Belgische jongeren steeds meer uit beroepsbevolking gestoten

Belgische jongeren steeds meer uit beroepsbevolking gestoten

dinsdag 13 februari 2018 14:20
Spread the love

Deze uitstoot van jongeren uit de arbeidsmarkt in België wordt nu ook bevestigd in het recente rapport Labour Force Statistics OESO – 2017 van 02/02/2018.
 
Heeft iemand iets opgevangen van het nieuw en belangwekkend OESO-rapport 2017 van vorige week over de Arbeidskrachten met vergelijking van België met alle andere Europese landen, de andere OESO landen, Rusland en Zuid-Afrika?

Npdata maakt de analyse van de jeugdwerkloosheid 20-24 en 25-29 jr op basis van deze vergelijkende Eurostat-Enquête naar de Arbeidskrachten.

Npdata-tabel OESO Werk, 20-24 en 25-29 jr, 2000-2016
Download het Rapport Labour Force 2017                      
Toegang tot de Database OESO                                

Inleiding: Uitstoot jongeren uit de arbeidsmarkt is zeggen: “jullie tellen voor ons niet meer mee”.

Het ergste wat met een bevolkingsgroep kan gebeuren is hen uit de actieve bevolking, dwz de beroepsbevolking stoten. Dat is wat gebeurd is en nog altijd gebeurt met de jongeren die na afstuderen of schoolonderbreking naar de bestaanszekerheid worden doorgeschoven. Doordat zij na een tijd niet meer als werkloze meetellen vallen zij uit de beroepsbevolking. De beroepsbevolking bestaat enkel uit werkenden en werklozen. Ook degenen die geen diploma behaalden krijgen onmiddellijk het verdict we hebben jullie niet nodig, jullie worden uit de werkloosheid en sociale zekerheid gestoten, overleef maar in de bestaanszekerheid, hoe jong jullie ook nog zijn, jullie behoren niet meer tot de beroepsbevolking,en hebben enkel het leefloon als inkomen, en daar zullen we ook nog eens de tang van de besparingen op zetten. Dat is niet alleen de boodschap maar de feitelijkheid voor tienduizenden jongeren, vooral in de grotere steden.

De PS en de Di Rupo regering voorop hebben dit donkerste perspectief geopend voor de jongerengeneraties na 2014. Deze rollercoaster van depreciatie en uitstoot rolt zich steeds verder uit, jaar na jaar voor nieuwe generaties jongeren, en wordt nu verder aangezwengeld door de N-VA en de Open-Vld. Dat vooral jongeren met migratieachtergrond en kansarmen met Belgische achtergrond verder de armoede, de perspectiefloosheid en zeg maar voor sommigen de wanhoop en soms de radicalisering worden ingedreven is het echte saldo van het besparingsbeleid, ook al komen er meer jobs vrij en stijgt het jobvolume.

Alleen worden deze ongeren niet (meer) aangesproken voor beroepsopleiding, vorming, training door Acctiris, Forem en VDAB omdat ze niet (meer) werkloos zijn en ook niet werken, omdat ze dus niet meer tot de beroepsbevolking behoren en er uit gestoten zijn. Kunnen CD&V en de regeringspartijen nu nog dit uitsluitingsmechanisme stoppen en binnen deze regeringsperiode de jongeren opnieuw voltuit activeren binnen de werkloosheid en alle mechanismes die langs VDAB, Actiris en Forem bestaan. Zoals reeds is aangetoond in een vorige BuG 369 on-lineis het positieve bilan van de Brusselse werkloosheidsdienst, met miljoenen euro’s steun van Europa, vooral te verklaren door de uitstoot van haar jongeren naar de bestaanszekerheid, het leefloon en de armoede.

Wanneer hoort iemand eens deze vaststelling die in feite een noodkreet is, en wie doet er iets aan?

