Schilderij van Congolees-Katangees kunstenaar Tshibumba
Opinie -

Lumumba in het Brusselse Stadhuis … op voorwaarde dat hij zwijgt?

Op de Congolese onafhankelijkheidsdag 30 juni wordt in Brussel het Lumumbaplein ingehuldigd, ter ere van de eerste premier van Congo, die in 1961 zes maand na zijn verkiezingsoverwinning werd vermoord. Een driedaags event wordt georganiseerd rond zijn gedachtengoed. Ludo De Witte, auteur van 'De moord op Lumumba', krijgt van het Brussels gemeentebestuur echter spreekverbod. "Lumumba geneert nog steeds" is zijn antwoord.

woensdag 27 juni 2018 15:30
Spread the love

(Texte en Français ci-dessous) 

In april besliste de gemeenteraad van de stad Brussel om ter hoogte van de Naamsepoort een ‘Lumumbaplein’ in te huldigen. De inhuldiging gebeurt op 30 juni, dag van de Congolese onafhankelijkheid, als apotheose van een driedaags event waarin onder meer ‘dekoloniale wandelingen’, filmvertoningen en een conferentie-debat zijn geprogrammeerd. In het organiserend comité zitten Afro-Europese organisaties zoals ‘Change ASBL’ en ‘Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations’: organisaties die dankzij jarenlang volgehouden mobilisatie voor deze doorbraak hebben gezorgd.

De inbreng van deze organisaties in de driedaagse bestaat onder meer in de organisatie van een conferentie-debat in het Brusselse stadhuis, met deelname van onder meer Elikia M’Bokolo, Jean Omasombo, Louise Ngandu. Ook ik zou deelnemen aan het debat en spreken over het thema “Lumumba et la lutte contre l’impérialisme: idéaux, principes d’égalité et de justice. Le combat qui dérange? Non-dits et dossiers cachés.” (Lumumba en strijd tegen het imperialisme: idealen, principes van gelijkheid en rechtvaardigheid).

Een logisch initiatief: Lumumba in de publieke ruimte brengen heeft maar zin als zijn leven en werk een plaats in ons collectief geheugen krijgen, en dat betekent in de eerste plaats zijn strijd tegen het imperialisme voor het voetlicht brengen – een strijd die hem het leven heeft gekost.

Maar zo heeft Brussels burgemeester Philippe Close (PS) het niet begrepen. Eergisteren kreeg ik gemeenteraadslid Lydia Ngoï Mutyebele (PS) aan de lijn. Ze zei me dat ik niet kan deelnemen aan de conferentie wegens “een organisatorisch probleem” (“un souci organisationnel”). Meer uitleg kreeg ik niet. Een spreekverbod dus!

Eerder die dag was dat ook meegedeeld aan deelnemende partners van de festiviteiten, waarbij werd verwezen naar een beslissing van Philippe Close. Op die bijeenkomst luidde het argument dat ik in een ver verleden “een probleem met de Staatsveiligheid” zou hebben gehad. Wat belachelijk is, want ik ben nooit beschuldigd, in verdenking gesteld of veroordeeld voor een misdrijf. Al heb ik wel een reeks parkeerboetes gekregen – op dat punt pleit ik schuldig!

Het veto van burgemeester Philippe Close gaat natuurlijk niet over mijn persoon. De inzet is ‘damage control’ voor de politieke klasse. De politieke wereld wil Patrice Lumumba reduceren tot een inhoudsloos tweedimensionaal beeld – een man zonder geschiedenis, zonder betekenis, zonder relevantie voor de wereld van vandaag. Waarmee de vraag van ‘Mémoire Coloniale’ en ‘Change’ in de titel van de conferentie door Philippe Close zelf afdoende is beantwoord: ja, Lumumba derangeert nog steeds.

Het establishment wil niet horen van Lumumba’s verzet tegen de neokoloniale recuperatie van Congo en Afrika – een recuperatie die tot vandaag doorgaat en verwoestende effecten heeft voor het continent. Het establishment wil niet horen van de diabolische strategie die België en de VS in 1960 hebben gevolgd en die in die dagen door het invloedrijke blad ‘La Relève’ met brutale openheid werd uiteengezet: “Wij geven hen de onafhankelijkheid. Zij zullen ministers zijn, en gewaardeerd worden. (…) Maar in de coulissen zullen wij de touwtjes in handen houden.” Lumumba stond dat in de weg, en daarom werd hij vermoord.

