Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Economie, Politiek, België -

Het ABVV veroordeelt de “jacht op zieke werknemers”

Op dinsdag 8 mei heeft het Federaal Bureau van het ABVV (waarin alle afdelingen van het ABVV samenkomen) unaniem het regeringsbeleid voor de terugkeer naar werk van zieke werknemers veroordeeld. De regering wil systematisch de meest kwetsbaren in onze maatschappij aanpakken door middel van sancties en dat is sociaal onrechtvaardig en onaanvaardbaar.

dinsdag 8 mei 2018 18:18
Spread the love

Meer in het algemeen, is het ABVV van mening dat het beleid voor de terugkeer naar werk van zieke werknemers zijn oorspronkelijke doel – namelijk, zieke werknemers op een geleidelijke en aangepaste wijze terug aan het werk krijgen – voorbijschiet. Erger nog, sommige ondoordachte en dogmatische maatregelen zouden wel eens het tegenovergestelde effect kunnen hebben.

Iedereen komt tot dezelfde pijnlijke vaststelling: de arbeidsorganisatie in vele bedrijven maakt jaarlijks tal van werknemers ziek. Toch kiest de regering voor de gemakkelijke uitweg door zieke werknemers te stigmatiseren.

Het ABVV vindt dat de regering haar ontwerp grondig moet herzien. Want het minste dat men kan zeggen is dat het re-integratietraject voor zieke werknemers niet werkt. Momenteel heeft immers 67% van de werknemers in een re-integratieprocedure een beslissing D gekregen. Dat betekent dat de arbeidsgeneesheer heeft geoordeeld dat de persoon definitief ongeschikt is om eender welk werk in de onderneming uit te voeren. De gevolgen van een dergelijke beslissing zijn vaak dramatisch voor de werknemers. Deze beslissing kan immers aanleiding geven tot een medische overmacht, wat neerkomt op ontslag zonder opzeggingsvergoeding.

De jacht op de zieken: sancties “aan twee snelheden“

De regeringsleden zijn de afgelopen dagen opgewekt naar buiten gekomen in de pers met mooie verklaringen. Het principeakkoord waarmee langdurig zieken worden afgestraft, werd door verschillende ministers en leden van meerderheidspartijen toegejuicht.

Concreet hebben die nieuwe sancties veel weg van een echte jacht op zieke werknemers. De voorgestelde sancties pakken zieke – en daarom kwetsbare – werknemers namelijk heel hard en automatisch aan.

De voorziene sancties ten aanzien van werkgevers die onvoldoende inspanningen leveren, lijken daarentegen moeilijk toepasbaar. Bovendien bepaalt de regering dat deze beschikkingen niet van toepassing zijn op werkgevers die minder dan 50 werknemers in dienst hebben, noch op loontrekkende werknemers die werken voor een organisatie die minder dan 50 loontrekkende werknemers telt. Dat komt neer op de grote meerderheid van onze bedrijven!

Het ABVV veroordeelt met klem deze voortdurende aanvallen ten aanzien van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Bovendien wil het ABVV absoluut niet dat zieke werknemers worden gebruikt als budgettaire aanpassingsvariabele. In dit verband herinneren wij eraan dat de beste besparing die de regering kan verwezenlijken, erin bestaat om massaal te investeren in de preventie van gezondheidsproblemen, meer bepaald op het werk. Voorkomen is beter dan genezen!

Ten slotte roept het ABVV de ministers met nadruk op om het sociaal overleg te eerbiedigen. De sociale gesprekspartners hebben namelijk unaniem gevraagd om de naleving van het vrijwillige karakter van de terugkeer naar werk te waarborgen. Zonder deze voorwaarde kan er geen sprake zijn van een succesvolle procedure.

Wij pleiten voor het intrekken van de sancties en voor een écht, doordacht en gecoördineerd beleid voor de begeleiding van zieke werknemers, evenals voor een gelijkaardig preventiebeleid.

 

Bijlage 1: Getuigenissen “De re-integratietrajecten voor zieken door de ogen van werknemers!’

Bijlage 2: Samenvatting van de sancties waarin het voorontwerp van wet voorziet

take down
the paywall
steun ons nu!