Opinie, Samenleving, Politiek, België - Kinderrechtencoalitie

België negeert het VN-Kinderrechtencomité

Het VN-Kinderrechtencomité vroeg in een brief aan de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken, om het gezin met 4 kinderen dat nu voor de tweede keer opgesloten zit in de gesloten unit in Steenokkerzeel, vrij te laten. Dienst Vreemdelingenzaken antwoordde vrij snel dat ze hier geen gehoor aan zullen geven.

donderdag 27 september 2018 16:03
Spread the love

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen is met verstomming geslagen over deze uitspraak.

Het Kinderrechtenverdrag is geen simpele verklaring, het is een internationale overeenkomst, juridisch bindend in de landen die het verdrag hebben geratificeerd. De landen die het verdrag hebben ondertekend, hebben een internationale en wettelijke overeenkomst met elkaar. Deze overeenkomst houdt onder andere in dat het IVRK (Kinderrechtenverdrag), in naleving van artikel 4, wordt omgezet in alle nationale wetgeving en recht.

Ook in België werd dit in 1991 achtereenvolgens bij decreet door het Vlaamse Parlement, de Duitse Gemeenschapsraad en de Franse Gemeenschapsraad goedgekeurd. Op federaal vlak namen de Kamer van Volksvertegenwoordigers (27 juni) en de Senaat (13 juli) de Goedkeuringswet aan. De bekrachtigingsoorkonde werd door de Koning ondertekend op 25 november en neergelegd bij de Secretaris-Generaal van de VN op 16 december 1991.

Als het VN-Kinderrechtencomité, het hoogste controleorgaan dat toeziet op de naleving van het IVRK, ons land rechtstreeks aanspreekt en het antwoord is simpelweg ‘neen’, dan is dit ernstig te nemen. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bestaat uit 25 ngo’s, die zich allen positief engageren voor het waarmaken van kinderrechten.

Als coalitie vervullen wij een rol in het rapportageproces van ons land bij het VN-Kinderrechtencomité. We schreven dit jaar een alternatief rapport over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in ons land, dat we gingen verdedigen in Genève. Deze maand nog schreven we een advies over de opsluiting van kinderen omwille van de administratieve status van hun ouders.

In dit advies beperken we ons niet tot een wettelijk verbod op detentie van kinderen omwille van de administratieve status van hun ouders. Het is een genuanceerd beeld waarbij we vragen om gebruik te maken van alternatieven die het belang van het kind en het gezin respecteren, om het belang van het kind geval per geval te laten beoordelen door een onafhankelijke commissie en om voldoende cijfers en transparante gegevens te verstrekken over de impact van detentie op kinderen en de evaluatie van terugkeermaatregelen.

Heel wat partners en sociale organisaties stellen zich heel constructief op, bezoeken de opgesloten gezinnen en zoeken mee naar leefbare oplossingen voor iedereen. Tegelijk is het onze taak om onze overheden en administraties op hun verantwoordelijkheid te wijzen wanneer zij een beleid uitvoeren dat in tegenstrijd is met internationale verdragen.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt vandaag dan ook aan alle toezichthoudende ngo’s, de bevoegde overheden die ons land aan het Kinderrechtenverdrag hebben gebonden en aan de landen die samen met het onze het Verdrag hebben goedgekeurd, om een einde te maken aan deze schending van het internationaal recht. 

take down
the paywall
steun ons nu!