Bron: PxHere
Opinie, Economie, Samenleving, Politiek, België -

30-urenweek is haalbaar

“Een 30-urenweek creëert ruimte om te werken en daarnaast een engagement op te nemen als vrijwilliger, te investeren in de ontplooiing van eigen talenten en zorgtaken op te nemen. Ook het gezin vaart er wel bij en het is een goede remedie tegen stress en burn-out.” Dat zei Mieke Vogels in haar slottoespraak op het Congres GroenPlus. Dat verkoos haar tot voorzitter met aftredend voorzitter Hugo Van Dienderen als ondervoorzitter. Met deze keuze versterkte het congres van GroenPlus een eis die reeds door Femma werd opgenomen.

maandag 30 april 2018 23:10
Spread the loveMieke Vogels nu voorzitter van GroenPlus, gewezen voorzitter van Groen

Samen met heel wat middenveldorganisaties wil GroenPlus het debat over werk hoog op de politieke agenda zetten en arbeid herstellen in zijn echte waarde! Werken is immers eigen aan de mens. Hij gebruikt zijn talenten om van grondstoffen producten te maken en zo te voorzien in eigen noden en die van zijn naasten. Hij organiseert zijn leven en dat van zijn omgeving en creëert daarnaast mooie dingen zoals muziek, dans, sport, theater …

Iedereen werkt, ook wie niet actief is op de arbeidsmarkt!De deelnemers in de mooie Thagastezaal

GroenPlus wil arbeid en arbeidsmarkt van elkaar loskoppelen en pleit voor een beleid dat aan iedereen de ruimte en het respect geeft om op eigen ritme te werken. Dit is slechts haalbaar als we ook inkomen en arbeidsmarkt deels van elkaar scheiden en een vorm van basisinkomen invoeren.

In het verlengde hiervan werden belangrijke thema’s onder de loep genomen zoals de uitbouw van een loonbonus en de welvaartsgarantie, het versterken van de dienstverlening door de overheid, een onderwijs dat voorbereidt op het leven, investeringen in bijkomend personeel in de zorg, het valoriseren en beter omkaderen van het vrijwilligerswerk.

GroenPlus omarmt met dit congres opnieuw duidelijk de transitiebeweging die van onderuit timmert aan een overgang naar een olie-arme en minder grondstof verspillende samenleving. De aanwezigen hielden ook een scherp pleidooi voor de oprichting van een COP-conferentie rond sociale economie en financiële stromen naar analogie met de wereldklimaatconferenties.

Actualiteitsmotie: Kwaliteit van werken, kwaliteit van leven!

De federale regering pakt graag uit met haar mantra jobs, jobs, jobs.
Minister van Werk Kris Peeters belooft ons zelfs volledige tewerkstelling.
Het GroenPlus-congres stelt hiertegenover de vraag naar de kwaliteit van de aangeboden jobs.

Steeds vaker zien mensen zich verplicht te werken:
• Als schijnzelfstandigen;
• In jobs waar permanente beschikbaarheid wordt verwacht, waar werktijd en vrije tijd worden vermengd en werknemers verplicht worden om werk mee naar huis te nemen;
• In flexi-jobs, waarbij enkel kan gewerkt worden als de werkgever je oproept;
• In opgelegde gemeenschapsdienst, waarbij werklozen verplicht worden te werken zonder loon.

We evolueren naar een arbeidsmarkt waar de flexibiliteit op maat van de werkgever domineert, waar de werknemer weinig werkzekerheid heeft, geen sociale bescherming, geen stabiel inkomen. In ons land stijgt het aantal mensen dat werkt en toch in armoede leeft (working poor). Toch blijven verantwoordelijke ministers van deze regering roepen dat werk de beste remedie is tegen armoede.

Helemaal te gek is de allerlaatste maatregel van de regering. Studenten, mensen op pensioen en wie minstens 4/5de werkt, kan tot 500 euro in de maand onbelast bijverdienen. Ook hier regeert de flexibiliteit op maat van de werkgever. Het nieuwe systeem zal opnieuw jobs schrappen die nu door laaggeschoolde werknemers worden opgenomen. De regering beveelt het onbelast bijverdienen ook aan in de sectoren vrije tijd, sport en zorg. Daar dreigt het systeem een ongezonde concurrentie te creëren tussen ‘betaalde’ en ‘niet betaalde’ vrijwilligers. Vooral in de zorg is het ook een excuus om niet duurzaam te investeren in het broodnodige bijkomende personeel. Dit onbelast bijklussen is tot slot het zoveelste voorbeeld van ontwijking van bijdragen aan de sociale zekerheid.

Bart De Wever stelde onlangs dat nieuwkomers of vluchtelingen onze sociale zekerheid bedreigen, niets is minder waar. Het zijn de opeenvolgende maatregelen die deze regering neemt om delen van het loon niet te belasten (bedrijfswagens, maaltijdcheques, uitbreiden van het aantal uren studentenarbeid, 500 euro onbelast bijverdienen, …) die onze sociale zekerheid steeds meer onder druk zetten.

GroenPlus eist meer aandacht voor de kwaliteit van nieuwe jobs

Alleen een job binnen een overeengekomen arbeidskader, met voldoende werkzekerheid, met scheiding tussen werktijd en vrije tijd en met een volwaardig en volledig belast loon kan meetellen voor de berekening van nieuwe jobs.

take down
the paywall
steun ons nu!