‘Onwetendheid over ontstaan welvaartstaat maakt vatbaar voor rechtse retoriek”

Tijdens de voorstelling van zijn boek 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn'heeft Jaak Brepoels er donderdagavond voor gewaarschuwd dat de actuele onwetendheid over de opbouw van de welvaartstaat en sociale zekerheid en de rol daarin van de arbeidersbeweging mensen meer vatbaar maakt voor de rechtse retoriek voor afbraak van dit stelsel. Het boek schetst de geschiedenis van de arbeidersbeweging in ons land sinds 1830.

vrijdag 23 oktober 2015 11:23
Spread the love

“Ouderen kregen van thuis uit nog enige notie van de economische depressie of de oorlog en van de omstandigheden die tot dit welvaartstelsel hadden geleid. We moeten echter blijvend herinneren aan wat onze ouders en grootouders in de 20e eeuw op sociaal vlak en inzake de democratisering van de toegang tot basisvoorzieningen hebben opgebouwd. Niet uit nostalgie voor vervlogen heroïek, maar om te waarschuwen wat de gevolgen van de afbraak van ons sociaal stelsel zullen zijn”, aldus Brepoels.

In 1977 bracht uitgeverij Kritak voor het eerst Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn? uit. Dit najaar verschijnt een volledig geactualiseerde uitgave van dit standaardwerk van historicus Jaak Brepoels.

Brepoels waarschuwde ervoor dat maatregelen tot verlaging pensioenen, vermindering kinderbijslagen, inkrimping en verstrenging van de toegang tot uitkeringen, pleidooien om onderdelen van de sociale zekerheid te privatiseren of voordelen te reserveren voor wie het echt nodig heeft ‘nare herinneringen oproepen aan de armenzorg uit de 19e eeuw’ en net als toen de overheid er opnieuw van uitgaat dat mensen er vooral op uit zijn ‘om te profiteren’. Brepoels bestempelde de ‘kracht van de verandering’ van de N-VA als de ‘kracht van de terugkeer naar een eeuw waarin het enkel voor de rijken leuk was om te leven’.

Louis Tobback citeerde een stuk in The Guardian waarin de auteur beweert ‘dat zonder dat iemand het beseft premier Cameron in Engeland de welvaartstaat totaal liquideert’. Tobback hekelde ‘dat de rechterzijde zich in haar sociaal beleid voortdurend focust op armoede en iedereen doet vergeten dat de welvaart niet langer meer verdeeld wordt’. Hij stelde met enige bitterheid vast dat we thans leven ‘onder de dictatuur van een kleinburgerij die angst heeft te verliezen wat hen door de strijd van de arbeidersbeweging is te beurt gevallen’ hetgeen ondermeer tot uiting komt in de negatieve reacties op de actuele migratiegolf.

Voor André Van Halewyck, de directeur van de gelijknamige uitgeverij, was het een emotionele avond vermits het een van de laatste boeken is die Van Halewyck als autonome uitgeverij uitgeeft. Op 1 januari 2016 wordt Van Halewyck immers overgenomen door Pelckmans. De eerste editie van ‘Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn’ in 1977 was tevens het eerste boek dat André Van Halewyck als uitgever van Kritak indertijd uitgaf. Van deze en de volgende twee edities van dit boek – de laatste verscheen in 1987 – werden in totaal 12.000 exemplaren verkocht. 

Jaak Brepoels, Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn?, De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830-2015, Van Halewyck, 655 blz.

take down
the paywall
steun ons nu!