Pierre Magnette (rechts), minister-president van de Waalse gewestregering tijdens een debat over TTIP en CETA in Charleroi op 26 april 2016 (Tout Autre Chose)

Wallonië krijgt steun uit Canada tegen CETA

Wallonië staat blijkbaar niet zo alleen in zijn verzet tegen het CETA-vrijhandelsakkoord (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tussen Canada en de EU. De Landelijke Bediendencentrale LBC kreeg een open brief van een aantal Canadese academici met een oproep om niet toe te geven aan de druk.

maandag 17 oktober 2016 13:39
Spread the love

Elf Canadese academische experten op vlak van vrijhandelsakkoorden en internationale arbitragetribunalen (ISDS – Investor State Dispute Settlement) verzoeken in een open brief aan de regionale regering van Wallonië om te weerstaan aan de druk om de beslissing over CETA te herzien. Zij gaan er van uit dat deze druk de bedoeling heeft “uw democratisch en regeringsprocessen te beïnvloeden”. Zij gaan er tevens van uit dat het CETA-verdrag “het overheidsbeleid zal onmogelijk maken op vlak van onder meer gezondheidszorg, openbare diensten, arbeidsrecht, landbouw, tarifering van geneesmiddelen, openbare aanbestedingen”.

Canadese ervaring met ISDS

In hun brief herinneren de experten aan de ervaring die Canada heeft met het NAFTA-vrijhandelsakkoord (North American Free Trade Agreement) tussen de VS, Canada en Mexico van 1994.

Ook dat verdrag bevat een ISDS-tribunaal. Dat heeft geleid tot een verveelvoudiging van klachten van multinationals tegen de Canadese regering, waarbij de belastingbetalers enorme boetes moesten betalen.

Zij besluiten hun open brief met een steunbetuiging aan de Waalse parlementsleden en burgers: “U heeft grote moed betoond bij uw verzet tegen CETA… Wij wensen onze steun uit te drukken voor uw democratische keuzes.”

De volledige brief van de Canadese academici vindt u in bijlage aan dit artikel. Dit zijn enkele vertaalde citaten uit de brief:

Open brief aan de Waalse regering

“Wij zijn Canadese academici met uitgebreide gemeenschappelijke expertise over de regeling van disputen tussen investeerders en staten (ISDS) en verwante aangelegeneheden in handels- en investeringsakkoorden van Canada. Wij behoren tot die kleine groep van Canadese experten op dat vlak die niet werden aangeworven door advocatenkantoren of door de overheid als ISDS-advocaten en leden van ISDS-tribunalen.”

“Wij schrijven u na het lezen van nieuwsverslagen tijdens het voorbije weekend (15-16 oktober 2016) over de afschrikkingstaktieken van Canadese politici en vertegenwoordigers van de bedrijfswereld in een poging uw legislatief en regeringsproces te beïnvloeden.”

“Wij denken dat deze stemmen geen accurate weergave zijn van de Canadese ervaring met ISDS-systemen zoals het CETA-verdrag die nog zou uitbreiden. Wij zijn er ons van bewust dat vele Canadezen hun grote zorg hebben uitgedrukt over dit ISDS-systeem, zoals Canada dat heeft ervaren met het NAFTA-verdrag.”

“Sinds NAFTA werd ingevoerd in 1994 was Canada het enige Westerse geïndustrialiseerde land dat zich akkoord verklaarde met een ISDS-systeem, terwijl het zich in een kwetsbare kapitaal-importerende positie bevindt… Canada heeft sindsdien meer compensaties moeten betalen dan alle ander landen (met vergelijkbare systemen) samen. Canda heeft sindsdien regeringsbeslissingen gewijzigd of besluitvormingsprocedures veranderd om zich te schikken naar de eisen van buitenlandse investeerders, met de bedoeling het risico op potentiële toekomstige schadevergoedingseisen te voorkomen.”

“Het ICS-systeem (Investment Court System1) is ongeschikt om de financiële dreiging af te wentelen die tegen democratische beslissingen wordt gesteld door schadeclaims van buitenlandse investeerders. Het verandert niets aan de onrechtmatige en grootschalige bevoordeling van buitenlandse investeerders over de rechten van eender welk burger. Het ICS-systeem voert geen correct rechtssysteem in met de normale garanties van onafhankelijkheid en billijkheid.”

“De problemen met het ICS-systeem van het CETA-verdrag blijven onverminderd, ook na de recente Gemeenschappelijke Interpretatieve Verklaring van Canada en de EU.

“In Canada heeft onze democratie zwaar geleden onder het feit dat onze federale regeringen akkoorden zoals NAFTA en CETA hebben doorgedrukt zonder enige parlementaire inspraak of stemming op federaal en provinciaal2 niveau.”

“Welke beslissing u ook neemt, we dringen er bij u op aan niet te bezwijken voor dezelfde tactieken die werden gebruikt om de Canadese bevolking te misleiden en af te schrikken, om zo onze democratie te ondermijnen ten voordele van buitenlandse investeerders.”

“Voor uw informatie hebben wij aan deze brief een aantal documenten toegevoegd waarin de problemen met het ISDS-systeem worden toegelicht, evenals een lijst van relevante publicaties over dit onderwerp van de ondertekenaars van deze oproep.”

(De namen van de betrokken academici vind je in bijlage aan dit artikel).

PS. Ook dit weekend kwamen andermaal duizenden mensen op straat om te betogen tegen CETA en TTIP in Frankrijk en Duitsland.

Dit is een vertaling van een aantal citaten uit de open brief door Lode Vanoost. De volledige tekst vind je in bijlage onder dit artikel.

1  Het ICS-systeem is een systeem dat pretendeert tegemoet te komen aan de critici van het ISDS-systeem. In werkelijkheid is het een systeem dat enkel nominaal verschilt, maar inhoudelijk hetzelfde systeem voorstaat.

2   De Canadese deelstaten heten officieel ‘provincies’ maar hebben gelijkaardige bevoegdheden als de Belgische deelstaten. Je mag ze dus niet vergelijken met Belgische ‘provincies’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!