Opinie -

Factcheck ‘ambtenaren en ziektedagen’: Jan Jambon strooide fake news rond

Ambtenaren die op het einde van hun loopbaan kampen met een zware ziekte kunnen - als ze tenminste in de voorbije jaren niet vaak ziek waren - hun loon behouden. De regering zet het mes in dat systeem. En doet dat met leugenachtige argumenten, zo onderzocht blogger Sven Naessens.

maandag 30 juli 2018 10:22
Spread the love

Drie uitspraken van evenveel politici

 1. “Er zijn vandaag ambtenaren die twee jaar eerder met pensioen kunnen omdat ze nooit lang ziek zijn geweest. We vonden dit geen goed systeem meer.”- Jan Jambon in de pers
 2. “Er zijn nog zekerheden in het leven. Systeem waarbij ambtenaren NIET-OPGEBRUIKTE ziektedagen op einde van loopbaan kunnen gebruiken om vroeger op pensioen te gaan, verdedigen. Vakbonden kunnen dat! Hoe wereldvreemd en rotverwend ben je dan zeg…” – Annick De Ridder op Twitter
 3. “Rotverwend? Het lijkt me bij deze fair om het parlementair statuut en de rechten van mevrouw De Ridder eens volledig op te lijsten op twitter.” – John Crombez op Twitter

Wat zegt het zomerakkoord

First things first, laten we eens kijken waarover het juist gaat.

“Na 1 jaar ziekte zal betrokkene onder controle van de verzekeringsinstelling vallen. De juiste condities voor het personeelslid dat onder die nieuwe regeling valt, zijn nog niet definitief bepaald. De regering gaat uit van een vergoeding van 40%, 55% of 65% van een begrensd loon. Er zou wel een minimumbedrag komen in functie van de gezinssituatie.”

Tegelijk is het de bedoeling om de werknemer te re-integreren. Dat kan zowel in een andere overheidsdienst of in de privésector. Medex zou daarvoor worden ingeschakeld. Het betrokken personeelslid zou gedurende twee jaar met afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden worden beschouwd (noot: die administratieve situatie wordt niet gelijkgesteld voor de loopbaan, anciënniteit …).”

Ik ga u hier zelf eens over laten nadenken, wat dat zou betekenen voor u, indien u de pech zou hebben om voor langere tijd ziek te vallen.

Factcheck uitspraak Jan Jambon: “Er zijn vandaag ambtenaren die twee jaar eerder met pensioen kunnen omdat ze nooit lang ziek zijn geweest. We vonden dit geen goed systeem meer”

In de discussies die volgden was de trend snel gezet. Er wordt veel geprofiteerd binnen het systeem, en elke ambtenaar die vervroegd met pensioen kan door het opsparen van de ziektedagen is er één te teveel.

Twee vragen ga ik beantwoorden:

 1. Hoe zit dat nu met dat profiteren?
 2. Hebben ambtenaren het veel te goed in vergelijking met de privé?

In de tekst van het zomerakkoord verwees men naar Medex. Wat is dat nu juist?

Het Bestuur van de medische expertise, kortweg Medex, is het medisch expertisecentrum dat zich situeert binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hun taak: toezien op de medische geschiktheid van voornamelijk ambtenaren, piloten en chauffeurs. Zij voeren al hun expertises uit met een garantie van objectiviteit en met respect voor wetgeving en deontologie.

Zij hebben een eigen team van een 50-tal artsen in 13 regionale medische centra en doen ook beroep op een netwerk van 100 zelfstandige controleartsen en 30 specialisten.

Hun grootste klantengroep is het overheidspersoneel (van zowel de federale overheid, gemeenschappen (inclusief onderwijzend personeel), gewesten als lokale besturen). Afhankelijk van het statuut van een overheidsdienst zal Medex:

 • Oordelen of een afwezigheid door ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte al dan niet gerechtvaardigd is;
 • Bij een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk nagaan of er letsels in verband staan met het ongeval, een uitspraak doen over het invaliditeitspercentage en de duur van die invaliditeit;
 • Ambtenaren onderzoeken in het kader van een beroepsziekte;
 • Onderzoeken of een ambtenaar in aanmerking komt om vervroegd op pensioen te gaan om medische redenen.

Wie de moeite doet om het jaarverslag van Medex te lezen, die komt iets heel interessant te weten: “Bij 0,6%* van de afwezigheden wegens ziekte kan er twijfel zijn.”

Dat ondergraaft alvast de stelling dat er veel geprofiteerd kan worden van het systeem. Want dit is hoe dat dan gaat:

Conclusie stelling 1: Er wordt niet van het systeem geprofiteerd

Wie 0,6% aan twijfelgevallen gebruikt om 99,4% die terecht ziek worden verklaard in diskrediet te brengen die zou zich diep moeten schamen. Er wordt hier duidelijk met een kanon op een mug geschoten.

