Centrum Hasselt in Limburg. Bron: Wikimedia Commons
Manifest, Samenleving, België -

Het manifest van de Limburgse hartelijkheid: samen kunnen we iets moois in beweging zetten

Wij vieren alle mensen in Limburg die, van welke kleur of levensbeschouwing dan ook, hun hart laten spreken en zich inzetten voor een hartelijker, menselijker en rechtvaardiger wereld.

dinsdag 9 oktober 2018 17:33
Spread the love

Limburg is een prachtige provincie met als hoofdkenmerk een onstuitbare gulle en grenzeloze hartelijkheid.

Hartelijkheid is het brood en de wijn van iedere samenleving. Zij heeft een universeel karakter, doorbreekt vooroordelen, wetten en bevelen en is niet gebonden aan de bedrijfscultuur van de moderne samenleving. Zonder hartelijkheid verliest het leven zijn speelse vrolijkheid en verschraalt het.

Tegenover de banaliteit van het kwaad staat de banaliteit van het goede. Wij vieren alle mensen in Limburg die, van welke kleur of levensbeschouwing dan ook, hun hart laten spreken en zich inzetten voor een hartelijker, menselijker en rechtvaardiger wereld.

Hartelijkheid is een reusachtige bloemenwei en kent vele kleuren en uitdrukkingen. Zij leeft overal.

We brengen hulde aan de ontelbare Limburgers, jong en oud, die hun deuren openen en hun vlaai delen met kwetsbare anderen. Ze houden Limburg leefbaar. Zonder hen kunnen we niet.

Wij huldigen:

alle Limburgse vrijwilligers en mantelzorgers, die zonder veel te zeggen aanwezig zijn, zieken moed inspreken, stervenden begeleiden.

alle leerkrachten, jeugdwerkers, verplegers, bejaardenhelpers, dokters die dag na dag mensen vormen en levens redden.

alle Limburgers die hun deuren openen voor politiek vluchtelingen en minderjarige asielzoekers.

alle Limburgers die actief zijn in de sociale economie en al wroetend arbeid scheppen voor mensen die moeilijk aan de bak komen.

alle Limburgers die op een verrassende manier buurten tot leven brengen en mensen verzamelen.

alle Limburgers die fairtradeproducten verkopen en Limburg solidair verbinden met Afrika, Azië, Latijns Amerika …

alle Limburgers die de deeleconomie helpen ontwikkelen, de commons en de gemeenschappelijke ruimten uitbouwen als kruispunten van ontmoeting.

alle Limburgers die opkomen voor mensenrechten en kinderrechten.

alle Limburgers die niet lachen met anderen maar met zichzelf en niet verdrinken in het eigen grote gelijk.

alle Limburgers die zich niet krampachtig opsluiten in hun eigen geloofsovertuiging, maar het belang erkennen van interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog.

alle Limburgers die werken aan een open samenleving, dankbaar zijn voor de andersheid van de ander, en vredevol omgaan met verschillen.

alle Limburgers die niet plooien voor de macht en het zwakke kwetsbare leven verdedigen.

alle Limburgers die geen haat en verdeeldheid zaaien maar mensen doen lachen en vrolijk samenbrengen in buurtfeesten, kleurrijke baroussels (bar-carrousel) en lang gedekte straattafels.

alle Limburgers die net zoals Mohamed El Bachiri niet trappen in de valkuilen van de haat en vier vredesduiven uitsturen naar alle hoeken van de wereld.

alle Limburgers die geloven in de waardigheid van ieder mens en hartelijkheid niet beperken tot ‘hartelijkheid voor het eigen volk’.

alle Limburgers die luisteren naar kinderen, wetende dat jonge mensen de toekomst dragen en de wereld kunnen veranderen.

alle fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers die de auto laten staan, de schoonheid van de natuur kennen en strijden tegen de verdere opwarming van de aarde.

alle Limburgse moslims die samen de iftar vieren en de boodschap van verbroedering, zo sterk aanwezig in de Koran, omzetten in de praktijk.

alle Limburgse buddy’s en zelfhulpgroepen die als ervaringsdeskundigen dagelijks het bedreigde, kwetsbare leven steunen.

alle Limburgers die hongerigen voeden en naakten kleden en die weigeren de armen, de vluch-telingen, de daklozen schuldig te verklaren voor hun eigen onheil.

