Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Milieu, Samenleving, België, Lokaal, Gent - Bakou Mertens

UGent? ?meest? ?ambitieuze? ?desinvesteerder ?ter? ?wereld

Wereldwijd? ?zijn? ?slechts? ?100? ?bedrijven? ?verantwoordelijk? ?voor? ?71%? ?van? ?de? ?uitstoot? ?van broeikasgassen.? ?Zij? ?zijn? ?het? ?grote? ?probleem.? ?Maar? ?onze? ?4? ?grote? ?banken? ?investeren? ?jaarlijks een? ?duizelingwekkende? ?40? ?miljard? ?euro? ?in? ?die? ?fossiele? ?bedrijven.? ?40? ?miljard? ?euro? ?voor? ?de? actoren? ?die? ?onze? ?wereld? ?naar? ?de? ?knoppen? ?helpen.? ?

maandag 4 december 2017 23:29
Spread the love

Wij? ?weten? ?allemaal? ?dat? ?-? ?om? ?de engagementen? ?van? ?het? ?Akkoord? ?van? ?Parijs? ?waar? ?te? ?maken? ?-? we? ?85 procent? ?van? ?de? ?huidig? ?gekende reserves? ?van? ?fossiele? ?brandstoffen? ?niet? ?mogen? ?ontginnen. Wij? ?jongeren? ?branden? ?van? ?verontwaardiging,? ?want? ?het? ?is? ?onze? ?wereld? ?die? ?zij? ?nu? ?om? ?zeep helpen.? ?Het? ?is? ?onze? ?wereld? ?die? ?ze? ?verzieken? ?met? ?hun? ?winstbejag.? ?Maar? ?die? ?withete? ?woede smeden? ?wij? ?om? ?in? ?concrete? ?actie,? ?het? ?is? ?een? ?onuitputtelijke? ?bron? ?van? ?energie? ?voor? ?ons engagement.? ?En? ?dat? ?loont,? ?blijkt? ?nog? ?maar? ?eens.

Wij? ?kunnen? ?als? ?studenten,? ?als? ?burgers,? ?een? ?ree?le? ?impact? ?hebben? ?op? ?onze? ?maatschappij.? ?Wij kunnen? ?de? ?ree?le? ?en? ?noodzakelijke? ?veranderingen? ?brengen? ?door? ?op? ?onze? ?strepen? ?te? ?staan, door? ?met? ?onze? ?vuisten? ?op? ?tafel? ?te? ?bonken? ?en? ?door? ?het? ?beleid? ?mee? ?vorm? ?te? ?geven.? ?Als? ?de overheid? ?te? ?laf? ?is? ?om? ?het? ?voortouw? ?te? ?nemen? ?in? ?de? ?strijd? ?tegen? ?klimaatverandering? ?dan is? ?het? ?aan onze? ?publieke? ?instanties? ?om? ?een? ?voorbeeld? ?te? ?stellen.

Een? ?groeiend aantal ?internationale? ?beweging? ?van? ?burgers? ?eist? ?dat? ?haar? ?overheid? ?en? ?instituties desinvesteren,? ?de? ?geldkraan? ?dicht?draaien? ?voor? ?fossiele? ?brandstoffen,? ?wapens? ?en? ?dergelijke meer.? ?En? ?dat? ?werkt!? ?Universiteiten,? ?stadsbesturen? ?en? ?pensioenfondsen? ?wereldwijd? ?zwichten onder? ?de? ?druk? ?en? ?herorie?nteren? ?hun? ?fondsen? ?naar? ?duurzamere? ?projecten.

Maar? ?hier? ?aan? ?de? ?UGent? ?hebben? ?we? ?vrijdag? ?1? ?december? ?een? ?nieuwe? ?standaard? ?gezet? ?voor die? ?internationale? ?beweging. Een? ?standaard? ?waar? ?we? ?fier? ?op? ?mogen? ?zijn,? ?want? ?het? ?is? ?de? ?meest ambitieuze? ?desinvestering? ?wereldwijd.? ?Vanaf? ?vandaag? ?geldt? ?voor? ?het? ?fonds? ?van? ?230? ?miljoen euro? ?van? ?de? ?Universiteit? ?Gent:? ?de? ?volledige? ?uitsluiting? ?van? ?de? ?ganse? ?fossiele? ?sector,? ?van bedrijven? ?gelieerd? ?aan? ?wapenproductie,? ?bont,? ?kansspelen,? ?tabaksproductie? ?en? ?de pornografische? ?industrie.? ?

