Bron: PxHere
Opinie - Climaxi vzw

Bezwaren tegen het Marien Plan

Climaxi vraagt méér in plaats van minder plaats voor de visserij en wil een beschermde zone van zes mijl voor de kust die gebruikt wordt door het Klein Vloot Segment, de kustvisserij. Deze zone moet gesloten zijn voor de elektrische pulsvisserij, die volgens veel vissers verantwoordelijk is voor het slinken van het visbestand in de Noordzee. De mariene gevolgen van het vissen met stroomstoten zijn evenmin voldoende onderzocht.

donderdag 27 september 2018 18:34
Spread the love

In het bezwaar hebben wij het ook over het storten van baggerspecie en de zandwinning voor onze kust. De overheid gaat er in zijn plan vanuit dat deze praktijken verder kunnen blijven duren. Men schept zand op en brengt het naar de kust, waar het weer wegspoelt. Men gaat slib in zee storten dat telkens weer in de havens terecht komt. Er worden geen alternatieven onderzocht in het plan. In andere landen worden zandmotoren geïnstalleerd of droogt men het baggerslib. Dit zijn oplossingen die efficiënter zijn en minder energie vragen. Ook België moet zulk een oplossingen durven bekijken.

Eilanden

Als klimaatbeweging zijn wij ook niet akkoord met het opzetten van vijf commerciële eilanden voor onze kust. Grote bedrijven als Deme, Colruyt, Tractebel, Vynckeen De Nul lopen met plannen rond om een aantal eilanden voor onze kust te bouwen waar men dan aan energiewinning, mossel- of zeewierkweek gaat doen. Deze eilanden nemen opnieuw plaats af van de kleine visserij en ze dienen blijkbaar enkel om deze grote firma’s rijk te maken.  Drie ervan liggen bovendien in natuurgebied.

Verschillende gemeentebesturen kanten zich ook tegen dit initiatief. In Koksijdezegt burgemeester Marc Vanden Bussche “Deze laatste zones worden niet concreet ingevuld. Er zijn nog tal van onzekerheden wat betekent dat er eender welke industriële installatie kan geplaatst worden. Het spreekt voor zich dat eventuele structuren zoals een platform nabij de kust goed zichtbaar zullen zijn en een grote impact kunnen hebben voor de beleving van het zeezicht vanop het strand of de dijk. Het gemeentebestuur vindt dit resoluut onaanvaardbaar!”

In Nieuwpoortkant men zich onder impuls van visserijschepen Kris Vandecasteeletegen het elektrisch vissen. Ook zij komen op voor een voorbehouden zone van 6 mijl om de kustvisserij te laten opbloeien. Ook de commerciële eilanden zijn een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Nieuwpoort wil ontginningen in de Noordzee afbouwen en heeft het niet begrepen op de vele windmolenparken die de stranden omsluiten. Recent onderzoek toont aan dat de windmolenparken magnetische velden verstoren. Het zijn ook gebieden waar de vissers de toagang ontzegd wordt. De Haansprak zich ook uit tegen de eilanden.

Climaxi begrijpt dit standpunt ook. Wij zijn voor windcoöperaties op het land en het maximaal gebruik van zonne-energie. Het naar zee duwen van alles wat in onze weg staat is geen oplossing voor onze energiebehoeften. Dat er met de sector over inplantingsplaatsen nauwelijks overlegd wordt, helpt de zaak evenmin vooruit. 

De Provincie West-Vlaanderen deelt ook een aantal van de bezwaren. Bart Naeyaert:” De Provincie is van oordeel dat bij een maximale uitvoering van het plan de impact op vlak van het toerisme en de visserij tot onaanvaardbare resultaten zou kunnen leiden. Het open zeezicht over de ganse kustlijn – de belangrijkste toeristische troef van de kuststreek – moet maximaal gevrijwaard kunnen worden en de kansen voor de kustvisserij mogen niet gehypothekeerd worden. Daarnaast is de beïnvloeding van zandbanken, eilanden of andere harde ingrepen die zee- en zandstromingen of zandafzettingen veroorzaken aan de kust, onvoldoende onderzocht.”

take down
the paywall
steun ons nu!