaal moeten zijn dat niemand er nog van opkijkt. Daarnaast wil PISS-OFF een meldpunt in Gent oprichten waar vrouwen klacht kunnen indienen indien ze gestoord worden bij het geven van borstvoeding.

Voortplanting, vrouwen zijn baas over hun eigen lichaam.

PISS-OFF vindt dat vrouwen alle beslissingsrecht hebben over hun eigen lichaam. Zowel bij abortus, inseminatie als sterilisatie bepalen de wetgeving of sommige artsen nog steeds wat een vrouw kan doen met haar lichaam. Voor PISS-OFF moet iedere vrouw zelf kunnen beslissen over haar lichaam en mag de wet slechts een ondersteunende rol spelen.

PISS-OFF wil daarom dat Stad Gent hier een voortrekkersrol in neemt. PISS-OFF pleit er voor dat Stad Gent samen met de betrokken partijen samenwerkt en bekijkt hoe vrouwen baas over eigen lichaam kunnen worden.

Iedereen doet toch aan sport?

PISS-OFF wil dat vrouwen en mensen met een functiebeperking zich vrij kunnen bewegen in openbare ruimtes.

Voor vrouwen en mensen met een functiebeperking die sporten is dat niet altijd een evidentie. Sportaccommodaties aangepast aan de noden van atletes met of zonder functiebeperking (waaronder toiletten) ontbreken nog te vaak in steden en gemeentes. Investeringen gaan vaker naar infrastructuur voor sporten die vooral een mannelijk publiek aantrekken. Genoeg voetbal-, basketbalvelden en skateparken, en daarbij horende urinoirs te vinden. Het aantal accommodaties voor sporten die eerder populair zijn bij vrouwen of mensen met een functiebeperking is echter schaars.

PISS-OFF pleit er daarom voor dat Stad Gent samen met de betrokken instanties de eigen investeringen beter spreidt en hierbij gebruikt maakt van zowel gender- als handimainstreaming. Dit betekent dat Stad Gent het sportbeleid afstemt op zowel de noden van vrouwen als van mensen met een functiebeperking.

Een openbare ruimte zonder privileges.

Vanuit PISS-OFF is er een intersectionele kijk op het sanitair beleid binnen Gent. PISS-OFF bedoelt daarmee dat vanuit zoveel mogelijk invalshoeken van verschillende gediscrimineerde bevolkingsgroepen rekening moet worden gehouden bij het maken van plannen en beleidsmaatregelen.

PISS-OFF wil deze intersectionele kijk doortrekken naar de openbare ruimte. PISS-OFF pleit voor een publieke ruimte zonder privileges. Een voetbalavond gevuld met dronkenmanspraat hoeft niet beter te zijn dan een zomers onderonsje buiten bij de Turkse buren.

Zwerfvuil heeft geen plaats in Gent.

Zwerfvuil blijft een probleem in diverse wijken in Gent. PISS-OFF pleit er daarom voor dat Stad Gent nog meer inzet op sensibilisatie. Daarnaast wil PISS-OFF dat Stad Gent investeert in alle buurten en meer inzet op het gericht plaatsen van vuilnisbakken. Dichtbevolkte wijken zoals het Rabot beschikken niet over genoeg openbare vuilnisbakken zoals in het centrum van Gent. Daarnaast wil PISS-OFF dat Stad Gent samen met de betrokken partners nadenkt over alternatieve vormen van afvalophaling, zoals het plaatsen van vuilniscollectors.

Mobiliteit en bewegingsvrijheid: een andere invalshoek.

PISS-OFF vindt mobiliteit en bewegingsvrijheid erg belangrijk. Over het circulatieplan kan PISS-OFF zich beraden, maar niet zonder eerst een analyse vanuit vrouwen en minderheidsgroepen te hebben gemaakt. PISS-OFF vindt dat politiek in Gent verder gaat dan het wel of niet doorknippen van straten.

Vanuit PISS-OFF kijken we vanuit een andere invalshoek naar mobiliteit en bewegingsvrijheid. Onderzoek wees reeds uit dat niet strategische geplaatste en onvoldoende propere toiletten beslag leggen op de bewegingsvrijheid van vrouwen en minder mobiele mensen.  Om de participatie van vrouwen en mensen met een functiebeperking in de stad te maximaliseren en er voor te zorgen dat deze minstens even mobiel zijn en evenveel bewegingsvrijheid hebben als een valide man, wil PISS-OFF via een doordacht gemeentereglement de sanitaire ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, mobiele en minder mobiele mensen aan banden leggen. Want sanitaire discriminatie staat symbool voor allerlei andere dagelijkse discriminaties die vrouwen en andere minder geprivilegieerde bevolkingsgroepen ondervinden. Door deze aan de kaak te stellen wil PISS-OFF de bewegingsvrijheid van iedereen vergroten.

Nota voor lezers: binnen de berichtgeving hanteert PISS-OFF zoveel mogelijk genderinclusieve taal. Dit omdat het Nederlands enorm androcentrisch is. D.w.z. dat de mannelijke vorm van woorden al te vaak als norm wordt gebruikt, waardoor minstens de helft van de bevolking uitgesloten wordt. Omdat het niet altijd lukt om niet-androcentrisch genderneutraal woordgebruik te hanteren (het Nederlands is nog altijd niet geëvolueerd naar een meer inclusieve taal), wordt waar nodig de vrouwelijke vorm van het woord gebruikt. Dit vergt enige aanpassing bij het lezen van de teksten, maar PISS-OFF doet dit bewust aangezien men binnen de samenleving nog altijd een belangrijk deel van mensen systematisch uitsluit!

take down
the paywall
steun ons nu!