Opinie -

Staken is geen misdaad

Telkens wanneer werknemers in staking gaan, komt er iedere keer een lawine van meningen van mediacommentatoren, werkgeversorganisaties en conservatieve politici die dit enige verzetsmiddel van de werknemers willen ontnemen.

maandag 4 januari 2016 13:01
Spread the love

Door het verspreiden van een ideologie, die gebaseerd is op het individualisme, slaagt men erin de publieke opinie te manipuleren tot een standpunt dat gericht is tegen het recht op staken. Dit wordt versterkt door herhaaldelijk via verschillende mediakanalen te stellen dat stakingen voor ‘enorme’ schade zorgen waarbij veel ‘onschuldige mensen’ die er niets mee te maken hebben, worden getroffen.

Maar wat zou je zonder het recht op staking zijn als werkgevers de vrijheid hebben om hun bedrijf te verplaatsen om elders meer winsten te boeken? Welk middel hebben de werknemers als werkgevers niet willen overleggen met de vakbonden over loon- en arbeidsvoorwaarden? Hebben werknemers niet het recht om over een verdedigingsmiddel te beschikken tegen de almacht van patronaat en regering?

Wat zou je zonder het recht op staking zijn als openbare diensten zoals de spoorwegen, worden ontmanteld en waar het sociaal overleg wordt misbruikt om beslissingen éénzijdig op te leggen in functie van het winstbejag? Treinticketten worden duurder, er is minder preventief onderhoud waardoor risico’s op defecten en ongevallen worden verhoogd, treinen zullen alleen nog rijden op winstgevende lijnen, de productiviteit en de werkdruk van de spoorwegwerknemers worden opgedreven waardoor de veiligheid van de reizigers in gevaar komt.

Het huidig omstreden plan waartegen de werknemers van het spoor met hun vakbonden zich verzetten, gaat over een besparing van 3 miljard euro tegen 2019. Zo wil de NMBS 60 procent van de stationsloketten afschaffen en op 20 procent van de treinen de treinbegeleiders laten verdwijnen. 900 km spoor wordt buiten dienst gesteld. En 26 miljard euro aan investeringen om spoorinstallaties te vernieuwen en te onderhouden, worden ingetrokken. Men vraagt aan het personeel tussen nu en 2019 productiever te worden, terwijl er jaarlijks 1.000 mensen te weinig worden aangeworven om gepensioneerden te vervangen. Zo zullen 6.000 jobs verloren gaan tegen 2020. En dat terwijl het aantal reizigers jaarlijks blijft groeien!

En wat moeten we denken over voorstellen om de treinbestuurders tien uur te laten rijden of om de mensen in de seinhuizen shiften van twaalf uur te laten kloppen. Vele ‘onschuldige mensen’ zullen erdoor worden getroffen als er meer treinongevallen gebeuren als gevolg van oververmoeide werknemers.

Wat zou je zonder het recht op staking zijn als heden ten dage opnieuw leef-, loon- en werkomstandigheden opduiken die eerder in de 19e eeuw plaatsvonden? Zo werden op 19 oktober 2015 in Luik gedetacheerde arbeiders aangetroffen in containers op de bouwwerf waar ze werkten. Hoe gaan we de werkgevers en regeringen dwingen om gezonde arbeidstijden in te voeren waarbij rekening wordt gehouden met de combinatie arbeid, gezin en persoonlijke ontplooiing? Vandaag kennen we een divers palet van statuten en contracten zoals tijdelijke werknemers, interims, dagloners, thuiswerkers en schijnzelfstandigen. Als het maar flexibel en goedkoop is. Een massa werknemers leeft daardoor elke dag in onzekerheid, waardoor ze niet meer weten of ze hun kinderen morgen nog een toekomst kunnen geven. In 2014 werkten al 571.732 mensen als uitzendkracht.

