Parkveld Heverlee. Bron: Parkveldgroep
Parkveldgroep

Parkveld blijft!

Van vrijdag 11 tot zondag 13 augustus vindt op Parkveld in Heverlee het “Fiesta Partigiani” (feest van het verzet) plaats. We verwachten dat weekend een heleboel mensen voor een mix van muziekoptredens, workshops, wandelingen en ontmoeting. Parkveld is een groene en agrarische zone van 34HA aan de Geldenaaksebaan, die al meer dan twintig jaar bedreigd wordt. Met dit feest van het verzet willen we een duidelijke boodschap geven aan de stad en aan de wereld: Parkveld blijft natuurlijk !

maandag 14 augustus 2017 14:27
Spread the love

Parkveld is het hoger gelegen plateau van Park Heverlee. In het midden ligt de holle weg. Eeuwenlang was dit het pad waarlangs mensen van het park naar de velden wandelden. Langs de holle weg ligt vandaag aan de ene kant het militaire domein met zijn betonwegen en stukken verwilderde natuur, aan de andere kant landbouwgebied met daartussen ook wat bouwgrond. Hier en daar zijn er biologisch zeer waardevolle stukken. Wat een wonderlijke mix…

De stad Leuven, de intercommunale Interleuven en bouwfirma Extensa hebben echter plannen met het gebied. Ze willen er een groot bedrijventerrein en een residentiële wijk neerpoten. Opvallend is dat ze niet in staat blijken om overleg en inspraak te organiseren met de inwoners van de stad en de buurtbewoners.Die oude stijl van besturen over de hoofden heen, leidt tot een grote reeks van maatschappelijke zorgen en vragen over de impact van de dreigende betonnering.

Toen in 1977 het gewestplan werd opgemaakt, kreeg een spie van resterend landbouwgebied op Parkveld plots een rode kleur: het werd bouwzone. Het stuk was nochtans gelegen tussen militair domein en landbouwgrond. Zo werd bebouwing van die spie in principe mogelijk, al waren er tal van juridische obstakels. Het gaat om een vergissing uit het verleden en we zien dat vandaag de politieke wil groeit om dergelijke vergissingen recht te trekken. Zo is er op Vlaams niveau een besluit in de maak voor verhandelbare grondrechten. De eigenaars van dergelijke gronden krijgen dan een ruilvoorstel.

Bouwfirma’s zijn er echter als de kippen bij om dergelijke stukken grond snel op te kopen, nog voor er mag gebouwd worden. Op Parkveld was het Extensa die kleine stukjes grond van buurtbewoners opkocht en later een groter stuk van de grond kon overkopen van het Leuvense OCMW, aan de prijs van landbouwgrond plus een derde. Zo kwam vanaf 2007 het hele stuk bouwgrond in handen van die projectontwikkelaar. Wanneer er groen licht komt om te bouwen, wint Extensa hoe dan ook al via de speculatieve handel , door de hogere waarde op de grond…

Twee derde van de nieuwe bebouwing op Parkveld zou echter gaan naar de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, aansluitend op de bestaande ambachtenzone van Haasrode. Hier zijn de stad Leuven en Interleuven de drijvende krachten achter het project, dat zou gerealiseerd worden op landbouwgrond die vandaag nog grotendeels in handen is van het OCMW en die nog steeds volop bewerkt wordt door boeren uit de regio. De leegstand op het bestaande bedrijventerrein van Haasrode en de mogelijkheid om eerst andere zones aan te snijden, maken dat er vandaag geen nood is aan een dergelijk groot en nieuw bedrijventerrein. De stad kan helemaal zelf beslissen om dat project te schrappen.

Leuven zegt vandaag klimaatneutraal te willen worden. Als je weet dat stadsnabije landbouw en groene, verkoelende zones essentiële bouwstenen zijn in de Leuvense klimaatstad , dan klopt het niet om zo’n waardevolle, groene en agrarische ruimte te laten verdwijnen onder een laag beton.

Het verzet van buurtbewoners, landbouwers, middenveldorganisaties en klimaatactivisten tegen deze bouwplannen groeit en bloeit dan ook. Van actiekamp tot burgerinitiatief, van beroepsprocedures tot lobbywerk, van een collectieve tuin tot fiets- en wandeltochten. En nu, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, is er dus het Fiesta Partigiani. De eisen zijn klaar en duidelijk:

Schrap de bestaande plannen voor Parkveld en ontwikkel een aangepast plan dat ruimte biedt aan landbouw, recreatie en natuur.

Ga in overleg hierover en ontwikkel dit plan met inspraak van bewoners van buurt en stad, van recreanten en passanten .

Hou in dat aangepaste plan rekening met de vele, actuele uitdagingen waar onze stad voor staat:

  1. De verkeersdruk verlagen om de leefbaarheid van Heverlee-Park te beschermen
  2. Voor alle Leuvenaars de toegang waarborgen tot groene recreatie
  3. De toegang tot kwaliteitsvolle grond en rechtszekerheid voor de landbouwers die momenteel Parkveld bewerken garanderen. Dit zorgt ervoor dat het aandeel lokaal geteeld en seizoensgebonden voedsel omhoog gaat.
  4. De natuurlijke corridorfunctie van Parkveld voor fauna en flora, als groene doorgang tussen Heverleebos en de Abdij van het Park, behouden
  5. Robuust groen in en rond de stad behouden of creëren, als koelende elementen in een opwarmende stad
  6. Het historische erfgoed van dit prachtige plateau naar waarde schatten
  7. Parkveld erkennen als een natuurlijke zone voor waterwinning
  8. Parkveld en andere open ruimtes deel maken van de stad van de toekomst en schenken aan de volgende generaties

 

Dit is een tekst van wakkere Leuvenaars – met ondermeer de steun van:

Actiegroep Parkveld Blijft! & Climaxi & Boerenforum & Wervel & Bond Beter Leefmilieu & Oxfam-Solidariteit & Boerenbond & FIAN & Greenpeace & Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid & Natuurpunt & Voedselteams & VELT & Leuven Verkeerd/t & Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud & Leuvense Anarchistische Groep & JNM-Leuven & De Bereklauw

take down
the paywall
steun ons nu!