Opinie - Michel Dehon

Wij, burgers en werknemers, roepen op tot publiek debat over de toekomst van De Post

Dit is een oproep om de burgers en werknemers van de Post steunen die een openbaar debat willen tussen burgers (hun organisaties/instituten inbegrepen) en werknemers. Zo'n debat speelt enkel in het voordeel van de openbare dienstverlening van De Post, zo stellen de ondertekenaars van deze oproep.

dinsdag 6 maart 2018 10:19
Spread the love

Wij roepen op tot een debat over wie De Post moet bezitten, wie moet leiden, ontwikkelen, ontwerpen, bedenken, wat het bedrijf moet doen en hoe het dat moet doen. Kortom hoe we aan co-building kunnen doen. Maar zelfs door gewoon nog maar op te roepen tot debat stellen werknemers van de post zich bloot aan sancties of chantage en worden ze ervan beschuldigd het imago van het bedrijf te schaden.

Dit alles komt bovenop het lijden op het werk, de “dictatuur van de tijd”, het ‘imago’ en de verplichting om constructief te zijn in de richting van wat vernietigt. Het is zo kenmerkend voor de bedrijven van vandaag.

Voor ons, werknemers van de post, voelt het aan alsof wij werknemers niet langer dezelfde rechten hedden als gewone burgers.

Dat we burgers zijn, werknemers, maatschappelijke organisaties, bevestigt luid en duidelijk dat we geen “sociaal minderwaardigen” zijn.

Wij eisen sterkere politieke rechten en inspraak bij zakelijke strategische beslissingen!

Laten we de controle overnemen!

Hieronder bieden we voorstellen en onderwerpen ter discussie aan. Steun deze oproep voor het recht op debat, en het recht om de politieke verantwoordelijken publiek te interpelleren.

Een openbare post : laten we dynamisch het debat aan gaan

Wij, personeelsleden van de post en burgers willen graag onze visie geven over de toekomst van een post voor de burger.

Wij willen de kwestie van een echt postbedrijf als openbare dienst in België op tafel leggen. Een post die gefinancierd wordt door een rechtvaardige investering en werkingsmiddelen. Een winstgevende post die evenwel de concurrentielogica en de jacht op winst niet centraal stelt. Een transparante, moderne en toegankelijke post die ten dienste van de gehele samenleving staat.

We willen graag het debat openen over :
• een Raad van bestuur met verkozen vertegenwoordigers van werknemers en burgers.
• een volledige transparantie over publieke mandaten en privémandaten van de leden van de Raad van bestuur.
• een ethisch, economisch en ecologisch model voor de ontwikkeling van de post.
• het ambitieus ontwikkelen van een netwerk van de post door bijvoorbeeld het bieden van een degelijk statuut / vergoeding aan het personeel dat in de postpunten werkt.
• het uitbreiden van het gamma aan post-diensten met bijvoorbeeld een gratis emailadres of een levenslange bankrekening voor iedere burger die er om vraagt.
• het verstevigen van de sociale zekerheid en de rechtspositie van het postpersoneel.

 • het optimaliseren van opleidingen voor nieuw personeel
 • een eenheidsstatuut voor het personeelsbestand : er mag geen verschil gemaakt worden tussen bedienden (kaders inbegrepen) en arbeiders, met een harmonisatie naar boven toe.
 • het stapsgewijs verminderen van het loonverschil met harmonisatie naar boven toe : een loonschaal van 1 naar maximum 10.
 • het beantwoorden van essentiële noden van de klimaatproblematiek. bijvoorbeeld het wagenpark systematisch omschakelen naar aardgas en of biogas (voorbeeld : bussen Rijssel)
  • de signaalfunctie betreffende hulpbehoevenden (bejaarden, gehandicapten, mensen in nood,…) : de uitreikers moeten de mogelijkheid (tijd) hebben om dit door te geven aan de sociale / psychosociale preventie dienst van de post die ‘burgerdienst’ verder op zich neemt.
 • de situatie bestuderen van voormalige openbare ondernemingen die werden gehernationaliseerd na slechte ervaringen met privatisering
  Voorbeeld : Spoorwegen Groot-Britannië
 • het verbeteren van het intern functioneren van de onderneming:
  • organiseren van opiniepeiling onder het personeel, met samenwerking van de vakbonden
  • ondervragen van gemotiveerde vrijwilligers die goede ideeën geven
  • officiële stemmingen organiseren met surveymonkey-enquetes / onderzoek met daaruit voortvloeiend adviezen aan het management.
 • last but not least:
  • het garanderen / verhogen van de meerderheidsparticipatie van de overheid in de post ten einde de nieuw voorgestelde projecten te financieren.
  • het starten van een haalbaarheidsonderzoek voor het creëren een Europese overheidspost die ook garant staat voor universele dienstverlening aan de burgers op ons continent. US Postal Service (U.S.A.), nog steeds een overheidsbedrijf, is een voorbeeld uiteraard voor verbetering vatbaar.

