De machtsverhoudingen tussen bezetter en bezette bevolking samengevat in één beeld (Middle East Monitor)
Open brief - Herman De Ley

“Rector Torfs, schenden mensenrechten ongeschikt onderwerp voor flauwe grap”

KUL-rector Torfs postte een minachtende tweet over een artikel in Solidair waarin de deelname wordt bekritiseerd van de KUL aan het EU-onderzoeksproject Law Train samen met een Israëlische universiteit en de politie van Israël. Emeritus professor Herman De Ley reageert met deze open brief.

dinsdag 13 december 2016 12:30
Spread the love

Geachte Rector Torfs,

zelf geen Twitter beoefenaar, werd ik door enkele verontwaardigde lezers geïnformeerd over de tweet die u rondstuurde: ““KU Leuven helpt Israël met illegale ondervraginsgtechnieken”. Eindelijk een spoor van humor in de communistische krant Solidair”,  en dat naar aanleiding van een artikel in die publicatie in verband met de deelname van de KU Leuven aan het Horizon 2020 project “Law-Train”.

Met uw reactie lijkt u, op het eerste gezicht, de oprechte bekommernis in twijfel te trekken – u maakt hen zelfs “belachelijk”, lees ik in één van de reacties – van collega’s van uw eigen instelling. Meer nog, u wekt de indruk dat Israëls beleid van schending van het internationaal recht en de mensenrechten aanleiding kan geven tot (flauwe) grappen.

Maar wellicht was het u te doen om de titel van het artikel, “KU Leuven helpt Israël met illegale ondervraginsgtechnieken”? Ik wil u in dat verband verwijzen naar de “Ethical Guidelines and Ethical Procedures” opgesteld door de coördinerende universiteit Bar-Ilan, die alle partners aan het Law-Train project binden. Daarin lees ik de vereiste dat “dat elke partner de wetten en reglementen respecteert van de andere deelnemende partnerlanden” (par. 2.4). En: dat “dit begrip fundamenteel is voor de uitvoering van LAW-TRAIN” (ibid., p. 14). De clausule is mogelijk ontgaan aan de ethische commissies van uw universiteit die het project hebben goedgekeurd. 

Het hier door de coördinator van het project vereiste “respect”, geldt dan (ook) voor de Israëlische wetten en reglementen (een Israëlische mensenrechtenorganisatie telt er een 50-tal) die de discriminatie en het racisme tav de Palestijnse bevolking in de wetgeving verankeren. Ook de VN Commissie voor de Eliminatie van Raciale Discriminatie heeft vastgesteld dat racistische discriminatie ingebakken zit in het Israëlische “juridische systeem en zijn instellingen, en in het bijzonder in de rechtelijke macht”.

Deelnemende Europese partners worden door die quasi juridische vereiste niet enkel de mond gesnoerd, zij worden door hun deelname effectief medeplichtig gemaakt aan het gevoerde Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnse bevolking, niet enkel vanuit ethisch maar ook, zou ik als niet-jurist durven stellen, vanuit juridisch oogpunt. En dat geldt dan met name voor de KU Leuven als de enige Europese universiteit die in dit project is gestapt. De titel van het artikel in Solidair lijkt me dus niet volledig bij de haren getrokken.

Zelf een academische UGent-gepensioneerde, heb ik natuurlijk geen lessen in ethiek te geven aan de rector van een katholieke instelling . Een ethische bekommernis, echter, ook bij het gevoerde onderzoeksbeleid lijkt mij een minimum voor àlle universiteiten en is in elk geval niet te outsourcen, zoals ook al gesuggereerd werd, naar de sociale sector buiten de universiteit.

Geachte Rector,

om dan toch met een “humoristische” noot te eindigen: mocht ik een priester zijn – en ik ben dat natuurlijk niet: ondanks mijn naam, kan ik zelfs geen aanspraak maken op de kwalificatie “leek” -, dan zou ik u als boetedoening opleggen het omstandige dossier te lezen dat wij opgesteld hebben bij het Law-Train project (38 blz., voetnoten en bibliografie inbegrepen). Wij zullen dat rapport ook voorleggen aan Minister Geens, in januari.

Zoals u ongetwijfeld weet, is ook zijn ministerie een partner in het project. Hoe dan ook nodig ik u graag uit om het dossier effectief door te nemen. Het heeft geen strikt wetenschappelijke pretenties maar documenteert wel degelijk wat de Israëlische journaliste Amira Hass, Israëls “policies of cruelty” noemt. U kunt het rapport lezen op http://www.bacbi.be/pdf/lawtraindossier_NL.pdf. Ik wens u alvast een goede lectuur toe.

Ondergetekende is lid van de Stuurgroep van het BACBI-platform (ondertekend door meer dan 460 academici uit alle Belgische universiteiten), maar schrijft hier in eigen naam.

Met vriendelijke groeten,

Herman De Ley

Em.Prof.Dr.Herman De Ley
Dpt. Philosophy and Moral Science
Ghent University (Belgium)
http://www.bacbi.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!