CETA: de strijd gaat verder (en jij kan hem helpen winnen, maar het is wel dringend ! )

CETA: de strijd gaat verder (en jij kan hem helpen winnen, maar het is wel dringend ! )

donderdag 10 mei 2018 11:02
Spread the love

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, werd in 2017 getekend in weerwil van een ongewoon intens en breed protest. Het akkoord is gedeeltelijk in voorlopige uitvoering gegaan op 21 september 2017, maar het blijft mogelijk het te stoppen.

De volledige en definitieve uitvoering van CETA is pas mogelijk als alle 38 parlementen, waarvan 7 in België het verdrag ratificeren. Het volstaat dat 1 van die 38 parlementen dit weigert om het hele verdrag van tafel te vegen.

In België maken de meeste parlementen hiermee geen haast. De Vlaamse en Federale regeringen hebben echter het voorstel voor ratificatie reeds voorgelegd aan hun parlementen.

Het verst gevorderd is de procedure in het Vlaams Parlement dat in de komende weken de ratificatie zou kunnen goedkeuren, tenzij de burgers door hun massaal protest de Vlaamse Parlementsleden kunnen overtuigen om dit niet te doen.

Voor massaal straatprotest is er geen tijd meer. Wel kunnen wij de Vlaamse Parlementsleden met e-mails bombarderen. Dergelijke massale e-mail acties hebben in het verleden parlementsleden wel van gedacht doen veranderen. Dit was het geval bij de bespreking van ACTA (verdrag bescherming intellectuele eigendomsrechten) in het Europees Parlement in 2012.

Iedere burger kan zijn steentje bijdragen door een mail te sturen naar de Vlaamse Parlementsleden Dit kan nu makkelijk dankzij de medewerking van de organisatie “We citizens”

Enkele clicks en een eigen zinnetje volstaan om de standaard brief te versturen. Let wel je kan maar naar 3 parlementsleden per keer  mailen. Enkele minuten later kan je de handeling herhalen. Prioritair lijkt ons CD&V parlementsleden te mailen. Bij NV-A en Open VLD lijkt er weinig kans te bestaan om ze te overtuigen neen te stemmen (alhoewel: je weet maar nooit). Sp.a, Groen en Vlaams Belang zullen waarschijnlijk tegen stemmen. Enige aanmoediging kan natuurlijk geen kwaad.

Ga hiervoor naar http://directory.wecitizens.be/nl/campaign?id=16

Bedankt voor je medewerking

Michel Vanhoorne,

Coördinator van het Links Ecologisch Forum (LEF)

michel.vanhoorne@ugent.be

Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden

Geacht Vlaams Parlementslid,

Betreft: ratificatie CETA

wij vernemen dat het Vlaams Parlement eerstdaags het  voorstel van de Vlaamse Regering zal bespreken om in te stemmen met de ratificatie van  CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada.

Wij betreuren dat de Vlaamse Regering hiervoor niet gewacht heeft op de uitspraak van het Europees Justitie Hof aangaande de vraag van België, daterend van 6 september j.l., of dit verdrag in overeenstemming is met de Europese verdragen.

Wij vragen dat de Vlaamse Volksvertegenwoordigers rekening zouden houden met het arrest van 6 maart 2018 van het Europees Hof van Justitie dat in de zaak Achmea. In dit arrest wordt bepaald dat  de arbitrage clausule vervat in het bilateraal investeringsakkoord tussen Nederland en Slovakije onverenigbaar is met de autonomie van het Unie recht  (http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0284&lang1=nl&type=TXT&ancre=)

Dit arrest is een belangrijk precedent want voor het eerst spreekt het Europees Hof zich uit het mechanisme om de geschillen tussen staten en investeerders te regelen, dat zoveel stof heeft doen opwaaien in de debatten over TTIP en CETA. Ter herinnering: dergelijke handel- en investeringsakkoorden verlenen aan multinationale ondernemingen het uitzonderlijke voorrecht om de staten voor arbitragepanels te dagen als zij oordelen dat hun belangen geschaad worden. Zij moeten voorafgaandelijk niet gebruik maken van de bestaande interne juridische middelen en er is geen beroepsmogelijkheid tegen de uitspraak van de arbitrage panels.

Dit gezegd zijnde vragen wij u grondig na te denken over de wenselijkheid van het CETA verdrag. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 7 november j.l ,  op vraag van meer dan 16.000 burgers. bleek dat meerdere parlementsleden zich onvoldoende geïnformeerd achtten om te oordelen over deze complexe en toch zwaarwegende materie.

Derhalve suggereren wij dat het Parlement zich grondig zou beraden over de inhoudelijke aspecten van CETA en vooraleer te beslissen over de ratificatie van dit verdrag,  het vonnis van het  Europees Hof van Justitie zou afwachten betreffende de investeringsbescherming voorzien in CETA. 

Tenslotte wijzen wij u erop dat een zeer breed samenwerkingsverband van vakbonden, mutualiteiten, milieu- en consumentenorganisaties zich krachtig uitgesproken heeft tegen vrijhandels- en investeringsakkoorden zoals CETA en TTIP. ( zie www.stopCETA.be)

Hoogachtend,

Naam en voornaam

Ik teken in eigen naam

Ik teken in naam van de organisatie …

Typ of plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!