Voor bovenvermelde punten kan de infrastructuur en de logistiek van vakbonden helpen om het personeel te mobiliseren.

Tot slot, nodigen wij uit tot een gestructureerd, democratisch debat over de inhoud van deze oproep, met als inzet de toekomst en opwaardering van een openbare post.

(Naar beneden scrollen voor enkele eerste ondertekenaars die dit recht verdedigen te debatteren) Teken de petitie

version Française

Soutenons les citoyens et les travailleurs de la Poste qui veulent un débat public entre citoyens ( y compris leurs organisations/institutions) et travailleurs en faveur du caractère public des services publics de “La Poste”.

En effet, rien que proposer un débat public avec les parties prenantes pose problème, quand on veut traiter la question de posséder, diriger, décider, élaborer, concevoir, penser ce que l’entreprise doit faire et comment (en bref co-construire).

Pour les travailleurs de l’entreprise cela implique de s’exposer à des sanctions, des chantages à l’emploi, des soupçons de nuire à “l’image” de l’entreprise.

Tout cela est une souffrances supplémentaire au travail, à la dictature du temps, et à l’obligation d’être constructif envers celui qui détruit, une caractéristique de nos entreprises actuelles.

Ces travailleurs ont ainsi expérimenté que, comme travailleurs, ils n’avaient plus les mêmes droits que les citoyens ordinaires.

Que nous soyons citoyens, travailleurs, organisations citoyennes , affirmons haut et fort que nous ne sommes pas des “mineurs sociaux”.

Réclamons des droits politiques plus forts sur les décisions stratégiques des entreprises ! Reprenons le contrôle !

Regardez ci-dessous leurs propositions de sujets à débattre.

Soutenez-les pour avoir ce droit à débattre, et notamment celui d’interpeller publiquement les responsables politiques.

Une Poste publique : osons en débattre franchement !

Nous, membres du personnel de la poste et simples citoyens, aimerions partager notre vision sur l’avenir d’une poste citoyenne.

Nous voulons mettre sur table la question d’une vraie poste publique en Belgique. Une poste financée par une juste méthode d’investissement et de dotation de fonctionnement. Une poste qui tout en faisant de bénéfices, ne place pas au centre de ses intérêts la logique de la concurrence et la course au profit. Une poste

moderne, accessible et transparente, réellement au service de l’ensemble de la collectivité.

Nous aimerions ouvrir le débat sur une série de points :