Het jaarlijkse OESO rapport: Labour Forces – 2017
In elk van de Europese en OESO-landen kent men al jaren de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het is een onderzoek waarbij onder leiding van Eurostat, op een vergelijkbare wijze gepeild wordt naar de deelname aan de arbeidsmarkt volgens een aanzienlijk aantal parameters.

In een diepgravende analyse wordt ingegaan op de jeugdwerkloosheid.

Leeftijdscategoriën: 20-24 jaar en 25-29 jaar

De werkloosheid wordt er ingedeeld naar leeftijdscategorieën van 5 jaar. De categorie 15-19 jaar laten we terzijde omdat voor België dit in hoofdzaak nog ‘niet-actieven’ betreft, nl studenten. Voor de categorie 20-29 is dit ook nog het geval voor hoger onderwijs-studenten maar men kan er van uitgaan dat dit in de diverse landen gelijklopend is. Omdat de leeftijdscategorie 25-29 de uitloop van de jongerenleeftijd is komen zij hier ook nog in beeld. We zullen zelfs nagaan in welke mate de verdeling van de 20-24 jarigen over werkenden, werklozen, inactieven van bv 2011 nog terug te vinden zijn als 25-29 jarigen in 2016 en dit voor alle jaren waarvoor deze vergelijking mogelijk is.

De Labour-force gegevens laten toe de bevolking van elk van deze leeftijdscategorieën te verdelen over
– % Werkenden
– % Werklozen en
– % Inactieven, dwz niet-werkend en niet-werkloos. in totaal is dus 100%.

Voor de omschrijving van deze categorieën, zie Statbel-Definities

Geen appelen met citroenen vergelijken: % op de bevolking

Getrouwe lezers van de BuG’s weten al dat de Werkloosheidsgraad al langer dan vandaag in de vuilbak is gekieperd. Deze ‘graad’ is van een andere orde dan de Werkzaamheids- of Werkgelegenheidsgraad. Deze laatste heeft de bevolking als noemer, de Werkloosheidsgraad enkel de Werklozen en Werkenden binnen deze bevolking. Langs de Werkloosheidsgraad blijven de Niet-actieven, dwz die noch werken, noch werkloos zijn volledig buiten beeld. Bij de niet-Actieven bevinden zich bv ook de NEET’s, de Not-Education, Employment and Training, dwz jongeren die niet naar school gaan, geen werk hebben en geen beroepsopleiding volgen, maar die bv wel een werkloosheidsuitkering of leefloon krijgen, maar evengoed ook de anderen die niet in deze systemen zitten.De niet-actieven geven goed het potentieel aan dat kan gerecupereerd worden voor de beroepsbevolking, hetzij als werkende of werklozen, de werkloosheid dan als een opstap naar de tewerkstelling. Door de Werkloosheidsgraad te gebruiken verdwijnt deze groep evenwel van de radar.

In de volgende overzichten en grafieken worden dus drie categorieën gebruikt, telkens als % van de betreffende bevolking, die samen dus 100% als totaal geven.

Alle landen van de EA, andere Europa, andere OESO, Rusland en Zuid-Afrika.

De OESO-gegevens werden samengebracht in een tabel die toelaat voor elk van de verwerkte landen een specifiek beeld te krijgen van de arbeidssituatie van de 20-24 jarigen enerzijds en de 25-29 jarigen anderzijds, en dit onderscheiden naar geslacht. Met twee muisklikken worden 24 grafieken gegenereerd volgens elk land van keuze.
Daarnaast hebben we zelf België in beeld gebracht, enerzijds naast de drie buurlanden en anderzijds naast de zuid-Europese landen. Tot slot brengen we alle landen in beeld op 12 grafieken met de situatie in 2016 zodat telkens voor de diverse leeftijdscategorieën, onderscheiden voor mannen en vrouwen het % werken, werkloos en inactief duidelijk wordt en de positie van België tav elk ander land en het gemiddelde voor de OESO.

Voor de volledige analyse, tal van grafieken en commentaar, zie BuG 381 on-line   en de tabel OESO Werk, 20-24 en 25-29 jr, 2000-2016
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!