Het establishment wil evenmin horen hoe de Verenigde Naties een cruciale rol speelden in de omverwerping van de democratisch verkozen regering-Lumumba. Om een voorbeeld te geven: de VN-leiders verboden Ghanese blauwhelmen om Lumumba, die door troepen van Mobutu werd achtervolgd, in bescherming te nemen. Ghanese officieren bevalen hun troepen om de opgejaagde ex-premier over te leveren aan de soldateska, die hem in zijn dodencel opsloten.

Lumumba zelf vatte die sleutelrol van de VN goed samen, in een gesprek met zijn persattaché Serge Michel: “Hoe zou het kunnen dat een blauw geschilderde helm, op zichzelf, zou volstaan om de denkbeelden van conservatieve officieren van Zweden, Canada of GrootBrittannië uit te schakelen? Hun visie op Afrika is er een van leeuwenjachten, slavenmarkten en koloniale veroveringen […] en zij begrijpen de Belgen omdat zij hetzelfde verleden, dezelfde geschiedenis en dezelfde trek in onze rijkdommen hebben.”

In zekere zin helpt het veto van Philippe Close ons beter te begrijpen waar we staan in de strijd voor de dekolonisatie van de publieke ruimte. Lumumba krijgt een pleintje langs de Brusselse Ring – niet omdat de politieke klasse dat wil, maar omdat dit van onderuit is afgedwongen.

Het is nu zaak om op dit elan door te gaan. Dit kan geen eindpunt zijn, want de totale dekolonisering van onze publieke ruimte is nog steeds een verafgelegen ideaal. Een volgende stap zou erin kunnen bestaan dat we beginnen te ijveren voor een Lumumba Instituut, opgevat als een permanente expositieruimte, met een conferentiezaal, bibliotheek en interactieve projecten, naar het voorbeeld van het Institut du Monde Arabe in Parijs. Een instituut gevestigd op een centrale plaats in Brussel, in overeenstemming met het historisch-politieke belang van de Congolese premier.

***Schilderij van Congolees-Katangese kunstenaar Tshibumba. Samen met Lumumba werden ook Maurice Mpolo, minister van jeugd en sport in zijn regering en Joseph Okito, eerste ondervoorzitter van de Senaat, geëxecuteerd

 Lumumba à l’Hôtel de Ville de Bruxelles… à condition qu’il se tait?

En avril, le conseil communal de Bruxelles a décidé d’inaugurer à la hauteur de la Porte de Namur un ‘square Lumumba’. L’inauguration est prévue pour le 30 juin, comme l’apothéose de trois jours de festivités, avec une soirée artistique, des visites guidées décoloniales et une conférence-débat. Dans le comité organisationnel siègent des organisations afro-européennes comme ‘Change ASBL’ et ‘Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations’. C’est grâce à leurs mobilisations pendant plusieurs années que ce succès est obtenu.

Ces organisations ont prévu pour la journée de vendredi une conférence-débat dans l’Hôtel de Ville de Bruxelles, avec la participation e.a. d’Elikia M’Bokolo, Jean Omasombo et Louise Ngandu. On m’avais demandé de participer, pour parler sur le thème “Lumumba et la lutte contre l’impérialisme: idéaux, principes d’égalité et de justice. Le combat qui dérange? Non-dits et dossiers cachés.” Une initiative logique: introduire Lumumba dans l’espace public n’a de sens que si on donne sa vie et son oeuvre une place dans notre mémoire collectif. Et cela veut dire en premier lieu qu’on met en avant sa lutte contre la récupération impérialiste de l’indépendance du Congo – une lutte qui lui a couté la vie.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS) le voit différemment. Mardi, deux jours avant le début des festivités, la conseillère communale Lydia Ngoï Mutyebele (PS) me téléphone pour communiquer que je ne peux pas participer à la conférence pour “un souci organisationnel”. Je n’ai pas reçu plus d’explications. Une interdiction de parler donc!

Peu avant ce coup de fil cette décision de Philippe Close a été communiquée aux partenaires-organisateurs des festivités. Lors de cette réunion on a avancé l’argument que dans un passé lointain j’aurais eu “un problème avec la Sûreté d’Etat”. Un argument ridicule, ostentiblement formulé avec le but d’intimider les gens présents à la réunion. Je n’ai jamais été accusé, ni inculpé, ni encore moins condamné pour un délit. Oui, j’ai essuié quelques contraventions pour stationnement non réglementaire de ma voiture, sur ce point je plaide coupable!