Hoeveel dagen mag men per jaar ‘opsparen’?

Er zijn twee statuten binnen de ambtenarij: contractuelen en statutairen. Jan Jambon gooit ze gemakshalve allebei in dezelfde pot. Hij doet hetzelfde voor wat betreft dat aantal dagen dat men zogezegd kan opsparen.

Enkele feiten:

Indiensttreding federale ambtenaren, 63 dagen voor de eerste 3 jaar! Vanaf dat men statutair is: 21 dagen per jaar. Contractuelen houden het gewaarborgde maandloon.

Statutairen kunnen hun dagen opsparen. Maar als ze op zijn valt men op disponibiliteit wat betekent 60% van het bruto loon.

Het systeem met de 21 dagen per jaar voor statutaire ambtenaren is bovendien relatief recent. Wie al langer dan een paar jaar in dienst is heeft er aan het begin van zijn of haar loopbaan 666 gekregen, waar je het dan 42 jaar moet mee uitzingen. Omgerekend zijn dat er minder dan 16 dagen per jaar. Wie zijn/haar dagen opgebruikt heeft valt bij een volgende ziekteperiode in datzelfde jaar meteen op 60%.

Een eerste conclusie, en direct een belangrijke: Jan Jambon, en bij uitbreiding deze hele regering, doet wat ze al zes jaar doen, veralgemenen. Alsof alle ambtenaren dezelfde rechten hebben, en ze jongleren vervolgens met het beste van die ambtenaar. En dat heeft een bedoeling natuurlijk, niet-ambtenaren op te zetten tegen ambtenaren. Heel erg hoe de regering er door desinformatie en profilering telkens weer in slaagt om de verschillende groepen tegen elkaar op te zetten en ondertussen collectief te pluimen.

Neem nu de mensen in de privé, die voelen zich tekort gedaan omdat zij geen ziektedagen kunnen opsparen. Al zitten er daar ook enorme verschillen bij.

Eerst en vooral, in de privé zijn er drie statuten: kaderleden, bedienden en arbeiders. Je kunt er staat op maken dat er tussen die drie statuten, binnen eenzelfde onderneming verschillen zitten. Zo zijn er bedrijven waarbij kaderleden en bedienden geen loonverlies lijden gedurende het eerste jaar ziekte. Betrekkelijk beter dus dan eender welke ambtenaar. Er zijn er echter ook waarbij dat wél telt voor arbeiders, net zoals er een heel deel zijn waarbij de drie statuten dat recht niet zullen hebben.

Wat ze wel alle drie frequent hebben, dat is een gewaarborgd maandloon. Als je dus een maand ziek bent geweest, heb je geen loonverlies geleden, en als je terug komt werken dan wordt de teller na twee werkdagen terug op nul gezet. Wordt je twee maanden later opnieuw een maand ziek, dan zal je opnieuw een gewaarborgd maandloon krijgen. Dat telt dus niet voor die ambtenaar, als die dagen op zijn, dan zijn ze ook echt op. Anders gezegd, dat is dan weer een voordeel voor mensen in de privé. 

Ik kruip voor de gemakkelijkheid even in de huid van Jan Jambon, tijdens één of andere vergadering van de partij:

Jan: “Ok, de ziektedagen van ambtenaren bestaan niet langer. Wat staat er nu op de agenda?”
Iemand: “Sommige werkgevers werden door vakbonden verplicht om hun kaderleden en bedienden een volledig jaar te blijven betalen als ze ziek zijn.”
Jan: “Ok, maak een persbericht: ‘Het profiteren met ziekte in de privé bezorgt onherstelbare financiële schade aan het investeringsklimaat.”
Iemand: “Knappe zin Jan! Zomaar gevonden?”
Jan: “Oefening baart kunst!”

Conclusie 2: Je hoeft absoluut geen genie te zijn om mensen tegen elkaar op te zetten. Mensen moeten wél dringend gaan beseffen dat bij elk recht dat er wordt afgenomen van iemand die dat wel heeft, en waarmee jij akkoord gaat om dat af te pakken omdat jij dat niet hebt, één van uw rechten zullen volgen.

Kan je met je ziektedagen vervroegd op pensioen?

En daar komt de aap volledig uit de mouw:

 1. Ben je weinig ziek geweest;
 2. en ben je op het einde van je carrière wel ziek;
 3. dan kan je vroeger stoppen met werken indien Medex je ziek verklaart;
 4. waardoor je dus niet vervroegd met pensioen gaat, maar gewoon ziek bent.

Conclusie 3: Het is absolute nonsens dat je uw ziektedagen kan opsparen om ze als gezonde werknemer te gebruiken om vroeger met pensioen te gaan. Je moet met andere woorden echt wel een politieker zijn om zo met de waarheid te jongleren om iedereen te overtuigen van de leugen die je er van hebt gemaakt.

