M-decreet: de cijfers doen er wel toe – paramedici in het buitengewoon onderwijs

M-decreet: de cijfers doen er wel toe – paramedici in het buitengewoon onderwijs

zondag 2 april 2017 09:58
Spread the love
 

 

 

Beste lezer,

De Ronde van Vlaanderen is u ongetwijfeld niet onbekend. Bent u één van deze liefhebbers die gisteren mee reed over de kasseien?  Gaat u vandaag zwaaien in één van de nieuwe gemeenten op het parcours?

U bent ongetwijfeld bekend met de cijfers die de Ronde vergezellen: 101ste editie,  259,5 km parcours, 18 hellingen en 5 kasseistroken, startschot om 10u30 te Antwerpen, na 115 km komt de eerste keer de Oude Kwaremont en daar is de Muur terug na 5 jaar afwezigheid.

De Muur: geen enkele muur ter wereld is zo gekend, herkend en vooral erkend in zijn ‘grootsheid’ als de Muur van Geraardsbergen.  Hij verdient daarom terecht de grote M. En voor de meeste wielerliefhebbers is het een blij wederzien op het parcours.

Mag ik u een geheim verklappen: ik ben geen hardcore wielerliefhebber. Maar ik apprecieer de sfeer die er rond hangt. En de cijfers die aangeven hoe oud en geliefd ons monument ‘de Ronde van Vlaanderen’ wel is!

Mag ik uw aandacht vestigen op een M die ook gepaard gaat met de nodige cijfers maar dan binnen een wereldje dat u misschien minder opwindt: onderwijs. En vandaag wil ik mij toespitsen op de paramedici binnen het buitengewoon onderwijs.

Maar eerst: ooit maakte u deel uit van ons onderwijs. Beeldt u uw klasgroep van toen eens in… Zat er op één van de schoolbanken een leerling die moeilijk mee kon? Die vaak achteraan in de klas zat? Hoe reageerde de juf of meester daarop?

Of misschien maakt u toch nog deel uit van onderwijs. Omdat u ouder bent van een leerling. Uw zoon of dochter maakt nu deel uit van een klasgroep. Vertelt zij/hij soms over een leerling die het moeilijk heeft in de klas? Die moeilijk gedrag stelt waardoor de leerkracht hier vaak extra aandacht moet aan besteden? Of heeft zij/hij zelf extra ondersteuning nodig?

Misschien bent u wel onderwijzer in een gewone school. Hoe groot is uw klasgroep? Zitten er minder dan 20 leerlingen in jouw klas? Of voelt u zich superverantwoordelijk voor 29 leerlingen waarvan er 9 onder de noemer ‘extra zorg’ vallen?

Of bent u juf of meester in een buitengewone school? Hoe voelt u zich daar momenteel? Hoort u verhalen over boventallige leerkrachten? Praten de paramedici (*) over hoe bezorgd ze zijn over hun job? Hoeveel leerlingen zijn er nog over op 1 september? In sommige scholen is het aantal leerlingen op 4 jaar tijd met 50% gedaald.

 

Het buitengewoon onderwijs is buitengewoon omwille van verschillende redenen:

  • Leerlingen kunnen hier maar starten wanneer een CLB een M-verslag uitschrijft.

Vergelijk het met een toegangsticket voor Tomorrowland.  Zonder dit ticket geraak je nooit op het terrein in Boom. Het ticket is op naam en wanneer het festival volzet is, kan je geen ticket meer bestellen. Dus zit je misschien met verschillende PC’s ademloos te wachten en misschien schakelen jullie wel vrienden in? Want een jaar zonder TML, dat zou een ramp zijn.

Wanneer je als ouder ervan overtuigd bent dat het voor jouw kind het allerbeste is dat het onderwijs krijgt binnen een buitengewone school, dan mag je oneindig veel pc’s gebruiken, vrienden inschakelen en het niet mogen instappen mag een ramp zijn. Zolang je geen M-verslag krijgt, blijft de deur van deze bijzondere school gesloten.

  • Binnen een buitengewone school werken naast onderwijzers ook paramedici. Vaak zijn dit logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, kinderverzorgers, orthopedagogen, …

Deze paramedici zijn geen tweederangsburgers binnen de buitengewone school. Ze zorgen namelijk samen met de juffen en de meesters voor de best mogelijk ontwikkeling van de leerlingen. Deze paramedici werken er vaak reeds hun ganse loopbaan.

Vergelijk het met een grote firma waar bedienden en arbeiders samen werken om het allerbeste product te produceren. Zonder orders kunnen de arbeiders niet aan de slag. Zonder afgewerkte producten kunnen de bedienden niet factureren en komt er geen geld binnen.