Le veto de Philippe Close ne concerne pas seulement ma personne. L’enjeu pour la classe politique est ‘damage control’. Le monde politique bruxellois a ouvert une porte qui permet la visibilité de Patrice Lumumba dans l’espace publique. Mais l’élite veut aussi réduire Lumumba à une image ‘plate’, en deux dimensions, sans contenu, sans signification, sans qu’on mesure l’actualité de sa vie et son exemple pour le monde d’aujourd’hui.

Ainsi la question de ‘Mémoire Coloniale’ et ‘Change’ intégrée dans le titre de la conférence a reçu une réponse, par Philippe Close lui-même: oui, Lumumba dérange toujours. L’establishment ne veut pas qu’on parle de la résistance de Lumumba contre la récupération néocoloniale du Congo et de l’Afrique – un néocolonialisme qui continue jusqu’aujourd’hui, avec des conséquences désastreuses pour le continent.

L’establishment ne veut pas qu’on parle de la stratégie diabolique appliqué par la Belgique et les USA en 1960. Une stratégie qui a été dévoilée avec une franchise brutale par la revue influente ‘La Relève’: “Nous allons les donner l’indépendance. Ils seront des ministres. Ils seront respectés. (…) Mais nous gardons le contrôle.” Lumumba était un obstacle à ce projet, et c’est la raison pour laquelle il a été assassiné.

L’establishment ne veut pas qu’on parle non plus comment les Nations Unies avaient un rôle crucial dans la destruction du gouvernement-Lumumba, pourtant démocratiquement élu. Un exemple seulement: début décembre 1960, les dirigeants suédois des NU ont interdit aux Casques bleus ghanéens de prendre en protection Lumumba, qui était pourchassé par les troupes de Mobutu et cherchait refuge à leur campement. Conformément aux directives de leurs supérieurs, les Ghanéens ont refusé de le prendre sous leur protection et ont permis son arrestation par les soldats de Mobutu, qui l’ont ensuite transféré vers sa cellule de la mort.

Déjà en août 1960, Lumumba lui-même avait synthétisé le rôle clé des Nations unies dans la crise congolaise, dans un entretien avec son attaché de presse Serge Michel: “Comment imager que, comme ça, un casque peint en bleu suffise à liquider les complexes des officiers conservateurs de Suède, ou du Canada ou de Grande-Bretagne? Comment supposer qu’un brassard bleu vaccine contre le racisme et le paternalisme des gens qui n’ont de l’Afrique que des visions de chasse aux lions et de marchés d’esclaves, de conquête coloniale, des gens dont l’histoire de la civilisation est bâtie sur la possession des colonies? Comment ne comprendraient-ils pas les Belges ? Ils ont le même passé qu’eux, la même histoire, les mêmes goûts pour nos richesses.“

Dans une certaine mesure le veto de Philippe Close nous aide à comprendre où on est dans la lutte pour la décolonisation de l’espace public. Lumumba aura son square près du Ring. Pas parce que c’est la volonté de la classe politique, mais parce que c’est une décision arrachée par une lutte. Si nous ne restons pas sur le qui-vive, on nous dira “que nous avons reçu ce qu’on a demandé. Qu’on doit être raisonnable; qu’on doit se taire et être content avec ce geste.” Alors le risque est grand qu’une omerta nouvelle s’installera.

Ce qui me paraît donc important, c’est qu’on continue sur l’élan de cette victoire. Le square ne peut pas être un point final, parce que la décolonisation de l‘espace public reste un idéal lointain à réaliser. Une étape suivante pouvait être des mobilisations pour réaliser un Institut Lumumba, conçue comme un lieu d’expostion permanente, avec une salle de conférence, une bibliothèque et des projets interactifs, un peu à l’exemple de l’Institut du Monde arabe (Paris). Un institut sur une place centrale dans la capitale; et dont la place porte le nom du leader congolais.

Ludo De Witte is auteur van o.a. Crisis in Kongo (1996), De moord op Lumumba (1999) / L’assassinat de Lumumba (2000) en Huurlingen, geheim agenten en diplomaten (2014)/L’ascension de Mobutu (2017). Zijn boek over Lumumba leidde tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische betrokkenheid bij de moord.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!