alle Limburgse vegetariërs die weten hoe klein de afstand is tussen mens en dier en opkomen voor dierenrechten en milieu.

alle Limburgse kunstenaars en zangkoren die schoonheid scheppen in duizend kleuren en vormen.

alle Limburgers die dankbaar leven, weigeren nog rijker te worden en delen met kwetsbare anderen.

alle goed geïntegreerde Limburgers met wortels ver van huis die hun lotgenoten samenbrengen, steunen en perspectief geven.

alle Limburgers die strijden voor een meer sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame economie.

alle Limburgers die de armoede kennen van de rijken en de rijkdom van de armen.

alle Limburgse politici die al deze Limburgers hier opgesomd steunen in hun werk en inzet.

De bedreigde hartelijkheid

Hartelijkheid is niet kapot te krijgen, maar wordt sterk beïnvloed door wat er gebeurt in de samenleving. Het kan groeien of afnemen. Wij leven in een kantelend tijdperk. Bij de viering van de honderdste verjaardag van Nelson Mandela (17/7/2018) zei Barack Obama het zo:

“Het optimisme na de val van de Berlijnse Muur maakte plaats voor groeiende tegenstellingen: 9/11, het oprukken van autoritaire regimes, de hemeltergende ongelijkheid tussen rijk en arm, de verschroeiende opwarming van de aarde, het verval van moraal en ethiek, het ontkennen van de objectieve waarheid en universele mensenrechten, het triomferen van de leugen, de terugkeer van oude brutale en wrede machtsstructuren, de uitholling van democratische instellingen, het sterker worden van populistische tendensen in alle hoeken van de wereld.” 

Wij, het geëngageerde Limburgse middenveld …

… gaan in het verzet tegen deze ontwikkelingen. Tegelijk gaan we de hartelijkheid actief vermeerderen. Hartelijkheid lokt hartelijkheid uit. Het is aanstekelijk. Wij zetten samen dit proces van spontane vermenigvuldiging aan de gang. Wij zetten ons in voor:

  • het handhaven en versterken van de ‘Limburgse Hartelijkheid’.
  • de versterking van het geëngageerde middenveld door netwerking en samenwerking.
  • het naleven en promoten van de diverse mensen- en kinderrechtenverdragen.
  • de uitbouw van een duurzame, sociaal gedragen economie gericht op zinvolle arbeid, sociale zekerheid en goede gezondheidszorg.
  • het terugschroeven van de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm.
  • radicale maatregelen om de opwarming van de aarde af te remmen.
  • de verdieping van onze democratie gericht op de bescherming van minderheidsgroepen, vrijheid van organisatie en pers, recht op kritiek en protest, toegang tot de media, scheiding der machten…
  • de verdere uitbouw van het vreedzame, wereldverbonden, multiculturele Limburg door dialoog, feest en gesprek, en door het maximaal handhaven en versterken van de Limburgse Provincie.

Binnenkort zijn het verkiezingen. Wij roepen alle partijen op dit Manifest te bespreken en te realiseren. Wat hier vandaag gebeurt is uniek. Wij kijken onbevreesd en hoopvol naar de toekomst. Problemen zijn oplosbaar. Samen met mekaar en alle solidaire Limburgers staan wij klaar om het kostbare erfgoed van de Limburgse Hartelijkheid te beschermen tegen alle verdere aanvallen. Doe mee. Sluit aan. Steun. Dit is nog maar een begin.

                                                                                                          29 september 2018

 

De partnerorganisaties:

11.11.11        

Wereldwinkel Hasselt           

Broederlijk Delen      

Welzijnszorg

Studio Globo   

Pax Christi                          

Bodhiproject India    

ComPani

ACLI              

Internationaal Comité              

Linx+ Limburg            

Beweging.net

Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking       

Hart boven Hart regio Hasselt    

St-Vincentius Limburg Huurderssyndicaat Limburg    

ATD-Vierde Wereld  

Armoedevakbond            

De Wroeter           

Huize Ulburghs  

Zin in Liever Leven      

Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg

Greenpeace Limburg               

Natuurpunt Limburg        

Limburgs Landschap  

Limburgse Milieukoepel

Vormingplus Limburg  

Amnesty International afdeling Hasselt

Perspectief vzw   

Kinderrechtenhuis    

Universiteit voor het Maatschappelijk Belang

take down
the paywall
steun ons nu!