Maar nu het buitengewoon onderwijs afgebouwd wordt krijgen deze paramedici plots wel het labeltje ‘tweederangsburger’. Want binnen het gewoon onderwijs mogen zij binnen hun ambt van paramedicus niet tewerkgesteld worden. Dit kan wel wanneer ze solliciteren als zorgcoördinator maar deze jobs zijn reeds jaren ingevuld. En er zijn véél te weinig uren beschikbaar. En dit kan binnen het nieuwe concept van het waarborgteam maar er zijn veel paramedici die net als leerkrachten op hun best zijn wanneer ze met leerlingen werken.

  • Het M-verslag van de leerling zorgt voor een aantal paramedische uren binnen een buitengewone school (deze lijst geeft enkele voorbeelden weer)
Basisaanbod 1 paramedisch uur/leerling
Type 3 1,3 paramedisch uur/leerling
Type 4  5 paramedisch uren/leerling
  • Deze uren worden in één pakket gegoten en dit pakket wordt omgezet in jobs. Een school die veel leerlingen met motorische problemen begeleidt, zal meer kinesisten in dienst hebben. 1 kinesist ‘kost’ 32 paramedische uren uit het totaal pakket. Een logopedist ‘kost’ 30 paramedische uren.

  • Met deze uren maakt een paramedicus zijn uurrooster. Er wordt bepaald welke therapie welke leerling het best vooruit zal helpen. Soms is deze behandeling klassikaal, soms is deze in kleine groep of zelfs met een leerling apart. Stel u namelijk voor dat u het heel moeilijk had om bepaalde klanken uit te spreken en u zou dit moeten oefenen terwijl de rest van de klas luidop leest. De paramedicus doet ook toezicht over de middag. Hij/zij begeleidt leerlingen die niet zelfstandig kunnen eten. Er is ruimte voor bespreking van leerlingen, overleg met collega’s maar heel vaak gebeurt dit tijdens de middagpauze of na de schooluren. De paramedicus doet aan co-teachen (*) wanneer er samen met de leerkracht rond dezelfde doelen gewerkt wordt.

En beeldt u nu in dat deze paramedici steeds meer verdwijnen uit deze bijzondere scholen.

Er zullen steeds minder mensen zijn om toezicht te doen. Er zullen steeds minder mensen zijn om leerlingen te helpen bij het middageten waardoor er in shiften moet gegeten worden. Er zal veel minder tijd zijn voor individuele begeleiding want de paramedicus moet steeds meer klassen begeleiden. Er zal steeds minder tijd zijn voor overleg want er moeten meer toezicht worden gedaan. De paramedici zullen steeds minder de kans krijgen om hun expertise effectief in te zetten want ze moeten nu alle leerlingen kunnen begeleiden, …

Dus hebben deze paramedici de keuze: instappen in het ondersteuningsteam maar daarvoor zijn vele gegadigden én is er niets duidelijk tot op heden.

Of blijven ze boventallig (*) en kunnen ze binnen de scholengroep ingezet worden naar goeddunken van deze scholengroep.

Of ze kiezen ervoor weg te gaan en daar gaat deze opgebouwde ervaring…

We zijn geen tweederangsburgers!

Begrippenlijst:

(*) paramedici: persoon die tewerkgesteld is binnen onderwijs met een paramedisch diploma bv logopedist, verpleegster, …

(*) basisaanbod: kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuter-  of lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

Na 2 schooljaren moet er een evaluatie komen en indien mogelijk gaat de leerling terug naar het gewoon onderwijs.  (bron: onderwijskiezer.be)

(*) type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornisdie geen verstandelijke beperking hebben. 

(*) type 4:  voor kinderen met een motorische beperking, d.w.z. een uitval in
a) de functies van gewrichten en beenderen;
b) de spierfuncties, meer bepaald de spierkracht, de tonus en het uithoudingsvermogen, met gedeeltelijke of volledige uitval van: een van de of beide bovenste of onderste ledematen; de linkerzijde, de rechterzijde of beide zijden; de romp; overige;
c) de bewegingsfuncties;
d) een door medische diagnostiek geobjectiveerde problematiek met weerslag op het beweginggerelateerd functioneren die niet terug te brengen is tot criterium a) tot en met c) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten. (bron: onderwijskiezer.be)

(*) co-teachen: twee leerkrachten werken in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen.

(*) boventallig zijn: https://www.klasse.be/archief/de-reaffectatie-het-einde-van-een-sprookje/

take down
the paywall
steun ons nu!