 • un Conseil d’administration avec des représentants élus des travailleurs et des citoyens.
 • une transparence totale sur les mandats publics et privés.
 • une réflexion sur un modèle économique éthique et écologique pour le futur de l’entreprise.
 • le développement ambitieux d’un réseau de la poste offrant p.ex. une rémunération / un statut décents au personnel des points poste.
 • l’élargissement de la gamme des services gratuit rendus par la poste :
 • un compte e-mail,
 • un compte bancaire pour chaque citoyen pour la durée de leur vie.
 • le renforcement de la sécurité sociale et du statut juridique du personnel.
 • l’amélioration de la formation des nouveaux membres du personnel.
 • le même statut unique pour tous les travailleurs : pas de différence entre employés (cadres compris) et ouvriers, avec une harmonisation vers le haut.
 • la diminution progressive de l’écart salarial en harmonisant vers le haut, avec une échelle de 1 à 10 maximum.
 • la réponse aux besoins de la problématique climatique en faisant passer le parc automobile au gaz naturel ou au biogaz (exemple : les autobus Lille)
 • la réinstallation de la fonction-signal.
  Pour les personnes dans le besoin (personnes âgées, handicapés, revenus précaires, …) les postiers devraient avoir la possibilité (le temps) de transférer ces informations aux services sociaux / prévention psychosociale de la poste, qui en référeront aux services concernés.
 • l’étude de la situation d’anciennes entreprises publiques ré-nationalisées suite à des expériences malheureuses de privatisation. Exemple : le chemin de fer au Royaume-Uni.
 • l’amélioration du fonctionnement interne de l’entreprise :
 • organiser des sondages parmi le personnel en collaboration avec les syndicats.
 • interroger des volontaires motivés qui vont donner de bonnes idées.
 • organiser des enquêtes officielles (avec enquête survey monkey), pour formuler des conseils au management.
 • Enfin, mais pas des moindres :
 • garantir / augmenter la participation majoritaire des autorités publiques dans cette poste pour assurer le financement des projets proposés.
 • entamer une étude de faisabilité en vue de la création d’un service postal européen qui soit également garant d’un service universel pour l’ensemble des citoyens du continent. US postal aux États-Unis – toujours publique – est un exemple – certes à améliorer.

Pour ces derniers points, les infrastructures et la logistique des syndicats peuvent aider à mobiliser le personnel.

Nous vous invitons à un débat démocratique et effectif sur le contenu de cet appel.

Notre vision s’inscrit dans la perspective d’une valeur ajoutée constructive pour cette poste.

Signez la petition

De petitie vind je hier

Quelques premiers signataires qui défendent ce droit à débattre

Enkele eerste ondertekenaars die dit recht verdedigen te debatteren

Ariès Paul, politologue, directeur de la revue les Zindignés , France
Berlez Jeannette, facteur pensionnée à Mouscron Mail
Bovy Yannick, Bruxelles Panthère asbl
CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes) asbl
Collard Anne-Sophie , citoyenne
De Boom Harry, burger gepensioneerd Laken
Decantere Christine, burger Vorst
Dehon Michel, burger Vorst
Devillé Rik, Galmaarden
Dierckx Olivier Fonctionnaire et citoyen de Watermael-Boitfort
Dubois Michèlle, citoyenne
Duruisseau André, facteur pensionné à Ixelles Mail
Emili Pietro, citoyen
Fares Aline, Auteure, conférencière et militante Porte-parole de la plateforme Belfius est à nous
Gevers Michel, Emeritus Professor at Louvain University, Louvain la Neuve ,Scientific collaborator at VUB
Gilkinet Michèle, objectrice de croissance, co-secrétaire générale du mpOC
Gilson Marc, citoyen
Hanon Corinne, citoyenne Uccle
Hoyois Geoffrey, citoyen Quaregnon
Iannuzzi Enzo, citoyen Italie
Leclercq André, citoyen ixellois
Madelaine Stéphane, co-auteur d’un projet de Décroissance, Le Havre France
Mestdagh Sabine, facteur pensionnée à Ixelles Mail
Malay Olivier, chercheur en sciences économiques à l’UCL
met den Ancxt Roland, citoyen Forest
mpOC, mouvement politique des objecteurs de croissances
Oubion Michelle, citoyenne
Pelz Christa, citoyenne Bruxelles
Provost Charlaine, citoyenne
Roeland Rita, burger Munkzalm
Saidi Nordine, militant décolonial
Sansi Erveda, citoyenne Italie
Sempels Freddy, burger Kessel-Lo
Stroobants Vera, burger Aalst
van den Bedem Miguel, burger Elsene
Van den IJsel Joost, burger Amsterdam Nederland
Vaneste Bart, burger Roeselare
Vanlangendonck Els, burger Dilbeek
Vanwynsberghe Dries, burger Leuven
Wilmottte Jean Pierrre, citoyen Louvain-la-Neuve

« wat kunnen we vandaag doen zodat we morgen kunnen doen wat we vandaag niet hebben kunnen doen (Paulo Freire)”

« Que peut-on faire aujourd’hui pour que demain l’on puisse faire ce que l’on ne peut faire aujourd’hui ? » (Paulo Freire)”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!