Amnesty International

Amnesty bezorgd over beleidsverklaring staatssecretaris Demir

Amnesty International reageert bezorgd op de beleidsverklaring die Zuhal Demir vandaag en morgen presenteert in de Kamer als Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, en Wetenschapsbeleid. De nota bevat slechts vage beloftes om “stappen te zetten” voor de oprichting van een nationaal mensenrechtenmechanisme, en rept met geen woord over het geplande nationaal actieplan tegen racisme.

dinsdag 18 april 2017 15:27
Spread the love

“Hiermee dreigt België terug te komen op een aantal belangrijke engagementen die zijn aangegaan in het kader van de VN-Mensenrechtenraad.”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, “Staatssecretaris Demir uitte bij haar aantreden felle kritiek op het huidige beleid en de praktijk, maar in haar eigen beleidsnota verbindt ze zich tot bitter weinig.”

Nationaal mensenrechtenmechanisme

Amnesty International roept al sinds midden de jaren ’80 op tot de oprichting van een nationaal mensenrechtenmechanisme. Dergelijk instituut is nodig om hiaten in de bescherming en bevordering van mensenrechten in België weg te werken. Het moet zorgen voor onafhankelijk en omvattend toezicht op de naleving van mensenrechten in België. Dit is vandaag van belang voor bijvoorbeeld het gevangeniswezen en maatregelen in de strijd tegen terreur. Het doel is een betere bescherming van de rechten van alle inwoners van het land.

België beloofde onder andere bij het Universeel Periodiek Onderzoek van de VN-Mensenrechtenraad reeds herhaaldelijk om een mensenrechteninstituut op te richten. De oprichting van een ‘mensenrechtenmechanisme’ staat in het regeerakkoord. Demirs voorganger, Elke Sleurs, verbond zich ertoe samen met Minister Geens een voorstel van mechanisme uit te werken conform aan de internationale Principes van Parijs, die onafhankelijkheid, een pluralistische samenstelling en een breed mensenrechtenmandaat vereisen. Minister Geens engageerde zich op zijn beurt voor de oprichting van het instituut binnen de huidige legislatuur.

“De medewerking van staatssecretaris Zuhal Demir is noodzakelijk om eindelijk tot een akkoord en wetsontwerp voor het instituut te komen, maar in haar beleidsnota gaat zij hiertoe geen duidelijk engagement aan”, zegt Wies De Graeve. Bovendien verbindt ze zich, in tegenstelling tot haar voorgangster, er niet toe om een mechanisme uit te werken dat voldoet aan de Principes van Parijs.

Nationaal actieplan tegen racisme

België heeft in het kader van het Universeel Periodiek Toezicht ook verklaard bezig te zijn met de uitwerking van een nationaal actieplan tegen racisme. Ook dit was opgenomen in de beleidsnota van Elke Sleurs. Zuhal Demir maakt in haar beleidsnota echter geen melding van dit nationaal actieplan. Ze zal daarentegen “een beperkt aantal concrete beleidsmaatregelen van de deelstaten en de federale overheid ter bevordering van diversiteit bundelen in een prioriteitenplan”. Wies De Graeve concludeert: “Het is bijzonder zorgwekkend dat Demir met geen woord rept over het beloofde nationaal actieplan, maar dit lijkt te vervangen door een minimalistische bundeling van beleidsinitiatieven.”

Gendergerelateerd geweld

Positief is de “absolute prioriteit” die de Staatssecretaris zegt te zullen geven aan gendergerelateerd geweld, waaronder seksueel geweld en partnergeweld. De uitvoering van het Nationaal Actieplan dat daarover eind 2015 werd aangenomen, is uiterst belangrijk. Amnesty International zal er ook blijven op toezien dat hiervoor de nodige middelen worden vrijgemaakt.

Amnesty International roept Zuhal Demir op om een duidelijk engagement aan te gaan om zo snel mogelijk te komen tot een effectief, pluralistisch en onafhankelijk mensenrechteninstituut dat volledig conform is aan de Principes van Parijs, de minimale criteria waaraan een dergelijk instituut moet voldoen. Bovendien moet de belofte om een omvattend actieplan tegen racisme uit te werken, worden nagekomen.

take down
the paywall
steun ons nu!