Factcheck uitspraak Annick De Ridder: “Hoe wereldvreemd en rotverwend ben je dan zeg”

Eerst even op een persoonlijke noot. Ik heb veel woorden voor mevrouw De Ridder, echter politica zal er nooit tussen zitten. Dat heeft een reden: zij is het toonbeeld van onrespectvol zijn. In debatten onderbreekt zij constant anderen, en zij schoffeert om de haverklap burgers. De job van een politica bestaat er uit om te zoeken naar oplossingen, en niet in het creëren van problemen. Eender welke politici wordt betaald door burgers, ook door diegenen die zij met de regelmaat van de klok schoffeert. Om een vergelijk te maken, N-VA en Open VLD zijn ideologische tegenstanders voor mij. Maar bij Open VLD merk ik dat degoutante gedrag niet.

Even terug naar de uitspraak en het gebruik van dat woord ‘wereldvreemd’. Ik geef een mogelijke definitie:

Wereldvreemd: als iemand niet past in het alledaagse leven en weinig contact heeft met anderen.

 • `een wereldvreemde kluizenaar`
 • `wereldvreemde bankiers die maar bonussen blijven ontvangen, terwijl dat moreel niet meer kan`

Mevrouw De Ridder verdedigt hier dus de stelling dat het niet langer aanvaardbaar is dat burgers niet-opgebruikte ziektedagen kunnen opsparen om vervroegd op pensioen te gaan. Nergens verdedigt ze het feit dat ambtenaren, zowel als mensen in de privé geen loonverlies zouden mogen lijden bij ziekte. Zelfs als die langdurig zou zijn.

Het is een vraag waard: hoe zit het met de politieke rechten inzake ziekte en loon?

Laten we dat eens bekijken op federaal én Vlaams niveau.

Voor wat federaal betreft staat er het volgende geschreven:

Voor wat betreft Vlaamse parlementairen:

Ze krijgen wel wat zaken betreffende ziekteverzekering terug betaald. Straffer is nog dat eens ze op pensioen zijn, zij zelfs hun rechten blijven behouden.

Annick De Ridder is al sinds 2004 Vlaams parlementslid. Zij ligt dus te roepen dat burgers rechten moeten afgeven die zelfs nog niet in de buurt komen dan de rechten die zij zelf heeft inzake loon bij ziekte.

Wie is er hier wereldvreemd? Wie is er hier rotverwend?

Factcheck uitspraak John Crombez: “Rotverwend? Het lijkt me bij deze fair om het parlementair statuut en de rechten van mevrouw DeRidder eens volledig op te lijsten op twitter”

Ik ben partijloos, en dat heeft zo zijn redenen. Dit is er bijvoorbeeld één van. Ik ga gemakshalve de Tweet van John Crombez herschrijven, terwijl ik net hetzelfde punt ga maken.

“Rotverwend? Het lijkt me bij deze fair om het parlementair statuut en onze rechten als, Vlaamse en Federale parlementairen, eens volledig op te lijsten op twitter”

Toen de discussie begon stuurde ik onderstaande Tweet de wereld in. Al deze politici zijn actief op Twitter. Toegegeven 63 re-Tweets is geen grote stoef maar het betekent wél dat deze boodschap 64 keer is verschenen op hun tijdlijn. En niet één van hen die geantwoord heeft.

Enkel PVDA krijgt het voordeel van het vertrouwen, want zij schreven het volgende op hun website:

Enkele vragen aan politici:

 1. Kan Jan Jambon zijn foute info rechtzetten en per direct zijn excuses overmaken aan bevolking en ambtenaren?
 2. Kan mevrouw De Ridder haar excuses overmaken en mea culpa slaan over haar eigen voordelen?
 3. Wil John Crombez ons de oplijsting bezorgen over ALLE voordelen die ministers en parlementairen, Vlaams en federaal, hebben?
 4. Willen de voorzitters van alle democratische partijen aan de burgers laten weten of zij van plan zijn om hun eigen voordelen af te bouwen tot op de niveaus dat zij die afbouwen voor hun burgers. Of de voordelen van hun burgers gaan opbouwen tot het niveau van de voordelen die zij hebben.

Afsluitend

De discussie van de week werd veelal gevoerd vanuit een buikgevoel, wat dan ook de opzet is van het spel genaamd verdeel en heers. Het zijn dé media die daar zou moeten op reageren, die ons van inhoud zou moeten voorzien.

Zonder te stellen dat deze blog dé inhoud is en niets dan de inhoud, het is een begin voor zogezegde ‘journalisten’ die anderen hun rekening maken maar nooit zelf voor de spiegel wensen te staan.

Doe er iets mee.

*: De 0.6% is een getal van enkele jaren geleden. Misschien kan er eens iemand van de media aan Jan Jambon vragen wat dat getal nu is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!