Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Milieu, Samenleving, België, Lokaal, Gent - Bakou Mertens

UGent? ?meest? ?ambitieuze? ?desinvesteerder ?ter? ?wereld

Wereldwijd? ?zijn? ?slechts? ?100? ?bedrijven? ?verantwoordelijk? ?voor? ?71%? ?van? ?de? ?uitstoot? ?van broeikasgassen.? ?Zij? ?zijn? ?het? ?grote? ?probleem.? ?Maar? ?onze? ?4? ?grote? ?banken? ?investeren? ?jaarlijks een? ?duizelingwekkende? ?40? ?miljard? ?euro? ?in? ?die? ?fossiele? ?bedrijven.? ?40? ?miljard? ?euro? ?voor? ?de? actoren? ?die? ?onze? ?wereld? ?naar? ?de? ?knoppen? ?helpen.? ?

maandag 4 december 2017 23:29
Spread the love

Wij? ?weten? ?allemaal? ?dat? ?-? ?om? ?de engagementen? ?van? ?het? ?Akkoord? ?van? ?Parijs? ?waar? ?te? ?maken? ?-? we? ?85 procent? ?van? ?de? ?huidig? ?gekende reserves? ?van? ?fossiele? ?brandstoffen? ?niet? ?mogen? ?ontginnen. Wij? ?jongeren? ?branden? ?van? ?verontwaardiging,? ?want? ?het? ?is? ?onze? ?wereld? ?die? ?zij? ?nu? ?om? ?zeep helpen.? ?Het? ?is? ?onze? ?wereld? ?die? ?ze? ?verzieken? ?met? ?hun? ?winstbejag.? ?Maar? ?die? ?withete? ?woede smeden? ?wij? ?om? ?in? ?concrete? ?actie,? ?het? ?is? ?een? ?onuitputtelijke? ?bron? ?van? ?energie? ?voor? ?ons engagement.? ?En? ?dat? ?loont,? ?blijkt? ?nog? ?maar? ?eens.

Wij? ?kunnen? ?als? ?studenten,? ?als? ?burgers,? ?een? ?ree?le? ?impact? ?hebben? ?op? ?onze? ?maatschappij.? ?Wij kunnen? ?de? ?ree?le? ?en? ?noodzakelijke? ?veranderingen? ?brengen? ?door? ?op? ?onze? ?strepen? ?te? ?staan, door? ?met? ?onze? ?vuisten? ?op? ?tafel? ?te? ?bonken? ?en? ?door? ?het? ?beleid? ?mee? ?vorm? ?te? ?geven.? ?Als? ?de overheid? ?te? ?laf? ?is? ?om? ?het? ?voortouw? ?te? ?nemen? ?in? ?de? ?strijd? ?tegen? ?klimaatverandering? ?dan is? ?het? ?aan onze? ?publieke? ?instanties? ?om? ?een? ?voorbeeld? ?te? ?stellen.

Een? ?groeiend aantal ?internationale? ?beweging? ?van? ?burgers? ?eist? ?dat? ?haar? ?overheid? ?en? ?instituties desinvesteren,? ?de? ?geldkraan? ?dicht?draaien? ?voor? ?fossiele? ?brandstoffen,? ?wapens? ?en? ?dergelijke meer.? ?En? ?dat? ?werkt!? ?Universiteiten,? ?stadsbesturen? ?en? ?pensioenfondsen? ?wereldwijd? ?zwichten onder? ?de? ?druk? ?en? ?herorie?nteren? ?hun? ?fondsen? ?naar? ?duurzamere? ?projecten.

Maar? ?hier? ?aan? ?de? ?UGent? ?hebben? ?we? ?vrijdag? ?1? ?december? ?een? ?nieuwe? ?standaard? ?gezet? ?voor die? ?internationale? ?beweging. Een? ?standaard? ?waar? ?we? ?fier? ?op? ?mogen? ?zijn,? ?want? ?het? ?is? ?de? ?meest ambitieuze? ?desinvestering? ?wereldwijd.? ?Vanaf? ?vandaag? ?geldt? ?voor? ?het? ?fonds? ?van? ?230? ?miljoen euro? ?van? ?de? ?Universiteit? ?Gent:? ?de? ?volledige? ?uitsluiting? ?van? ?de? ?ganse? ?fossiele? ?sector,? ?van bedrijven? ?gelieerd? ?aan? ?wapenproductie,? ?bont,? ?kansspelen,? ?tabaksproductie? ?en? ?de pornografische? ?industrie.? ?

