Opinie - Sofie De Graeve

Waarom beperking gelijkgestelde periodes voor pensioenen seksistische maatregel is

De vrouwenbeweging Furia is niet te spreken over de plannen van de regering om de gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening in te perken. Volgens Furia zal deze maatregel vooral de vrouwen het hardst treffen.

dinsdag 29 november 2016 10:36
Spread the love
  • Waarover gaat het?

Gelijkgestelde periodes gaan over niet-gewerkte periodes (werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking, ziekte- en invaliditeit…) die gelijkgesteld worden met gewerkte periodes. De regering zal de gelijkstelling voor wat betreft werkloosheid en brugpensioen beperken tot 1 jaar. Daarna gebeurt de berekening van de gelijkstelling op basis van een fictief minimumloon. In de praktijk komt dat neer op een lager pensioen.

  • Waarom is Furia bezorgd over die inperking van gelijkgestelde periodes?

De loonkloof tussen vrouwen en mannen vertaalt zich in een pensioenkloof. De pensioenen van vrouwen zijn gemiddeld lager en daar wordt nu verder op beknibbeld. Alle correctie- en beschermingsmechanismen die in het verleden werden ingebouwd om de armoede onder oudere vrouwen met een kleine pensioenen te bestrijden, worden systematisch afgeschaft.

Bij arbeidsters bestaat meer dan de helft van de loopbaan, 53,3 procent uit gelijkgestelde periodes tegenover 38,99 procent voor arbeiders. Voor bediendes is dat bijna een kwart, 23,63 procent tegenover 14,04 procent voor mannen. Bovendien bedraagt het aandeel van werkloosheid in de gelijkgestelde periodes van een loopbaan van gepensioneerde vrouwen meer dan 41,55 procent.

Een beperking van de gelijkgestelde periodes zal dus zeker het lage pensioen van een grote groep vrouwen nog meer doen dalen. Zo worden die mensen dubbel gestraft: een eerste keer als werzoekende en opnieuw op het einde van hun loopbaan bij hun pensioen.

  • Waarom zal deze maatregel vrouwen harder treffen? 

De maatregel is ook van toepassing op wie onvrijwillig deeltijds werkt met behoud van rechten. 2 op 3 onvrijwillig deeltijds werkenden zijn vrouwen. Het is onaanvaardbaar dat zij gestraft worden voor iets dat niet zijzelf, maar de werkgever wil. Deze vrouwen werken in sectoren zoals verkoop en schoonmaak waar flexibele, deeltijdse roosters vaak standaard zijn. Zij willen vaak meer werken, maar vinden enkel deeltijds werk of krijgen de job enkel deeltijds aangeboden. Eén op vier deeltijds werkenden bevindt zich in die situatie.

Een andere kwetsbare groep zijn de PWA’ers/sters. De maatregel is ook op hen van toepassing. 68 procent van de PWA’ers is vrouw. Het gaat vaak om mensen die moeilijk instromen op de reguliere arbeidsmarkt. Ze zijn al lang werkzoekende of komen uit een lange ziekteperiode en maken weinig kans op een andere job. Cynisch is dat net veel PWA’sters instaan voor buitenschoolse kinderopvang en zo de voltijdse tewerkstelling van anderen mogelijk maken.

  • Wat vraagt Furia?

Het is duidelijk dat deze maatregel er niet mag komen. Dat had de regering al kunnen weten als ze de gendertest had toegepast. De gendertest gaat immers de impact van beleidsmaatregelen na op de gelijkheid v/m. Dat is een wettelijke verplichting waar de regering momenteel haar voeten aan veegt. Deze gendertestwet is zelfs opgenomen in het regeerakkoord. Het regeerakkoord blijkt dus vooral heilig als het op snoeien in de sociale zekerheid aankomt, maar niet als het gaat om de gelijkheid v/m.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!