Bron: Organisatie van Women's Strike UGent
Aankondiging, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Gent - Luce Beeckmans, Julie Carlier, Katrien De Graeve, Ladan Rahbari, Julie Somers

Women’s Strike UGent – voor een meer diverse en inclusieve universiteit!

Net als vorig jaar plannen we op de Internationale Vrouwendag van 8 maart, in solidariteit met de internationale vrouwenbeweging, een Women’s Strike aan de Universiteit Gent.

woensdag 7 maart 2018 14:49
Spread the love

We zullen symbolisch een ‘walk-out’ organiseren om 15u27 – het moment dat de algemene loonkloof in België symboliseert (een volledige werkdag in België is 7u36, vrouwen worden hiervan slechts 5u27 betaald. Als een man werkt van 9u tot 17u36 met een uur middagpauze, dan wordt een vrouw diezelfde dag maar tot 15u27 betaald). Studenten en docenten – mannen net zo goed als vrouwen! – worden gevraagd om de lessen te staken en samen met andere personeelsleden en sympathisanten te verzamelen aan het rectoraat, alwaar we opnieuw een ‘open mic’ zullen houden, voorafgegaan door enkele toespraken en slam poetry.

We roepen onze nieuwe rector en vice-rector op om werk te maken van hun verkiezingsbeloften voor een meer participatieve en inclusieve universiteit, en sluiten ons nadrukkelijk aan bij de steeds luider klinkende roep om een andere academische (werk)cultuur. Het huidige hiërarchische en extreem competitieve universitaire model – in België en daarbuiten – legt een grenzeloze nadruk op kwantificeerbare ‘output’ en dwingt onderzoekers en professoren om een groot deel van hun tijd te besteden aan de concurrentie voor een beperkte pot aan financieringsmiddelen eerder dan aan het onderzoek zelf, terwijl onderwijs ondergewaardeerd, ondergefinancierd en dus onderbemand/vrouwd is. Zowel docenten als studenten verdienen beter! De heersende arbeidscultuur die overwerk als ideaal verheft, zorgt voor een onhoudbare en ziekmakende werkdruk en maakt het moeilijk werk met privéleven te combineren. Onzekerheid door tewerkstelling in kortlopende contracten en beperkte doorgroeimogelijkheden zorgen voor bijkomende stress.

Het huidige model pleegt roofbouw op haar werknemers en benadeelt mensen met gezinnen en andere zorgtaken – nog steeds vooral vrouwen, maar in toenemende mate ook mannen – en met minder sociaal kapitaal of netwerken. Het priviligieert de reeds gepriviligieerden en promoot monomane, individualistische wetenschappers, in plaats van geëngageerde, veelzijdige academici. Dit is ook nefast voor de 3 centrale missies van elke universiteit. Origineel onderzoek, kwaliteitsvol onderwijs en effectieve maatschappelijke dienstverlening vragen om een werk- en leeromgeving waarin creativiteit, samenwerking en vertrouwen centraal staan – noodzakelijke voorwaarden die nu gefnuikt worden door nutteloze concurrentie voor schaarse middelen en een almaar groeiende administratieve werklast.

De ondervertegenwoordiging van vrouwen en van minderheidsgroepen en het probleem van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit kan niet losgezien worden van het huidige hiërarchische en neoliberale universitaire model, dat uitsluiting en machtsmisbruik in de hand werkt. Ondanks gestage verbeteringen blijft de top van onze universiteit overwegend mannelijk en erg wit, terwijl het poetspersoneel onderaan de ladder overwegend vrouwelijk en gekleurd is.

Wij pleiten voor een gendergelijke en inclusieve universiteit waar zorg en solidariteit centraal staan. Wij willen actief werk maken van een meer diverse en stress-arme werkomgeving, met gelijke kansen voor iedereen, en stellen daarom de volgende acties voor.

 1. ONZE AMBITIE: GELIJKHEID

Weg met gender- en raciale ongelijkheid in alle jobs en met alle (impliciete) vooroordelen en privilege in werving-selecties:

 • verhoog de minimumlonen aan onze universiteit
 • stop het uitbesteden van de poetsdienst aan externe firma’s die het minder nauw nemen met de werkvoorwaarden en sociale zekerheid
 • stel quota in om op de lange termijn een genderevenwicht in het professorenkorps te bekomen
 • bouw meer programma’s uit die de barrières voor kansarmen en minderheidsgroepen wegnemen zodat zij makkelijker instromen en doorstromen in onze universiteit 
 1. ZWIJGEN OVER GEWELD?! DIE DAGEN ZIJN GETELD.

Racistische, seksistische, trans- en homofobe, en andere vormen van discriminatie hebben geen plaats aan de universiteit. Een open debat en transparant beleid dat oog heeft voor ongelijke machtsrelaties aan de universiteit is het noodzakelijke en dringende antwoord:

 • een (online) anoniem meldpunt en consultatiedienst om niet alleen seksuele intimidatie, maar alle vormen van discriminatie en/of geweld aan de universiteit te rapporteren
 • verplichte bewustwordingstraining omtrent gender en diversiteit voor alle vastbenoemde personeelsleden
 • de erkenning ontnemen van verenigingen die enige vorm van discriminatie of geweld propageren
 1. MINDER STRESS IS GEEN EXCES!

Goed werk vereist gezonde werknemers met een goede werk-privébalans. Laat ons het aantal burn-outs naar beneden halen door de werkuren, (administratieve) werklast, nutteloze competitie voor schaarse fondsen te verminderen. Wij vragen een arbeidscultuur gebaseerd op samenwerking en vertrouwen in plaats van op grenzeloze competitie, kwantificeerbare output en doorgedreven administratieve controles. Dit vereist een hervorming van:

 • het huidige loopbaanmodel en het systeem van persoonlijke doelstellingen
 • het financieringsmodel voor het hoger onderwij
 1. LATEN WE DADEN BIJ ONZE WOORDEN VOEGEN

De Universiteit Gent noemt zichzelf een sociaal geëngageerde, pluralistische universiteit, waar kritisch denken centraal staat. Laten we dan ook doen wat we beweren en streven naar een meer zorgende en diverse universiteit:

 • meer effectieve ondersteuning voor moederschaps-, ouderschaps-, sociaal  en zorgverlof op alle niveaus, in alle contracten
 • maak de recente schrapping van abortus en contraceptie uit de hospitalisatieverzekering van de UGent ongedaan
 • stimuleer de dekolonisatie van de universiteit, door een aangepast opleidingsaanbod en streef naar een echt inclusieve werk -en studieomgeving die verschil omarmt!

Luce Beeckmans (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur)

Julie Carlier (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen)

Katrien De Graeve (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Ladan Rahbari (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Julie Somers (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

In naam van het organiserend comité van onderzoekers, docenten, vakbondsafgevaardigden en studentenvertegenwoordigers.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!