Het? ?geld? ?weggetrokken? ?uit? ?die? ?sectoren? ?investeren? ?we? ?dan? ?actief? ?in hernieuwbare? ?energie? ?en? ?circulaire? ?economie? ?om? ?zo? ?de? ?transitie? ?naar? ?een? ?duurzame economie? ?waar? ?te? ?maken.? ?Daarbovenop? ?zal? ?de? ?UGent? ?als? ?publieke? ?instelling? ?zelf? ?weer? ?een actieve? ?rol? ?opnemen? ?in? ?onze? ?samenleving? ?door? ?lokale? ?ecologische? ?en? ?sociale? ?projecten? ?te promoten.? ?De? ?bouw? ?van? ?een? ?nieuwe? ?coo?peratieve? ?windmolen? ?op? ?universiteitsterrein? ?is? ?hier een? ?mooi? ?voorbeeld? ?van.

Studenten? ?waren? ?in? ?deze? ?zaak? ?niet? ?enkel? ?de? ?initie?le? ?agenda-setters? ?en? ?drukkingsgroep? ?maar kregen? ?dankzij? ?het? ?participatieve? ?en? ?transparante? ?model? ?van? ?de? ?UGent? ?mede beslissingsrecht? ?in? ?de? ?cruciale? ?Commissie? ?Duurzaam? ?Beleggen? ?die? ?zich? ?over? ?deze? ?zaak? ?in de? ?laatste? ?6? ?maand? ?heeft? ?ontfermd.? ?Door? ?studenten? ?en? ?activisten? ?actief? ?te? ?betrekken? ?bij? ?de besluitvorming? ?kan? ?de? ?UGent? ?hiermee? ?haar? ?duurzame? ?engagement? ?waarmaken.? ?Maar? ?dat recht? ?moesten? ?wij? ?verwerven.? ?Durf? ?actie? ?te? ?voeren,? ?durf? ?de? ?strijd? ?aan? ?te? ?gaan,? ?want? ?elke verandering? ?in? ?de? ?maatschappij? ?komt? ?er? ?slechts? ?onder? ?druk? ?van? ?georganiseerde? ?burgers.? ?We kunnen? ?slechts? ?vooruit? ?gaan? ?als? ?we? ?onze? ?toekomst? ?in? ?handen? ?durven? ?nemen.? ?Het? ?licht? ?in? ?de badkamer? ?uitdoen? ?kan? ?de? ?wereld? ?niet? ?redden,? ?maar? ?collectieve? ?actie? ?kan? ?dat? ?wel!

Dit? ?is? d?an? o?ok? ?een? ?oproep? ?aan? ?de? ?KU? ?Leuven,? ?de? ?ULg,? ?de? ?ULB,? d?e? ?UCL,? ?de? ?VUB,? ?de? ?MIVB, Stad?? Gent? ?en ??alle ??andere ??instituties? ?in ?B?elgie??? die ??met? ?dit ??vraagstuk? ?worstelen;??beslis ??hier ??niet over? ?achter? ?gesloten? ?deuren,? ?laat? ?u? ?niet? ?betoveren? ?door? ?de? ?leugens? ?van? ?de? ?bankensector, wees? ?niet? ?bang? ?van? ?uw? ?eigen? ?burgers.? ?Betrek? ?activisten,? ?die? ?weten? ?er? ?meer? ?over? ?dan? ?jullie denken!

Structurele? ?verandering? m?oet? ?en? ?kun? ?je? ?maken.? ?Wij? ?kunnen? ?een? ?ree?le? ?impact? ?hebben? ?op onze? ?maatschappij.? ?De? t?oekomst? ?is? v?an? ?ons;? ?laten? ?we? ?haar? ?vorm? ?geven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!