Extra middelen voor het basisonderwijs

Extra middelen voor het basisonderwijs

Na de politieke heisa van de laatste weken, beloofde minister Crevits in de budgetcontrole alvast op zoek te gaan naar bijkomende middelen voor het kleuteronderwijs. Een wijs besluit en een belofte waar we haar zullen aan houden.

woensdag 9 maart 2016 10:10
Spread the love

Wie de standpunten van Open VLD en N-VA goed beluisterd heeft, weet dat deze realisatie geen probleem mag zijn. Inhoudelijke politieke spelletjes, voor of achter de schermen, moeten vermeden worden. Wij zijn #trots op de verantwoordelijke inzet van alle personeelsleden die dagelijks het beste van zichzelf geven. Het politieke getouwtrek zal aangevoeld worden als een minachting voor al die collega’s.

Langetermijnplanning

Het basisonderwijs is niet gediend met een éénmalige troostprijs. Er zullen nog stappen gezet moeten worden. De continue financiële verwaarlozing van het basisonderwijs valt niet zomaar op te lossen. Er is objectief nood aan een behoorlijke versterking van het kleuter- én het lager onderwijs. Het COV vraagt bijkomende middelen.

Samen met de sociale partners moet een gedragen financieel afsprakenkader met duidelijke doelstellingen worden uitgewerkt. Mogelijk moet de uitrol zelfs vastgelegd worden over de grenzen van deze legislatuur. In het actualiteitsdebat (1) in het Vlaams parlement versterkte ook de oppositie het standpunt dat vroege investeringen in kwaliteitsvol onderwijs meer effect garanderen voor de gelijke kansen van elke leerling. Politiek mag een langetermijnvisie dus geen enkel probleem vormen.

Onderwijspraktijk onder druk

Leraren en schoolteams in de basisschool staan de laatste jaren extra onder druk. De gevolgen van de uitrol van M-decreet zijn het sterkste zichtbaar in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Er zijn de complexere werkomstandigheden door de groeiende diversiteit, de stijgende armoede, de gebrekkige schoolinfrastructuur, …

En toch blijven leraren voluit gaan voor de realisatie van hun kernopdracht. Zelfs tot over hun grenzen en dat is niet goed. Dit moet anders. Bijkomende investeringen moeten leiden tot versterkte personeelsteams. De knelpunten moeten aangepakt worden. Een krachtig basisonderwijs versterkt de latere leeruitkomsten en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en dus de hele samenleving. Zuiver economisch beschouwd is de opbrengst van investeringen in jonge kinderen veel groter dan van investeringen op latere leeftijd.

Een gedragen visie

De sterkte van een debat over de toekomst van het basisonderwijs is dat alle onderwijspartners daarover alvast samen een gedragen visie hebben. Deze visie staat te lezen in het Vlor-advies over de ‘10 krachtlijnen voor sterk basisonderwijs’ (2). Het COV werkte hier heel actief aan mee. A

ls politici voorstellen doen over de toekomst van het basisonderwijs zal het COV die steeds aftoetsen aan die 10 krachtlijnen. Belangrijke troeven daarin zijn aspecten als ‘een school op maat van de kinderen’, ‘het ontwikkelingsgericht leren’, ‘de geïntegreerde aanpak als fundament’, ‘het educatief partnerschap tussen school, leerling en ouders’, ‘de brede vorming’ en ‘een lerend personeelsteam dat verantwoordelijkheden deelt’.

Het is aan de politici

Laat het duidelijk zijn: het basisonderwijs kan niet nog meer doen met minder. Als politici écht het belang van basisonderwijs onderkennen dan moet dat blijken uit de investeringen in dit onderwijsniveau. Het COV verwacht een uitnodiging van alle regeringspartijen om samen de toekomst van het basisonderwijs te garanderen.

Marianne Coopman  (Algemeen secretaris COV)

www.vlor.be

take down
the paywall
steun ons nu!