Op 17 juli 2015 werd onder de regering van MR, CD&V, N-VA en open VLD door een wetsontwerp een nieuw statuut geboren: de flexi-job. Werknemers die al 4/5 werken en daarop volledige bijdragen aan de sociale zekerheid betalen, zullen voortaan mogen bijverdienen in de horecasector om piekmomenten op te vangen. Op die arbeid zal de werkgever minder bijdragen moeten betalen aan de sociale zekerheid. Er hoeft ook geen rekening meer gehouden te worden met een minimum-termijn voor het verwittigen van de flexi-werknemer wanneer hij moet komen werken. Het resultaat van dit alles zal zijn dat reguliere voltijdse banen zullen verdrongen worden. Het wetsontwerp maakt de 4/5 tewerkstelling van een werknemer, aangevuld met een 1/5 flexi-job, immers goedkoper dan de tewerkstelling van een werknemer met een voltijdse tewerkstelling.

Wat zou je zonder het recht op staking zijn als een regering geen rekening houdt met de verzuchtingen van de vakbonden. Voor het ACV zijn flexi-jobs te betreuren omdat ze een grove schending zijn van het recht op waardig werk en op het recht op sociale bescherming. Het ACV vreest dat de introductie van flexi-jobs in de horeca grote stukken van het arbeidsrecht en de arbeidsbescherming zullen ontwrichten. Het bewijs kwam er doordat Open VLD voorzitster Rutten dat al duidelijk in een opiniestuk aangaf: ‘De horeca is een testcase, ook voor de nieuwe economie. Als dit flexistatuut werkt, kunnen andere sectoren er ook gebruik van maken.’ Naast de werkomstandigheden ontstaan er ook gaten in de financiering van de  sociale zekerheid. Er wordt immers bij flexi-jobs minder sociale bijdrage betaald, waardoor de solidariteit binnen de sociale zekerheid onderuit wordt gehaald.

Het is het regeringsbeleid dat zorgt voor grote schade. Niet een staking

Hoeveel schade en welk risico neem je wel als je oude kerncentrales die ontworpen zijn om dertig jaar mee te gaan en ondertussen al veertig jaar draaien, daar nog eens tien jaar bij doet? Hoeveel schade breng je niet toe aan het milieu en aan de gezondheid van mensen door 3 miljard te besparen op de spoorwegen en aan de andere kant bedrijfswagens blijft subsidiëren via fiscale gunstmaatregelen? De fiscale gunstmaatregelen kosten de overheid jaarlijks 4,1 miljard euro.

Hoeveel schade breng je niet toe aan de economie en de veiligheid van mensen door treinen niet meer tijdig te onderhouden? Investeringen in onderhoud werden al zo erg afgebouwd dat een locomotief die vroeger om de 100.000 kilometer een nazicht kreeg, slechts na 1.000.000 km op een volgende onderhoudsbeurt mag rekenen. Vertragingen, defecte treinen en het gevaar dat treinen ontsporen zullen daardoor toenemen.

Hoeveel schade brengen de regeringen ‘gewone mensen’ niet toe, als ze openbare diensten gaan privatiseren om er zoveel mogelijk winst voor de rijke achterban uit te halen? Spoorwerknemers en hun vakbonden waarschuwen er al jaren voor dat de liberalisering en privatiseringspolitiek tot ongevallen zal leiden. Het goederenverkeer per spoor is in België volledig geliberaliseerd sinds begin 2012 in het kader van de Europese liberaliserings- en privatiseringspolitiek. Vroeger, vóór de privatisering van het goederenvervoer, werden de treinen technisch en op hun veiligheid gecontroleerd door goed opgeleide werknemers van de NMBS. Vandaag controleren de privébedrijven zelf hun treinen. In theorie bestaat er daarnaast nog een controle door de overheid, maar de man- en vrouwkracht ontbreekt om dit nog grondig te kunnen doen. Daarbij komt dat er bij de privébedrijven nauwelijks sprake is van controle op de rust- en rijtijden van de machinisten. Op een jaar tijd gebeurden er met goederentreinen vijf ongevallen.

April 2012: ontspoorde goederentrein met containers te Melsele. Oorzaak: slechte toestand van de sporen.

4 mei 2012: botsing van 2 goederentreinen in een tunnel in Tintigny. Oorzaak: wagons van de eerste trein waren losgeslagen waardoor de tweede trein erop inreed.

11 mei 2012: botsing van twee goederentreinen te Godinne. Langdurige evacuatie omwonenden. Oorzaak: storing in seininrichting die al meerdere keren gemeld werd door de machinisten, maar waar niks aan gedaan werd.

Februari 2013: ontsporing goederentrein te Muizen. Dagenlang geen treinverkeer. Oorzaak: asbreuk Poolse wagon.

