Economie, Samenleving, Politiek, België -

Fact check: het ABVV informeert correct

Als reactie op vele tienduizenden werknemers die rechtvaardige en waardige pensioenen eisen, beschuldigen de eerste minister Charles Michel en de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine het ABVV ervan een “desinformatiecampagne” te voeren. Ze miskennen aldus de bezorgdheid en de woede van de mensen. Ze brengen bovendien geen enkel tastbaar argument aan. Ze zijn blind voor de realiteit. Ze kunnen de door hen genomen maatregelen die ervoor zorgen dat werknemers langer moeten werken voor minder pensioen, niet meer verdedigen.

dinsdag 19 december 2017 17:46
Spread the love

De waarheid heeft zijn rechten en daarom wil het ABVV een paar zaken rechtzetten met betrekking tot de schandalige, sociaal onrechtvaardige ingrepen die de regering heeft goedgekeurd en die ze er in 2018 nog wil doorduwen.

1. Het puntensysteem voor de pensioen is een loterij

WAAR

Noch Charles Michel, noch Daniel Bacquelaine, noch gelijk wie, weet momenteel wat de toekomstige waarde zal zijn van de fameuze ‘punten’. Een punt zal bevroren kunnen worden om budgettaire, economische of demografische redenen. Maar als de waarde van het punt bevroren wordt en de prijzen stijgen, daalt het pensioen!

2. De regering-Michel valt onze pensioenen aan en wil onze pensioenen verlagen

WAAR

Door de gelijkgestelde periodes (periodes van inactiviteit in rekening genomen voor de pensioenberekening) te beperken, zal het pensioenbedrag verminderen. En dit terwijl 1 gepensioneerde op 5 al onder de armoedegrens leeft.

De regering-Michel heeft de wet op de eenheid van loopbaan aangenomen. Deze ingreep heeft vooral tot doel om te besparen. Concreet: werknemers die hun loopbaan voor de leeftijd van 20 jaar gestart zijn, en op het einde van hun lange loopbaan werkloos of in swt zijn, zullen tientallen, tot zelfs honderden euro’s verliezen. Tegen 2023 is het doel van deze regering om op die manier 64 miljoen te besparen.

De regering heeft de belastingschijven voor de gepensioneerden niet aangepast. Elke nieuwe pensioenverhoging zal het risico inhouden dat de gepensioneerde meer belastingen zal moeten betalen. De regering had beloofd de indexsprong te compenseren. Uiteindelijk, heeft ze niets gedaan voor de meerderheid van de gepensioneerden.

Vergeten we niet dat de minister van Pensioenen ook de pensioenbonus heeft afgeschaft! We stellen dus vast dat de regeringsmaatregelen louter tot doel hebben onze pensioenen te verlagen.

3. De regering wil zonder enig overleg beslissen over de zware en belastende beroepen

WAAR

Ondanks inspanningen tot overleg hebben de vakbonden zelf zeer duidelijk de factoren van belastend werk kunnen identificeren. Jammer genoeg zijn we op een muur gestoten. Zeer snel hebben we vastgesteld dat de regering van dit overleg een lege doos wilde maken. Ze bekijkt dit enkel vanuit een begrotingslogica. Zo heeft ze een gesloten enveloppe van 40 miljoen voor 2019 vastgelegd, waarvan 26 miljoen bedoeld om de zware en belastende beroepen voor werknemers in de privésector te dekken.

Op dit moment zijn de ministers van de regering niet in staat de zware beroepen en/of de belastende arbeidsfactoren op te lijsten. Het is de bedoeling is van de regering om zo weinig mogelijk beroepen in deze lijst op te nemen, en zo de mogelijkheid tot vervroegd vertrek te beperken.

4. De Belgische pensioenen behoren tot de laagste in Europa

WAAR

De Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Zo bedraagt het gemiddeld pensioen van een alleenstaande werknemer 1.181 euro/maand voor een man en 882 euro/maand voor een vrouw (cijfers kenniscentrum pensioenen). België geeft ook gemiddeld minder uit aan pensioenen dan onze buurlanden.

  • Duitsland: 2.910 euro/inwoner
  • Frankrijk: 3.855 euro/inwoner
  • Nederland: 3.683 euro/inwoner
  • België: 2.853 euro/inwoner

5. De regering wil ons langer doen werken

WAAR

De minister van Werk heeft de leeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan opgetrokken van 55 naar 60 jaar. De minister van Pensioenen heeft beslist dat de uitzondering van het tijdskrediet voorzien op 55 jaar voor de lange loopbanen, in mindere mate in rekening zal worden gebracht voor de pensioenberekening. Om met vervroegd pensioen te kunnen gaan zal men vanaf 2019 op 60 jaar 44 loopbaanjaren en op 61 jaar 43 loopbaanjaren moeten hebben. Met de leerplicht tot 18 jaar en de beperking van de gelijkgestelde periodes voor de berekening van het pensioen (zoals werkloosheid, SWT…) zal binnenkort niemand nog aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen.

We mogen tot slot ook niet vergeten dat de regering de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar heeft opgetrokken.

Op basis van al deze objectieve gegevens kunnen we vaststellen dat, in tegenstelling tot de beweringen van de eerste minister en van de minister van Pensioenen, het ABVV wel degelijk correcte informatie verspreidt. Deze informatie is hetzij verankerd in de wetgeving hetzij in wetsontwerpen die in bespreking zijn. Bovendien zijn alle door het ABVV gebruikte cijfergegevens afkomstig uit verslagen van de OESO, de Europese Commissie en het Nationaal Pensioencomité.

De waarheid lijkt de regering duidelijk te storen. Het ABVV wil werknemers niet verontrusten maar wel informeren en sensibiliseren over de goedgekeurde of nog goed te keuren wetsontwerpen inzake pensioenen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!