Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V). Bron: Flickr
Opinie, Samenleving, Politiek, België - ACOD Onderwijs

Jaar van de waarheid voor minister Crevits

De Vlaamse regering gaat vandaag haar vierde schooljaar in. Minister Crevits heeft al die tijd veel krediet gekregen van de sociale partners. “Wij verwachten van de minister dit jaar concrete resultaten in enkele belangrijke dossiers”, zegt Raf De Weerdt, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs.

vrijdag 1 september 2017 12:52
Spread the love

Cao’s – enkel looneisen

De eisencahiers voor de drie cao’s (hoger onderwijs, basiseducatie en andere niveaus) bevatten alleen looneisen. Zijn er dan geen andere noden op het terrein?

“Dat wij ons beperken tot looneisen, betekent niet dat we geen voeling meer hebben met het terrein”, zegt Raf De Weerdt. “De problemen die onze leden op de werkvloer ondervinden, moeten echter niet opgelost worden met een cao. Ze zijn het rechtstreekse gevolg van beleidskeuzes. Deze keuzes brengen ook verplichtingen met zich mee. De regering komt deze verplichtingen echter niet altijd na. Als we deze terechte bekommernissen zouden opnemen in een eisencahier voor onze CAO, dan betalen we met onze CAO-middelen de beleidskeuzes van deze en vorige regeringen en daarvoor dient een CAO niet.”

Loopbaandebat – bijzondere aandacht voor start en eindeloopbaan

Het ongenoegen bij de personeelsleden van elk onderwijsniveau is groot. Sommigen gaan gebukt onder jarenlange onderfinanciering, anderen voelen zich enorm miskend door het voorstellen van de minister (optrekken prestatienoemer) en de onderwijsverstrekkers (schoolopdracht), nog anderen voelen zich danig bedreigd door nieuwe maatregelen die op stapel staan.

“Wij zijn vragende partij voor een e?cht loopbaanpact,” vervolgt De Weerdt, “een dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van onze achterban: beheersbaarheid van de opdracht, maatregelen voor de startende leraars e?n voor de leerkrachten op het einde van hun loopbaan. Dit alles moet gefinancierd worden zonder intern kannibalisme, extra middelen zijn nodig. Als de Vlaamse regering het goed meent met het onderwijspersoneel, dan investeert zij in dat personeel. Zo komen er mogelijkheden om te professionaliseren en te reflecteren op het eigen functioneren, zo kan de leraar zich opnieuw concentreren op zijn kerntaak, het lesgeven.”

ACOD Onderwijs vraagt bijzondere aandacht voor de starters en voor de collega’s die aan het einde van hun loopbaan staan. De maatregelen die voor hen genomen worden, mogen onder geen beding verhaald worden op de collega’s die zich in het midden van hun loopbaan bevinden.

Iedere sector heeft zijn noden

Iedere sector van het onderwijs heeft zijn noden. Een korte opsomming:

  • De verdere invoering van het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken dreigen

 

  • voor heel wat chaos te zorgen in het veld.

  • De ondersteuning voor het basisonderwijs blijft ondermaats.

  • De hervorming van het secundair onderwijs is weliswaar een maat voor niets, maar zorgt toch voor heel wat onrust.

  • De noden in het hoger onderwijs nemen jaar na jaar toe.
  • De ingrepen in het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs zullen voor het personeel geen vooruitgang zijn, integendeel.
  • De werkdruk en de hervormingsdrift blijven de CLB-sector teisteren, zonder dat men oog heeft voor het personeel.

ACOD Onderwijs zal de minister hierop blijven wijzen. “Indien minister Crevits de onderwijsloopbaan weer aantrekkelijk wil maken, dan zal ze rekening moeten houden met deze knelpunten en er iets moeten aan doen”, besluit De Weerdt. “Het derde jaar van de legislatuur is voorbij, indien de minister iets wil realiseren, dan zal dat dit jaar moeten gebeuren.”

take down
the paywall
steun ons nu!