Het? ?geld? ?weggetrokken? ?uit? ?die? ?sectoren? ?investeren? ?we? ?dan? ?actief? ?in hernieuwbare? ?energie? ?en? ?circulaire? ?economie? ?om? ?zo? ?de? ?transitie? ?naar? ?een? ?duurzame economie? ?waar? ?te? ?maken.? ?Daarbovenop? ?zal? ?de? ?UGent? ?als? ?publieke? ?instelling? ?zelf? ?weer? ?een actieve? ?rol? ?opnemen? ?in? ?onze? ?samenleving? ?door? ?lokale? ?ecologische? ?en? ?sociale? ?projecten? ?te promoten.? ?De? ?bouw? ?van? ?een? ?nieuwe? ?coo?peratieve? ?windmolen? ?op? ?universiteitsterrein? ?is? ?hier een? ?mooi? ?voorbeeld? ?van.

Studenten? ?waren? ?in? ?deze? ?zaak? ?niet? ?enkel? ?de? ?initie?le? ?agenda-setters? ?en? ?drukkingsgroep? ?maar kregen? ?dankzij? ?het? ?participatieve? ?en? ?transparante? ?model? ?van? ?de? ?UGent? ?mede beslissingsrecht? ?in? ?de? ?cruciale? ?Commissie? ?Duurzaam? ?Beleggen? ?die? ?zich? ?over? ?deze? ?zaak? ?in de? ?laatste? ?6? ?maand? ?heeft? ?ontfermd.? ?Door? ?studenten? ?en? ?activisten? ?actief? ?te? ?betrekken? ?bij? ?de besluitvorming? ?kan? ?de? ?UGent? ?hiermee? ?haar? ?duurzame? ?engagement? ?waarmaken.? ?Maar? ?dat recht? ?moesten? ?wij? ?verwerven.? ?Durf? ?actie? ?te? ?voeren,? ?durf? ?de? ?strijd? ?aan? ?te? ?gaan,? ?want? ?elke verandering? ?in? ?de? ?maatschappij? ?komt? ?er? ?slechts? ?onder? ?druk? ?van? ?georganiseerde? ?burgers.? ?We kunnen? ?slechts? ?vooruit? ?gaan? ?als? ?we? ?onze? ?toekomst? ?in? ?handen? ?durven? ?nemen.? ?Het? ?licht? ?in? ?de badkamer? ?uitdoen? ?kan? ?de? ?wereld? ?niet? ?redden,? ?maar? ?collectieve? ?actie? ?kan? ?dat? ?wel!

Dit? ?is? d?an? o?ok? ?een? ?oproep? ?aan? ?de? ?KU? ?Leuven,? ?de? ?ULg,? ?de? ?ULB,? d?e? ?UCL,? ?de? ?VUB,? ?de? ?MIVB, Stad?? Gent? ?en ??alle ??andere ??instituties? ?in ?B?elgie??? die ??met? ?dit ??vraagstuk? ?worstelen;??beslis ??hier ??niet over? ?achter? ?gesloten? ?deuren,? ?laat? ?u? ?niet? ?betoveren? ?door? ?de? ?leugens? ?van? ?de? ?bankensector, wees? ?niet? ?bang? ?van? ?uw? ?eigen? ?burgers.? ?Betrek? ?activisten,? ?die? ?weten? ?er? ?meer? ?over? ?dan? ?jullie denken!

Structurele? ?verandering? m?oet? ?en? ?kun? ?je? ?maken.? ?Wij? ?kunnen? ?een? ?ree?le? ?impact? ?hebben? ?op onze? ?maatschappij.? ?De? t?oekomst? ?is? v?an? ?ons;? ?laten? ?we? ?haar? ?vorm? ?geven.

take down
the paywall
steun ons nu!