Mei 2013: In Wetteren ontspoorde op 4 mei 2013 een goederentrein met chemische producten. Het was de vijfde zware ontsporing van een goederentrein in amper één jaar tijd. De gevolgen zijn zwaar: 1 dode en vele tientallen gewonde buurtbewoners die giftige dampen inademden, en honderden geëvacueerden. Ook is er ernstige milieuschade omdat bluswater met giftige stoffen in de Schelde werd geloosd.

Hoeveel schade brengen de regeringen toe aan ‘gewone mensen’ door te besparen op onderwijs, cultuur, openbare diensten en op hun sociale zekerheid? Het jaarlijks inkomensverlies loopt al snel op van een paar  honderd euro tot ruim 1000 euro. Hoeveel schade brengen de regeringen niet aan de gezinnen door basisbehoeften als elektriciteit en water fors duurder te maken? In totaal stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin met 417 euro per jaar. In 2000 bedroeg de waterfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin 109,3 euro per jaar. In 2015 werd dat 399,6 euro. Aan de zwakste gezinnen wordt nog meer schade toegebracht. Door het gratis gedeelte af te schaffen vanaf 2016, komt daar nog eens rond de 30 euro bij.

En wat is de vergelijking van enkele dagen staking met de aankoop van 34 moordvliegtuigen? Wie wordt daar beter van? De regering heeft beslist om 9,2 miljard euro te investeren tegen 2030 in de verschillende componenten van de landmacht. De hoofdmoot gaat naar de aankoop van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Kostprijs: 5 miljard euro. Jaarlijks kan daar 255 miljoen euro bijkomen voor onderhoud. En gaat dat nu allemaal meer veiligheid voor de ‘gewone mensen’ brengen die daar niets mee te maken hebben?

Ludo De Brabander van Vrede vzw schrijft in een opiniestuk dat ‘sinds dat de oorlog tegen de terreur in 2001 werd gelanceerd, het aantal terroristische aanslagen met 6.500 procent gestegen is van 355 in 2001 naar 13.500 in 2014. Het aantal slachtoffers van terreuraanslagen steeg met 4.500 procent van 3.295 naar 32.727. Militaire operaties hebben tot de dag van vandaag nog maar weinig bijgedragen aan vrede en stabiliteit. Wel in tegendeel, ze hebben het geweld in de hand gewerkt en de boemerang krijgen we op ons bord in de vorm van terreuraanslagen en een vluchtelingencrisis in Europa.’

Moge in 2016 een massa mensen zich ervan bewust worden dat het huidige politieke en economische systeem moet veranderen in een wereld die gebaseerd is op solidariteit en in een wereld die zorgt voor evenwicht tussen mens, dier en milieu.

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist.

Bronnen:

 • https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/Actualiteit/Standpunt/default.html
 • ACV-TRANSCOM sector spoor/ ACOD sector spoor
 • Maandblad Solidair, november 2015, p.19
 • Cijfers aantal uitzendkrachten, ACV dienst-onderneming
 • http://www.demorgen.be/binnenland/groen-licht-voor-flexi-jobs-en-goedkope-overuren-in-horeca-b0b83946/
 • https://www.acv-online.be/acv-online/Actueel/Pers/persberichten-2015/overzicht/Geen-gemeenschappelijk-advies-over-de-flexi-jobs-in-de-NAR.html
 • http://www.bondbeterleefmilieu.be/
 • https://www.acv-online.be/acv-online/Actueel/Acties/overzicht/wat-kosten-je-de-besparingen/berekeningstool-regeringsmaatregelen.html
 • http://pvda.be/artikels/met-turteltaks-erbij-wordt-stroomfactuur-417-euro-duurder-op-een-jaar-tijd
 • ACV-brochure, De factuur van Bourgeois 1, deel ‘Water’
 • http://solidair.org/artikels/nmbs-de-terechte-woede-van-reizigers-en-personeel
 • http://forum.politics.be/showthread.php?t=186155
 • http://www.knack.be/nieuws/belgie/extra-geld-voor-defensie-regering-gebruikt-kerstmis-om-te-investeren-in-oorlog-en-vernietiging/article-opinion-638517.html

take down
the paywall
steun ons nu!