Bron: Pixabay
Opinie, Economie, Politiek, België - ACOD AMiO

FOD Financiën: meer personeel of minder controles?

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurde de federale ministerraad op 2 oktober de aanvullende budgetten goed die nodig zijn voor de 1-op-1-vervanging van fiscale controlefuncties.

donderdag 12 oktober 2017 17:35
Spread the love

Een deel van de fiscale controleurs die met pensioen gaan, zullen in de toekomst dus vervangen worden door een nieuw aangeworven collega. Volgens Hans D’Hondt – voorzitter van de FOD Financiën – betekent dit dat de FOD Financiën nu over de nodige middelen beschikt om elke vertrekkende medewerker met een fiscale controlefunctie te vervangen door een nieuwe. 

Deze beslissing is wel niet te danken aan het enorme inzicht van de minister van Financiën, maar wel aan de aanhoudende druk van de vakbonden. Reeds in juni 2016 voerde het gemeenschappelijk vakbondsfront actie tegen het personeelsgebrek bij de FOD Financiën. De reden daarvoor is eenvoudig: sinds het aantreden van de huidige federale regering is het personeelsbestand van de FOD Financiën met bijna 18% achteruit gegaan – van 23.370 personeelsleden naar 19.255. Met name de fiscale controles komen daardoor meer en meer in het gedrang, waardoor het risico op ongelijke behandeling groeit: vooral bedrijven ontsnappen aan controles, terwijl loontrekkenden het gelag betalen.

De ACOD moet spijtig genoeg vaststellen dat de beslissing inzake 1-op-1-vervanging van fiscale controlefuncties slechts een druppel op een hete plaat is. Helaas zullen niet alle fiscale controleurs die op pensioen gaan daadwerkelijk vervangen worden. De overheid heeft de definitie van fiscaal controleur zodanig opgesteld dat slechts een fractie van de betrokkenen ervoor in aanmerking komt.

Voor de minister van financiën is dat wellicht minder een probleem omdat hij de fiscale controles zelfs wil… verminderen. Via een zogenaamd ‘horizontaal toezicht’ zullen bedrijven die vooraf afspraken maken met de fiscus, bezegeld in een convenant, niet meer gecontroleerd worden. Een systeem dat de deur openzet voor achterkamertjespolitiek. De fiscale ongelijkheid wordt zo tot norm verheven.

Ook is het zo dat de vervanging van fiscaal controlepersoneel ‘gecompenseerd’ zal worden in het personeelsplan van de FOD Financiën. Terwijl er wat meer fiscaal controlepersoneel bijkomt, dreigen andere, ondersteunende functies in aantal verminderd te worden.

Er doet zich overigens niet alleen een probleem voor bij de fiscale controleurs. Naast het systematisch nauwelijks vervangen van personeel dat op pensioen gaat, eist de federale regering elk jaar immers een bijkomende besparing van 2 procent op de personeelsuitgaven. Dergelijke besparing wurgt langzaam maar zeker de openbare diensten in het algemeen en de FOD Financiën in het bijzonder.

Hoewel de ACOD blij is met elke nieuwe collega bij de FOD Financiën, blijft de ACOD toch onverkort en nadrukkelijk een inhaalbeweging eisen, om de effectieven van de FOD Financiën in haar geheel terug op peil te brengen.

Tegelijk blijft de ACOD opkomen voor fiscale rechtvaardigheid. Daarom blijft de ACOD zich verzetten tegen uitzonderingsregels – zoals het ‘horizontaal toezicht’ – die de fiscale ongelijkheid alleen maar doen toenemen.

De FOD Financiën heeft niet alleen nood aan het behoud van het huidige aantal fiscale controleurs: de FOD Financiën heeft gewoon meer fiscale ambtenaren nodig. Die aanwerven is veel rechtvaardiger dan het verminderen van de controles.

De federale regering volhardt echter in de boosheid van de neoliberale ideologie. De ACOD kan dan ook de sociale vrede bij de FOD Financiën niet waarborgen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!